PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | 148
Tytuł artykułu

Zarządzanie strategiczne : ewolucja koncepcji i warunków zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Struktura pracy obejmuje dwa zasadnicze obszary problemowe. W pierwszym (rozdział I i II) ukazujemy model zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, ukształtowany pod wpływem zmienności zewnętrznych warunków zarządzania. Przedstawiamy tu także koncepcję równowagi organizacyjnej, ukazując strategię jako narzędzie przywracania równowagi. W drugim obszarze koncentrujemy uwagę na samej strategii. Poza ewolucją w pojmowaniu strategii, ukazujemy tu węzłowe problemy związane z jej tworzeniem i wdrażaniem w warunkach zmienności otoczenia, spowodowanej walką konkurencyjną na rynku lokalnym i globalnym. W ostatnim fragmencie pracy (rozdział V, pkt 5) nawiązujemy do problematyki nowej generacji zarządzania, w której szczególny nacisk kładzie się na tworzenie i wykorzystanie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa. Powyższy układ zagadnień ukazuje z jednej strony rozległy, choć z pewnością niekompletny wachlarz problemów zarządzania strategicznego, wyłaniający się w związku z przechodzeniem do gospodarki rynkowej, z drugiej natomiast - wskazuje równocześnie dające się zaobserwować przejawy reinterpretacji sensu istnienia i działania przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i globalnym. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
autor
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Aguilar F.J.: Scanning the Business Environment, New York - London 1967.
 • Albach H., Hahn D., Mertens P.: Frühwarnsystem. Zeitschrift für Betriebswirtschaft - Sonderheft, październik - listopad 1979.
 • Andrews ICR.: The concept of corporate strategy, Homewood, III. 1987.
 • Ansoff HJ.: Implanting strategic management, Englewood Cliffs, New York 1984.
 • Ansoff H.J.: Managing surprise and discontinuity - Strategic response to weak signals, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1976.
 • Ansoff H.J.: Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Ansoff H.J., Declerk R.P., Hayes R.L.: From strategic planning to strategic management, London etc. 1976.
 • Arbeitskreis "Langfristige Unternehmensplanung" der Schmalenbach - Gesellschaft, Strategische Planung. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1977/29.
 • Astley W.G., Fombrun ChJ., Collective strategy: Social ecology of organizational environments. "Academy of Management Review" 1983, nr 8.
 • Bachmann A: Grundlagen der Planungstheorie und Planungsmethodik, Bern, Stuttgart 1981.
 • Bender K.: Pretiale Betriebslenkung, Essen 1951.
 • Biggadike R.E., The Contribution of Marketing to Strategie Management, "Academy of Management Review" 6/1981/4.
 • Bittel L.R.: Management by Exception, New York 1964.
 • Boulding KE.: Religijne perspektywy ekonomii. W: Ponad ekonomią, Warszawa 1976.
 • Böhler H., Gottschlich W.: Strategisches Marketing und strategische Unternehmungsführung, Wirtschaftswissenschaftliches Studium 14/1985/5.
 • Bresser R.K., Harl J.E.: Collective Strategy: Vice or virtue, "Academy Of Management Review" 1986, nr 11.
 • Brödner P.: Fabrik 2000 - Alternative Entwicklungspfade in die Zukunft der Fabrik, Berlin 1985.
 • Bullinger HJ., Warnecke HJ., Lenles H.P.: Ku fabryce przyszłości. "Przegląd Organizacji" 1986, nr 4.
 • Chandler A.D.: Strategy and Structure. Cambridge 1962.
 • Clausewitz C.V.: Vom Kriege, Stuttgart 1980.
 • Chmielewski K: Przedsiębiorstwo wobec nowych wyzwań, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 12.
 • Christensen C.R., Andrews K.R., Bower J.L., Hamermesh R.G., Porter M.E.: Business policy: Text and cases. Homewood, 111. 1965 (wyd. 6 - 1987).
 • Czupiał J.: Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych. Warszawa 1988.
 • Dawson L.M.: The Human Concept: New Philosophy for Business. "Business Horizons" 1969, nr 4.
 • Der Controlling - Berater, Loseblatt - Zeitschrift, Freiburg 1990.
