PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3(37) | 15--38
Tytuł artykułu

Innowacyjność w sektorze MSP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovativeness in the SME Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest, oparta na studiach literatury i studiach przypadków, analiza teoretyczna i empiryczna czynników wpływających na innowacyjność firm polskich, zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zaliczenie określonego przedsiębiorstwa do tego sektora jest uzależnione, zasadniczo, od liczby zatrudnionych oraz wartości sprzedaży albo sumy aktywów. Znaczenie tych firm dla gospodarki, w tym gospodarki polskiej, jest duże i ciągle rosnące. Istnieje wiele definicji pojęcia "innowacja". Obecnie najbardziej znana i najczęściej stosowana jest definicja wprowadzona przez OECD, obejmująca wprowadzenie do praktyki nowego albo znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu, marketingu lub organizacji. Podstawą innowacyjności jest wiedza, która jest efektem badań i rozwoju. Innowacyjność przedsiębiorstw, w tym MSP, jest uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym związanymi z ciągłymi, gwałtownymi i głębokimi zmianami, które obecnie mają miejsce w otoczeniu. Zależy ona od wielu "twardych" i "miękkich", zewnętrznych i wewnętrznych czynników mierzalnych i niemierzalnych, przy czym ogromne i rosnące znaczenie mają czynniki związane z kierowaniem. Ważnym wyzwaniem jest stworzenie klimatu innowacyjności. Potencjał polskich MSP w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju, wynikającego z wdrożenia innowacji, jest olbrzymi. Obecne jego wykorzystanie jest niewielkie. Wzrost jego znaczenia zależy nie tylko od konkurencji na rynku, ale przede wszystkim od uwarunkowań stworzonych przez normy prawne i politykę gospodarczą na szczeblu Unii Europejskiej, krajowym, regionalnym i lokalnym. Zagadnienia te powinny znaleźć się w uzupełnianych lub przeformułowywanych strategiach rozwoju, w tym innowacyjności poszczególnych regionów, uwzględniających ich wcześniejsze osiągnięcia, unikalny potencjał ekonomiczny oraz istniejące i możliwe przewagi konkurencyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of deliberations is, based on the literature studies and case studies, a theoretical and empirical analysis of the factors aff ecting innovativeness of Polish firms from the sector of small and medium-sized enterprises. Inclusion of a definite enterprise to this sector depends, in principle, on the number of employees and sales value or sum of assets. Importance of these companies for the economy including the Polish one is great and still growing. There are many defi nition of the notion 'innovation'. At present, the best known and the most frequently used is the definition applied by the OECD, comprising an introduction to the practice of a new or significantly improved solution related to the process, product, marketing or organisation. The base of innovativeness is knowledge which is an effect of research and development. Innovativeness of enterprises, inclusive of SMEs, is determined by many factors, including those connected with continuous, rapid and deep changes which currently take place in the environment. It depends on many 'hard' and 'soft ', external and internal measurable and non-measurable factors, and of a great and growing importance are the factors connected with management. An important challenge is creating the climate for innovativeness. The potential of Polish SMEs as regards the sustainable development resulting from innovation implementation is enormous. At present, its use is low. Growth of its importance depends not only on competitions in the market, but, first of all, on the determinants set up by the legal norms and the economic policy at the level of European Union, at the national, regional and local levels. These issues should be included into the supplemented or reformulated developmental strategies, inclusive of innovativeness of individual regions, taking into consideration their previous achievements, the unique economic potential as well as the existing and possible competitive advantages.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Ajami R.A., Bear M.M. (2007), Epilogue, (w:) Ajami R.A., Bear M.M. (eds.), The global enterprise. Entrepreneurship and value creation, International Business Press, New York, London, Oxford.
 • Baranowska-Skimina A. (2012), Sektor MSP a finansowanie innowacji, http://www. wiadomosci.egospodarka.pl/art/autor/Aleksandra-Baranowska-Skimina,370.html [dostęp: 6.12.2012].
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Batorski J. (2004): Evaluation of conditions fostering creating knowledge in an enterprise, (w:) Gasparski W., Dąbrowski J. (eds.), Creating knowledge-based economy. Infrastructure - Organizations - Individuals, Publishinghouse of Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw.
 • Becker M.C., Cohendet P., Llerena P. (2007): Division of labor and division of knowledge: Why the naturte of the casuality matters for the evolutionary theory of the firm, (w:) Cantner U., Malerba F. (eds.), Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation. Schumpeterian Legacies, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Bembenek B., Moszkowicz K. (2008), Rozwój przedsiębiorstw poprzez kooperację, (w:) Herman A., Poznańska K. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, tom 1, SGH, Warszawa.
