PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 5 | 13--29
Tytuł artykułu

Obiektywne i subiektywne kategorie ryzyka i bezpieczeństwa gospodarczego

Warianty tytułu
Objective and Subjective Categories of Business Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania są obiektywne i subiektywne kategorie ryzyka gospodarczego. Termin "ryzyko" powinien być konsekwentnie stosowany, gdy: - rezultat możliwy do osiągnięcia w przyszłości jest przewidywalny, - prawdopodobieństwo wystąpienia określonego wyniku jest znane lub możliwe do oszacowania. Przedsiębiorca dysponujący odpowiednimi zasobami informacyjnymi a zwłaszcza posiadający przewagę informacyjną ma większe szanse podjęcia lepszej, korzystniejszej dla siebie decyzji. Specyfiką działalności gospodarczej jest oczekiwanie przez przedsiębiorcę sukcesu o charakterze zarobkowym. Ryzyko gospodarcze oznacza swobodę podejmowania decyzji w profesjonalnej działalności gospodarczej, w granicach uwzględniających zasady zarządzania, specyfikę dziedziny i przepisy prawa, prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanego rezultatu większego niż 0 i mniejszego niż 1, przy spełnieniu warunków przewidywalności możliwego rezultatu. Niezależnie od tego, ile wynosi prawdopodobieństwo, podstawowe pytanie brzmi: na czym opiera się ocena prawdopodobieństwa? Mogą istnieć obiektywne podstawy takiej oceny, którymi np. będzie częstość wystąpienia danego zdarzenia w długim okresie, lub ocena może być subiektywna, wynikająca z przekonania osoby podejmującej decyzję o szansie wystąpienia zdarzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the objective and subjective categories of business risk. The term "risk" should be consistently used when: - the result which can be achieved in the future is predictable, and - the probability of a particular result is known or can be estimated. Businessmen having access to sufficient resources of information, and particularly those enjoying an advantage in this respect, are more likely to make better decisions. The special character of business activity involves the expectation of a financial success. Business risk is associated with the freedom of making business decisions, within the limits drawn by management principles, legal frameworks and professional or industry standards, and the probability of an expected result greater than 0 and smaller than 1, assuming the conditions for predictability are met. No matter what the probability is, the fundamental question will be what the estimate of probability is based on. The estimate may be founded on some objective data, such as the frequency with which a certain event occurs over a period of time; on the other hand, the estimate may be subjective, based on the decision maker's belief in the chances of an event occurring. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • American National Security: A Reader in Theory on Policy, red. Berkowitz M., Bock P.G., The Free Press, New York 1965.
 • Baker S.P., Where have we been and where we are going with injury control? w: Injury prevention and control, Taylor & Francis, London and New York 2000.
 • Bacova M., Podstata a nevyhnost' existencie bankoveho dohl'adu. Acta oeconomica cassoviensia No 4, Kośice 2000.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 • Begg D., Dombusch R., Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa 1993.
 • Bobakova V., Varcholova T., Perspekivy małych a strednych podnikov v procese globalizacie, w: Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej, KTE, Kraków 2001.
 • Boesler P., Przeciwdziałanie sytuacjom lyzyka urazów niezamierzonych, w: Edukacja wobec różnorodności, red. Piotr Przybysz, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2001.
 • Bowlin O, Martin J., Scott D., Guide to Financial Analysis, Mc Graw-Hill Book Company, New York 1980.
 • Cieślarczyk M., Współczesne rozumienie bezpieczeństwa i obronności, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, "Zeszyt Problemowy" 2001, nr 3.
 • Czapska J., Wójcikiewicz J" Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze 1999.
 • Czy czujemy się bezpiecznie? Badania Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 1998.
 • Dadak W., Prywatne firmy ochrony osób i mienia a zapobieganie przestępczości, w: Bezpećnosf a ochrana majetku, LIPORT LFK&PATRON, Kośice 2001, Kośice 2001.
 • Dimitrijevic V., Pojam bezbednosti u medunarodnim odnosima, Savez Udrużenja Pravnika Jugoslavije, Beograd 1973.
 • Dworecki S., Wybrane problemy kształtowania bezpieczeństwa narodowego, Zeszyty Naukowe AON, Warszawa 1995, nr 1.
 • Dziawgo D., Credit-rating, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Dziawgo D., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, w: Bankowość. Podręcznik dla studentów, red. J. Głuchowski i J. Szambelańczyk, WSB, Poznań 1999.
 • Frei D., Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1977.
 • Gertsman S" Psychologia na co dzień, KI W, Warszawa 1975.
 • Goldberg V.P., Regulation and Administered Contracts, "Bell Journal of Economics and Management Science", 1976, nr 7.
 • Hofreiter L., Manazerstvo bezpećnostnych rizik, w: Riesenie krizovych situacii v śpecifickom prostredi, (Zbornik zo 7. vedeckej konferencje s medzinarodnou ucast'ou), Żilinska Univerzita v Żiline, Żilina 22-23 maja 2002.
