PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | 277
Tytuł artykułu

Optymalizacja w warunkach niepewności : podejście statystyczne w programowaniu stochastycznym i zastosowania ekonomiczne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca ta dotyczy statystycznego podejścia do analizy zagadnień optymalizacyjnych w warunkach niepewności. Główny sens tej metody opiera się na możliwości stosowania statystycznych oszacowań uśrednionych wielkości charakteryzujących warunki analizowanego zagadnienia. Zakres rozważań w pracy mieści się w szeroko rozumianej teorii podejmowania decyzji, a w węższym znaczeniu stanowi część dziedziny badań operacyjnych. Z tego względu zastosowania rozważanej w pracy metody uwarunkowane są w zasadzie przez pole zastosowań badań operacyjnych. Generalnie więc obejmują takie rozległe obszary ekonomicznych i statystycznych opisów lub modeli decyzyjnych, jakie pojawiają się w analizie sytuacji charakteryzujących się dużą złożonością i niepewnością. Sytuacje takie pojawiać się mogą w analizowaniu bieżącej działalności organizacji gospodarczych. Może to być proces ciągły, jako że problemy decyzyjne i zagadnienia kierowania dotyczą często pewnych codziennych operacji, czynności występujących w danej organizacji. Ogólnie można powiedzieć, że polem zastosowań badań operacyjnych są konkretne zagadnienia zarządzania. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
277
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Aoki M.: Optimizacja stochasticzeskich sistem. Nauka, Moskwa 1971.
 • Boss J., Le Garff A., Faure R.: Badania operacyjne. PWN, Warszawa 1982.
 • Bakan G.M., Solnikow N.: Adaptiwnaja sytstema uprawienija mnogomternym statlcztesklm obiektom z nieadnoznaczno zadannoj matricej patrametrow. Naukowa Dumka, Kijów 1987.
 • Bielajew L.S.: Rieszenije słożnich optimizacjonnych zadacz w usłowijach nijeopredelennosti. Nauka, Nowosybirsk 1978.
 • Cramer H.: Metody matematyczne w statystyce. PWN, Warszawa 1958.
 • Charnes A., Cooper W.W.: Chance Constrained Programming. "Management Science" 1959, Vol. 6, No. 1.
 • Charnes A., Cooper W.W.: Chance Constrained and Normal Deviates. "Journal of the American Statistical Association" 1962, Vol. 57, No. 297.
 • Charnes A., Cooper W.W.: Deterministic Equivalents for Optimizing and Satisficing under Chance Constraints. "Operations Research" 1963, Vol. 11, No. 1.
 • Chudy M.: Metoda wyznaczania (ε,α,)-oszacowania optymalnej wartości funkcji celu w zadaniu optymalizacyjnym z probabilistycznymi ograniczeniami. IBS PAN, Warszawa 1989.
 • Dantzig G.B., Madansky A.: On the Solution of Two-Stage Linear Programming Problems under Uncertainly. Uniwersity of California Press, Berkeley 1961.
 • Dowgiałło Z., Kopeć J., Krawiec B., Malicki M.: Planowanie produkcji rolniczej w warunkach niepewności i ryzyka. IBS PAN, Warszawa 1981.
 • Dupaćova J.: Water Resources System Modelling Using Stochastic Programming with Resource. W: Recent Results in Stochastic Programming. Proceedings, Oberwolfach 1979.
 • Eremin I.I., Mazurów W.D., Astafejew N.N.: Niesobstwiennyje zadaczi liniejnowo i wypuklowo programirowanija. Nauka, Moskwa 1983.
 • Ermolieew J.M.: Mietody stochasticzeskowo programirowanija. Nauka, Moskwa 1976.
 • Faber M.M.: Stochastisches Programmiren. Phisica-Verlag, Wurzburg-Wien 1970.
 • Fishburn P.C.: Utility Theory for Decision Making. McGraw- -Hill Company, New York 1970.
 • Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1969.
 • Gaas S.I.: Programowanie liniowe. PWN, Warszawa 1976.
 • Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z.: Programowanie wielokryterialne. PWE, Warszawa 1987.
 • Grabowska A.: Losowość wektora ograniczeń w programowaniu liniowym. "Przegląd Statystyczny" 1971, nr 3-4.
