PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 (44) Rozwój gospodarczy w świetle ekonomii behawioralnej | 151--170
Tytuł artykułu

Przesłanki i eliminacja podwójnego finansowania w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions and Elimination of Double Financing of Projects Co-financed from the European Social Fund
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z podstawowych zasad wykorzystywania środków pochodzących z budżetu UE jest zakaz podwójnego (równoległego) finansowania tego samego wydatku w ramach różnych programów wspólnotowych i krajowych oraz okresów programowania. Państwa członkowskie są zobowiązane do opracowania i wdrożenia procedur służących wykrywaniu i eliminacji przypadków nieuprawnionej podwójnej refundacji w ramach własnego systemu prawnego odnoszącego się do zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie oraz omówienie przesłanek i typowych przypadków wystąpienia podwójnego finansowania w świetle polskich rozwiązań prawnych i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Analizie zostaną także poddane procedury kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem kontroli krzyżowych jako podstawowego instrumentu prawnego weryfikującego stosowanie przez beneficjentów zakazu równoległego finansowania wydatków z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Do rozwiązania problemu badawczego - zdefiniowania i krytycznej analizy przesłanek wystąpienia podwójnego finansowania oraz sytuacji prawnej beneficjenta - wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the basic rules for the use of funds from the EU budget is non double (parallel) funding of the same expenditure from other Community or national schemes and from other programming periods. Member States are required to develop and implement procedures for the detection and elimination of unauthorized double refund within their own legal systems relating to the management of the programs co-financed by the Structural Funds and the Cohesion Fund. The subject of this paper is to present and discuss the rationale and typical cases of double financing in the light of Polish legislation and recent legal resolutions of administrative courts. Inspection procedures, with particular emphasis placed on cross-checks as a basic instrument verifying the application by the beneficiaries of the ban on financing of expenditure from the national and Community public funds, are also subjects of the analysis. To solve the research problem - defining and critical analysis of the evidence of double financing and legal situation of the beneficiary - the authoruses the dogmatic-legal method. Key words: public resources, the effectiveness of spending public resources, EU funds, eligibility of expenditure
Twórcy
 • Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • Bartkowiak В., Fundusze pożyczkowe i doręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Szymański M., Zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych przy realizacji programów Unii Europejskiej, "Kontrola Państwowa" 2010, nr 2.
 • Najczęściej zadawane pytania - kwalifikowalność, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.efs. gov.pl/Dokumenty/Documents/FAQ_kwalifikowalnosc.pdf [10.03.2014].
 • Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U. UE L 347/320 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz.Urz. UE L 371/1 z dnia 27 grudnia 2006 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L 210/25 z dnia 31 lipca 2007 r.
 • Uchwała SN z dnia 14 stycznia 1993 г., sygn. akt II UZP 21/92.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.
 • Wyrok NSA z dnia 12 lutego 2013r., sygn. akt II GSK 2099/11.
 • Wyrok NSA z dnia 27 listopada 2013 г., sygn. akt II GSK 1222/12.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt V SA/Wa 376/13.
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.