PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 197--212
Tytuł artykułu

Transfer wiedzy w instytucjach naukowych - wybrane aspekty prawne

Autorzy
Warianty tytułu
The Transfer of Knowledge in Scientific Institutions - Selected Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabiera współpraca nauki z gospodarką. Wyniki badań naukowych mają opuszczać mury uczelni i służyć przedsiębiorcom. W tym celu podejmuje się rozmaite inicjatywy zmierzające do pobudzenia współpracy tych dwóch sektorów: sprzedaż, licencje, spółki spin-off, spin-out, klastry, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej. Transfer wiedzy w instytucjach naukowych ma też aspekt wewnętrzny - jednostka zatrudniająca naukowca-twórcę musi skutecznie nabyć i następnie chronić wytworzone przez niego projekty i rozwiązania, co wymaga znajomości odpowiednich przepisów. Artykuł dotyczy wybranych prawnych aspektów wewnętrznego i zewnętrznego transferu wiedzy w instytucjach naukowych. Analizuje stosowane rozwiązania organizacyjne, przedstawia ich charakterystykę prawną oraz wyjaśnia problemy, jakie mogą powstawać w praktyce ich wykorzystywania.(abstrakt oryginalny)
EN
Recently, we can observe the growing importance of cooperation between science and the economy. The results of scientific research have to leave the walls of universities and help entrepreneurs. There are various initiatives which can be undertaken to induce and enhance cooperation between these two sectors, for example: sales, licensing, spin-off companies, spin-outs, clusters, academic business incubators, etc. The transfer of knowledge from scientific institutions also has an internal aspect - an entity employing the researcher-creator has to successfully acquire, and then protect, designs, projects, and solutions generated by this person. As a consequence, the scientific organization requires specific knowledge of the relevant provisions. This paper focuses on some legal aspects of internal and external knowledge transfers in academic institutions. It analyzes the organizational and legal solutions adopted in this field, as well as, explains some problems that may arise in practice.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Dominik W., Przedsiębiorcze uniwersytety, w: Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych, red. J. Woźnicki, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2006.
 • Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organisations, http://www.wipo.int/export/sites/www/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf [13.6.2013].
 • Inkubator przedsiębiorczości, http://pl.wikipedia.org/wiki/Inkubator_przedsi%C4%99biorczo%C5% 9Bci [6.05.2013].
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 • Izdebski H., Zieliński J., Komentarz do zmiany art. 86(a) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzonej przez Dz.U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455, LEX/el. 2011.
 • Kasprzycki D., Ożegalska-Trybalska J., Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach. Zagadnienia wybrane, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, LEX, Warszawa 2013.
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych. Poradnik dla pracowników sfery B+R, red. J. Zubrzycki, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Lublin 2011.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji SEC(2010) 1161, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Unia%20innowacji.pdf [5.06.2013].
 • Kowalski A. M., Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji, "MBA" 2011, nr 2.
 • Kwieciński L., Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • Lis A., Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 12.
 • Łyszczarz K., Finansowanie uczelni publicznych a przedsiębiorczość akademicka, "Ekonomia i Zarządzanie. Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej" 2013, nr 1.
 • Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych, red. A. H. Jasiński, D. Ludwicki, "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania UW" 2007, nr 1, http://www.sim. wz.uw.edu.pl/issue5/02.pdf [5.06.2013].
 • Opinia Komitetu Regionów "Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji" (2011/C 259/04), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:259:0019:0025:PL: PDF [5.06.2013].
 • Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Prawelska-Skrzypek G., Zmieniająca się rola uniwersytetów w regionalnej polityce innowacyjnej, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 10.
 • Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, red. M. Załucki, Difin, Warszawa 2010.
 • Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 • Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. nr 85, poz. 719.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa, Dz.U. nr 248, poz. 1488.
 • Runiewicz-Wardyn M., Tworzenie i upowszechnianie wiedzy w branży biotechnologicznej na przykładzie regionów Flandrii i Walonii w Belgii, "MBA" 2012, nr 5.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978.
 • Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C., Zielona księga inicjatyw klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2008.
 • Stachowiak M., Interes prawny jako przesłanka wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, "Finanse Komunalne" 2007, nr 11.
 • Stec P., Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, "Państwo i Prawo" 2008, nr 1.
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 • Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M., Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, PARP, Warszawa 2006.
 • Szuster S., Komentarz do zmiany art. 2 ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji wprowadzonej przez Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1537, LEX/el 2004.
 • Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. K. Santarek, PARP, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. nr 41, poz. 363 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz.U. z 2012 r., nr 572 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2013 r., nr 330.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz.U. nr 96, poz. 619 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, t.j. Dz.U. z 2012 r., nr 1224.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r., I ACa 906/08, "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych" 2010, nr 3.
 • Zdyb M., Prawny interes jednostki w postępowaniu administracyjnym. Studium teoretyczno-prawne, Wyd. UMCS, Lublin 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341781

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.