PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(35) | 38--50
Tytuł artykułu

Wizja przyszłej pracy i postrzeganie form elastycznego zatrudnienia wśród studentów i absolwentów szkół wyższych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Vision of the Future of Work and the Perception of Flexible Forms of Employment, the Students and Graduates in the Face of Persistent Difficulties Finding Job
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest problematyka postrzegania swojej przyszłości i kariery zawodowej przez studentów i absolwentów wyższych uczelni, w kontekście utrzymującego się stosunkowo wysokiego wskaźnika bezrobocia i trudności w znajdowaniu pracy przez młodych, wykształconych ludzi. Artykuł złożony jest z dwóch części: syntetycznie ujętej części teoretycznej, w której podejmowana jest problematyka prognoz rynkowych dotyczących rynku pracy, elastycznych form zatrudnienia i płci jako determinanty preferencji w zakresie akceptacji niestandardowych form zatrudnienia oraz z części empirycznej, której założeniem jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jak (w opinii nadanych studentów i absolwentów) kształtować się będzie poziom bezrobocia w najbliższych 5-10 latach i jakie będą w tym czasie możliwości znalezienia pracy dla absolwentów wyższych uczelni? Czy płeć jest czynnikiem różnicującym ten stosunek? Jakie działania podejmują, bądź zamierzają podjąć studenci i absolwenci uczelni wyższych, aby zabezpieczyć się przed niekorzystną sytuacją na rynku pracy? Czy studenci i absolwenci uczeni wyższych rozważają możliwości podjęcia pracy poza granicami kraju? Badania przeprowadzono wśród 171 studentów i absolwentów wyższych uczelni. Wyniki badań wskazały na formułowane przez osoby badane niezbyt optymistyczne prognozy dotyczące poziomu bezrobocia w okresie najbliższych 5-10 lat; generalnie ich negatywne postawy wobec niestandardowych form zatrudnienia, niezależnie od płci, nieczęste planowanie wyjazdów poza granice kraju w poszukiwaniu pracy oraz podejmowanie przez studentów i absolwentów uczelni wyższych określonych działań, zapobiegających ewentualnym trudnościom na rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is the issue of the perception of their future and careers for students and graduates, in the context of the continuing relatively high unemployment and the diffi culty in finding qualified people work. Article consists of two parts: a theoretical part synthetically recognized, which is taken issues, market forecasts for the labor market, flexible forms of employment and gender as determinants of preferences for acceptance of non-standard forms of employment and the empirical, aiming to answer the following research questions: as (in the opinion given to students and graduates) will shape the unemployment rate over the next 5-10 years, and what will be in this time of job opportunities for university graduates?, non-standard forms of employment? Is sex a factor differentiating this relationship? steps to be taken or intend to take the students and graduates of higher education institutions to hedge against unfavorable situation on the labor market? whether students and graduates of higher education scholars consider job opportunities outside the country? The study was conducted among 171 students and university graduates. The results showed the subjects formulated by the very optimistic forecasts of the unemployment rate over the next 5-10 years, generally their negative attitudes towards non-standard forms of employment, regardless of gender, planning infrequent trips outside the country in search of work and and the adoption by students and graduates of specific actions, to prevent possible difficulties in the labor market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Albion M.J. (2004), A Measure of Attitudes Towards of Flexible Work Options, "Australian Journal of Management", No. 29.
 • Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań.
 • Bartkowiak G., (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Bartkowiak G. (2007), Motywy wyjazdu i przyczyny niezadowolenia z pobytu absolwentów szkół wyższych wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu pracy, (w:) Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Bartkowiak G., Balewski B. (2006), Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w dobie członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, (w:) Barcik A., Barcik R. (red.), Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ATH, Bielsko-Biała.
 • Baruch Y. (2006), Career development in organization and beyond: Balancing contemporary viewpoints, "Human Resources Management Review", Vol. 16.
 • Bąk-Grabowska D. (2012), Współpraca w ramach niestandardowych form zatrudnienia w opinii kobiet i mężczyzn, (w:) Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", PTE, Łódź.
 • Becker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Błaszczak A. (2010), Specjaliści do wynajęcia na godziny, http://www.rp.pl/artykul/ 435032.html.
 • Bohdziewicz P. (2012), Koncepcja kapitału kariery zawodowej jako wyznacznika indywidualnej konkurencyjności na współczesnym rynku pracy, (w:) Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cappelli P. (1999), Career jobs are dead, "California Management Review", Vol. 42, No. 1.
 • Cewińska J. (2012), Freelancing a zarządzanie kapitałem ludzkim, (w:) Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Charron F.K., Lowe J.D. (2005), Factors That Affect Accountant's Perceptions of Alternative Work Arrangements, "Accounting Forum", No. 29.
 • Frąckowiak M. (2003), Role rodzinne, zawodowe konsumenckie jako czynniki konstruujące tożsamość kobiet, mężczyzn w warunkach "różnorodnej teraźniejszości", "Roczniki Socjologii Rodziny", tom 15.
 • Ginnikis S.K., Miahail D.M. (2011), Flexible work arrangements in Greece: a study of employment perceptions, "The International Journal of Human Resource Management", January, Vol. 22, No. 2.
 • Hormung S., Rousseau D.M., Glaser J. (2009), Why supervisors make idiosyncratic deals: antecedents and outcomes of I-deals from a managerial prospective, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 24, No. 8.
 • GUS: http//www.studenckamarka.pl /serwis.php?s=73&pok=1922
 • Kamiński T. (2012), Szkolnictwo wyższe - rynek pracy, razem czy osobno, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 4.
 • Kodeks Pracy, http//kodeks-pracy.wieszjak.pl/słownik/208561,Pracownik.html
 • Kowalczyk E.,(2012), I-deals jako przejaw elastyczności w budowaniu relacji pracownik- -pracodawca, (w:) S.A. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Krajewski Z., Krugiełka A., Kujawińska A., Więcek-Janka E. (2010), Enymployment. Ways of limiting unemployment and analysis of occupational mismatch in Konin country, Instytut Rozwoju Regionalnego, Poznań.
 • Kryńska E. (2003), Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, (w:) Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Rynek pracy w Polsce u progu XXI wieku, Aspekty Mikroekonomiczne i regionalne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 • Leighton P., Syrett M., Hecker R., Holland P. (2007), Out of the Shadows. Managing self-employment, agency and outsourced workers, Elsevier Ltd., Bullington.
 • Listwan T. (red.) (2005), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mazur A. (2008), Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w opinii pracowników, (w:) Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa.
 • Rousseau D.M. (2005), I-Deals: Idiosyncratic Deals Employees Bargain for Themselves, M.E. Sharp, Inc., New York.
 • Scandura T.A., Lankau M.J. (1997), Relationships of Gender Family Responsibility and Flexible Work Hours to Organizational Commitment and Job Satisfactions, "Journal Of Organizational Bahavior", No. 18.
 • Sullivan C., Smithson J. (2007), Perspectives of home workers and their partners on working flexibility and gender equity, "International Journal of Human Resource Management", No. 18.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.