PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 52 nr 1 Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach | 141--155
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków z UE przez duże przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013

Warianty tytułu
Spatial Diversity in the Absorption of EU Funds by Large Enterprises in Poland between 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych przez przedsiębiorstwa. Środki z budżetu UE stanowią obecnie istotne źródło środków zewnętrznych przeznaczanych na rozwój działalności gospodarczej. Wykorzystywane są przez różne kategorie przedsiębiorstw, różne branże i przeznaczane głównie na inwestycje w środki trwałe, wdrażanie innowacji bądź rozwój zasobów ludzkich. W artykule określono poziom absorpcji środków z UE przez duże przedsiębiorstwa w Polsce w ramach programów operacyjnych dostępnych w latach 2007-2013, z uwzględnieniem różnic regionalnych. Źródło danych stanowiła baza SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Duże przedsiębiorstwa pozyskały dofinansowanie z UE w kwocie 48,43 mld zł, co stanowiło 17,7% środków pozyskanych przez wszystkich beneficjentów w Polsce. Występowały zasadnicze różnice między województwami w zakresie absorpcji środków. Szczególnie korzystnie wyróżniało się województwo mazowieckie.
EN
This article addresses the issue of enterprises obtaining funds from structural funds. Currently, EU funds are an important source of external funds, which can be used for economic development. The EU funds are used by different categories of enterprises, different industries, and devoted, mainly, to investments in fixed assets, the implementation of innovation, and human resource development. The article describes the level of absorption of these EU funds by large companies in Poland under the operational programs in 2007-2013. Differences between regions were taken into account. The source for the data was the SIMIK database prepared by the Ministry of Infrastructure and Development. Large enterprises received EU funding in the amount of 48.43 billion PLN, which accounted for 17.7% of the funds raised by all beneficiaries in Poland. There are fundamental differences between the voivodeships in terms of their proportion of absorption of EU funds; particularly advantageously distinguished is the Mazowieckie voivodship.
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, www.stat.gov.pl [30.04.2014].
 • Baza SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stan na 30.04.2014 r.
 • Dorożyński T, Urbaniak W., Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim, Łódź 2011.
 • Duże przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na pieniądze z UE, "Puls Biznesu" z 31.05.2014 r.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, wersja 3.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 21.12.2011 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską 22.12.2011 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zaktualizowana wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską 28.06.2012 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 • Rakowska J., Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji środków unijnych z programów operacyjnych 2007-2013 (2015) w województwie lubelskim. Analiza na poziomie gminnym, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" 2013, t. 4 (VI), PSW Biała Podlaska.
 • Rakowska J., Udział sektora MSP w realizacji projektów w ramach wybranych działań SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2006 na obszarach wiejskich, "Acta Oeconomia" 2010, nr 9 (2).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz.Urz. L 142 z 14.05.1998 r.
 • Wojewódzka-Wiewiórska A., Zróżnicowanie absorpcji środków z budżetu UE w gminach województwa mazowieckiego, "Roczniki Naukowe SERiA" 2012, t. XIV, nr 3.
 • Zając J., Wojewódzka A., Stawicki M., Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.