 • Błaszczuk D.J. (2012), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach polskich w świetle teorii i badań empirycznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 268.
 • Błaszczuk D.J. (2010), Tworzenie wiedzy w korporacjach japońskich. Wnioski dla Polski, "Zarządzanie Ryzykiem", nr 33.
 • Błaszczuk D.J. (2008), Zarządzanie ryzykiem w świetle teorii kierowania, "Zarządzanie Ryzykiem", nr 26.
 • Błaszczuk D.J., Sawicz B. (2011), Determinanty wzrostu gospodarczego regionów Polski Wschodniej w latach 2000-2008, " Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie", seria EKONOMIA, Zeszyt tematyczny Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, nr 3.
 • Błaszczuk D.J., Sawicz B. (2010a), European Union Regional Policy and Convergence Process of the European Regions, (w:) Bukowski S.I. (ed.), Global Economy Challenges of the 21st Century, Technical University of Radom Publishing Office, Radom.
 • Błaszczuk D.J., Sawicz B. (2010b), Koncepcje konwergencji i dywergencji i ich wpływ na politykę regionalną, (w:) Błaszczuk D.J., Stefański M. (red.), Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin.
 • Błaszczuk D.J., Sawicz B. (2010c): Polityka regionalna Unii Europejskiej a proces konwergencji regionów Europy, (w:) Bukowski S.I. (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Błaszczuk D.J., Zuba M. (2010), Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski Wschodniej, (w:) Błaszczuk D.J., Stefański M. (red.), Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin.
 • Bochniarz Z., Sieńko B. (2008), Globalization, Clustering and Innovations. Some Regional Aspects, (w:) Herman A., Poznańska K. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, tom 2, SGH, Warszawa.
 • Borys T., Rogala P. (red.) (2007), Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brusoni S., Sgalari G. (2007), New combinations in old industries: The introduction of radical innovations in tire manufacturing, (w:) Cantner U., Malerba F. (eds.), Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation. Schumpeterian Legacies, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Chmiel, J. (2007), Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2005 - 2006, PARP, Warszawa.
 • Colombo M. G., Grilli L. (2007), Young firm growth in high-tech sectors: The role of founders' human capital, w: Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation. Schumpeterian Legacies, (editors Cantner U., Malerba F.) Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Delgado-Verde M., Martin-de Castro G., Navas-Lopez J.E. (2010), Organizational knowledge assets and innovation capability. Evidence from Spanish manufacturing firms, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 12, No. 1.
 • Disselkamp M. (2005), Innovationsmanagement: Instrumente und Methoden zur Umsetzung im Unternehmen, Gabler, Wiesbaden.
 • Drucker P. (1993), Post-Capitalist Society, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2002-2004 (2006), GUS, Warszawa.
 • Fazlagić J. (2009), Bogactwo źródeł wiedzy, CIO, nr 12.
 • Fazlagić J. (2011), Nowe spojrzenie na kwestie innowacyjności, "Problemy Jakości", nr 7.
 • Fazlagić J. (2011), Zarządzanie wiedzą a technologie informacyjne, "Ekonomiczno- -Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny", nr 29.
 • Ferriani S., Cattani G., Baden-Fuller Ch. (2007), Fitness determinants in creative industries: A longitudinal study on the Hollywood fi lm-making industry, 1992-2003, (w:) Cantner U., Malerba F. (eds.), Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation. Schumpeterian Legacies, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Francik A., Targalski J. (2007), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu południowego, (w:) Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK, Toruń.
 • Greif A., Böhme K., Degenhardt A. (2011), Boosting sustainable innovations in small and medium-sized enterprises in the Baltic Sea Region. SPIN Strategic Actions for decision makers, EU Baltic Sea Region Programme 2007-2013, Federal Ministry for the Environment, Nature Protection and Nuclear Safety (BMU) Germany, November.
 • Grosse T.G. (2010), Doświadczenia fińskie i amerykańskie a szanse rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce Wschodniej, (w:) Błaszczuk D.J., Stefański M. (red.), Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin.
