PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2(15) | 107--131
Tytuł artykułu

Przymus administracyjny

Autorzy
Warianty tytułu
Administrative Coercion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świadomość utopijnego charakteru teorii zakładających dobrowolne wykonywanie wszystkich obowiązków prawnych oraz natężenie wszelkich form oporu, który utrudnia administracji urzeczywistnianie celów państwa, skłania do podjęcia problemu przymusu administracyjnego. Wiąże się z tym konieczność zdefiniowania tego pojęcia i odróżnienia go od innych zjawisk, określenia postaci, w jakich występuje, a także ustalenia pełnionych funkcji oraz jego wpływu na indywidualne procesy motywacyjne i zachowania społeczne. Nie należy także zapominać, że pytanie o przymus administracyjny jest w istocie rzeczy pytaniem o rolę i charakter współczesnej administracji. W ujęciu leksykalnym przymus to presja, nacisk wywierany na kogoś, okoliczności zmuszające kogoś do działania wbrew swojej woli; zmuszanie się do czegoś (przymus wewnętrzny); groźba (przymus psychiczny); zmuszanie do czegoś przez użycie siły (przymus fizyczny). Natomiast przymus prawny to przewidziane przez prawo środki (np. pozbawienie wolności, nałożenie grzywny itp.) zmuszające do zastosowania się do przepisu prawa, decyzji administracji lub wyroku sądowego. (fragment tekstu)
EN
Consciousness of utopian character of theories assuming voluntary realisation of all legal obligations and intensity of all forms of resistance, which obstructs administration the fulfilment of goals of the state, inclines to undertake the problem of administrative coercion. It is connected with the necessity of defining this conception and differentiating it from other phenomena, determining forms in which it occurs and also establishing performed functions and its influence on individual motivation processes and social behaviours. One should not forget that a question about the administrative coercion is in essence of the matter a question about a role and character of the contemporary administration. It is more interesting that more and more often in literature dedicated to functioning of the public administration, a need to develop other motivations than only apprehension against coercion is accented. In a visible way a participation of non-authoritative instruments of action also increases, which however does not change the fact that in the scope of realisation of obligations and shaping of social attitudes, the legal coercion continuously fulfils a very important stimulating role. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--131
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1979, t. 2, s. 1048.
 • Słownik poprawnej polszczyzny, W. Doroszewski (red.), Warszawa 1980, s. 607-608.
 • Wielka encyklopedia prawa, E. Smoktunowicz (red.), Białystok - Warszawa 2000, s. 818.
 • L. Sobkowiak, Przymus, [w:] Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wrocław 2002, s. 357-358.
 • R. Szydłowski, Siła i prawo, Kraków 1946, s. 3-98.
 • M. Smołka, Pojęcie i rodzaje sankcji prawnej (niepublikowana praca doktorska), Wydział Prawa i Administracji UMCS, Lublin 1974, s. 71-78.
 • M. Granat, Przymus i autorytet w pojmowaniu i realizacji władzy, Annales UMCS 1980, sectio G, vol. XXVII, s. 244-247.
 • J. Niesiołowski, R. Paszkiewicz, Zagadnienie przymusu w prawie, PiP 1989, z. 10, s. 57-66.
 • S. Mocek, Etyczne i polityczne aspekty przymusu i przemocy, Studia Polityczne 1997, nr 7, s. 147-162.
 • R. Tokarczyk, Przymus a prawo, [w:] Ze sztandarem prawa przez świat, R. Tokarczyk, K. Motyka (red.), Kraków 2002, s. 441.
 • S. Ehrlich, Przyczynek do problematyki normy i stosunku prawnego (na marginesie opublikowanej pośmiertnie pracy Jerzego Landego "Nauka o normie praw-nej"), PiP 1956, z. 8-9, s. 390.
 • S. Ehrlich, [w:] Teoria państwa i prawa. Wykłady, S. Ehrlich (red.), cz. I, War-szawa 1957, s. 71-72.
 • K. Opałek, [w:] Teoria państwa i prawa. Wykłady, S. Ehrlich (red.), cz. I, Warszawa 1957, s. 116-120.
 • J. Filipek,, Sankcja prawna w prawie administracyjnym, PiP 1963, z. 12, s. 873.
 • K. Opałek, [w:] Teoria państwa i prawa. Wykłady, S. Ehrlich (red.), cz. I, Warszawa 1957, s. 119.
