PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 (57) | 485--495
Tytuł artykułu

Finanse publiczne w UE a finansowanie krajowej i unijnej polityki rolnej w latach 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Finance in the EU and Financing National and EU Agricultural Policy in the Period 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prace nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020 dobiegają końca. W budżecie UE na ten okres przewidywana jest kontynuacja trendu zmniejsza udziału środków przeznaczonych na WPR. W świetle konieczności podejmowania właściwie przez wszystkie państwa UE działań mających na celu konsolidację finansów publicznych niemożliwe staje się zrekompensowanie spadku wsparcia unijnego przez zwiększenie krajowych wydatków na sektor rolny. Jednocześnie unijne regulacje zaostrzające wymagania Wspólnoty co do prowadzenia przez państwa członkowskie działań służących maksymalizacji efektywności wsparcia unijnego i stabilizacji finansów publicznych narzucają dodatkowe ograniczenia na swobodę podejmowania działań przez członków UE. Artykuł został oparty na analizie dokumentów UE i danych statystycznych dotyczących finansów publicznych państw UE. Celem artykułu jest prezentacja głównych ograniczeń dotyczących finansowania sektora rolnego w okresie 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
Preparations for the multi-annual financial framework for the 2014-2020 period are coming to an end. The EU budget for this period is expected to continue the trend of reducing share of funds allocated to the CAP. In light of the need to consolidate public finances in all EU member states, it becomes impossible to compensate for the decline in support for agriculture from the EU by increasing domestic spending for this sector. At the same time tightening the requirements stipulated in the EU regulations concerning the EU member states' efforts States' to maximize the effectiveness of the EU support and to stabilize their public finances impose additional restrictions on the freedom of action by the EU member states. The article is based on the analysis of the EU documents and statistical data on the state of public finance in the EU member states. The purpose of the article is to present the main limitations and conditions concerning the financing of agricultural sector in 2014-2020 period. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
485--495
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Adinolfi F., Little J., Massot A.: The CAP in the Multiannual Financial Framework 2014/2020, EUROPEAN PARLIAMENT, Brussels 2011.
 • Komisja Europejska: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, KOM(2011) 615 wersja ostateczna, Bruksela 2011.
 • Council of the European Union: Multiannual Financial Framework (2014-2020) - Negotiating box, 13620/12, Bruksela 2012.
 • European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Budget for Europe 2020, COM(2011)500, Part I, Bruksela 2011.
 • European Commission: Commission Staff Working Document, Assessment of the 2012 national reform programme and convergence programme for Bulgaria-Sweden. Accompanying the document Recommendation for a Council Recommendation on Bulgaria's-Sweden 2012 national reform programme and delivering a Council opinion on Bulgaria's- Sweden's convergence programme for 2012-2015, COM(2012) 302-328 final.
 • Eurostat: Newsrelease, Euro indicators, 149/2012, Euorstat, Brussels 2012.
 • Hallerberg M., Marzinotto B., Wolff G. B.: An Assessment of the European Semester Directorate General for Internal Policies Policy Department A: Economic And Scientific Policy. Document was requested by the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs, Brussels 2012.
 • Komisja Europejska: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Działanie na rzecz stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, COM(2012)299, Bruksela 2012.
 • Komisja Europejska: Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010)2020, Bruksela 2010.
 • Komisja Europejska: Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, KOM(2011)625, Bruksela 2011.
 • Komisja Europejska: Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), KOM(2011)627, Bruksela 2011.
 • Komisja Europejska: Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, KOM(2011)628, Bruksela 2011.
 • Komisja Europejska: Zmiana do wniosku Komisji COM(2011) 625 final/3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, COM(2012)552, Bruksela 2012.
 • Komisja Europejska: Zmiana do wniosku Komisji COM(2011) 626 final/3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków"), COM(2012)535, Bruksela 2012.
 • Komisja Europejska: Zmiana do wniosku Komisji COM(2011) 627 final/3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), COM(2012)553, Bruksela 2012.
 • Komisja Europejska: Zmiana do wniosku Komisji COM(2011) 628 final/2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, COM(2012)551, Bruksela 2012.
 • Komisja Europejska: Zmieniony wniosek Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, COM(2012)388.
 • Kudła J.: Zmiany struktury wpływów budżetowych w wybranych państwach unii Europejskiej w latach 2008-2010. w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.) "Finanse publiczne", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 247, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław 2012, s. 180-190.
 • Szpringer Z.: Sytuacja budżetowa państw UE w ramach funkcjonowania semestru europejskiego - zalecenia dla Polski, "Analizy" nr 15(82)/2012, Biuro Analiz Sejmowych.
 • Wieliczko B.: Wieloletnie ramy finansowania UE 2014-2020 i uwarunkowania prac nad nimi [w:] Czyżewski A., Matuszczak A., Wieliczko B.: Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Raport PW 2011-2014, nr 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011, s. 49-78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.