PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 24 Pasażerski transport regionalny w Polsce. Ocena systemu i koncepcja zmian | 149--161
Tytuł artykułu

Aspekty bezpieczeństwa, mobilności osób niepełnosprawnych oraz prawa użytkowników transportu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aspects of Safety, Mobility of Persons with Disabilities and Transport Users Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono kwestię jednego z postulatów użytkowników transportu - bezpieczeństwa przewozu. Przywołano w nim definicję bezpieczeństwa oraz przyczyny wywołujące jego brak. Przez pryzmat bezpieczeństwa ukazano liczbę wypadków drogowych, które są wąskim gardłem w raportach krajowych i zagranicznych. Biała Księga z 2011 r. w jednym z celów, w perspektywie długoterminowej, dąży do wyeliminowania ofiar śmiertelnych. W dalszej części artykułu poruszono kwestię transportu osób niepełnosprawnych. Zdefiniowano tę grupę osób według standardów międzynarodowych oraz polskich. Mobilność osób niepełnosprawnych w procesie transportowym napotyka szereg trudności oraz niedogodności, wynikających nie tylko z ich ograniczonego stopnia mobilności, ale również z niedostosowania infra- i suprastruktury transportowej. Wskazano działania, które należy podjąć w celu dostosowania do niezakłóconego transportu dla osób o ograniczonej mobilności. Ostatnia część artykułu przedstawia kartę praw pasażera. Stworzenie ram prawnych we wszystkich gałęziach pozwoli na wyeliminowanie dyskryminacji, uzyskanie pełnej informacji na temat pasażerskich obowiązków i przywilejów oraz otrzymanie pomocy. (abstrakt autora)
EN
The article discusses the issues of transport safety, one of the transport users demands. In the article in the definition of safety and the causes of its failure are mentioned. Through the prism of security shown the number of accidents that are bottleneck in national and foreign reports. White Paper 2011, one of the objectives in the long term, it aims to eliminate fatalities. Later, this article deals with the transport of persons with disabilities. This group of people are defined by international and Polish standards. Mobility of people with disabilities in the transport process encountered a number of difficulties and disadvantages. These difficulties result not only from the limited degree of mobility, but also from inadequate transport infrastructure and suprastructure. Indicate actions that need to be taken in order to adapt to seamless transport for people with reduced mobility. The last part of the article presents a passenger charter of rights. Establish a legal framework for all modes allow for non-discrimination, full information and get help. Passengers in the form of a card are informed of their obligations and privileges.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 marca 2011 r.
 • Blot A., Przyjazna komunikacja - nagradzamy innowacje. "Komunikacja Publiczna" 2011, nr 2 (43).
 • Dębiec M., Dostępność jako element strategii zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej. "Komunikacja Publiczna" 2011, nr 1.
 • Dostępna komunikacja miejska. Samorząd równych szans. Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
 • Europejska wizja dotycząca pasażerów: Komunikat w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Bruksela, dnia 19.12.2011, KOM(2011) 898.
 • Krystek R., Bezpieczeństwo miejskiego transportu zbiorowego. "Komunikacja Publiczna" wydanie specjalne 2011, nr 1.
 • Raport: Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Warszawa, 17 listopada 2011 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http:// zds.kprm.gov.pl.
 • Matuška J., Dostępność transportu publicznego dla osób z ograniczeniami zdolności sensomotorycznej w Republice Czeskiej. "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 6.
 • Projekt Proceed. Podstawy skutecznej obsługi i rozwoju transportu publicznego wysokiej jakości. Dyrektoriat Generalny ds. Energii i Transportu No TREN/05/FP6TR/ S07.58672/020002. 30.09.2009.
 • UITP Comments on Study European Commission on Passenger Rights Urban Transport. Marzec 2012. www.uitp.org.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92.
 • Zamkowska S., Bezpieczeństwo podróży publicznym transportem pasażerskim. "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 10.
 • Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku. Zespół Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Warszawa 2011.
 • www.niepelnosprawni.gov.pl/dane-statystyczne/dane-demograficzne.
 • www.utk.gov.pl.
 • www.who.int.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.