PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1-4 | 273--285
Tytuł artykułu

Wnioski

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemy starych ludzi o ograniczonej sprawności życiowej stają się coraz ważniejsze nie tylko dla polityków społecznych, ale i dla praktyków życia społecznego. Wynika to z co najmniej trzech istotnych elementów, dostrzeganych przez socjologów, polityków społecznych, gerontologów i ekonomistów.
Rocznik
Numer
Strony
273--285
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abts W., Krick R., II. Neuorganisation der Mobilen Dienste in Mainz. Umfassendste Umgestaltung der ambulanten Hilfen seit Einführung der Sozialstationen vor 20 Jahren, Neue Praxis 1993.
 • Ageing and Health - Global Challenge for the 2 Ist Century, WHO 1999.
 • Aktualne i perspektywiczne problemy zdrowotne ludności Polski, Ossolineum, Wrocław 1985.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2002, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2003.
 • AlcockP., Understanding Poverty, Macmillan Press, 1997.
 • Andrykiewicz-Freczko Z., Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych i czynniki ją kształtujące, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1985.
 • Atlas złotego wieku, Akademia Filantropii, Warszawa 1993.
 • Auleytner J., Instytucje polityki społecznej, WSP TWP, Warszawa 1999.
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Berardo F.M., Social Adaptations to Widowhood among a Rural-Urban Aged Population, Washington State University, Bulletin 689, December 1967.
 • Bevölkerung und Wirtschaft, red. B. Felderer, Verein für Socialpolitik, Berlin 1986.
 • Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
 • Błędowski P, Pomoc społeczna i opieka społeczna nad osobami starszymi w RFN, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Interart, Warszawa 1996.
 • Bracker M., Dallinger U., Karden G., Tegethoff U., Die Pflegebereitschaft der Töchter: zwischen Pflichterfüllung und eigenen Lebensansprüchen. Voraussetzungen, Belastungen und sozialpolitische Schlußfolgerungen, Hessische Landesregierung, Wiesbaden 1988.
 • Breyer F., Ökonomische Grundlagen der gesetzlichen Pflegeversicherung, Universität Konstanz, Konstanz 1995.
 • Bukom A., Maas I., Lampert T" Social Participation In Very Old Age: Cross-Sectional and Longitudinal Findings From Base, "Journal of Gerontology", Psychological Sciences 2002, Vol. 57B, N6.
 • Bulenda T., Niepełnosprawni - normalna sprawa, Fundacja "Polska bez Barier", Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2001.
 • Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, UW, Warszawa 2003.
 • Coni N., Davison W., Webster S., Starzenie się, PWN, Warszawa 1994.
 • Czynniki warunkujące stan zdrowia ludności, red. L. Frąckiewicz, ŚIN, Katowice 1989.
 • Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa 1993.
 • Das Alter, red. H. Reimann, H. Reimann, Goldmann Verlag, München 1974.
 • Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Demograficzno-społeczne uwarunkowania ochrony zdrowia i opieki społecznej, red. L. Frąckiewicz, AE, Katowice 1989.
 • Dieck M., Heinemann-Knoch M., de Rijke J., Alte Menschen in Pflegeverhältnissen. Materialien zum Vierten Familienbericht, Band III, Verlag Deutsches Jugendinstitut, Weinheim und München 1987.
 • Dobrowolska H., Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, Wrocław 1974.
 • Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Alter und Gesellschaft. Raport dostępny na stronie internetowej www.bundesre- gierung.de/dokumente.
 • Duffy K., Project Human Dignity and Social Exclusion, HDSE (96) 3. Council of Europe, Strasbourg 1996.
 • Dyczewski L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1994.
 • Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekaźnikiem kultury, TN KUL, Lublin 2003.
 • Burgess E.W. and Horvey J. Lucke, The Family from Institution to Companionship, American Book Company, New York 1945.
 • Encyklopedia seniora, WP, Warszawa 1986.
 • Encyklopedia socjologii, PWN, Warszawa 1999.
 • Europa w gospodarce, polityce i kulturze. Między dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2004.
 • Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, red. A. Kurzynowski, SGH, GUS, Warszawa 1991.
 • Frąckiewicz L" Starzenie się ludności Polski i jego konsekwencje, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 1999.
 • Friedan B., Mythos Alter, Reinbek bei Hamburg 1992.
