PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | 162
Tytuł artykułu

System transportowy Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest prezentacja stanu systemu transportowego kraju wraz z koncepcją kierunkowych zmian jego rozwoju. Koncepcja ta uwzględnia tendencje rozwoju gospodarki światowej wraz z prognozami dotyczącymi transportu na świecie oraz uwarunkowania wewnętrzne (endogenne) wywołane sytuacją gospodarczą kraju, w tym wynikające z przejścia do gospodarki rynkowej, determinujące przewidywane potrzeby transportowe i możliwości ich zaspokojenia. W pracy przedstawiono również determinanty niezbędnych przekształceń systemu transportowego uwzględniających obok przesłanek techniczno-technologicznych także koncepcje zmian w systemie zarządzania, w tym zmiany związane z zasilaniem tego działu gospodarki narodowej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
162
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • "Annual Bulletion of Transport Statistice" 1982, vol. 34.
 • Badanie współzależności pomiędzy transportem a innymi działami GN jako podstawa prognozowania. Praca zbiorowa pod red. J. Wojtyniaka. OBE, Warszawa 1970.
 • Bahnke E.: Systemy transportowe dziś i jutro. WKiŁ, Warszawa 1977.
 • Bannard J.W.: Some current thouots on transport coordination. "Institut of Transport Journal" 1966, No. 1.
 • Batkowski S.: Działalność organizacyjna współpracy kolei. Międzynarodowy Rocznik Transportu. WKiŁ, Warszawa 1980.
 • Bauer R.: Przemiany strukturalne a transport. Referat na konferencję: "Kierunki przemian struktury gospodarczej Polski". IRG SGPiS, Podkowa Leśna 1989.
 • Bibliografia prac prognostycznych 1976-1980. Polska 2000. KBiP Polska 2000. PAN, Ossolineum, Wrocław 1983.
 • Bielewicz M., Matuszczak J.: Związki między wielkością produkcji a wielkością przewozów wykonywanych przez wszystkie gałęzie transportu w gospodarce narodowej PRL. OBE, Warszawa 1979.
 • Bożyk P.: Polityka społeczno-gospodarcza Polski Ludowej. Książka i Wiedza, Warszawa 1977.
 • Bulletin annuel de statistiques des transports pour l'Europe. Commission Economique pour l'Europe, Geneve 1983.
 • Burnewicz J.: Restrukturyzacja gospodarki a transport. "Przegląd Komunikacyjny" 1989, nr 1.
 • Długosz S.: Problem ograniczonej "reorientacji" w polskim handlu zagrani cznym. "Gospodarka Planowa" 1983, nr 3.
 • Dorozik L.: Metodologiczne aspekty racjonalizacji transportu. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 315, Szczecin 1986.
 • Duczkowska K, Małysz L.: Projekt. Międzygalęziowe kompleksy gospodarcze. IRG SGPiS, Warszawa 1985 /maszynopis powielony/.
 • Ekonomika transportu. Praca zbiorowa pod red. A. Piskozuba, WKiŁ, Warszawa 1979.
 • Ekspertyza o stanie techniki w transporcie kolejowym. Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1983.
 • Ekspertyza o stanie techniki w transporcie samochodowym. Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1983.
 • Ekspertyza o stanie techniki w transporcie wodnym śródlądowym. Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1983.
 • Ekspertyza o stanie techniki w transporcie lotniczym. Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1983.
 • Gajda B.: Wydajność i sprawność transportu. Materiały z sympozjum: "Modernizacja krajowego systemu transportowego". Komitet Transportu - PAN, Warszawa 1973.
 • Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym. Praca zbiorowa pod red. A. Piskozuba. WKiŁ, Warszawa 1977.
 • Gęsiarz Z.: Konteneryzacja. PWE, Warszawa 1974.
 • Główne problemy społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju w latach 1986-1995. PK przy RM, Warszawa 1985.
 • Granice wzrostu. Praca zbiorowa pod red. D. Meadowsa. I raport dla Klubu Rzymskiego. PWE, Warszawa 1973.
 • Gronowski F., Główczyński S.: Żegluga śródlądowa. Ekonomika, eksploatacja, organizacja. WKiŁ, Warszawa 1979.
 • Grzywacz W.: Taryfy transportowe. WKiŁ, Warszawa 1973.
 • Grzywacz W.: Infrastruktura transportu a gospodarka narodowa. "Przegląd Komunikacyjny" 1982, nr 5.
 • Grudzewski W.: Ocena luki technicznej a zmiany strukturalne w gospodarce. "Gospodarka Planowa" 1984, nr 4.
