PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 52 nr 1 Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach | 73--93
Tytuł artykułu

Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości a konkurencja podatkowa gmin

Warianty tytułu
Stimulating the Development of Local Enterprise and Issues of Tax Competition among Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z obecnymi trendami znaczenie traci klasyczny (biurokratyczny) model administracji publicznej, w którym akcentowane są głównie kwestie formalno-prawne działalności, na rzecz modelu administracji rozumianej jako aktywny uczestnik procesów społeczno-gospodarczych. W tym kontekście pojawia się kwestia samorządu terytorialnego jako podmiotu stymulującego rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Jedną z kategorii instrumentów wykorzystywanych przez gminy w celu tworzenia korzystnych warunków finansowych do podejmowania i rozszerzania działalności gospodarczej są instrumenty podatkowe i związane z nimi narzędzia lokalnego władztwa podatkowego (np. kształtowanie stawek podatkowych, zwolnienia i ulgi podatkowe, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty i zaniechanie poboru podatków lokalnych). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki instrumentów podatkowych w kontekście stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jak również określenie, w jaki sposób ograniczony zakres lokalnego władztwa podatkowego polskich gmin przekłada się na ograniczone możliwości wykorzystywania przez te jednostki mechanizmów konkurencji fiskalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Current trends imply a decline in the importance of the classical ("bureaucratic") model of public administration, with emphasis on its formal and legal aspects, in favour of a model in which the administration is viewed as an active participant in socioeconomic processes. In this context, a local authority can be seen as playing the role of a stimulator of local enterprise development. One of the categories of instruments used by district authorities to create favourable financial conditions for the commencement and expansion of business activity, is tax instruments and the related exercise of local tax powers (for instance, the determination of tax rates, tax relief and exemptions, deferment and cancellation of tax liabilities, permission to pay in instalments, and decisions to waive local taxes). This paper aims to describe the specific characteristics of tax instruments as means of stimulating the development of local enterprise, as well as, to determine to what extent the limited scope of the tax powers exercisable by local Polish governments, limits the opportunities available for those authorities to take advantage of mechanisms of fiscal competition.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Altrichter Ch., Experimental evidence on the free rider problem, GRIN Verlag, München 2007.
 • Bendix R., Max Weber. Portret uczonego, PWN, Warszawa 1975.
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Obrębalski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" nr 785, Wrocław 1998.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2002.
 • Etel L., Popławski M., Podatki lokalne, w: Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, red. C. Kosikowski, J. M. Salachna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r. , Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607; sprost.: Dz.U. z 2006 r., nr 154, poz. 1107.
 • Fischel W. A., Oates W. E., The Tiebout Model at fifty: Essays in public economics in honor of Wallace Oates, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Mass. 2006.
 • Klimska U., Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1 (11).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Kozubal M., Bonusy ratusza za płacenie podatków w stolicy, "Rzeczpospolita" z 13.02.2013 r.
 • Kożuch A., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, w: Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Krajewski K., Śliwa J., Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Lee S. H., Tax Competition Among Governments and the Effects on Government Performance: Empirical Evidence From Local Governments in New Jersey, UMI, Newark, NJ 2009.
 • Leśniak G., Konkurencja podatkowa gmin wymusza niższe podatki od środków transportu, "Gazeta Prawna" z 7.12.2012 r.
 • Mieszkowski P., Zodrow G. R., Taxation and The Tiebout Model: The Differential Effects of Head Taxes, Taxes on Land Rents, and Property Taxes, "Journal of Economic Literature" 1989, t. 27, nr 3.
 • Murzyn D., Przedsiębiorczość w regionie a środki pomocowe Unii Europejskiej, w: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, red. Z. Zioło, T. Rachwała, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa 2010.
 • Musgrave R. A., Theory of Public Finance, McGraw-Hill, New York 1959.
 • Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce. Ekspertyza BGK, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, Warszawa, czerwiec 2013.
 • Oates W. E., The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance, Edward Elgar, Northampton 1998.
 • Polityka podatkowa Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014, Załącznik do uchwały nr XXI/233/ 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
 • Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Swianiewicz P., Neneman J., Łukomska J., Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, "Finanse Komunalne" 2013, nr 7-8.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Tiebout Ch. M., A Pure Theory of Local Expenditure, "Journal of Political Economy" 1956, t. 64, nr 5.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 59, poz. 404.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 45, poz. 236.
 • Zodrow G. R., Local provision of public services: The Tiebout model after twenty-five years, Academic Press, Houston 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.