PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (3) | 77--97
Tytuł artykułu

Organisational Climate as an Image of Organisational Culture (in the Light of Research on Polish Organisations)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Klimat organizacyjny jako obraz kultury organizacji (w świetle badań organizacji polskich)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł jest próbą naukowej reprezentacji specyfiki kultury organizacyjnej polskich firm, a także różnic w zakresie kształtowania się atrybutów kultur organizacji państwowych oraz rynkowych, przy zastosowaniu empirycznej oceny postaw ich członków w stosunku do panującego w nich klimatu organizacyjnego. Klimat organizacyjny rozumiany jest tutaj jako wizualizacja (unaocznienie, materializacja) "podświadomych", głębokich i ukrytych przed otoczeniem organizacji, a także w pewnym sensie przed nią samą wartości, norm i artefaktów. Zjawisko klimatu organizacyjnego jest o tyle interesujące z naukowego punktu widzenia, że może ono ze względu na swój wolicjonalny (członkowie organizacji mają możność), kongwistyczny (członkowie mają zdolność intelektualną), emocjonalny (członkowie są skłonni) i psychomotoryczny (członkowie posiadają kompetencje techniczne) charakter zostać poddane empirycznej weryfikacji w po-stawach pracowniczych. Jest też stosunkowo łatwo osiągalnym źródłem danych, co podnosi jego wartość praktyczną i obniża koszty badań. Klimat organizacyjny stanowi - w przyjętej przez autorów artykułu konwencji analitycznej - logiczną, intuicyjną, uogólnioną i zgeneralizowaną formę postrzegania oraz wyrażania przez społeczność (jednostkę, grupę, zespół) organizacji - w postaci odczuć, opinii oraz zachowań jej uczestników - cechującej ją kultury. Celem badań uczyniono przeto analizę diakrytyczną klimatu organizacyjnego biurokracji i adhokracji (klimat organizacyjny w uznaniu autorów jest syntetycznym oraz integralnym odpowiednikiem kultury organizacji, traktowanym w ramach przyjętego paradygmatu synonimicznie), kształtujących się w polskich organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to scientifically represent the specificity of organisational culture of Polish companies, but also the differences within the scope of developing the attributes of cultures of state and market organisations, with the use of empirical evaluation of attitudes of their members in relation to the organisational climate prevailing in them. Organisational climate is understood here as visualisation (demonstration, materialisation) of ,,subconscious", profound and hidden from the organisation's environment (but also in a way from itself) values, norms and artefacts. The phenomenon of organisational climate is so interesting from a scientific point of view, that it may be subject to empirical verification in the workers' attitudes due to its volitional (the members of an organisation have a will), cognitive (the members have an intellectual ability), emotional (the members are willing) and psychomotor (the members have technical competence) nature. It is also relatively easily attainable source of data, which raises its practical value and lowers the cost of research. Organisational climate is - according to the authors' analytical convention - a logical, intuitive, generalised and extrapolated form of perceiving and expression by the community (an individual, group, and team) of an organisation - in the form of feelings, opinions as well as the behaviour of its participants - of the culture which characterises it. The purpose of the research was thus a diacritical analysis of organisational climate of bureaucracy and adhocracy (according to the authors, organisational climate is a synthetic and integral equivalent of organisational culture, considered synonymously as part of the adopted paradigm), developing in Polish organisations. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
77--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Bibliografia
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Burns T., Stalker G.M.: The management of innovation, Tavistock, London 1961.
 • Cameron K.S., Quinn R.E.: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • French W.L., Kast F.E., Rosenzweig J.E.: Understanding Human Behaviour in Organizations, Harper & Row, New York 1985.
 • Furnham A., Gunter B.: Corporate Assessment, Routledge, London 1993.
 • Handy C.: Understanding Organizations, Penguin, Harmondsworth 1981.
 • Harrison R.: Understanding your organizations character, Harvard Business Review, 1972, 5, pp.119-128.
 • Hatch M.J.: Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 • Kłak B., Kłak D.: Kapitał intelektualny w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne PWSZ w Jarosławiu, Jarosław 2008.
 • [10] Kłak D.: Organizational dimension of management of human capital selection process, Pragmata tes Oikonomias - VIII, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014.
 • Litwin G.H., Stringer R.A.: Motivation and Organizational Climate, Harvard University Press, Boston 1968.
 • Morgan G.: Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2005.
 • Mrozowicz K.: Klastry przedsiębiorczości w świetle teorii organizacji, Nauka i Gospodarka, 2010/1, UE w Krakowie, Kraków 2010.
 • Schein E.H.: Organization Culture and Leadership, Jossey-Bass, New York 1985.
 • Williams A., Dobson P., Walters M.: Changing Culture: New organizational approaches, IPA, London 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.