 • Heggiel J., Thompson J.M.: Ekonomika inwestycji transportowych. WKiŁ, Warszawa 1979.
 • Hejduk I.: Kryzysowy oddech. "Przegląd Techniczny" 1982, nr 16.
 • Hejduk I.: Kierunki zmian systemu transportowego kraju na tle uwarunkowań rozwoju gospodarki polskiej. Prace naukowe AE, nr 327, Wrocław 1986.
 • Hejduk I., Witkowski J.: Kompleks transportowy. "Przegląd Komunikacyjny" 1989, nr 3.
 • Helmer O.: Technological forecasting for industry and goverment. Prentice Hall, New Jersey 1968.
 • Information by the CMEA Secretariat for the 45-th Session of the UNECE Inland Transport Commitee, Geneve 1983.
 • Internationale Eisenbahnstatistik, Geschaeftsjahr 1976, Internationale Eisenbahnverband der VIC, Paris 1978.
 • Kierunki i tendencje kształtowania systemów tarnsportowych w wybranych krajach. OBE, Warszawa 1974.
 • Kierunki i Program Rozwoju Transportu do 2005 r. Transport 2005. MTZiL, Warszawa 1988.
 • King K.: Energy for transport. "Search" 1978, No. 5.
 • Koncepcja reformy gospodarczej w transporcie - system ekonomiczny. OBE, Warszawa 1982.
 • Kontenerowy system transportowy. Praca zbiorowa pod red. A. Sitki. WKiŁ, Warszawa 1974.
 • Kornai J.: Anti-Equilibrium. PWN, Warszawa 1973.
 • Kraft G., Meyer J.R., Vállete J.P.: The role of transportation in regional economic development. Lexington, Toronto-London 1971.
 • Kryszak-Dudzińska A., Pawlicka Z., Streker-Wójcik M.: Przestrzenna struktura potrzeb komunikacyjnych w 1990 r. w układzie gałęziowym i rodzajowym. OBE, Warszawa 1980.
 • Kuziemkowski R.: Racjonalizacja potrzeb przewozowych. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1977, nr 3.
 • Kuziemkowski R.: Podstawy metodyczne i kryteria optymalizacji systemu transportowego. OBE, Warszawa-Szczecin 1977.
 • Kuziemkowski R.: Wpływ reformy gospodarczej na potrzeby przewozowe. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1981, nr 1.
 • Lange O.: Dzieła, vol. 6. Warszawa 1977.
 • Lastovka Z.: Tendencje integracji systemów transportowych na świecie. Międzynarodowy Rocznik Transportu. Nadas Praha, Transpress Berlin. WKiŁ, Warszawa 1976.
 • Levi G.: Postęp techniczny w kolejnictwie w najbliższym dwudziestoleciu. "Problemy Kolejnictwa" 1978, nr 1.
 • Lijewski T.: Geografia transportu Polski PWE, Warszawa 1959.
 • Lijewski T.: Rozwój sieci kolejnictwa w Polsce. WKiŁ, Warszawa 1959.
 • Madeyski M., Lissowska E., Marzec J.: Wstęp do nauki o transporcie. SGPiS, Warszawa 1975.
 • Madeyski M., Lissowska E., Morawski W.: Transport, rozwój i integracja. WKiŁ, Warszawa 1975.
 • Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Małek P.: Kierunki prac badawczych nad funkcjonowaniem systemu transportowego. Materiały z sympozjum: "Informatyka w integracji systemu transportowego", Kołobrzeg 1975.
 • Małek P.: Problemy transportochłonności w gospodarce narodowej. Zagadnienia transportu. Komitet Transportu PAN, Warszwa 1976.
 • Markwart R.: Transportowe jednostki przestrzenne. OBE, Warszawa 1977.
 • Marzec J.: Niektóre teoretyczne problemy spedycji Zeszyty Naukowe ITS, Warszawa 1966.
 • Marzec J.: Rola spedycji w zintegrowanym systemie transportowym. Materiały z konferencji INTRA-75, Kołobrzeg ! 975.
 • Mesarovic M., Pestel E.: Ludzkość w punkcie zwrotnym. II raport dla Klubu Rzymskiego. PWE, Warszawa 1977.
 • Metodika rascjotov i ekonomiceskie pokazatieli dlja raspredelenija pieriewozok mezdu vidami transportu. Transport, Moskwa 1966.
 • Mitaisvili A.: Razwitie transportnoj sistiemy SSSR "Voprosy Ekonomiki" 1980, nr 3.