 • Grabowski W.: Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa 1980.
 • Greń J.: Gry statystyczne i ich zastosowanie. PWE, Warszawa 1972.
 • De Groot M.H.: Optymalne decyzje statystyczne. PWN, Warszawa 1981.
 • Hey J.D.: An Introduction to Baysian Statistical Inference for Economics. Martin Robertson, Publishing Company, Oxford 1982.
 • Huang L., Wehrung A., Ziemba W.T.: A Homogeneous Distribution Problem with Applications to Finance. "Management Science" 1976, No. 23.
 • Itami H.: Expected Objective Value and Parameter Uncertainly. "Management Science" 1974, No. 21.
 • Jasiński L.J.: Liniowe stochastyczne zadanie rozwozu. Podejście Charnesa-Coopera. "Przegląd Statystyczny" 1990, z. 2.
 • Judin A.D.: Wariantnaja stochasticzeskaja model rozrabotki plana funkcjonirowanija proizwodswiennowo obiedinijenija. "Ekonomiczeskije i Matematiczeskije Mietody" 1974, t. 10, nr 6.
 • Judin D.B.: Matematiczeskije mietody uprawienija w usłowijach nieopredelennosti. Sowietskoje Radio, Moskwa 1974.
 • Judin D.B., Niemirowskij A.S.: Informacjonnaja slożnost i efektiwnyje mietody reszenia wypukłych ekstremalnych zadacz. "Ekonomiczeskije i Matematiczeskije Mietody" 1976, t. 12, nr 2.
 • Judin D.B.: Zadaczi i mietody stochasticzeskowo programirowanija. Sowietskoje Radio, Moskwa 1979.
 • Katkownik W.: Liniejnyje ocenki i stochasticzeskije zadaczi optimizacji. Nauka, Moskwa 1975.
 • Klein L.R.: Wykłady z ekonometrii. PWE, Warszawa 1982.
 • Konarzewska-Gubała E.: Programowanie przy wielorakości celów. PWN, Warszawa 1980.
 • Krawczyk S.: Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych. PWE, Warszawa 1990.
 • Kruszewskij A.W.: Matematiczeskije programirowanije i modelirowanije w ekonomikie. Wyższa Szkoła, Kijów 1979.
 • Kudrycka I.: Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
 • Kuratowski K.: Wstęp do teorii mnogości i topologii. PWN, Warszawa 1972.
 • Lange 0.: Optymalne decyzje. PWN, Warszawa 1967.
 • Lee T.C., Judge G.G., Zellner A.: Estimating the Parameters of the Markov Probability Model from Aggregate Time Series Data. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1970.
 • Lindgreen B.W.: Elementy teorii decyzji. WNT, Warszawa 1977.
 • Luenberger D.G.: Teoria optymalizacji. BNI, Warszawa 1974.
 • Lojasiewicz S.: Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych. PWN, Warszawa 1973.
 • Madansky A.: Inequalities for Stochastic Linear Programming Problems. "Management Science" 1960, No. 6.
 • Maiinvaud E.: Lésons de theorie microeconomique. Nauka, Moskwa 1985.
 • Marschak J., Radner R.: Ekonomiczna teoria zespołów. PWE, Warszawa 1977.
 • Maurin K.: Analiza. PWN, Warszawa 1974.
 • Mazurów W.D.: 0 niekatorich algoritmach programirowanija wkliuczajuszczich ewristiczeskije procedury. W: Prikładna matematika i programirowanije. Sztinca, Kiszyniów 1975, nr 13.
 • Mikroekonomiczne problemy badan operacyjnych. PWE, Warszawa 1977.
 • Mynarski S.: Metody analizy i optymalizacji obrotu towarowego. PWE, Warszawa 1976.
 • Nykowski I.: Programowanie liniowe. PWE, Warszawa 1984.
 • Nikaido H.: Wypukłe struktury i matematiczeskaja ekonomia. Nauka, Moskwa 1972.
 • Pawłowski Z.: Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa 1972.
 • Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii. PWN, Warszawa 1981.
 • Pawłowski Z.: Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1976.
 • Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. PWN, Warszawa 1973.