 • Frieske K.W., Poławski P., Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, BPS, Warszawa 1998.
 • Garczyński S., Potrzeby psychiczne. Niedosyt. Zaspokojenie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1972.
 • Gerontologie, red. W.D. Oswald, W.M. Herrmann, S. Kanowski, U. Lehr, H. Thomas, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, Verlag Kohlhammer 1984.
 • Gilberg R., Hilfe- und Pflegebedürftigkeit im höheren Alter. Eine Analyse des Bedarfs und der Inanspruchnahme von Hilfeleistungen, Max-Planck-Institut, Berlin 2000.
 • Gitschmann P., Innovative Altenhilfeplanung und kommunalpolitische Praxis. Rahmenbedingungen kommunaler Sozial- und Altenhilfeplanung, Kasseler Geronto- logische Schriften 9, GH - Universität Kassel, Kassel 1990.
 • Grundlagen lokaler Sozialpolitik. Sozioökologische Beiträge zur Entwicklung von Alternativen, J.W. Mundt (red.), Beiz Verlag, Weinheim und Basel 1983.
 • Halicka M, W. Pędich, Działania samopomocowe ludzi starszych, Białystok 1997.
 • Halicka M., Pędich W., Obiektywne i subiektywne korelaty satysfakcji życiowej w starości, "Gerontologia Polska" 1999, nr 4.
 • Halicka M., Pędich W., Subiektywne wyznaczniki poczucia zadowolenia z życia, "Gerontologia Polska" 1999, nr 7.
 • Hałas E" Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Norbetinum, Lublin 1992.
 • Health 21, The Health for Ali, Policy Framework for the WHO, WHO 1998.
 • Hill R., The American Family of the Future, "Journal of Mariage and the Family", Fe 6. 1964.
 • Hoffman-Nowotny H.J., The Future of the Family, in: European Population Conference, Issues and Prospects Plenaries, Helsinki 1987.
 • Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej. Laborem exercens. "Dokumenty nauki społecznej kościoła". Część II. KUL Rzym-Lublin 1987.
 • Jung K., Durchgesetzt gegen alle Wiederstände, "Bundesarbeitsblatt" 1994.
 • Kacprzak M., Ocena stanu zdrowia ludności, "Zdrowie Publiczne" 1962, nr 4-5.
 • Kamermm S.B., Kan A.J., Family Policy, Governments and Families in Fourteen Countries, Columbia University Press, New York 1979.
 • Kardas P., Ratajczak-Pakalska E., Hospitalizacje starszych mieszkańców Łodzi. Częstość, przyczyny, możliwości zapobiegania, AM Łódź, Łódź 2001.
 • Kasprzak M., Ocena stanu zdrowia ludności, "Zdrowie Publiczne" 1962, nr 4-5.
 • Kawczyńska-Butryn Z., Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej, Interart, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1996.
 • Klonowicz S., Oblicza starości, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 • Kofahl Ch., Mestheneos E., Döhner H. on behalf of the EUROFAMCARE-group, How are Family Carers of Elderly People Supported in Different Countries? A Pan-European Review, Acta Psychiatrica Scandinavica Supplementum 2004.
 • Kordos J., 40 lat badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1997 nr 7.
 • Kordos J., Metoda rotacyjna w badaniach budżetów rodzinnych, "Wiadomości Statystyczne" 1982, nr 9.
 • Kordos J., Metody analizy i prognozowania rozkładu płac i dochodów ludności, PWE, Warszawa 1973.
 • Koronkiewicz A., Jednostki organizacyjne szpitalnej opieki dziennej, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1993.
 • Kraan R., Care for the Elderly, European Center for Social Welfare Policy and Research, Vienna 1991.
 • Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym Polska 1999, red. S. Golinowska, UNDP, Warszawa 1999.
 • Kurowski P., Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej, KiW, Warszawa 1979.
 • Kurzynowski A., Ciągłość pracy a macierzyństwo, PWE Warszawa 1967.
 • Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiska lokalnych 1992-1997.
 • Zadania dla polityki lokalnej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 1998.
 • Lambrecht P., Bracker M., Die Pflegebereitschaft von Männern. 50 Jahre kann man nicht einfach beiseite schieben, ASG, Kassel 1992.
