PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 (57) | 47--59
Tytuł artykułu

Produkcja surowców energetycznych w Polsce w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Energy Feedstock Production in Poland in the Context of the Common Agricultural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przeanalizowanie wsparcia WPR do produkcji surowców energetycznych pochodzenia rolniczego w Polsce, a także prognoza krajowego zapotrzebowania materiału roślinnego do przetworzenia na biokomponenty. Obserwowane zmiany klimatyczne przypisywane także działalności rolniczej. Jednym ze sposobów ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne paliw kopalnych (ciekłych i stałych) może być wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Rolnictwo jest producentem biomasy służącej do produkcji biokomponentów paliw płynnych, a także surowców do substytucji paliw stałych. Unia Europejska widząc potrzebę stymulacji produkcji biomasy na cele energetyczne wprowadziła szereg aktów prawnych wymuszających stosowanie biopaliw na terenie Wspólnoty. Rolnicy, jako producenci surowców, otrzymywali wsparcie finansowe do upraw energetycznych, początkowo z budżetu państwa, a w latach 2007-2009 w ramach WPR, zwiększając dochody z prowadzonej działalności rolniczej. Obecnie biopaliwa płynne są wytwarzane z surowców konsumpcyjnych lub paszowych. Problem ten od dawna budzi kontrowersje, a nawet otwartą polemikę wielu autorytetów odnośnie wpływu paliw roślinnych na cenę i dostępność żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper was to analyze the CAP support energy production of agricultural origin in Poland, as well as forecast demand of plant feedstock to be processed into biocomponents. The observed climate changes are assigned e.g. agricultural activity. One of the way to reduce the adverse environmental impact of fossil fuels (liquid and solid) can be useing renewable energy sources. Agriculture is a producer of the biomass for the production of biocomponents, as well as feedstock for conversion solid fuels. The European Union stimulated the production of biomass for energy purposes has introduced a number of laws that enforce the use of biofuels in the Community. Farmers, as producers of raw materials, received financial support for energy crops in the CAP. Currently, liquid biofuels are produced from raw materials consumption or animal feed. This problem is very controversial, and even an open polemic many authorities on the impact of plant fuels on price and availability of food. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M.: Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2/2009.
 • Adamowicz M.: Zjawiska i procesy globalne a rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. W: J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 • Biała Księga: Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii. COM(97)599 final (26/11/1997).
 • Bielski S.: Conditions of biomass production for energy generation purposes in Poland. Folia Oeconomica Stenensia, 10/2011.
 • Bielski S.: Polityka dotycząca biokomponentów paliw płynnych w Polsce w kontekście uwarunkowań prawnych. Zesz. Nauk. AE we Wrocławiu. Polityka ekonomiczna, 166/2011.
 • Błażejewska K. Klimatyczne wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., Przegląd prawa rolnego 1/2011.
 • Crutzen P.J., Mosier A.R., Smith K.A., Winiwarter W.: 2007. N2O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels. http://www.atmoschem-phys-discuss.net/7/11191/2007/acpd-7-11191-2007.html (dostęp 13.10.2012).
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A.: Globalne uwarunkowania rynków rolnych. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE L 140/16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009.
 • Dz.U. 2006, nr 169, poz. 1199
 • Dz.U. 2006, nr 169, poz. 1200
 • Dz.U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262.
 • http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm (dostęp 13.10.2012).
 • http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/19092012_Platn_bezp.7-13_02.pdf (dostęp 13.10.2012).
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnoscibezposrednie/Platnosci-bezposrednie-w-2009-roku/PLATNOSCI-DO-UPRAW-ROSLINENERGETYCZNYCH (dostęp 13.10.2013).
 • Jachymek M.: Inwestycje w odnawialne źródła energii W: Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach UE, IERiGŻ, Warszawa 2008.
 • Janowicz L.: Biomasa w Polsce. Energetyka 8/2006.
 • Jasiulewicz M.: Potencjał biomasy w Polsce. Koszalin: Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
 • Jasiulewicz M.: Wpływ polityki UE na rozwój agroenergetyki w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2/2009.