 • Dichtl E.: Marketing von neuen Herausforderungen - Ein Problemaufriss W: Rafféé H., Wiedmann K.P.: Strategisches Marketing, Stuttgart 1985.
 • Dietz J.W.: Gründung innovativer Unternehmen, Gabler, Wiestaden 1989.
 • Dietz J.W., Roski R.: Management von Innovationen. Ventures und Diskontinuitäten W: Lücke H., Dietz J.W.: Innovation und Controlling, Gabler 1989.
 • Drucker P.F.: Fronties of Management. New York 1988.
 • Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 • Drucker P.F.: The Practice of Management. New York 1959.
 • Dworzecki Z.: Globalizacja - trend w zarządzaniu strategicznym. "Przegląd Organizacji" 1991, nr 1.
 • Emery F.E., Trist E.L.: The causal texture of organizational environments. Human Relations 1965.
 • Engelhardt W.H.: Versäumnisse der Marketing-Wirtschaft in der Strategiediskussion. "Marketing" 1985, nr 3.
 • Fabiańska K.: Problem restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa i jego związków z otoczeniem w świetle tendencji zmian w pojmowaniu strategii, W: Przedsiębiorstwo w procesie przemian strukturalnych. Praca zb. pod red. J. Rokity i K, Fabiańskiej, Katowice 1990.
 • Fabiańska K.: Zasady i czynniki sukcesu restrukturyzacji produktowej w przedsiębiorstwie. Referat na konferencję nt.: Przemiany strukturalne w gospodarce, Jurata-Sopot 27/28.09.1990.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa 1986.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Rozwój przedsiębiorstwa - nowa generacji zarządzania, Synteza Programu RP.III.42. Tom IV. Katowice 1991.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Rozwój przedsiębiorstwa. Procesy i strategie rozwoju. Synteza Programu RP.III.42. Tom III, Katowice 1991.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Strategia rozwoju technicznego przedsiębiorstwa, Katowice 1991.
 • Foster R.: Innovation. Die technologische offensive, Wiesbaden 1986.
 • Friedrichs G., Schaff A.: Auf Gedeih und Verderb. Mikroelektronik und Gesellschaft, Bericht and den Club of Rome. Reinbek b. Hamburg 1984.
 • Friedrickson: The Strategie Decision Process and Organizational Structute, "Academy of Management Review" 1986, nr 2.
 • Gabele E.: Unternehmenstrategie und Organisationsstruktur. Zeitschrift für Organization 1979.
 • Gabele E.: Die Einführung von Geschafts-bereichsorganisationen, Tübingen 1981.
 • Gaitanides M.: Strategie und Struktur. Zur Bedeutung ihres Verhältnisses für die Unternehmensentwicklung. "Zeitschrift Führung Organization" 1985, nr 54.
 • Galbraith J.R., Nathanson D.A: Strategy Implementation: The role of structure and process, St. Paul, Minn. 1978.
 • Gälweiler A: Strategische Unternehmensführung, Frankfurt, New York 1987.
 • Gościński J.: Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 • Hahn D.: Planungs - und Controllrechnung, Gabler, Wiesbaden 1985.
 • Hahn D.: Stand und Entwicklungstendenzen der strategischen Planung. W: Hahn D., Taylor B.: Strategische Unternehmensplanung. Heidelberg, Wien 1986.
 • Hahn D., Klausmann W.: Frühwarnsysteme und strategische Unternehmen- splanüng W: Hahn D., Taylor B.: Strategische Unternehmensplanung - Stand und Entwicklungstendenzen. Heidelberg, Wien 1986.
 • Hahn D., Krystek U.: Betriebliche und Überbetriebliche Führungsszsteme für die Industrie. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1979.
 • Hahn D., Taylor B.: Strategische Uhternehmensplandrtg. Stand und Entwicklungstendenzen. Heidelberg, Wien 1986.
 • Handbuch Strategische Führung. Red. H.A Henzlef, Gabler, Wiesbaden 1988.
 • Heilbroner R.L.: Prognozy, wizje, przepowiednie. "Forum" 1974, nr 22.
 • Heinen E.: Betriebswirtchaftliche Führungslehre, Gabler, Wiesbaden 1978.