 • Prekopa A.: Network Planning Using Two-Stage Programming un der Uncertainly. W: Recent Results in Stochastic Programming. Proceedings, Oberwolfach 1979.
 • Programowanie matematyczne. Praca zbiorowa pod red. W. Bukietyńskiego, Prace Naukowe. AE, Wrocław 1976.
 • Rockafellar R.T.: Convex Analysis. Princeton Uniwersity Press, Princeton, New York 1970.
 • Saakian A.W.: Ekonomiko-matematiczeskaja model uprawienija zapasami pri nieopredelennom sprosije. "Matematiczeskije Mietody w Ekonomiczeskich Isledowanijach" 1974.
 • Sadowski W.: Problemy niepewności w procesie podejmowania decyzji, "Ekonomista" 1980, nr 5-6.
 • Sengupta J.K.: Stochastic Programming. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1972.
 • Sengupta J.K.: Decision Models in Stochastic Programming Operational Methods of Decision Making under Uncertainly. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1982.
 • Silvey S.D.: Wnioskowanie statystyczne. PWN, Warszawa 1978.
 • Soyster A.L., Foley R.D., Murphy F.H.: A Class of Stochastic Mathematical Programs with Correlated Scale Parameters in the objective and Right-Hand Side. "Operations Research Society of America" 1984, Vol. 32, No. 4.
 • Szkutnik W.: O (ε,α)-ufnym zbiorze rozwiązalności zadania liniowego programowania stochastycznego. "Przegląd Statystyczny" 1978, R. XXV, z. 3.
 • Szkutnik W.: (ε,α)-ufny zbiór rozwiązalności zadania liniowego programowania stochastycznego z wektorem parametrów o rozkładzie normalnym. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1979, z. 4.
 • Szkutnik W.: O konstrukcji (ε,α)-ufnego rozwiązania zadania liniowego programowania stochastycznego. W: Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu. Prace Naukowe. AE, Wrocław 1980, z. 164.
 • Szkutnik W.: O (ε,α)~ufnym zbiorze rozwiązalności pewnych zadań programowania stochastycznego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1980, z. 3/86.
 • Szkutnik W.: (ε,α)-ufny zbiór rozwiązalności pewnej klasy zadań liniowego programowania stochastycznego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1981, z. 3.
 • Szkutnik W.: O rozwiązywaniu zadań stochastycznego programowania liniowego jako liniowych E-modeli ze statystycznymi ograniczeniami. "Przegląd Statystyczny" 1985, R. XXXII, z. 2.
 • Szkutnik W.: O niektórych metodach analizy zadań jednoetapowych programowania stochastycznego w aspekcie ich numerycznej efektywności. W: Metody optymalizacyjne i ich zastosowanie w gospodarce narodowej. Prace Naukowe. AE, Katowice 1988.
 • Szkutnik W.: O rozwiązaniach optymalnych pewnej klasy modeli optymalizacyjnych z losową macierzą ograniczeń. W: Modele decyzyjne w warunkach niepełnej informacji. Prace Naukowe. AE, Wrocław 1988, nr 413.
 • Szkutnik W.: O wartości oczekiwanej rozwiązania optymalnego zagadnień liniowych programowania stochastycznego. W: Badania Operacyjne. Prace Naukowe, AE, Katowice 1990.
 • Szkutnik W.: O wartości oczekiwanej losowej funkcji kryterium pewnej klasy nieliniowych zadań programowania stochastycznego, W: Ekonometria. Prace Naukowe. AE, Katowice 1991.
 • Szkutnik W.: O estymacji pewnego modelu dynamicznego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1990, nr 117.
 • Szkutnik W.: O zastosowaniu pewnego parametrycznego oszacowania statystycznego w rozwiązywaniu dwuetapowych zadań programowania stochastycznego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice (w druku).
 • Tintner G.: Stochastic Programming with Aplications to Agricultural Economics. Proceedings, Oberwolfach 1958.
 • Tuniejew A.D.: Matematiczeskoje programirowanije i proizwodstwiennyje mietody. AN Armenia 1974.
 • Wagner H.M.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1980.
 • Vajda S.: Probabilistic Programming. Academic Press, New York 1972.
 • Zangwill W.I.: Programowanie nieliniowe. WNT, Warszawa 1972.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.