 • J. Śmiałowski, Zagadnienie przymusu w prawie a struktura normy prawnej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, z. 8, Kraków 1961, s. 77-123.
 • J. Śmiałowski, Pojęcie i analiza sankcji prawnej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, z. 9, Kraków 1962, s. 263-283.
 • J. Śmiałowski, Pojęcie i analiza sankcji prawnej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, z. 9, Kraków 1962, s. 268.
 • E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1968, s. 276.
 • Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej, Łódź 1994, s. 87.
 • M. Stahl, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. 2, Warszawa 2002, s. 63.
 • A. Gryniuk, Przymus prawny. Studium socjologiczno-prawne, Toruń 1994, s. 33.
 • A. Gryniuk, Przymus prawny. Studium socjologiczno-prawne, Toruń 1994, s. 7-8, 41, 49.
 • Przymus administracyjny, [w:] Mała encyklopedia prawa, Z. Rybicki (red.), Warszawa 1980, s. 597-598.
 • A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946, s. 43-45.
 • M. Zimmermann, [w:] M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 400.
 • J. Jendrośka, Przymus administracyjny, [w:] Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji, Z. Janku, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, K. Ziemski (red.), Poznań 1999, s. 143-152.
 • J. Jendrośka, Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963, s. 54 i n.
 • K. Jandy-Jendrośka, [w:] System prawa administracyjnego, T. Rabska, J. Łętowski (red.), t. III, Wrocław 1978, s. 262.
 • J. Jendrośka, Przymus administracyjny, [w:] Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji, Z. Janku, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, K. Ziemski (red.), Poznań 1999, s. 144.
 • T. Jędrzejewski, P. Rączka, Zobowiązany w egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), Warszawa 2004, s. 166-171.
 • J. A. Radwanowicz, Uwagi o przymusie administracyjnym, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, E. Ura (red.), Rzeszów 2001, s. 381-389.
 • J. Radwanowicz, A. Miruć, Ochrona jednostki przed stosowaniem przymusu bezpośredniego w świetle zasad ogólnych postępowania egzekucyjnego w administracji, [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, E. Ura (red.), Rzeszów 2002, s. 437-442.
 • J. Radwanowicz, Metoda przymusu administracyjnego, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2002, s. 452-460.
 • E. Smoktunowicz, J. Radwanowicz, Rola przymusu bezpośredniego i jego granice, [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, J. Sługocki (red.), Szczecin 2003, s. 130 i n.
 • J. Radwanowicz, A. Breczko, Ochrona jednostki przed stosowaniem przymusu administracyjnego w świetle Konstytucji RP, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, J. Filipek (red.), Bielsko-Biała 2003, s. 518 i n.
 • J. Radwanowicz, Przymus bezpośredni w egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), Warszawa 2004, s. 487-496.
 • J. Radwanowicz, Istota i znaczenie pojęcia przymusu administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.), Kraków 2007, s. 131-141.
 • K. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005, s. 133-137.
 • J. Borkowski, Pojęcie władztwa administracyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis 1972, Przegląd Prawa i Administracji II, No 167, s. 43-51.
 • I. Skrzydło-Niżnik, Istota i rodzaje władczych uprawnień administracji państwowej, Krakowskie Studia Prawnicze 1987, rok XX, s. 121-135.
 • P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, Warszawa 2008, s. 59-67, 111-117.
 • W. Hoff, Wytyczne w prawie administracyjnym, Warszawa 1987, s. 88-113.
 • J. Supernat, Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Wrocław 2003, s. 38-72.
 • L. Klat-Wertelecka, Wykonalność aktu administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.), Kraków 2007, s. 547.
 • Z. Janku, Gwarancje prawne wykonywania obowiązków publicznoprawnych, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.), Kraków 2007, s. 557-564.
 • R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, 4 wyd., Warszawa 2008, s. IX.
 • M. Masternak [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2006, s. 27-29.
 • P. Dobosz, Pojęcie egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), Warszawa 2004, s. 21-27.
 • P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, 4 wyd., Warszawa 2008, s. 18.
 • B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 8 wyd., Warszawa 2006, s. 88-89.
 • Z. Leoński, Środki ochrony praw jednostki w znowelizowanym w 2001 r. administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, E. Ura (red.), Rzeszów 2002, s. 313-322.