 • Hills O.E.: Social Marketing: A Definitional Tfeatise. W: American Marketing Association Procedings, Chicago 1976.
 • Hofer Ch.W., Sehendel D.: Strategy formulation: Analytical concepts, St. Paul i inne, 1978.
 • Hölscher C.: Sozio-Marketing, Essen 1977.
 • Horväth P.: Controlling, München 1986 (wyd. 2).
 • Hrebiniak L.G., Jayce W.F.: Organizational Adaptation. Strategic choice and Environmental Determinism. Administrative science Quarterly 1985, nr 3.
 • Hunt S.D.: Macromarketing as Multidimensional Concept, "Journal of Macromarketing" 1/1981/1.
 • Inglehart R.: The silent revolution. Changing values and political styles among western publics, Princeton 1977.
 • Innovation statt Resignation. 35 Perspektiven für eine neue Zeit, Bern, Stuttgart 1989.
 • Jantsch E.: Design for evolution - self - organization and planning in the life of human systems, New York 1975.
 • Karpiński A: Nowe w świecie - nowe dla Polski. "Polityka - Eksport - Import" 1987, nr 7.
 • Keith L.A.: Accounting: A Management Perspective, Englewood Cliffs., New York 1980.
 • Kern H., Schumann M.: Das Ende der Arbeitsteilung?, München 1984 (wyd. 3).
 • Kirsch W.: Die Idee der fortschritts fähigen Organisation. W: Wunderer R.: Human Personal - und Organisationsentwicklung, Berlin 1979.
 • Kirsch W., Esser W.M., Gabele E.: Reorganisation - theoretische Perspektive des geplanten organisatorischen Wandels, München 1978.
 • Klages H.: Wertorientierungen im Wandel, Frankfurt» New York 1984.
 • Kline J.M.: International codes and multinational business, Westport, London 1985.
 • Kmieciak P.: Wertstrukturen und Wertwandei in der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 1976.
 • Kotler P., Zaltman G.: Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. "Journal of Macromarketing" 35/1971/7.
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1990.
 • Kreilkamp E., Strategisches Management und Marketing, Berlin, New York 1987.
 • Kreikebaum H.: Strategische Unternehmensplanung, Stuttgart etc. 1987 (wyd, 2).
 • Krulis-Randa J.S.: Diversifikationsstrategie und Unternehmenskultur. W: Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Borschberg, Fribourg 1986.
 • Kühn R.: Strategische Marketingkonzepte: Notwendigkeit oder Luxus? "Die Unternehmung" 1985, nr 4.
 • Levitt T.: Marketing Myopia, Harvard Business Review, lipiec, sierpień 1960.
 • Levitt T.: The globalization of Markets, Harvard Business Review 1983, vol. 61.
 • Lorange P.: Scott-Morton M.E., Ghoshal S.: Strategic control, S. Paul, Minn., 1986.
 • Lücke H., Dietz J.W.: Innovation und Controlling, Gabler 1989.
 • Mann R. Vom operativen zum strategischen Controlling, "Controller Magazin" 1978, nr 3.
 • Mc Carthy EJ.: Basic Marketing, Homewood 1964.
 • Malik F.: Strategie des Managements komplexer Systema, Bern, Stuttgart 1986.
 • Kotler P.: Marketing Management, Englewood Cliffs., New York, Prentice Hall 1967 oraz 1984 (wyd. 5).
 • Kotler P.: A generic Concept of Marketing, "Journal. of Macromarketing" 36/1972/2.
 • Meffert H.: Marketing - Grundlagen der Absatzpolitik. Wiesbaden 1987 (wyd. 7).
 • Miles R.E., Snow C.C.: Organizational Strategy, Structure and process, New York 1978.
 • Mishan E.I.: Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa 1986.
 • Mruk H., Nowak L.: W drodze do nowego konsumenta, "Businessman Magazine" 1992, nr 3.
 • Müller G.: Strategische Frühaufklärung, München 1981.
 • Naisbiti J.: Megatrends - Ten new directions transforming our lives, New York 1984.
 • Natten K.J., Malten M.L.: Effective Strategie Management, New Jersey 1988.
