PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 13 | 31--55
Tytuł artykułu

Projektowane zmiany w przepisach prawa dotyczące przekazywania części podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz kościołów i związków wyznaniowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Proposed Changes in the Law Concerning the Transfer of a Part of Personal Income Tax for Churches and Religious Associations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule poddano analizie projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest likwidacja Funduszu Kościelnego i stworzenie nowoczesnego systemu finansowania kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Opracowanie przedstawia także już istniejące w polskim systemie prawnym mechanizmy podatkowe wspierające kościoły oraz najważniejsze sposoby finansowania grup wyznaniowych w innych państwach. Na tym tle można lepiej przedstawić istotę nowych przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article we analyzed the draft law amending the Law on the Guarantees of freedom of conscience and religion, and other laws. The purpose of which, is the eradication of the Church Fund and the creation of a modern system of funding for churches and religious associations in Poland. The paper also presents existing tax mechanisms in the Polish legal system to support churches and the most important ways of financing religious groups in other countries. Against this background, one can better present the essence of the new rules. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Cupriak J., Wybrane zagadnienia reformy systemu finansowania związków wyznaniowych w Polsce w świetle rozwiązań niemieckich, w: Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce, red. D. Walencik, M. Worbs, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
 • Czohara A., Zieliński T.J., Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce: komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2010 rok, www.mf.gov.pl/documents/766655/1185928/Wykaz+organizacji+po%C5%BCytku+publicznego%2C+kt%C3%B3 re+w+2011+r.+otrzyma%C5%82y+1+proc. [21.11.2013].
 • Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 rok, www.mf.gov.pl/documents/766655/1185942/Wykaz+organizacji+po%C5%BCytku+publicznego%2C+kt%C3%B3 re+w+2012r.+otrzyma%C5%82y+1+proc. [21.11.2013].
 • Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok, www.mf.gov.pl/documents/766655/4733447/Wykaz+organizacji+po%C5%BCytku+publicznego%2C+kt%C3%B3 re+w+2013+r.+otrzyma%C5%82y+1+proc. [21.11.2013].
 • Kaleta P., Problemy prawne likwidacji Funduszu Kościelnego, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 15, Wyd. KUL, Lublin 2012.
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
 • Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Wyd. KUL, Lublin 2000.
 • Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Mezglewski A., Stanisz P., Misztal H., Prawo wyznaniowe, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Pietrzak M., Prawo wyznaniowe państw postsocjalistycznych kandydujących do Unii Europejskiej wobec standardów prawa unijnego, "Studia Iuridica" XLII/2003.
 • Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 15.10.1995 r., nr PO 2/11-01573/95, "Biuletyn Skarbowy" 1995, nr 4.
 • Pismo Wicedyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat z dnia 11.03.1997 r., nr PO 2/BKO/AŁ-0130/652/97 do DW "KiŻ" Sp. z o.o. (do wiadomości izb skarbowych), "Biuletyn Skarbowy" 1997, nr 3.
 • Prawo podatkowe, red. H. Dzwonkowski, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw z dnia 25.07.2013 r., przekazany do uzgodnień ze związkami wyznaniowymi, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/07/projekt-do-uzgodnien.pdf [22.11.2013].
 • Rakoczy B., Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej, Dz.U. z 1928 r., nr 38, poz. 363 z późn. zm.
 • Stanisławski T., Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Kontrowersje i nowe rozwiązania, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 12, Wyd. KUL, Lublin 2009.
 • Stanisławski T., Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 2, Wyd. KUL, Lublin 2001.
 • Stanisławski T., Konsekwencje budżetowe pośredniego wspierania instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 14, Wyd. KUL, Lublin 2011.
 • Stanisławski T., Podatek kościelny czy darowizna na utrzymanie Kościoła?, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 6, Wyd. KUL, Lublin 2003.
 • Stanisławski T., Sposoby finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009): analizy - dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2009.
 • Stanisz P., Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 12, Wyd. KUL, Lublin 2009.
 • Tyrakowski M., Opodatkowanie dochodów Kościoła katolickiego w Polsce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 • Uchwała NSA z dnia 14 marca 2005 r., sygn. akt FPS 5/04, ONSAiWSA 2005, nr 3, poz. 49.
 • Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 73, poz. 323 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 73, poz. 324 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 41, poz. 251 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 41, poz. 252 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 41, poz. 253 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 41, poz. 254 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 30, poz. 241 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 30, poz. 240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 93, poz. 768 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 97, poz. 481 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 97, poz. 480 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 97, poz. 479 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 97, poz. 482 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Dz.U. nr 66, poz. 287 z późn. zm.
 • Walencik D., Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 13, Wyd. KUL, Lublin 2010.
 • Walencik D., Ewolucja procedury alokacji 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2009, nr 1.
 • Walencik D., Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło finansowania działalności instytucji kościelnych, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 12, Wyd. KUL, Lublin 2009.
 • Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Wyrok NSA z dnia 19.05.1994 r., sygn. akt SA/Po 3612/93, ONSA 1995, nr 2.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.09.2005 r., sygn. akt IIISA/Wa 845/05, Lex 177343.
 • Zawiślak M., Prawne i finansowe aspekty działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009): analizy - dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.