 • J. Radwanowicz, A. Miruć, Ochrona jednostki przed stosowaniem przymusu bezpośredniego w świetle zasad ogólnych postępowania egzekucyjnego w administracji, [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, E. Ura (red.), Rzeszów 2002, s. 437-442.
 • M. Szubiakowski, Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego, [w:] System egzekucji administracyjnej, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), Warszawa 2004, s. 119-127.
 • Z. Leoński, Środki ochrony praw jednostki w znowelizowanym w 2001 r. administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, E. Ura (red.), Rzeszów 2002, s. 316.
 • J. Lang, E. Komorowski, D. Dąbek, M. Romańska, A. Korzeniowska, K. Sobieralski, [w:] System egzekucji administracyjnej, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), Warszawa 2004, s. 501-573.
 • Z. Leoński, Środki ochrony praw jednostki w znowelizowanym w 2001 r. administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, E. Ura (red.), Rzeszów 2002, s. 320.
 • J. Parchomiuk, Roszczenia odszkodowawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [w:] System egzekucji administracyjnej, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), Warszawa 2004, s. 595-609.
 • A. Chajbowicz, Antyczne korzenie policji administracyjnej i działalności policyjnej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2770, Prawo CCXCV, Wrocław 2005, s. 107-119.
 • J. Dobkowski, Pojęcie policji administracyjnej, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.), Kraków 2007, s. 143-159.
 • J. Malec, U źródeł polskiej nauki policji w XVIII wieku, Krakowskie Studia Prawnicze 1987, rok XX, s. 159-173.
 • T. Kocowski, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2004, s. 394-400.
 • W. Bednarek, J. Dobkowski, Z. Kopacz, Policja administracyjna w systemie administracji publicznej (wybrane zagadnienia), [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Kraków 2001, s. 25-31.
 • A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946, s. 39-42.
 • J. Boć, Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985, s. 31-33.
 • A. Matan, Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2002, s. 354.
 • E. Ura, S. Pieprzny, T. Pado, Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.), Kraków 2007, s. 175.
 • Z. Leoński, Istota i rodzaje policji administracyjnej (zagadnienia wybrane), [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku, Z. Niewiadomski (red.), Przemyśl 2000, s. 345-346.
 • A. J. Dębicka, Sprawne państwo, Warszawa 2008, s. 127-133.
 • S. Fundowicz, Policja i prawo policyjne, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2002, s. 186.
 • Prawniczy słownik wyrazów trudnych, J. Boć (red.), Kolonia Limited 2005, s. 302.
 • R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, 4 wyd., Warszawa 2008, s. 525.
 • B. Dolnicki, Policyjne funkcje państwa w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2244, Prawo CCLXXII, Wrocław 2000, s. 397.
 • B. Dolnicki, Policyjne funkcje państwa w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2244, Prawo CCLXXII, Wrocław 2000, s. 407.
 • W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006, s. 40 i n.
 • J. Supernat, Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Wrocław 2003.
 • F. Rheinberg, Psycho-logia motywacji, Kraków 2006, s. 15 i n.
 • Cz. Znamierowski, Podstawowe pojęcia teorji prawa, Poznań 1934, s. 60.
 • J. Niesiołowski, R. Paszkiewicz, Zagadnienie przymusu w prawie, PiP 1989, z. 10, s. 58; W. Dziedziak, Działanie motywacyjne sankcji prawnych i moralnych, Studia Iuridica Lublinensia 2005, t. V, s. 19 i n.
 • B. Banaszak, Obywatelski opór i cywilne nieposłuszeństwo, Rzeczpospolita z 11-12 lutego 2006 r., s. C3.
 • A. Wilczyńska, Obywatelskie nieposłuszeństwo w szlachetnym celu, Rzeczpospolita z 25-26 lutego 2006 r., s. C4.
 • M. Bernarczyk, Prawnicze spory o obywatelskie nieposłuszeństwo, Rzeczpospolita z 6 marca 2006 r., s. C4.
 • A. Gryniuk, Przymus prawny. Studium socjologiczno-prawne, Toruń 1994, s. 55-56.
 • R. Tokarczyk, Przymus a prawo, [w:] Ze sztandarem prawa przez świat, R. Tokarczyk, K. Motyka (red.), Kraków 2002, s. 441.
 • W. Gromski, Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000, s. 154-155, 167-174.
 • S. Wronkowska, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994, s. 241-243.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.