PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 128
Tytuł artykułu

Strategia ograniczania lokalnego bezrobocia na przykładzie województwa bielskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca ta nie stanowi jedynie syntezy raportu z omawianych badań Jest próbą przedstawienia problematyki lokalnego bezrobocia na tle prze. mian gospodarki polskiej oraz bezrobocia jako problemu ekonomicznego i społecznego, zaprezentowania metod ograniczania bezrobocia w regionie o dominującej roli przemysłu i przedstawienia propozycji systemu uruchamiania aktywności gospodarczej na przykładzie woj. bielskiego. Z całą pewnością praca ta nie może dostarczyć miejscowym samorządom (zarówno szczebla wojewódzkiego, jak i gminnego) gotowych, pełnych recept rozwiązywania problemów, na jakie napotyka gospodarka w województwie bielskim. Autor chciał przedstawić uwarunkowania niektórych możliwych działań w zakresie ograniczania lokalnego bezrobocia. Mimo niewątpliwych niedoskonałości praca ta stanowi przyczynek do dalszych pogłębionych. dociekań teoretyczno-empirycznych związanych z bezrobociem na lokalnych rynkach pracy. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
128
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adaptacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Seria: Rozwiązania niemieckie, z. 3, Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w Niemczech. AFG. Arbeitsforderungsgesetz-Textausgabe, Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg 1991.
 • Allatt P., Yeandle S.: Youth, Unemployment and the Family Function. Routlege, London-New York 1992.
 • Arbeitsmarkt 1992. Arbeitsmarktanalyse für dir slten und die neuen Bundesländer. Budesanstalt für Arbeit, Nürnberg 1993.
 • Arbeitsmarktpolitik nach der Vereinigung, pod red. H. Heinelta, G. Boscha i B. Reisserta, Berlin 1993.
 • Atkinson A., Micklewright B.: Unemployment Compensation and Labour Market Transitions: A Critical Review. "Journal of Economic Literature" 1991, t. 29.
 • Balcerzak-Paradowska B.: Rodziny wielodzietne. IPiSS, "Studia i Materiały", Warszawa 1992.
 • Ball C.: Taking Action About Long-Term Unemployment in Europe. The expeience of 20 locally based projects. Dublin 1988.
 • Belka M.: Główne nurty współczesnej teorii ekonomii. "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce, I-IV kwartał 1993. GUS, Warszawa 1994.
 • Bezrobocie w województwie katowickim ze szczególnym uwzględnieniem Rybnickiego Okręgu Węglowego. Fundacja im. F. Eberta, Gliwice 1994.
 • Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. E. Frątczaka, Z. Strzeleckiego, J. Witkowskiego, Warszawa 1993.
 • Białoń L., Obrębski T.: Elementy polityki przemysłowej. Politechnika Warszawska, Warszawa 1994.
 • Borkowska S.: Rynek pracy. Szanse powodzenia walki z bezrobociem. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991, nr 2/3.
 • Bogusławski Z., Borzęcki J., Wiankowski S.: Holdingi przemysłowe. Podstawy tworzenia i funkcjonowania. ORGMASZ, Warszawa 1993.
 • Burg P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 • Caire G.: The Intervention of Private Firms in the Functioning of Labour MArkets in the Twelve EEC Countries, Paris 1990.
 • Carlin W., Soskice D.: Macroeconomics and the Wage Bargain, Oxford 1990.
 • Czyżowska Z.: Ekonomiczne i społeczne problemy bezrobocia. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 2.
 • Czyżowska Z., Felber S.: Ekonomiczne przesłanki ograniczania bezrobocia w Polsce (projekcja do 2005 roku). "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 9.
 • Dach Z.: Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej. PAN - O/Kraków, Ossolineum 1993.
 • Dach Z.: Ekonomiczno-społeczne skutki bezrobocia. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 2.
 • Dach Z.: Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 5-6.
