PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1-4 | 17--62
Tytuł artykułu

Problemy opieki nad starszymi osobami niepełnosprawnymi - przegląd badań

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka społeczna wobec ludzi starych w szerokim znaczeniu tego określenia odnosi się do wszystkich działań podejmowanych na terenie gminy lub powiatu wobec osób starszych. Przyjmuje się wobec tego, że nastawiona jest ona nie tylko na rozwiązanie socjalnych i bytowych problemów ludzi starych, ale również na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla tych starszych osób, które zachowują sprawność i aktywną postawę wobec otoczenia. Stąd znaczenie takich działań, które nakierowane są na integrację między- i wewnątrzgeneracyjną, wykorzystanie aktywności "młodych starych" do ich współudziału w organizowaniu zaspokajania potrzeb mniej sprawnych osób oraz atrakcyjna, umożliwiająca rozwój osobowości oferta spędzania czasu.
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abts W., Krick R., II. Neuorganisation der Mobilen Dienste in Mainz. Umfassendste Umgestaltung der ambulanten Hilfen seit Einführung der Sozialstationen vor 20 Jahren, Neue Praxis 1993, Nr 3.
 • Altschiller C., Geisler J., Altenhilfe im sozial-räumlichen Zusammenhang. Ein Planungsbericht aus Wiesbaden, [w:] Grundlagen lokaler Sozialpolitik. Sozioökologische Beiträge zur Entwicklung von Alternativen, J.W. Mundt (red.), Belz Verlag, Weinheim und Basel 1983.
 • Beiträge zur Reform der Rentenversicherung, Tübingen 1988.
 • Bień B., Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, [w:] Polska starość, red. B. Synak, UG, Gdańsk 2002.
 • Bień B., Synaka B., Pędich W., Wojszel Z.B., Czekanowski P., Błędowski P., Sympozjum EURFAMCARE podczas X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, "Gerontologia Polska" 2005, nr 2.
 • Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
 • Błędowski P., Polityka społeczna Unii Europejskiej, [w:] My też. Seniorzy w Unii Europejskiej, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2004.
 • Błędowski P., Pomoc społeczna i opieka społeczna nad osobami starszymi w RFN, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Interart, Warszawa 1996.
 • Błędowski P., Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech, [w:] Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym Polska 1999, S. Golinowska (red.), UNDP, Warszawa 1999.
 • Błędowski P., Pędich W., Opiekunowie rodzinni jako podstawowe źródło opieki domowej nad niesprawnymi osobami starszymi, [w:] Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, red. P. Błędowski, SGH, Warszawa 2004
 • Breyer F., Őkonomische Grundlagen der gesetzlichen Pflegeversicherung, Universität Konstanz, Konstanz 1995.
 • Bröschen E., Die Lebenslage älterer Menschen im ländlichen Raum: eine empirische Untersuchung als Grundlage zur Planung von sozialen Diensten, BMJFG, Verlag Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1983.
 • Czynniki warunkujące stan zdrowia ludności, red. L. Frąckiewicz, ŚIN, Katowice 1989.
 • Dane Federalnego Urzędu ds. prasy i informacji, Sozialpolitische Umschau 1998, nr 145.
 • Demograficzno-społeczne uwarunkowania ochrony zdrowia i opieki społecznej, red. L. Frąckiewicz, AE, Katowice 1989.
 • Dieck M., Patienten- und Klientenstrukturen von Diensten des Sozial- und Gesundheitswesens für ältere Menschen, Pflegeleistungen innerhalb der Familien, w: M. Dieck, M. Heinemann-Knoch, J. de Rijke, Alte Menschen in Pflegeverhältnissen. Materialien zum Vierten Familienbericht, t. III, Verlag Deutschen Jugendinstitut, Weinheim und München 1987.
 • Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Alter und Gesellschaft. www.bundesregierung.de/dokumente.
 • Frąckiewicz L., Starzenie się ludności Polski i jego konsekwencje, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 1999, z. 1.
 • Friedan B., Mythos Alter, Reinbek bei Hamburg 1992.
 • Gilberg R., Hilfe- und Pflegebedürftigkeit im höheren Alter. Eine Analyse des Bedarfs und der Inanspruchnahme von Hilfeleistungen, Max-Planck-Institut, Berlin 2000.