 • Naschold F.: Organisationsentwicklung und technische Innovation. "Zeitschrift für Arbeitswissenschaft" 1987, nr 4.
 • Neuman J., Morgerstern O.: Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten, Würaburg 1961.
 • Nizafd G.: Bilans społeczny. "Organizacja i Kierownictwo" 1979, nr 3.
 • Noelle-Neumann E., Strümpol B.: Macht Arbeit krank? Macht Arbeit glücklich?, München 1984.
 • Nurmi R.: Developing a climate for planning. "Long Range Flanning" 1976, nr 3.
 • Oertli-Cajacob P.: Einblick, Überblick, Ausblick. W: Innovation statt Resignation. 35 Perspektiven für eine neue Zeit, Bern, Stuttgart 1989.
 • Oertli-Cajacob P.: Zur Dynamisierung der Organisation. W: Innovation statt Resignation, Bern, Stuttgart 1989.
 • Obłój K.: Czy wiesz co sprzedajesz. "Businessman Magazine" 1991, nr 6.
 • Obłój K: Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowego otoczenia (I). "Przegląd Organizacji" 1990, nr 2-3.
 • Obłój K.: Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowego otoczenia (II). "Przegląd Organizacji" 1990, nr 4.
 • Obłój K.: Koncepcje strategii organizacyjnej. "Przegląd Organizacji" 1988, nr 11.
 • Obłój K.: Strategia przetrwania organizacji, Warszawa 1987.
 • Obłój K.: Strategia i sukces firmy. "Businessman Magazine" 1991, nr 4.
 • Olszewska B.: Skłonność do eksportu przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 1991.
 • Otte M.: Marketing, Wrocław 1991.
 • Peters T.J., Austin N.: A Passion for Excellence, New York 1985.
 • Pfol H.: Planung und Kontrolle, Stuttgart etc. 1981.
 • Podstawka K.: Analiza sytuacji konkurencyjnej na rynku, "Businessman Magazine" 1991, nr 5.
 • Podstawka K.: Strategie konkurencyjne przedsiębiorstwa, "Businessman Magazine" 1991, nr 6.
 • Podstawka K: Marketing strategiczny. "Businessman Magazine 1992", nr 3.
 • Ponad ekonomią. PIW, Warszawa 1985.
 • Portal M.: Refleksja na temat bilansu społecznego. "Organizacja i Kierownictwo" 1977, nr 8.
 • Porter M.E.: Der Wettbewerb auf globalen Märkten: Ein Rahmenkonzept. W: Globaler Wettbewerb: Strategien der neuen internationalisierung. M.E. Porter (red.), Gabler, Wiesbaden 1989.
 • Porter M.E.: Wettbewerbsstrategie, Frankfurt 1983.
 • Porter M.E. Wettbewerbsvorteile, Frankfurt 1986.
 • Projektowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw w warunkach tradycyjnego regionu przemysłowego. Wydział Planowania i Gospodarki Regionalnej, Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice, marzec 1990.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości, II etap badań w Programie RP.III.42, Kierownik tematu: B. Haus, Wrocław, październik 1987.
 • Przedsiębiorstwo w procesie przemian strukturalnych. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i K. Fabiańskiej, Katowice 1990.
 • Pümpin C.: Management Strategischer Erfolgspozitionen, Bern 1982.
 • Quinn J.B.: Strategies for change. Logical inkrementalism. Homewood, 111., 1980.
 • Rail W.: Strategien für den weltweiten Wettbewerb. W: Handbuch Strategische Führung. H.A. Henzler (red.), Gabler, Wiesbaden 1988.
 • Raféé H.: Grundfragen und Ansätze des Strategischen Marketing W: Raféé H., Wiedmann K.P.: Strategisches Marketing, Stuttgart 1985.
 • Rieser J.: Frühwarnsysteme. "Die Unternehmung" 1978, nr 1.
 • Rosentiel L.: Wertwandel und Führungsnachwuchs. "Personalführung" 1983, nr 11.
 • Rosette Ch.: Menschen machen Wirtschaft. Untermehmenskonzepte für die 80-er Jahre. "Personel" 1981, nr 1.
 • Rudolf S.: Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. PWN, Warszawa 1986.