 • Lancy R., Hooyman H., Social Gerontology: a Multidisciplinary Perspective, Library of Congress Cataloging-in-Publication, Londyn 1991.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, 1.1. PWN, Warszawa 1986.
 • Leksykon polityki społecznej, IPS UW, Warszawa 2002.
 • Lennartsson C., Silverstein M., Does Engagement With Life Enhance Survival of Elderly People in Sweden? The Role of Social and Leisure Activities, "Journal of Gerontology", Social Sciences 2001, Vol.56B, Nr 6.
 • Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, wyd. CeDeWn 2004.
 • Leś E" Organizacje społeczne. Studium porównawcze, Warszawa 1988.
 • Szmagalski J., Trzeci sektor, organizacje pozarządowe, non-profit?, [w:] Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO Miejsce dla każdego, Warszawa 1996.
 • Lisowski A., Badanie potrzeb społecznych, Interart, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1996.
 • Ludzie starzy w Polsce - ich warunki i potrzeby, Studia i Materiały IPiSS 1982.
 • Maksymiuk T" Elementy stanu zdrowia czterdziestoletnich mieszkańców miasta Poznania i województwa poznańskiego - badanie roczników 1959 i 1938.
 • Mały Rocznik Statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Manifest Ludzi Starszych - O aktywny udział w budowie Europy, IV Euroforum Barcelona 1994/1995, "Gerontología Polska" 1995, nr 1-2.
 • Mayes D.G., Social Exclusión and Ambro-Economic Policy in Europę: a Problem of Dynamie and Spatial Change, "Journal of European Social Policy", SAGE Publication, London 2002 (12).
 • Medycyna społeczna, red. Cz. Baran, Akademia Medyczna, Gdańsk 1985.
 • Meier V., Theorie der Pflegeversichrung, Physica-Verlag, Heidelberg 1998.
 • Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999.
 • Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, red. J. Piotrowski, PWN, Warszawa 1975.
 • Między transformację a integrację. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, red. P. Błędowski, SGH, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowe badanie ankietowe na temat przyszłości. Raport synoptyczny. Polska 2000 - Polska a świat do roku 2000; 1989, nr 2.
 • Miller M., Gębska-Kuczerowska A., Ocena stanu zdrowia ludzi w starszym wieku w Polsce, "Gerontología Polska" 1998, nr 3-4.
 • Minkiewicz A., Więź społeczna jako szczególna kategoria polityki społecznej, SGH, Warszawa, 1991.
 • MSD podręcznik geriatrii, red. wyd. pol. K. Galus, J. Kocemba, Urban & Partner, Wrocław 1999.
 • Murkowska M" Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1993.
 • My też. Seniorzy w Unii Europejskiej, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2004.
 • Myśliwski A., Biologia starzenia jego przyczyny, konsekwencje i próby ich modyfikowania, materiały X Zjazdu PTG.
 • Naegele G., Sind die jungen Alten gesünder worden?, "Die Mitbestimmung" 1989, z. 3.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej, Min. Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 • Neubauer G., Moos G., Differenzierung des Pflegebedarfs in der stationären Langzeitpflege, "Arbeit und Sozialpolitik" 1995, nr 5-6.
 • Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
 • Nowakowska B., Obraniak W., Nowak-Sapota K., Zarzycka Z., Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski, SGH, Warszawa 1991.
 • Nye F.J., Berardo F.M., The Family, its Strukturę and Inteaction, The Macmillan Company, New York 1973.
 • Ogburn W.F., The Changing Family, The Family, 19 July 1938.
 • Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, Vademecum Rehabilitacji, CEBRON, Warszawa 1999.
 • Pacholski M" Słabo A., Słownik pojęć socjologicznych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997.
 • Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny, Raport IPiSS, Warszawa 1997.
 • Patologia społeczna wśród młodzieży. Stan, metody analizy i sposoby przeciwdziałania, red. A. Minkiewicz, SGH, Warszawa 2003.
 • Pędich W., Jakubowska D., Kundt T.; Pielęgniarstwo geriatryczne, PZWL, Warszawa 1979.
 • Pędich W., Ludzie starzy, Centrum Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 1996.
 • Pflüger K., Study into the Impact of EU Policies on Family Carers, The European Older Peoples Platform AGE, b.m. 2004.
