PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 247--255
Tytuł artykułu

Rola notariusza w prawie spółek handlowych

Warianty tytułu
The Role of the Notary Public in Commercial Law Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawodawca w kodeksie spółek handlowych przewidział konieczność dokumentowania powstawania spółek prawa handlowego przy zastosowaniu formy aktu notarialnego. Wymaga to istnienia nie tylko instytucji gwarantującej bezstronne i fachowe dokonywanie tych czynności, lecz również norm służących ochronie interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. W koncepcję tę wpisuje się notariusz będący osobą zaufania publicznego, któremu prawodawca powierza obowiązek ich wykonywania, jednocześnie wyposażając go w niezbędne narzędzia. W artykule przedstawiono rolę, jaką spełnia notariusz sporządzający umowę (statut) spółki, głównie w aspekcie jego obowiązków w postępowaniu notarialnym. Ustawodawca, przewidując uczestnictwo notariusza przy tworzeniu niektórych typów spółek, powierza mu jednocześnie sprawowanie funkcji ochronnej. Prawodawca zapewnia w ten sposób bezpieczeństwo obrotu cywilnoprawnego i gospodarczego oraz interes innych osób, dla których dokonywana czynność może powodować skutki prawne. Szczególna funkcja, jaką spełnia notariusz jako gwarant pewności w toku postępowania notarialnego, zabezpieczona jest przez ustawę Prawo o notariacie, w którym prawodawca nakłada na niego szereg powinności, takich jak: obowiązek starannego działania, obowiązek udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej czy bezstronności. Zwrócono także uwagę na szerokie spektrum powinności notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych (w tym dogłębną analizę aktualnego stanu prawnego) oraz na wysoce sformalizowaną procedurę tworzenia dokumentu notarialnego, a zarazem jego doniosłość prawną.(abstrakt oryginalny)
EN
In the Commercial Companies Code the legislature foresaw the need to document the creation of commercial companies by means of a notarial deed. This requires not only institutions that guarantee the impartial and competent execution of these acts, but also standards for the protection of the interests of the parties and other persons for whom these activities may result in legal consequences. A notary public, being a person of public trust, whom the legislator entrusts with the duty of exercising these activities, and equipped with the necessary tools, fits well into this concept. This paper presents the role played by the notary who draws up the contract (statute) of a company, mainly in terms of his duties in the notarial proceedings. The legislator, by introducing the participation of a notary public in creating certain types of companies, entrusts him with exercising a protective function as well. The legislature thus ensures the security of civil law, economic transactions, and the interest of the other persons, for whom the performing of these acts may result in legal consequences. The particular function performed by the notary as a guarantor of certainty in the course of a notarial act, is guaranteed by law - the Law of Notaries Public, in which the legislature imposes a number of obligations which are the subject of this paper, such as: the obligation of due diligence, the obligation to provide the necessary explanations concerning the carried out notarial acts, as well as, the obligation of professional secrecy and impartiality. In this paper, special attention has been paid to the broad spectrum of duties of a notary public in carrying out notarial activities (including an in-depth analysis of the current legal status) and the highly formalized procedure for creating a notarial document, along with its legal significance.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Hałgas M., Forma aktu notarialnego w kodeksie spółek handlowych, "Rejent" 2005, nr 4.
 • Kozak S., Dziewiętnastowieczne akta notarialne. Stan badań, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie", Seria Społeczno-Polityczna i Historyczna 1998, Historia 7, z. 28.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 164.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030.
 • Wyrok NSA z dnia 14.02.2007 r., II GSK 294/06, ONSA i WSA 2007, nr 5, poz. 118
 • Wyrok NSA z dnia 19.05.2005 r., FSK 1656/04, LEX nr 249905.
 • Wyrok NSA z dnia 20.03.1996 r., SA/Gd 2998/94, ONSA 1997, nr 1, poz. 33.
 • Wyrok NSA z dnia 25.10.1994 r., SA/Łd 713/94, POP 1998, nr 5, poz. 168.
 • Wyrok NSA z dnia 4.07.2006 r., II GSK 96/06, LEX nr 265687.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 17.12.1998 r., I ACa 697/98, OSA 1999, z 10, poz. 46.
 • Wyrok SN z dnia 14.10.1999 r., III SZ 2/99, OSNAPiUS 2000, nr 20, poz. 772.
 • Wyrok SN z dnia 16.03.2006 r., V KK 85/06, OSNKW 2006, nr 5, poz. 51.
 • Wyrok SN z dnia 26.02.2004 r., III SZ 2/03, OSNAPiUS 2004, nr 22, poz. 395.
 • Wyrok SN z dnia 5.02.2004 r., III CK 271/02, Legalis.
 • Wyrok SN z dnia 8.12.2004 r., I CK 303/04, LEX nr 284647.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25.09.2006 r., VI SA/Wa 1160/06, LEX nr 256138.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.