PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 63--72
Tytuł artykułu

Obrona cywilna w systemie obronnym państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Civil Defense in Defense System of the Country
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi, że obrona cywilna stanowi integralną część systemu obronnego państwa, jest jednym z filarów przygotowania obronnego społeczeństwa i kraju. W celu rozwiązania przedstawionego problemu badawczego dokonano analizy literatury oraz dokumentów normatywnych związanych z omawianymi kwestiami i zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z systemem obronnym państwa oraz obroną cywilną. W pierwszej części artykułu omówiono podział systemu obronnego państwa, składający się z trzech podsystemów - kierowania, militarnego i niemilitarnego. W ramach tego trzeciego funkcjonuje obrona cywilna, oparta na I Protokole Dodatkowym do Konwencji Genewskich, ratyfikowana przez Polskę w 1991 r. W artykule zdefiniowano pojęcie obrona cywilna oraz przedstawiono ogólny cel jej funkcjonowania zapisany w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (DzU 2004 nr 241, poz. 2416, ze zm. Dział IV - obrona cywilna) z zadaniem: ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowaniem i udzielaniem pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałaniem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. W opracowaniu omówiono Plan obrony cywilnej, który służy ustaleniu, jakiego rodzaju zdarzenia mogą spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, dla środowiska bądź dla innych wartości społecznych, a także określeniu, jakie należy podjąć działania, aby w maksymalnie krótkim czasie ograniczyć te zagrożenia, które w rzeczywistości wystąpią. Planowanie w obronie cywilnej angażuje całą administrację publiczną, obejmując pełną gamę zagrożeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to pay attention to the civil defense as an integral part of the defense of the state - it is one of the pillars of the society and country preparation to the defense. In order to solve the present problem it was done the analysis of the research literature and regulatory documents related to the discussed issues and presented the selected issues related to the defense system of the state and civil defense. In the first part of the article the division of the state defense system consisting of three subsystems - directing, military and non-military was discussed. Within this third civil defense functions, and it is based on the Protocol Additional to the Geneva Conventions, ratified by Poland in 1991. The article defines the concept of civil defense, and presents the overall objective of the operation recorded in the law of universal duty to defend the Polish Republic with the task; civil protection, workplaces and public facilities, treasures, rescue and assist victims during the war, and cooperation in the fight against natural disasters and environmental hazards and removing their effects. The paper discusses the civil defense plan, which is to identify what types of events can cause danger to human life and health, for the environment or for other social values, as well as determine which action should be taken to in the shortest time possible to limit these risks, which in fact occur. Planning in the civil defense involves the whole public administration, covering the full range of threats. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
63--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Balcerowicz B., Wybrane problemy obronności państwa, AON, Warszawa 2007.
 • Brzeziński M., Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, Warszawa 2009.
 • Gazda A., Olejarz T., Ostasz G., Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminy, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2014.
 • Gierszewski J., Pozamilitarne ogniwa ochronne państwa i ich miejsce w systemie obronnym, [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, cz. 1, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, WSAiB, Gdynia 2011.
 • Górski P., Planowanie operacyjne funkcjonowania administracji publicznej i przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, AON, Warszawa 2004.
 • Jedynak J., Rola i znaczenie ratownictwa w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2014.
 • Kitler W., Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, Ergos, Warszawa 2002.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483).
 • Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012.
 • Koziej S, Podstawowe problemy strategii i systemu obronności na przełomie XX i XXI wieku, AON, Warszawa 2001, s. 49-50.
 • Kukułka J., Kształtowanie nowego ładu międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, UW, Warszawa 1997.
 • Lorek M., Pawlikowicz L., Surowiec K, Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne - teoria i praktyka na przykładzie wybranych zagadnień w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939), "Humanities and Social Sciences" XVIII/20 (2013).
 • Malak K., Bezpieczeństwo i obronność państwa, MON, Warszawa 1998.
 • Marczak J., Powszechna ochrona i obrona narodowa, [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, red. R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, AON, Warszawa 2008.
 • Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej Polski przełomu XX i XXI wieku, Warszawa 1995.
 • Molek W., Stec K, Marciniak R, Zarządzania kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, [w:] Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011/1.
 • Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP, red. W. Kitler, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2006.
 • Nowakowska-Krystman A., Olearczyk S., W poszukiwaniu źródeł sukcesu systemu obronnego państwa. Wstęp do badań, "Bellona" XCIV/4 (2012).
 • Pawłowski J., System obronny Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] System obronny Rzeczypospolitej Polskiej (regulacje prawne), red. M. Zdziech, "Zeszyt Problemowy", Towarzystwo Wiedzy Obronnej 4/40 (2004).
 • Pierwszy protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów (DzU 1992 nr 41, poz. 175).
 • Pomykała M., Formy realizacji procesu planowania w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2014.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (DzU 1993 nr 91, poz. 421).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (DzU 2002 nr 96, poz. 850).
 • Sienkiewicz-Małyjurek K., Niczyporuk Z.T., Bezpieczeństwo publiczne - zarys problematyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Skolimowska A., Planowanie cywilne jako element zarządzania kryzysowego, [w:] Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, red. W. Kitler, AON, Warszawa 2011.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 • Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej - strategia sektorowa do strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2009.
 • Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU 2012 nr 461, ze zm.).
 • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (DzU 1998 nr 162, poz. 1117 ze zm.).
 • Ustawa z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (DzU 1999 nr 93, poz. 1063 ze zm.).
 • Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU 2007 nr 89, poz. 590 ze zm.).
 • Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
 • Zamiar Z. , Zamiar P., Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa militarnego państwa, "Zeszyty Naukowe WSOWL" 4/162 (2011).
 • Żmigrodzki M., Żmigrodzki R., Żebrowski A., Michalczuk-Wlizło M., Zarządzanie kryzysowe w państwie, Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2012.
 • http://www.oc.bip.mswia.gov.pl/oc/zadania-obrony-cywilne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.