 • Rühli E.: Konzeptionelle Überlegungen zur marktorientierten Unterneh-mungsfuhrung. W: Rühli E., Wehrli H.P., Strategisches Marketing...,1987.
 • Rühli E.: Unternehmensführung und Unternehmenspolitik, Band 1, Bern 1973 (wyd. 1), Band 2, 1985 (wyd. 2).
 • Rühli E.: Wehrli H.P.: Strategisches Marketing und Management, wyd. Bern, Stuttgart 1987.
 • Schendel D.A.: Strategie Management and Strategie Marketing: What's Strategie About Either One? W: Thomas H., Gardener D.: Strategie Marketing and Management, Chchester 1985.
 • Scholz Ch.: Strategisches Rezessionsmanagement. "Harvard Manager" 1984, nr 1.
 • Schreyögg G., Steinmann H.: Strategische Kontrolle. "Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche, Forschung" 1985, nr 37.
 • Schreyögg G.: Unternehmensstrategie - Grundfragen einer Theorie Strategischer Unternehmensführung, Berlin, New York 1984.
 • Schröder K.T.: Soziale Verantwortung in der Führung der Unternehmung, Berlin 1978.
 • Schumacher E.F.: Male jest piękne. PIW, Warszawa 1981.
 • Serfling K.: Controlling, Stuttgart 1983.
 • Siegwart H., Menzl I.: Kontrolle als Führungsaufgabe. Bern, Stuttgart 1978.
 • Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna w instytucji. WUł, Łódź 1990.
 • Sprüngli R.K.: Evolution und Management - Ansätze zu einer evolutionistischen Betrachtung sozialer Systeme. Bern, Stuttgart 1981.
 • Staehle W.H.: Management (wyd. 2), München 1985.
 • Staehle W.H.: Management: eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive, München 1989.
 • Steinmann H., Schreyögg G.: Management. Grundlagen der Unternehmensführung. Konzepte, Funktionen, und Praxisfälle, (wyd. 2) Gabler Wiesbaden 1991.
 • Strategisches Marketing (red. Raféé H., Wiedemann K.P.). Stuttgart 1985.
 • Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1992.
 • Tarnowski P.: Wszystko na sprzedaż. "Polityka - Eksport - Import" 1987, nr 5.
 • Thommen J.P.: Die Lehre der Unternehmungsführung, Bern 1983.
 • Toffler A.: Future shock, New York 1970.
 • Toffler A.: The third wave, New York 1980.
 • Ulrich P.: Die Grossunternehmung als quasi - öffentliche Institution: Eine politische Theorie der Unternehmung, Stuttgart 1977.
 • Ulrich H., Krieg W.: Das St. Galler Management - Modell, Bern 1972.
 • Uyterhooven H.E.R., Ackerman R.W., Rosenblum J.W.: Strategy and Organization: Text and cases in general management, Homewood, 111., 1973 (wyd. 2 - 1977).
 • Wehrli H.P.: Strategisches Marketing. W: Rühli E., Wehrli H.P.: Strategisches Marketing..., (wyd.) 1987.
 • Weitzig J.K.: Gesellschaftsorientierte Unternehmenspolitik und Unternehmensverfassung. Berlin, New York 1979.
 • Welge M.K.: Unternehmensführung. Band 1: Plannung, Stuttgart 1985.
 • Welge M.K.: Unternehmensführung. Band 2: Organisation, Poeschel Verlag. Stuttgart 1987.
 • Wiedmann K.P.: Entwicklungsperspektiven der strategischen Unternehmungsführung und des Strategischen Marketing, "Marketing" 7/1985/3.
 • Wildeman H.: Die modulare Fabrik, Zürich 1988.
 • Wunderer R., Grunwald W.: Führungslehre. Berlin 1980.
 • Zabriskie N.B., Huellmantel A.B.: Strategie marketings four basic tasks. "Marketing News" 26 June 1981.
 • Zahn E.: Entwicklungstendenzen und Problemfelder der strategischen Plannung. W: Bergner H., Planung und Rechnungswesen in der Betriebswirtschaftslehre, Berlin 1981.
 • Zarys metodyki planowania strategicznego. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika, Katowice 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.