PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 76 Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe | 107--132
Tytuł artykułu

Additional Restrictions of the Debt of Local Self-government with State Public Deby Growing.Methods and Gruunds for Restrictions.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dodatkowe ograniczenia w procesie zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w obliczu rosnącego długu publicznego. Metody i uwarukowania restrykcji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Celem artykułu jest przybliżenie sposobów limitowania zadłużenia jednostek samorządowych szczebla lokalnego i próba odpowiedzi na pytanie, czy poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jest wystarczającym powodem do tego, aby wprowadzić nowe restrykcje w zakresie limitowania poziomu zadłużenia JST. Poprzez skalę zadłużenia rozumiana jest: kwota zadłużenia, dynamika długu oraz cel (rodzaj wydatków współfinansowanych z udziałem długu) i relacja długu z uwzględnieniem kosztów jego obsługi w stosunku do dochodów budżetowych JST. Dane empiryczne ilustrujące poziom zadłużenia JST dotyczą okresu 2004-2010(author's abstract)
The right to cover a part of their expenditure and outgoings with funds from various forms of public lending is a significant aspect of the financial in-dependence of local self-government units (LSUs). These sources of funding (jointly referred to as repayable revenue) are available in the local self-government economy thanks to the state ensuring that they can take advantage of the instruments of the financial market and are in line with the provisions of the European Charter of Local Self-Government(fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Bitner M., Wybrane problemy związane z definicją długu publicznego jednostek samo-rządu terytorialnego [Selected problems related to the definition of a public debt of local self-government units], ―Samorząd Terytorialny‖ 2010, No. 11.
 • Cieślak-Wróblewska A., Samorządy wygrały starcie z ministrem finansów [Self-governments won the battle with the finance minister] ―Rzeczpospolita‖ daily of 26th May 2011.
 • Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny [Public finance and the economic crisis], ed. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu.pl
 • Publishing House, Warsaw 2011. Fiscal Rules - Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances, International Monetary Fund, December 2009
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warsaw 2000.
 • Grobelny R., Hamowanie bez sensu [Inhibiting without sense], ―Rzeczpospolita‖ daily of 11th April 2011.
 • Guziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji [Public finance and the challenges of globalisation], Poltext, Warsaw 2010.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. [In-formation on the execution of budgets of local self-government units in 2009], the Council of Ministers, Warsaw 2010, http://www.mf.gov.pl (DOA 1.04.2011).
 • Jesteśmy za słabi, bo podzieleni [We are too weak because we are not united], conver-sation of J. Król and R. Grobelny, the President of Poznań and the President of the Association of Polish Cities, ―Wspólnota‖ No. 13/1019 of 26th March 2011.
 • Kańduła S., Urbaniak J., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspekty-wie zmian ustawowych (przypadek Łodzi), in: Zarządzanie finansami w jednost-kach samorządu terytorialnego [Debt of local self-government units with respect to amendments of relevant bills (the case of Łódź), in: Finance management in lo-cal self-government units], ed. E. Urbańczyk, Studies and Proceedings of Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą (Polish Association for Knowledge Man-agement) No. 30, Bydgoszcz 2010
 • Kopits G., Symansky S., Fiscal Policy Rules, International Monetary Fund, "Occasional Paper‖ 1998, No. 162, quoted: M. Braun, M. Tommasi, Fiscal Rules For Subna-tional Governments. Some Organizing Principles and Latin American Expe-riences, http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2002/braun_tommasi.pdf (20100521).
 • Liu L., Waibel M., Managing Subnational Credit and Default Risks, The World Bank, ―Policy Research Working Paper‖ 2010, No. 5362.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne [Fiscal Rules], Analizy BAS, 2010, No. 7 (32).
 • Mitręga M., Samorządowe finanse - bariera czy dźwignia rozwoju? [Self-government finance - a barrier or development impulse?], ―Europejski Doradca Samorząd-owy‖ 2011, No. 2 (17).
 • Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspek-tywy samorządu terytorialnego w Polsce, in: Samorząd terytorialny w zinte-growanej Europie [State finance policy during the economic crisis from the point of view of local self-governments in Poland, in: Local self-government in inte-grated Europe], red. B. Filipiak, A. Szewczuk, the Research Bulletin of the Uni-versity of Szczecin No. 526, Ekonomiczne Problemy Usług [Economic problems of services] No. 29, Szczecin 2009.
 • Owsiak S., Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie pod-miotami publicznymi w warunkach kryzysu [Stability of the external financing sys-tem and innovative management of public entities in the crisis], in: Nowe zar-ządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu [New management of public finances in the crisis], ed. S. Owsiak, PWE, Warsaw 2011, p. 27.
 • Przybylska J., Kańduła S., Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwo-ści zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przyk-ładzie gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego) [Influence of a new con-struction of debt ratio on possibilities of incurring liabilities by local self-government units (the case of communes from Poznań county)], in: Dylematy i wyzwania finansów publicznych [Dilemmas and Challenges of the public fi-nance], T. Juja (ed.), the Research Bulletin of the Poznań University of Economics No. 141, Poznań 2010
 • Public Finance in EMU, European Commission, European Economy 2009, No. 5.
 • Rynio D., Finansowe aspekty wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym [Financial aspects of pulling out of the crisis at the local level], in: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie [The significance of local self-government for regional development in Poland, Germany and Ukraine], ed. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, the Research Bulletin of the University of Szczecin No. 620, Ekonomiczne Problemy Usług No. 61, Szczecin 2010.
 • Samorządy muszą zaciskać pasa [Self-governments must tighten the belt] article, ―Wspólnota‖ No. 5 of 29th January 2011.
 • Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne [Self-government finance. Ideas, realization, regional policies], Municipium Publishing House, Warsaw 2011.
 • Szczubiał M., Zeznawać czy milczeć? [To testify or to remain silent?], ―Wspólnota‖ No. 7/1013 of 12th February 2011.
 • Trykozko R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu te-rytorialnego [Public Finance Act. Commentary for local self-government units], TAXPRESS Publishing House, Warsaw 2010.
 • von Hagen J., Eichengreen B. J., Budget Processes and Commitment to Fiscal Disci-pline, IMF Working Papers, Waszyngton 1996, quoted: M. Hallerberg, J. von Ha-gen, Organizacja procesu budżetowego w Polsce. Reguły budżetowe a stabilność finansowa i gospodarcza [The organization of budgetary process in Poland. Budgetary rules and fianancial and economic stability], a report prepared as part of the programme ―Sprawne Państwo‖ (―Efficient State‖) financed by Ernst & Young, Warsaw 2006.
 • Wiktorowska U., Budżet jednostki samorządu terytorialnego, in: Nowa ustawa o finan-sach publicznych. Poradnik dla samorządów [A budget of a local self-government unit, in: New Public Finance Act. Guide for self-government officials], R. Droz-dowski, M. Jóźwiak, U. Wiktorowska, P. Walczak, Municypium Publishing House, Warsaw 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.