 • Phillipson Ch., Bernard M., Phillips J" Changing Patterns of Suportfor Experimental, "Clinical and Behavioural Gerontology", nr 47 (supl. 1), 2001.
 • Piotrowski J., Praca zawodowa kobiet a rodzina, KiW, Warszawa 1963.
 • Podmiotowość społeczności lokalnych, R. Cichocki (red.), MEDIA-G.T., Poznań 1996.
 • Polacy wobec ludzi starych i własnej starości, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2000.
 • Polityka społeczna globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 1998.
 • Polityka społeczna w okresie przemian, red. A. Piekara, J. Supińska, PWE, Warszawa 1985.
 • Polityka społeczna w Polsce. Synteza badań, red. J. Auleytner, M. Księżopolski, OBS, Warszawa 1990.
 • Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2001.
 • Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, PWE, Warszawa 1979.
 • Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, "Vesalius", Łódź-Kraków, 1996.
 • Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Vesalius, Kraków 1996.
 • Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. I Kongres Demograficzny w Polsce. Sesja Inauguracyjna, red. Z. Strzelecki, A. Ochocki, RRL, RCSS, Warszawa 2001.
 • Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwania dla polityki społecznej, red. L. Frąckiewicz, AE, Katowice 2002.
 • Polska starość, red. B. Synak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach, red. A. Kurzynowski, IGS SGH, Warszawa 2002.
 • Pozarządowo i samorządnie, czyli taka gmina, Wyd. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych, Warszawa 1997.
 • Prinz A., Was taugt das Pflege-Versicherungsgesetz? Versuch einer Bewertung aus ökonomischer und sozialpolitischer Sicht, "Forschungsmagazin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 1995, nr 2.
 • Problemy rodziny w polityce społecznej, red. A. Kurzynowski, UW, Warszawa 1991; "Polityka społeczna" 2004 nr 4.
 • Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi, red. I.D. Karwat, PTG, Fundacja Fuga Mundi "Norbertinum", Lublin 2001.
 • Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, I Kongres Demograficzny w Polsce. Sesja Końcowa, Z. Strzelecki (red.), RRL, RCSS, Warszawa 2003.
 • Pruszyński J., Kompleksowa ocena geriatryczna, "Puls" 2001, nr 77.
 • Przeciszewski T., Planowanie społeczne i polityka społeczna, PWN, Warszawa 1988.
 • Psychologiczny kontekst problemów społecznych, red. H. Sęk, S. Kowalik, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
 • Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa 2003.
 • Regionalne aspekty reform społecznych, red. G. Firlit-Fesnak, ASPRA-JR, IPS UW, Warszawa 2001.
 • Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia 1997, GUS, Warszawa 1998.
 • Rodzina polska, warunki bytu i funkcjonowania w świetle badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1994-1998, red. W. Rakowski, Monografie i Opracowania 469, SGH, Warszawa 2000.
 • Rodzina w okresie transformacji systemowej, red. A. Kurzynowski, PWSP TWP, Warszawa 1995.
 • Roszkowska H., Goryński, P., Hospitalizacja starszych mieszkańców miast i wsi w Polsce w latach 1979-1996, "Gerontologia Polska" 2001, nr 2.
 • Rysz-Kowalczyk B., Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, IPS UW, Warszawa 1995.
 • Sabin E., Social Relationship and Mortality among Elderly, "Journal of Applied Gerontology", 12/1993.
 • Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Doświadczania Polski i Unii Europejskiej, Materiały konferencyjne, OM PTG, Warszawa 2004.
 • Schmähl W., Beiträge zur Reform der Rentenversicherung, Tübingen 1988.
 • Schulte B., Altenhilfe in Europa. Rechtliche, institutionelle und infrastrukturelle Bediengungen, BMfFSFJ, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin, Köln 1996.
 • Schwichtenberg B., Empirische Erhebungen zur Altenplanung in den alten Bundesländern, Annotierte Bibliographie, DZfA, Berlin 1992.
 • Seel M., Die Pflege des Menschen im Alter: Gesundsein, Kranksein, Altern, Sterben, Kunz Verlag, Hagen 1997.
 • Seniorzy w polskim społeczeństwie, GUS, Warszawa 1999.
 • Siciński A., Styl życia, koncepcje i propozycje, Warszawa 1976.
 • Sozialplanung - ein Instrument kommunaler Sozialpolitik oder sozialer Kommunalpolitik?, Deutscher Verlag für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt/M. 1986.
