PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 111--124
Tytuł artykułu

Tworzenie partnerstw w zakresie przedsiębiorczości akademickiej

Warianty tytułu
Creating Partnerships in the Field of Academic Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współpraca nauki i biznesu stanowi priorytetowe założenie w tworzeniu strategii innowacyjnego rozwoju państw. Aktywność ta wpisuje się w nurt, jakim jest przedsiębiorczość środowiska naukowego. Jednym z mechanizmów wpływających pozytywnie na jej rozwój jest tworzenie partnerstw organizacji publicznych i prywatnych w obszarze polityki badawczo-rozwojowej. Celem artykułu jest analiza procesu budowania współpracy w kontekście wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Zidentyfikowano w nim następujące aspekty tego procesu: otwieranie się sfery publicznej, transformacja uczelni wyższych, rola przedsiębiorczości akademickiej, zagadnienie partnerstwa publiczno-prywatnego jako mechanizmu wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Poprzez analizę starano się uzyskać wstępną odpowiedź na pytanie, jakie trendy wpływają na współpracę w przestrzeni publiczno-prywatnej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.(abstrakt oryginalny)
EN
Cooperation between science and business is one of the priority foundations in the creation of the state innovation strategies. This activity is part of the trend called academic entrepreneurship. One of the mechanisms positively influencing its development is the creation of partnerships in innovation research and development policy. The key objective of this article is an analysis of the way cooperation is being created in the context of academic entrepreneurship development. The author identifies the following aspects of this process: the opening of the public sphere; transformation of the universities; the role of academic entrepreneurship; and public-private partnerships as the mechanism supporting the development of academic entrepreneurship. Through the analysis, the author aims to answer the question as to what trends drive the creation of partnerships supporting the development of academic entrepreneurship in a public-private sphere.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Czarniawski H., Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin 2002.
 • Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education. Report, European Commission, Brussels, March 2012.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, Brussel, 3.03.2010 r.
 • Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2008.
 • Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltex, Warszawa 2002.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
 • Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, KOM(2011) 808, Brussel, 30.11.2011 r.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 • Książek E., Pruvot J.-M., Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii, PARP, Poznań - Lille 2011.
 • Kwieciński L., Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • Kwieciński L., Zarządzanie publiczne a wyzwania polityki innowacyjnej w Polsce, w: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i praktyce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 20, Wrocław 2008.
 • Leydesdorff L., The Triple Helix of University - Industry - Government Relations, http://www. leydesdorff.net/th12/th12.pdf [1.06.2013].
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H., The Triple Helix as a Model for Innovation Studies. Conference Report, "Science & Public Policy" 1998, t. 25, nr 3.
 • Matusiak K. B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 • Matusiak K. B., Matusiak M., Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, nr 453, Ekonomiczne problemy usług nr 8: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, red. P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska.
 • Oslo Manual. The measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, Paris 2005
 • Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, red. B. Plawgo, W. Zaremba, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Partnerstwo na rzecz badań naukowych i innowacji, KOM(2011) 572, Brussel, 21.09.2011 r.
 • Porwit K., Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.), ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 • Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji, KOM(2010) 546, Brussel, 6.10.2010 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2012.
 • Sartori G., Teoria demokracji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Shane S., Academic Entrepreneurship. University Spinoffs and Wealth Creation. New Horizons in Entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham 2004.
 • The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100.
 • Wissema J. G., Towards the Third Generation University. Managing University in Transition, Edward Elgar, Cheltenham 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.