 • Klepacki B.: Zrównoważony rozwój terenów wiejskich - wybrane aspekty teoretyczne. Roczniki Naukowe SERiA 1/2000.
 • Kociszewski K.: Środowiskowe aspekty planowanej reformy Wspólnej polityki rolnej. Roczniki Nauk Rolniczych 3/2011.
 • Kołodziej A., Jaroszyński M.: Biopaliwa: aspekty technologiczne, ekonomiczne i prawne. Prace Naukowe IICh PAN, 14/2010.
 • Kus J.: Prognozowane zmiany w zasiewach w świetle planowanego wzrostu powierzchni uprawy roślin na cele energetyczne. Wieś Jutra 3/2004.
 • Kuś J., Faber A., Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. W: Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. red. A. Harasim, Wyd. IUNG-PIB, Puławy 2009.
 • Kuś J.: Uwarunkowania i możliwości zwiększenia produkcji rzepaku na cele energetyczne, Nasz Rzepak 11/2006.
 • M.P. 2007 nr 53 poz. 607.
 • Małysz J.: Bezpieczeństwo żywnościowe - wokół rozumienia kategorii bezpieczeństwa. W: K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.) Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, Oficyna Wydawnicza - SGH, Warszawa 2009.
 • Marks-Bielska R.: Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju. Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010.
 • Merkisz J., Kozak M.: Biopaliwa do samochodowych silników spalinowych. W: Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa - szanse i problemy (178-183). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2007.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (M.P. 2010 nr 2, poz. 11).
 • Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (DzU 2005, nr 203, poz. 1684).
 • Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR, Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z 20 listopada 2007 r., KOM(2007) 722, wersja ostateczna.
 • Puślecki Z.W.: Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji. Problemy Rolnictwa Światowego 2/2012.
 • Raport Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NMLZO, NH3, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2009-2010 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR. (http://www.kobize.pl/materialy/Inwentaryzacje_krajowe/2012/ Raport_LRTAP_2010.pdf (dostęp 13.10.2012).
 • Razik K.: Wspólna Polityka Rolna - od tradycji do nowoczesności. Biuletyn Informacyjny ARR 3/2012.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. Dz.U. L 345 z 20.11.2004.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001. (Dz.U. L 270 z 21.10.2003).
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.
 • Szeptycki A., Biopaliwa - zalecenia UE, potrzeby, realne możliwości produkcji. Inżynieria rolnicza 7/2007.
 • Tomczak F.: Wyzwania i siły rozwojowe wsi i rolnictwa w warunkach globalizacji gospodarki światowej. W: K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.) Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, Oficyna Wydawnicza - SGH, Warszawa 2009.
 • Tys J., Piekarski W., Jackowska I, Kaczor A., Zając G., Starobrat P: Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku. Acta Agrophysica, Wyd. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin 2003.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 roku o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262).
 • Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 opublikowany jako Uchwała Rady Ministrów nr 134/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w Monitorze Polskim 2007 Nr 53, poz. 607. "Wieloletni program..." stanowi wykonanie art. 37 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (DzU nr 169, poz. 1199).
 • Wilkin J.: Czy paradygmat wielofunkcyjnego rolnictwa zrewolucjonizuje europejską politykę rolną? Podsumowanie badań i wnioski praktyczne. W: J. Wilkin (red.) Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Wyd. IRWiR PAN Warszawa 2010.
 • Wilkin J.: Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych. W: J. Wilkin (red.) Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Wyd. IRWiR PAN Warszawa 2010.
 • WPR Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Raport FAPA, Warszawa 2007.
 • Zegar J. S.: Globalny problem żywnościowy a polskie rolnictwo. Wieś i Rolnictwo, 3/2007.
 • Zegar J. S.: Światowe problemy rolnictwa i wyżywienia http://realia.com.pl/dzial_2/ index.html (dostęp 13.10.2012).
 • Żmuda K.: Perspektywy produkcji biopaliw w polityce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mat. konf. "Perspektywy rynku biopaliw", Warszawa 21.09.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.