 • Gitschmann P., Innovative Altenhilfeplanung und kommunalpolitische Praxis. Rahmenbedingungen kommunaler Sozial- und Altenhilfeplanung, Kasseler Gerontologische Schriften 9, GH - Universität Kassel, Kassel 1990.
 • Grunow D., Hilfen zwischen den Generationen als Bezugspunkt der Sozialpolitik, [w:] Staatliche Sozialpolitik und Familie, F.X. Kaufmann (red.), Oldenbourg, München, Wien 1982.
 • Hayflick L., How and Why We Age, Ballantine Books, New York 1996.
 • http://www.uke.uni-hamburg.de/extern/eurofamcare/.
 • Jóźwiak J., Proces starzenia się ludności wyzwaniem XXI wieku, [w:] Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, I Kongres Demograficzny w Polsce. Sesja Końcowa, red. Z. Strzelecki, RRL, RCSS, Warszawa 2003.
 • Jung K., Durchgesetzt gegen alle Wiederstände, "Bundesarbeitsblatt" 1994, nr 7.
 • Kardas P., Ratajczak-Pakalska E., Hospitalizacje starszych mieszkańców Łodzi. Częstość, przyczyny, możliwości zapobiegania, AM Łódź, Łódź 2001.
 • Klonowicz S., Oblicza starości, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 • Kofahl C., Mestheneos E., Döhner H. on behalf of the EUROFAMCAR-group, How are Family Carers of Elderly People Supported in Different Countries? A Pan-European Review, "Acta Psychiatrica Scandinavica " Supplementum 2004.
 • Kowalczyk O., Niepełnosprawność ludzi starych. Wybrane aspekty, [w:] Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwania dla polityki społecznej, red. L. Frąckiewicz, AE Katowice, Katowice 2002.
 • Księżopolski M., Bezpieczeństwo społeczne jego zagrożenia, [w:] Polityka społeczna w okresie przemian, red. A. Piekara, J. Supińska, PWE, Warszawa 1985.
 • Lölhöffel D. v., Übergreifende Planungsprobleme: Standort der Sozialplanung im kommunalen Handeln, [w:] Sozialplanung - ein Instrument kommunaler Sozialpolitik oder sozialer Kommunalpolitik? Deutscher Verlag für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt/M. 1986.
 • Mały Rocznik Statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Marcus L., Ageing and Education, [w:] The Social Challenge of Ageing, D.Hobman (red.), Croom Helm, London 1978.
 • Meier V., Theorie der Pflegeversichrung, Physica-Verlag, Heidelberg 1998.
 • Miller M., Gębska-Kuczerowska A., Ocena stanu zdrowia ludzi w starszym wieku w Polsce, "Gerontologia Polska" 1998, nr 3-4.
 • MSD podręcznik geriatrii, red. Wyd. pol. K. Galus, J. Kocemba, Urban & Partner, Wrocław 1999.
 • Naegele G., Sind die 'jungen' Alten gesunder worden?, "Die Mitbestimmung" 1989, z. 3.
 • Neubauer G., Moos G., Differenzierung des Pflegebedarfs in der stationären Langzeitpflege, "Arbeit und Sozialpolitik" 1995, nr 5-6.
 • Nowakowska B., Obraniak W., Nowak-Sapota K., Zarzycka Z., Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski, Monografie i Opracowania SGH nr 333, Warszawa 1991.
 • Pędich W., Jakubowska D., Kundt T., Pielęgniarstwo geriatryczne, PZWL, Warszawa 1979.
 • Pflüger K., Study into the impact of EU policies on Family Carers, The European Older People's Platform AGE, b.m. 2004.
 • Piątek K., Instrumenty lokalnej polityki społecznej w warunkach decentralizacji, [w:] Regionalne aspekty reform społecznych, G.Firlit-Fesnak (red.), ASPRA-JR, IPS UW, Warszawa 2001.
 • Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa 1973.
 • Polityka społeczna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] Polityka społeczna w Polsce. Synteza badań, red. J. Auleytner, M. Księżopolski, OBS, Warszawa 1990.
 • Polska starość, red. B. Synak, UG, Gdańsk 2002.