 • Drucker P.F.: Czas umysłowego robotnika. "Gazeta Wyborcza" z 24-26.XII.1994 r.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. AE, Kraków 1994.
 • Francik A.: Wpływ przedsiębiorczości na zmniejszanie napięć na rynku pracy. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
 • Francik A., Pocztowski A.: Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy. Kraków 1993.
 • Frąckiewicz L.: Bezrobocie jako problem społeczny. "Polityka Społeczna" 1994, nr 10.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. PWN, Warszawa 1994.
 • Golinowska S., Ochocki A: Sytuacja społeczna w procesie reform w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. "Ekonomista" 1994, nr 5.
 • Golinowska S.: Wokół współczesnych problemów bezrobocia. "Polityka Społeczna" 1992, nr 5/6.
 • Graniewska D.: Praca i bezrobocie w opiniach respondentów z terenów o wysokiej stopie bezrobocia. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 4.
 • Graniewska D., Kołaczek B., Strzelecka J.: Rodziny niepełne a bezrobocie. Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1992.
 • Gutowska K., Jeżewska M.: Społeczno-ekonomiczne aspekty bezrobocia w Polsce. "Gospodarstwa Domowe" 1993, nr 2.
 • Grela L.: Polityka społeczno-polityczna rozdroża. "Polityka Społeczna" 1994, nr 11/12.
 • Honekopp E.: Rynek pracy w Niemczech Wschodnich - promocja tworzenia miejsc pracy zamiast zastępczych świadczeń płacowych. W: Bezrobocie - nowy problem społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospodarczego i restrukturyzacji gospodarki. Raport IPiSS, Warszawa 1992.
 • Janowska Z., Martini-Piwek J., Góral Z.: Bezrobocie kobiet w Polsce. Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1992.
 • Jarosz M.: Bezrobocie. "Studia Socjologiczne" 1991, nr 3/4.
 • Kabaj M.: Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem. Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1990.
 • Kabaj M.: Program przeciwdziałania bezrobociu. IPiSS, Warszawa 1993.
 • Kabaj M.: Zarys programu przeciwdziałania bezrobociu. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 10-11.
 • Kabaj M., Koptas G.: Bezrobocie długookresowe. Badanie przyczyn, skutków i środków przeciwdziałania. Raport z badań. IPiSS, Warszawa 1994.
 • Kamiński A.: Spór o przyszłość przemysłu światowego. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku". PAN, Warszawa 1994.
 • Karpiński A.: Spór o przyszłość przemysłu światowego. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku". PAN, Warszawa 1994.
 • Kosel Z.: Szkolenie zawodowe dla bezrobotnych w krajach EWG. "Polityka Społeczna" 1993, nr 10.
 • Kotlarska-Michalska A.: Rodzina a bezrobocie. "Polityka Społeczna" 1992, nr 5/6.
 • Kotlorz D., Zachorowska A.: Ekonomiczno-społeczne problemy gospodarowania w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej. AE, Katowice 1992.
 • Kwiatkowski E.: Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji: podstawowe tendencje i ich determinanty. "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • Kwiatkowski E.: Neoklasyczna koncepcja pełnego zatrudnienia: A.C. Pigou kontra J.M. Keynes. "Ekonomista" 1984, nr 3.
 • Kwiatkowski E.: Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność. Warszawa 1988.
 • Kwiatkowski E.: Przyczyny wzrostu bezrobocia w Polsce w latach 1990-1993. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
 • Mickiewicz T.: Przedsiębiorstwo państwowe w okresie transformacji systemowej. "Ekonomista" 1994 nr 5.
 • Mortimer-Szymczak H.: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 7.
 • Oleksyn T.: Regionalne i lokalne uwarunkowania bezrobocia. "Polityka Społeczna" 1994, nr 4.
 • Oleksyn T.: Współczesne tendencje polityki zatrudnienia w krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 9.