 • Model rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Polski do roku 1985 i 1990. OBE, Warszawa 1979.
 • Morawski W.: Metody prognozowania przewozów ładunków. WKiŁ, Warszawa 1976.
 • Morawski W., Kuziemkowski R., Sitko A.: Wpływ struktury gospodarki na transportochłonność. OBE, Warszawa 1979.
 • Morawski W., Romański S., Szempliński T.: Prognoza popytu na przewozy i zmiany w podziale gałęziowym transportu w Polsce do roku 2010. OBE, Warszawa 1980.
 • Morawski W., Szempliński T.: Prognoza przewozów ładunków na PKP do 1995 i 2000 r. (ekspertyza). OBET, Warszawa 1986.
 • Nasiłowski M.: Współzależność zmian w instytucjach i mechanizmach ekonomicznych oraz w strukturze gospodarki narodowej. Raport na konferencję naukową: "Kierunki zmian gospodarki polskiej". IRG SGPiS, Podkowa Leśna 1989.
 • Ochrona środowiska a transport. Międzynarodowy Rocznik Transportu. Nadas Praha, Transpress Berlin, WKiŁ, Warszawa 1980.
 • Olejniczak R.: Trudne lata przed transportem. "Eksploatacja Kolei" 1983, nr 12.
 • Pawlicka Z., Szempliński T., Sztreker-Wójcik M., Zaborska K.: Wstępna ocena sytuacji transportowej kraju. OBE1-759, OBET, Warszawa 1986.
 • Piasecki S.: Optymalizacja systemów przewozowych. WKiŁ, Warszawa 1973.
 • Piasecki S.: Wspólne elementy systemów informatycznych różnych rodzajów transportu. Materiały z konferencji INTRA-75, Kołobrzeg 1975.
 • Piotrowski K: Ekonomiczne narzędzia konstrukcji systemu zarządzania transportem. Materiały z konferencji INTRA-75, Kołobrzeg 1975.
 • Pisarski M.: Koleje polskie 1842-1972. WKiŁ, Warszawa 1982.
 • Piskozub A.: Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa. GTN, Gdańsk 1967.
 • Piskozub A: Problemy determinujące długofalową politykę transportową Polsku "Przegląd Komunikacyjny" 1981, nr 10, 11, 12.
 • Piskozub A.: Gospodarowanie w transporcie. WKiŁ, Warszawa 1982.
 • Piskozub A: Sieć komunikacyjna jako determinanta zagospodarowania przestrzennego Polski "Zagadnienia Transportu" 1982/83, nr 1/2.
 • Podstawowe problemy stabilizacji i reformy gospodarczej w transporcie. Komitet Transportu PAN, Warszawa 1981.
 • Podstawy teoretyczne i metodologiczne teorii transportu. Materiały z seminarium: "Podstawy teorii transportu". IBS PAN, Warszawa 1978.
 • Pogonowska-Szuszkiewicz A: Encyklopedia międzynarodowych organizacji transportowych. WKiŁ, Warszawa 1983.
 • Polaczek S.: Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski "Gospodarka Planowa" 1984, nr 7.
 • Polański A.: Powiązania systemu transportowego Polski z systemem europejskim i światowym. OBE, Warszawa 1979.
 • Postęp techniczny a przemiany strukturalne w transporcie międzynarodowym. Praca zbiorowa pod red. A Piskozuba. GTN, Gdańsk 1977.
 • Problemy niezawodności funkcjonowania infrastruktury technicznej. PAN, Warszawa 1980.
 • Prochazka M.: Rozwój dróg transportowych. "Doprawa" 1972, nr 2.
 • Prognoza ostrzegawcza "Lata najbliższe". KBiP Polska 2000, PAN, Warszawa 1980.
 • Prognoza popytu na przewozy do 2000 r. OBE, Warszawa 1980.
 • Raport o generalnej polityce transportowej w Europie. Referat wprowadzający do obrad RM CEMT. Lizbona 1983 /maszynopis/.
 • Renik B.: Problemy wdrażania reformy gospodarczej w transporcie. "Przegląd Komunikacyjny" 1982, nr 7.
 • Romański S.: Międzynarodowe porównania poziomu transportochłonności. RPBR 4.2.01.03, OBET, Warszawa 1988.
 • Rozwój środków transportu. Międzynarodowy Rocznik Transportu. Nadas Praha, Transpress Berlin. WKIŁ, Warszawa 1981.