 • Prinz A., Was taugt das Pflege-Versicherungsgesetz? Versuch einer Bewertung aus ökonomischer und sozialpolitischer Sicht, "Forschungsmagazin der Johannes Gutenberg-Universität", Mainz 1995, nr 2.
 • Priorytety strategiczne polityki społecznej miasta Poznania. Założenia - zasady - cele zadania, Urząd Miasta, Poznań 2002.
 • Program pomocy osobom starszym w Poznaniu w latach 2004-2007, MOPR, Poznań 2004.
 • Putz J., Stan zdrowia i potrzeby zdrowotne ludzi starych, [w:] Ludzie starzy w Polsce - ich warunki i potrzeby, Studia i Materiały IPiSS 1982.
 • Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia 1997, GUS, Warszawa 1998.
 • Roszkowska H., Goryński P., Hospitalizacja starszych mieszkańców miast i wsi w Polsce w latach 1979-1996, "Gerontologia Polska" 2001, nr 2.
 • The Royal Commission on Long Term Care, With Respect to Old Age: Long Term Care - Rights and Responsibilities, Vol. 1, London 1999.
 • Rückert, Versorgungsysteme, w: Gerontologie, W.D. Oswald, W.M. Herrmann, S. Kanowski, U. Lehr, H. Thomas (red.), Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, Verlag Kohlhammer 1984.
 • Rysz-Kowalczyk B., Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, IPS UW, Warszawa 1995.
 • Schmähl W., Bevölkerungsentwicklung und soziale Sicherung - Auswirkungen demographischer Veränderungen auf die soziale Sicherung im Alter, bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Ein Überblick, [w:] Bevölkerung und Wirtschaft, B. Felderer (red.), Verein für Socialpolitik, Berlin 1986.
 • Schneekloth U., Müller U., Wirkungen der Pflegeversicherung, Nomos-Verlag, Baden-Baden, 1999.
 • Schulte B., Altenhilfe in Europa. Rechtliche, institutionelle und infrastrukturelle Bediengungen, BMfFSFJ, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1996.
 • Schwichtenberg B., Empirische Erhebungen zur Altenplanung in den alten Bundesländern, Annotierte Bibliographie, DZfA, Berlin 1992.
 • Seel M., Die Pflege des Menschen im Alter: Gesundsein , Kranksein, Altern, Sterben, Kunz Verlag, Hagen 1997.
 • Simons H., Moderne Formen der offenen Altenhilfe, [w:] Das Alter, H. Reimann, H. Reimann (red.) Goldmann Verlag, München 1974.
 • Seniorzy w polskim społeczeństwie, GUS, Warszawa 1999.
 • Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1985 r., GUS, Warszawa 1985.
 • Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1989 r., GUS, Warszawa 1990.
 • Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 1999.
 • Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2004.
 • Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce (aspekt medyczny i społeczno-demograficzny), IMP, Łódź 1998.
 • Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2000.
 • Szczerbińska K., Ocena czynności życia codziennego u osób w podeszłym wieku. VII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej. Materiały konferencyjne, Toruń 2004.
 • Szukalski P., Proces starzenia się społeczeństw Europy: spojrzenie perspektywiczne, "Gerontologia Polska" 1998, nr 2.
 • Szukalski P., Trwanie życia osób starszych w Polsce, "Polityka Społeczna" 1999, nr 9.
 • Ustawa o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, "Bundesarbeitsblatt" 1994, nr 7.
 • Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, SGH, Warszawa 2008.
 • Wojszel Z.B., Instrumenty pełnej oceny geriatrycznej - zastosowanie w praktyce lekarza rodzinnego, "Gerontologia Polska" 1997, nr 1.
 • World Population Ageing 1950-2050. United Nations, New York 2002.
 • Woźniak Z., Profil socjomedyczny społeczności jako narzędzie diagnozy oraz wsparcie programów lokalnej polityki społecznej, [w:] Podmiotowość społeczności lokalnych, R. Cichocki (red.), MEDIA-G.T., Poznań 1996.
 • www.stat.gov.pl.
 • Wybrane informacje o ponadgminnych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i mieszkaniach chronionych za rok 2000, MPiPS, Warszawa 2001.
 • Wyniki NSP 2002 (dla roku 2002), GUS, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.