 • Społeczne kwestie starości, red. B. Rysz-Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991.
 • Staatliche Sozialpolitik und Familie, red. F.-X. Kaufmann, Oldenbourg, München, Wien 1982.
 • Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, red. J. Halik, ISP, Warszawa 2002.
 • Staszyńska K.M., Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych, Ossolineum, PAN, Wrocław-Warszawa 1988.
 • Susłowska M., Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa 1989.
 • Synak B" Migracja i adaptacja ludzi starszych do środowiska miejskiego, Zeszyty Naukowe UG, z. 38 Gdańsk 1982.
 • System opieki komunalnej - CCCL doświadczenie, dokumenty, Fundacja Rozwoju Polityki Społecznej, Warszawa 1999.
 • Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 r. (w świetle wyników ankietowego badania warunków życia ludności), GUS, Warszawa 2004.
 • Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1985 r., GUS, Warszawa 1985.
 • Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1989 r., GUS, Warszawa 1990.
 • Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2004.
 • Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 1999.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2000, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2001.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2003 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, http: www.gov.stat.pl/.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2004 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Informacja Sygnalna GUS, Warszawa 2005.
 • Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce (aspekt medyczny i społeczno- demograficzny), IMP, Łódź 1998.
 • Szatur-Jaworska B" Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2000.
 • Szatur-Jaworska B., Życie rodzinne ludzi starych w Polsce, http://www.szatur.republika.pl.
 • Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka, PWE Warszawa 1981.
 • Szukalski P., Proces starzenia się społeczeństw Europy: spojrzenie perspektywiczne, "Gerontología Polska" 1998 nr 2.
 • Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe i ich demograficzny kontekst, UŁ, Łódź, 2002.
 • Szukalski P., Trwanie życia osób starszych w Polsce, "Polityka Społeczna" 1999, nr 9.
 • Szukalski P." Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna, "Polityka społeczna" nr 8/2002.
 • Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania, red. M. Pohorille. PWE, Warszawa 1982.
 • Terris M., Approaches to an Epidemiology of Health, "The America Journal of Public Health", 1975, nr 65.
 • The social challenge of ageing, red. D. Hobman, Croom Heim, London 1978.
 • The World Health Raport 1998, Life in the 21 Century, WHO Genewa 1998.
 • Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Wyd. Nauk. Śląsk, Katowice 2003.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej. Materiały konferencyjne, UMK, TZMO, Toruń 2004.
 • W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2004, red. S. Golinowska, CASE UNDP, Warszawa 2004.
 • Warunki życia emerytów i rencistów, red. D. Graniewska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 • Warunki życia ludności w 2003 r. Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa 2004.
 • Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, red. A. Kusińska, IRWiK, Warszawa 2002.
 • Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, SGH, Warszawa 2008.
 • Wilson G, Understanding Old Age. Critical and global perspectives, Sage Publications. London, Thousand Oaks, New Delhi 2000.
 • With Respect to Old Age: Long Term Care - Rights and Responsibilities, The Royal Commission on Long Term Care, Vol. 1, Vol. 2" London 1999.
 • Wojszel Z.B., Instrumenty pełnej oceny geriatrycznej - zastosowanie w praktyce lekarza rodzinnego, "Gerontologia Polska" 1997, nr 1.
 • Wojszel Z.B., Miejsce samopomocy w polityce społecznej wobec człowieka starego, "Praca Socjalna" 1997.
 • Wolinsky F.D., Stump T.E., Clark D.O., Antecedents and Consequences of Psychical Activity and Exercise among Older Adults, "The Gerontologist", N35,1995.
 • World Population Ageing 1950-2050. United Nations, New York 2002.
 • Woźniak Z" Problemy starzenia się i starości wyzwaniem dla polityki społecznej na progu III tysiąclecia, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1999, z. 1.
 • Wspólny raport na temat reintegracji Społecznej, Część I, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2001 (15223/01 SOC 538).
 • Wybrane informacje o ponadgminnych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i mieszkaniach chronionych za rok 2000, MPiPS, Warszawa 2001.
 • Znaniecka-Łopata H., Life styles of windows: a world perspective. Paper given at the World Gerontological Congress, Washington D.C. 1969.
 • Zych A., Człowiek wobec starości, Interart, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.