 • Rydzkowski W., Turek W.: Próba zastosowania ekspertyzy badawczej do programowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce. "Gospodarka Planowa" 1983, nr 4.
 • Sadowski W.N.: Ogólna teoria jako metateoria. "Prakseologia" 1973, nr 2.
 • Secomski K.: Prognostyka. Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
 • Statystyka przewozów tranzytowych przez terytorium PRL. COIK, Warszawa 1982.
 • Stęplowski W.: Ekonomiczne czynniki racjonalizacji transportu. WKiŁ, Warszawa 1975.
 • Strany cleny SEV - statisticeskij spravocnik. Sekrerariat SEV, Moskwa 1982.
 • Szempliński T.: Wpływ zmian w metodach gospodarowania na poziom transportochłonności. OBE, Warszawa 1988.
 • Szempliński T., Zaborska K.: Transportochłonność gospodarki narodowej. "Przegląd Komunikacyjny" 1984, nr 12.
 • Szempliński T., Zaborska K: Uwarunkowania i prognoza rozwoju transportu towarowego do 2000 r. IGN, Warszawa 1989.
 • Szwankowski S.A.: Koncentracja punktów transportu kolejowego w praktyce gospodarczej wybranych krajów. "Przegląd Komunikacyjny" 1978, nr 2.
 • Szymański J.M.: Systemowe ujęcie reformy gospodarczej i planowania. "Gospodarka Planowa" 1980, nr 12.
 • Tarski I.: Czynnik czasu w procesie transportowym. WKiŁ, Warszawa 1976.
 • Tarski I.: Koordynacja transportu. PWE, Warszawa 1963.
 • Tarski I.: Transport jako czynnik lokalizacji produkcji PWE, Warszawa 1963.
 • Tarski I.: Powiązanie systemu transportowego Polski z systemami europejskimi i światowymi Przesłanki kształtowania zintegrowanego systemu transportowego Polski OBE ITS, Warszawa 1973.
 • Tendencii i perspektiva transporta i pierievozok v stronach Zapadnoj Evropy. Transport, Moskwa 1983.
 • Thomson J.M.: Nowoczesna ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 1978.
 • Tillinger T.: Koleje i kanały, ich wzajemny stosunek i rola w rozbudowie polskiej sieci komunikacji Warszawa 1923.
 • Tomala E.: System transportowy a ogólna teoria systemów. Zeszyty Naukowe WSE, nr 33, Sopot 1966.
 • Transportochłonność gospodarki narodowej. Praca zbiorowa pod red. R. Kuziemkowskiego. WKiŁ, Warszawa 1981.
 • Transportochłonność a efektywność. VIII Sympozjum polsko-czechosłowackie. OBE/VUD, Warszawa 1987.
 • Tylutki A.: Analiza możliwości racjonalizacji przewozu cementu. OBE, Warszawa-Szczeciń 1977.
 • U źródeł polskiego kryzysu. Praca zbiorowa pod red. L. Muellera. PWN, Warszawa 1985.
 • Winiarski B.: Problemy i kierunki rekonstrukcji systemu planowania. Drogi i dylematy reformy gospodarczej. PWE, Warszawa 1981.
 • Witt D.: Tendencje i problemy rozwoju infrastruktury transportu na świecie. "Przegląd Komunikacyjny" 1982, nr 4.
 • Wojciechowska U.: Uwarunkowania zewnętrzne i ich wpływ na zmiany strukturalne. "Studia Ekonomiczne" nr 19. Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Wojciechowski B.: Przemiany strukturalne a trudności importowe Polski "Gospodarka Planowa" 1984, nr 4.
 • Woroniecki J.: Transeuropejska autostrada Północ-Południe. "Sprawy Międzynarodowe" 1978, nr 11.
 • Wpływ długich cykli gospodarczych na perspektywiczne przekształcenia systemu transportowego Polski Praca zbiorowa pod red. A. Rucińskiego. OBE, Warszawa 1988.
 • Zalewski P.: Zasady podziału zadań przewozowych w zakresie przewozów ładunków między gałęzie transportu. OBE, Warszawa 1977.
 • Założenia rządowego programu badawczo-rozwojowego na lata 1981-1990. Rozwój i racjonalizacja transportu. COB i RTK, Warszawa 1981.
 • Założenia rozwoju infrastruktury transportu w latach 1981-1985 i kierunkowo do roku 1990. KP przy RM, Warszawa 1982.
 • Założenia planu perspektywicznego do 2000 roku. Rozwój społeczno-gospodarczy. KP przy RM, Warszawa 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.