PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 22 Transport intermodalny w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju | 227--245
Tytuł artykułu

Rola integracji międzygałęziowej w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu pasażerskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Intermodal Integration in the Concept of Sustainable Passenger Transport Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Idea zrównoważonego rozwoju jest wizją postępu łączącego rozwój gospodarczy, ochron środowiska i sprawiedliwość społeczną, w efekcie czego podnosi się jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Jej realizacji powinny służył zarówno polityka, jak i praktyka wdrażania na wszystkich poziomach organizacji ludzkiej działalności. Zastosowanie zintegrowanego podejścia do transportu stanowi jedno z fundamentalnych założeń Wspólnej Polityki Transportowej w XXI w. Jego wyrazem miało być zagwarantowanie optymalnej funkcjonalności wspólnego rynku transportowego poprzez wypełnianie gospodarczych i społecznych zadań transportu oraz zapewnienie użytkownikom możliwości dokonywania wolnego wyboru gałęzi przy respektowaniu wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Celem artykułu jest pokazanie roli i znaczenia integracji wewnętrzgałęziowej i międzygałęziowej w sektorze transportu w realizacji założonych celów mających skierowań transport na zrównoważoną ścieżkę rozwoju. Przeanalizowano uwarunkowania, koszty i korzyści oraz bariery zastosowania w praktyce rozwiązań poprawiających integracje transportu. Przywołano równie􀄪 przykłady takich rozwiązań, które już funkcjonują w Europie.(abstrakt autora)
EN
Sustainable development is a vision of progress, connecting economic development, environmental protection and social justice, as a result, improves overall quality of life, both present and future generations. Both policy and practice should be used to ensure its implementation at all levels of human activity. An integrated approach to transport is one of the fundamental assumptions in the current Common Transport Policy in the XXI century. The main goal is to ensure optimum functionality of transport market by fulfilling the economic and social tasks of transport and to provide users with the possibility to make a free choice of the mode while respecting safety and environmental protection. The aim of this article is to demonstrate the role and importance of intermodal integration in transport sector in achieving to direct transport to a sustainable path of development. The analysis of the determinants, costs and benefits and barriers to the practical solutions that improve transport integration are included in the article. Also the examples of solutions that already exist in Europe are presented.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bąk M., Borkowski P., Pawłowska B., Types of Solutions Improving Passenger Transport Interconnectivity, "Transport Problem" 2012, Vol. 7, issue 1.
 • Bąk M., Borkowski P., Burnewicz J., Pawłowska B., INTERCONNECT Case Study - Tri-City of Gdansk, Sopot and Gdynia, http://www.trinapier.org/images/stories/ ic_ec/INTERCONNECT_ conference_cs_tricity_gdansk.pps (30.01.2013).
 • Bąk M., Borkowski P., Pawłowska B., Integracja miedzygałęziowa transportu, "Infrastruktura" 2011, nr 10 (45).
 • Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144, wersja ostateczna, Bruksela 28.03.2011.
 • Borkowski P., Bak M., Pawłowska B., Solutions for Better Interconnectivity of Short and Long Distance Passenger Transport, w: Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Transportation as the Factor of the Socio-Economic Development of the Regions, red. R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpiński, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • Bonsall P., Abrantes P., Bak M., Bielefeldt C., Borkowski P., Maffii S., Mandel B., Matthews B., Pawlowska B., O Schnell, Stasio C. de, Milestone 3.4 Draft Toolkit, WP3, INTERCONNECT, Cofunded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2010.
 • Commission Staff Working Document Accompanying the White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a Competitive and Resource Efficient Transport System, SEC(2011) 391 final, Brussels, European Commission, 28.03.2011.
 • Decyzja Komisji (2009/561/WE) z dnia 22 lipca 2009 roku zmieniająca decyzję 2006/679/WE w odniesieniu do wdrażania technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, Dziennik Urzędowy L 194 z dnia 25.07.2009.
 • Dyrektywa 2002/59/WE ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (DzU L 208 z 5.08.2002).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207 z dnia 6.08.2010.
 • Flightpath 2050, Europe's Vision for Aviation Maintaining Global Leadership and Serving Society's Needs, Report of the High-Level Group on Aviation Research. Directorate-General for Research and Innovation and Directorate-General for Mobility and Transport, Luksemburg 2011, http://ec.europa.eu/research/transport/ pdf/flightpath2050_final.pdf (12.05.2012).
 • Green Paper on the Impact of Transport on the Environment - A Community Strategy for Sustainable Mobility, COM (92)46 final, Brussels, European Commission 1992.
 • Green Paper The Citizen's Network - Fulfilling the Potential of Public Passenger Transport in Europe, COM(1995) 601 final, Brussels, European Commission 1995.
 • INTERCONNECT (INTERCONNECTion Between Short- and Long-Distance Transport Networks), Project co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme, Theme 7 Transport, Contract number 233846, www.interconnect-project.eu (12.02.2013).
 • Janecki R., Dostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych w Polsce. Stan istniejący i perspektywy do 2015-2021, "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 4.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 roku, COM(2006) 314, wersja ostateczna, Bruksela, 22.06.2006.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 roku, KOM(2011) 109, wersja ostateczna, Bruksela, 8.03.2011.
 • Komunikat Komisji: Zarządzanie i mechanizmy zachęt w procesie wdrażania systemu SESAR - technologicznego filara jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, KOM(2011) 923, wersja ostateczna, Bruksela, 22.12.2011.
 • Lowe D., Intermodal Freight Transport, Elsevier Ltd., Amsterdam-London-New York 2006.
 • Łacny J., Komodalność jako nowy trend w transporcie ładunków, "Logistyka" 2009, nr 2.
 • Schnell O., INTERCONNECT Case Study - Frankfurt Air Port, http://www.trinapier. org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_frankfurt_airp ort.pps (31.01.2013).
 • Sitran A., Maffii S., de Stasio C., Impacts of Improved Interconnectivity on a European Scale, Deliverable D5.1 of INTERCONNECT, Cofunded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2011.
 • Tomanek R., Strategie integracji poziomej transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki 2010, nr 12 (602).
 • White Paper European Transport Policy for 2010: Time to Decide, COM(2001) 370 final, Brussels, European Commission 2001.
 • Wilmsmeier G., INTERCONNECT Case Study - Lisbon Ferry Services, http://www.trinapier. org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_lisbon_ferries _v2.pps (30.01.2013).
 • Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.