PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3(37) | 53--69
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2009-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Some Aspects of Mining Enterprises' Innovative Activities in 2009-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule badawczym dokonano analizy wybranych aspektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2009-2011. W badanym okresie poziom innowacyjności przedsiębiorstw górniczych kształtował się powyżej średniej notowanej w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych. Wpłynęło to na poprawę pozycji ekonomiczno-finansowej spółek wydobywczych, które pokazywały rosnące wyniki finansowe, jak również wzrastające wskaźniki rentowności sprzedaży oraz płynności finansowej. Badania działalności innowacyjnej w latach 2009-2011 pokazują, że odsetek przedsiębiorstw górniczych, które wprowadziły innowacje procesowe był wyższy aniżeli tych, które wdrożyły innowacje produktowe. W 2011 r. odnotowano rekordowo wysoki odsetek przedsiębiorstw górniczych, które wprowadziły innowacje produktowe (22,7%) oraz procesowe (45,5%). Dla porównania, w 2011 r. prawie jedna czwarta przedsiębiorstw górniczych wprowadziła innowacje organizacyjne, natomiast niespełna co dziesiąty podmiot z branży wydobywczej wdrożył innowacje marketingowe. W latach 2009-2011 nastąpił wzrost nakładów finansowych przedsiębiorstw węglowych na działalność innowacyjną, przy czym struktura wydatków nie uległa znaczącym zmianom. W 2011 r. przedsiębiorstwa górnicze, podejmując działalność innowacyjną, angażowały przede wszystkim środki własne (86% ogólnej kwoty nakładów na działalność innowacyjną) oraz korzystały z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z leasingu finansowego (14% ogólnej kwoty nakładów na działalność innowacyjną). Analiza struktury nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach górniczych w 2011 r. pokazuje, że przeważają wydatki na nakłady inwestycyjne oraz działalność o charakterze badawczo-rozwojowym. Łącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym polskie górnictwo wydatkowało w 2011 r. kwotę 3,31 miliarda złotych. Pomiar efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw jest procesem niezwykle złożonym oraz skomplikowanym. W badanym okresie nie wykazano prostej zależności między wielkością nakładów na działalność innowacyjną a wzrostem wskaźników technicznych, ekonomicznych lub finansowych, charakteryzujących górnictwo węgla kamiennego. W 2011 r. spółki węglowe osiągnęły zaledwie 0,2% przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, w wartości przychodów ze sprzedaży ogółem. Z drugiej jednak strony odnotowano wzrost wydajności oraz spadek wskaźnika kosztów. Nie budzi wątpliwości, że w najbliższych kilku latach podjęte przez przedsiębiorstwa górnicze działania innowacyjne dadzą wymierne rezultaty, umożliwiając tym samym budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacyjności, które będą stanowić podstawowy czynnik długookresowego rozwoju przedsiębiorstw górniczych.(abstrakt oryginalny)
EN
In his research article, the author carried out an analysis of the selected aspects of innovative activities carried out by mining enterprises in the years 2009-2011. In the period in question, the level of mining enterprises' innovativeness was above the average noted in the sector of industrial enterprises. It affected improvement of the economic and financial position of mining companies which showed growing financial performance as well as increasing ratios of sales profi tability and liquidity. The surveys of innovative activities in 2009-2011 show that the per cent of the mining enterprises, which had introduced process innovation was higher than those which had introduced product innovation. In 2011, there was noted the record high per cent of mining enterprises that had introduced product (22.7%) and process (45.5%) innovations. To compare, in 2011, almost one fourth of mining enterprises introduced organisational innovation, whereas less than one tenth entity in the mining industry implemented marketing innovation. In 2009-2011, there took place growth of mining enterprises' financial outlays on their innovative activities; it must be said that the structure of spending did not undergo any significant changes. In 2011, mining enterprises, undertaking innovative activity, employed, first of all, their own means (86% of the total amount of outlays on innovative activities) and availed themselves of external financing sources, including financial lease (14% of the total amount of outlays on innovative activities). The analysis of the structure of investment in innovative activities at mining enterprises in 2011 shows that there prevail expenses on capital investment and activities of the research and development nature. In aggregate, the Polish mining industry spent in 2011 on implementation of projects of the innovative nature the amount of 3.31 billion zlotys. Measurement of effects of enterprises' innovative activities is an extremely complex and complicated process. In the period in question, there is not shown a simple dependence between the volume of outlays on innovative activities and growth of technical, economic or financial indices characterising hard coal mining. In 2011, coal companies reached merely 0.2% of proceeds on sales of new products or substantially improved ones in the value of total sales. On the other hand, there was noted growth of profi tability and decline of cost index. There is no doubt that in the next few years the undertaken by mining enterprises innovative measures will yield measurable effects, thus enabling building a competitive advantage based on knowledge and innovativeness, which will be a basic factor of the long-term development of mining enterprises.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • "Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego" (2012), nr 6(656), GUS, Warszawa.
 • "Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego" (2011), nr 1(639), GUS, Warszawa.
 • Brojak-Trzaskowska M. (2012), Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług, Rozprawy i Studia T. (DCCCXCI) 817, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Drucker P.F. (2009), Praktyka Zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 • Dubiński J., Turek M. (2007), Szanse rozwojowe przedsiębiorstw górniczych w innowacjach, "Prace naukowe GIG", nr I, Katowice.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011 (2012), Urząd Statystyczny w Szczecinie, "Informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa.
 • Gwiazda A. (2009), Bariery społeczne we wdrażaniu innowacji w górnictwie. Studium analityczne, "Problemy Zarządzania", Vol. 7, nr 2(24), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Informacja o realizacji w 2011 roku Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz informacja o sytuacji w I kwartale 2012 r. (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Nowacki R. (2010), Relacje pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością przedsiębiorstw, (w:) Nowacki R. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (2007), Warszawa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r., tekst jednolity opublikowano na witrynie internetowej Ministerstwa Gospodarki.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfi kacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885).
 • Sobczyk W. (2007), Badanie opinii respondentów na temat uciążliwości środowiskowej górnictwa węgla kamiennego, "Górnictwo i Geoinżynieria" nr 3/1, AGH Kraków.
 • Wziątek-Kubiak A. (2011), Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność, (w:) Wziątek- -Kubiak A. (red.), Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Zaltman G., Duncan R., Holbek J. (1973), Innovations and organizations, Wiley, New York.
 • Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej (2008), Podręcznik Oslo (wydanie trzecie), Warszawa.
 • http://www.mg.gov.pl/fi les/upload/8155/Program%20dzialalnosci%20gornictwa%20 tekst%20jednolity.pdf [dostęp: 08.04.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.