 • Grysa K. (red.) (2009), Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
 • Grzesiak M. (2007), Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw współpracujących z przemysłem okrętowym, (w:) Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Grzybowska B. (2007), Innowacje w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego - doświadczenia i plany, (w:) Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Gudkova S. (2007), Wiedza a rozwój małych przedsiębiorstw, (w:) Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Hagenhoff S. (2008), InnovationsmanagementfürKooperationen, Universitätsverlag Göttingen. Hopej-Kamińska M., Hopej M., Kamiński R. (2007), Kulturowe i strukturalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstwa, (w:) Czubaszewicz H., Golman W. (red.), Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Ignasiak-Szulc A. (2007), Wsparcie na rzecz internacjonalizacji i innowacyjności MSP oferowane przez samorząd terytorialny w wybranych krajach, (w:) Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Jankowiak R. (2007), Zarządzanie wiedzą a innowacyjność w systemach zarządzania jakością współczesnego przedsiębiorstwa, (w:) Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. (2008), Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego ze środków Unii Europejskiej - ujęcie regionalne, (w:) Herman A., Poznańska K. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, tom 2, SGH, Warszawa.
 • Kasperkiewicz W. (2008), Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.
 • Kopaliński W. (2008), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krawiec F. (2009), Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Malara Z. (2007), Kilka uwag o strategicznej roli wiedzy w formowaniu współczesnej organizacji, (w:) Czubaszewicz H., Golman W. (red.), Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Martins E.C., Terblanche E. (2003), Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, "European Journal of Innovation Management", No. 1, Vol. 6.
 • Marzec M. (2013), Finansowanie innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MŚP w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2013, Acta Scientifi ca Academiae Ostroviensis, http://www.zn.wsbip.edu.pl/wydania/zeszyt1/sekcjaA/5.pdf ppt [dostęp: kwiecień 2013].
 • Matusiak K.B., Stawasz E., Głodek P. (2013), Wnioski z badań innowacyjnych MSP, sektora B+R i instytucji wspierających w województwie śląskim przeprowadzonych dla potrzeb regionalnej strategii innowacyjnej, www.ppts.pl/gfx/fotobank/docs/ BPK/FE/prezentacje//FE2.ppt [dostęp: kwiecień 2013].
 • McKelvie A. (2007), Innovation in new firms. Examining role of knowledge and growth willingness, Joenkoeping International Business School, Joenkoeping University.
 • Mizgajska H., Wściubiak L. (2007), Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw sektora high-tech, (w:) Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Morone A., Morone P., Taylor R. (2007), A laboratory experiment of knowledge diffusion dynamics, (w:) Cantner U., Malerba F. (eds.), Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation. Schumpeterian Legacies, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Nogalski B., Karpacz J. (2007), Przedsiębiorczość jako czynnik stymulacji aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw - ujęcie regionalne, (w:) Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Nonaka I, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak japońskie spółki dynamizują procesy innowacyjne?, Poltext, Warszawa.
 • Nonaka I., Konno N. (2005), The concept of "ba": Building a foundation for knowledge creation, (w:) Nonaka I. (ed.), Knowledge management. Critical perspectives on businesses and management, Routledge, London and New.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno N. (2005), SECI, ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation, (w:) Nonaka I. (ed.), Knowledge management. Critical perspectives on businesses and management, Routledge, London and New.
 • Ortt J.R., van der Duin P.A. (2008), The evolution of innovation management towards contextual innovation, "European Journal of Innovation Management", Vol. 11, No. 4.
 • Perechuda K., Sobińska M. (red.) (2008), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
 • Perez-Bustamante G. (1999), Knowledge management in agile innovative organizations, "Journal of Knowledge Management", Vol. 3, No 1.
 • Poradnik Przedsiębiorco skorzystaj! (2010), PARP, Warszawa.
 • Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rahe M. (2003), Innovation and competence, (w:) W. Gasparski, J. Dąbrowski (eds.), Creating knowledge-based economy. Infrastructure - Organizations - Individuals, Publishinghouse of Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw.
 • Raport Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011 (2012), PARP, Warszawa.
 • Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.) (2009), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich WE Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 214, 9.8.2008.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. z 2007r., Nr 193, poz. 1399, z późn. zm.
 • Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe (2013), www. opennexus.pl/info-room [dostęp: kwiecień 2013].
 • Small and Medium Enterprise Outlook (2002), OECD, Paris.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. (2011), Słabe i mocne strony mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa.
 • Świadek A. (2007), Technologia i przestrzeń a problem innowacyjności przemysłu w regionach polskich, (w:) Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • The Policy Agenda for Growth. An Overview of the Sources of Economic Growth in OECD Countries (2003), OECD, Paris.
 • Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 • Wąchal J. (2007), Wiedza jako podstawowy klucz do sukcesu w procesie globalizacji a rola nadzoru, (w:) Czubaszewicz H., Golman W. (red.), Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Walther S. (2004), Erfolgsfaktoren von Innovationen in mittelständischenUnternehmen, Peter Lang, EuropäischerVerlag der Wissenschaft en, Frankfurt am Main.
 • Wojciechowski A. (2013), Teoria innowacji, http://www.google.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.