 • Hofstede G, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 • Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 • Knight F.H, Risk, Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston 1921.
 • Korzeniowski L., Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, KTE, Kraków 2001.
 • Korzeniowski L., Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków 2003.
 • Korzeniowski L., Przyczynek do teorii zarządzania bezpieczeństwem, w: Riesenie krizovych situdcii v śpecifickom prostredi, Zilinskà univerzita, Żilina 2002.
 • Korzeniowski L., Zarządzanie bezpieczeństwem. Od ryzyka do systemu, w: Zarządzanie bezpieczeństwem. Prace Edukacyjne, red. Leszek Korzeniowski. LIPORT LFK. Kraków 2001.
 • Korzeniowski L., Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, w: Zarządzanie bezpieczeństwem, PSB, Kraków 2000.
 • Korzycki St., Bezpieczeństwo polityczne, w: System bezpieczeństwa Polski, AON, Warszawa 1993.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Zakamycze 2000.
 • Kukułka J., Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, "Wieś i Państwo", 1995, nr 1.
 • Kukułka I., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, "Sprawy Międzynarodowe" 1982. nr 7.
 • Lipiec J., Ontologia ryzyka, w: Ryzyko w działalności banków komercyjnych, WSB. Poznań 2000.
 • Lipiec J., Świat wartości, Kraków 2001.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 • Mesaroś M., Ućinne organizowanie, riadenie a manaźerske vedenie, Ondrej Jamnicky, Kośice 2001.
 • Mikołaj J., Rizikovy manaźment, RVS FŚI ŻU, Żilina 2001.
 • Moczuk E., Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2003.
 • Multan W., Bezpieczeństwo międzynarodowe ery nuklearnej, PISM, Warszawa 1991.
 • Nowy M., Szósta katastrofa, "Dziennik Polski", 19 kwietnia 2002.
 • Nye J.S.Jr., Problemy badań nad bezpieczeństwem, "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 6.
 • Olczyk E., Polacy boją się przestępców. "Rzeczpospolita", 14 kwietnia 2003.
 • Opinia społeczna. Świat mniej bezpieczny, "Rzeczpospolita", 9 stycznia 2004.
 • Peumans H., Théorie et ptatiąue des calculs d'investissment. Dunod. Paris 1965.
 • Pfeffer I" Insurance and Economie Theory, Irvin Inc. Homewood, Illionois 1956.
 • Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, red. naukowa Antony S.R.Manstead, Miles Hewstone i in., Jacek Santorski&Co. Warszawa 1996.
 • Reilly F.K., Investments, The Dryden Press, InternationalEdition, Collins, London 1988.
 • Rowe W.A., An Anatomy of Risk, Nowy York 1977.
 • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Simàk L., Krizovy manaźment vo verejnej spràve, Zilinskà univerzita, Żilina 2001.
 • Sinkey .I.F., Commercial Bank Financial Management, Macmillan Publishing Co., New York 1992.
 • Skov N. A, Finanse i zarządzanie. Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych, PLACET, Warszawa 1991.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1979.
 • Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1973.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, Reader's Digest Przegląd, Warszawa 1998.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, 1SP PAN, Warszawa 1996.
 • Stigler G.J., The Economics of Information, "Journal of Political Economy", 1987, nr 95, s. 1041-1061.
 • Strzeszewski M., Czy w Polsce żyje się bezpiecznie?. Badania CBOS z 3-8 lutego 2000 r.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 • Szumski J., Amerykańska opinia publiczna o przestępczości i jej kontroli, "Przestępczość na świecie", t. XVIII. Warszawa 1985.
 • Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i w Ameryce, t. 1, Warszawa 1977.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 • Stefanowicz J., Przedmowa, w: Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 • Sutek M., Janiszewski W., Makroekonomiczne uwarunkowania bezpiecznego rozwoju gospodarczego państwa mierzone syntetycznymi wskaźnikami potencjału gospodarczo-obronnego w latach 1990-2000, w: Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego wobec procesów globalizacji, red. naukowa Stanisław Piocha, PTE, Koszalin 2004.
 • Szymanek A., Wektorowy model zagrożenia obiektu, w: Bezpieczeństwo systemów, ITWL, Warszawa 1990.
 • Tèpman L. N., Riski v èkonomike, ÛNITI-DANA, Moskva 2002.
 • Varcholovâ T., Manazérska analyza, EKONOM, Bratislava 2001.
 • Vakorokosovâ R., Elektronicky dokumentârny akreditiv v podmienkach Slovenskej republiky, w: Ekonomickâ fakulta VSB-TU. Ostrava, "Ekonomicka revue", č. 3, s. 50-57.
 • Willet A.H., The Economie Theory of Risk Insurance, Filadelfia 1951.
 • Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego - koncepcje - struktury - funkcjonowanie, SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Zięba R., Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w., Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.