 • Pajestka J.: Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej. "Ekonomista" 1994, nr 2.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Teoria i praktyka zarządzania. "Placet", Warszawa 1994.
 • Polańska A.: Bezrobocie kwestią społeczną i ekonomiczną. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1990, nr 12.
 • Polityka społeczna. Stan i perspektywy. Praca zbiorowa pod red. J. Auleytnera 1994. "Państwo i kultura polityczna" 1994, vol. 1(17).
 • Polityka społeczna w Polsce. Synteza badań. Ośrodek badań społecznych. Warszawa 1990.
 • Polityka społeczna. Praca zbiorowa pod red. A. Rajkiewicza. Warszawa 1979.
 • Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 1994.
 • Promowanie aktywności zawodowej, doradztwo i pośrednictwo pracy w Niemczech. MPiPS, Warszawa 1991.
 • Raport o stanie polskiego przemysłu w roku 1993. Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Warszawa 1994.
 • Reszke I.: Problemy bezrobocia kobiet. "Studia Socjologiczne" 1991, nr 3/4.
 • Reszke I.: Socjologia wobec bezrobocia kobiet. "Humanizacja Pracy" 1990 nr 1-6.
 • Rynek pracy w makroregionie łódzkim. Uł, Łódź 1994.
 • Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. A. Szałkowskiego. Kraków 1992.
 • Sadowski Z.: Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski. "Ekonomista" 1993, nr 2.
 • Społeczeństwo polskie w latach 1989-1993. Wybrane zagadnienia i dane z zakresu polityki społecznej. Zbiór opracowań pod red. A. Rajkiewicza. Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1994.
 • Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym. Praca zbiorowa pod red. M. Szylko-Skoczny. Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1992.
 • Strzelecki Z.: Inicjatywy lokalne w rozwiązywaniu problemów bezrobocia. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
 • Szlachta J.: Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej. Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1993.
 • Szumpich S.: Orientacja zawodowa i kształcenie pracownicze osób bezrobotnych niepełnosprawnych. Referat na III Krajową Konferencję Naukową "Kształcenie Pracownicze", Zielona Góra 1994.
 • Szumpich S.: Problemy kwalifikacji jako czynnik ograniczania bezrobocia. Referat na II Krajową Konferencję "Kształcenie Pracownicze", Zielona Góra 1993.
 • Szumpich S.: Procesy transformacji przedsiębiorstw przemysłowych. "Studia i Materiały BIT" 1993, nr 1.
 • Szumpich S.: Kształtowanie polityki przemysłowej. "Studia i Materiały BIT" 1993, nr 2.
 • Szumpich S.: Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie włókienniczym. Wybrane problemy teorii i praktyki okresu transformacji. Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-Biała 1994.
 • Szumpich S., Wnuk J.: Problemy restrukturyzacji "Bielskiej Wełny". Referat na Konferencję Naukową "Nauka dla Włókiennictwa", Bielsko-Biała 1994.
 • Szumpich S.: Tendencje zmian organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie włókienniczym. "Przegląd Włókienniczy" 1994, nr 11.
 • Szumpich S.: Wybrane doświadczenia krajów zachodnich z rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. "Studia i Materiały BIT" 1994, nr 1.
 • Śmigiel M.: Definicja bezrobotnego w ujęciu normatywnym. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 2.
 • The Labour Market Review in Poland (Draft Report by the Secretariat). OECD, Paris 1993.
 • Toszka Z.: Bezrobocie w opiniach bezrobotnych. "Polityka Społeczna" 1992, nr 5/6.
 • Wiśniewski Z.: Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.
 • Wódz Z.: Bezrobocie w opiniach bezrobotnych. "Polityka Społeczna" 1992, nr 5/6.
 • Zarychta H.: Restrukturyzacja a bezrobocie w warunkach gospodarki rynkowej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 12.
 • Zarys strategii rozwoju województwa bielskiego. Raport z warsztatów w Szczyrku. Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.