PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 115 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe | 175--190
Tytuł artykułu

Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinnats of Investment Activity by Local Governments in Poland under New EU Financial Perspective 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktywność inwestycyjna stanowi strategiczny element funkcjonowania samorządu terytorialnego. Polskie jednostki samorządu terytorialnego są kluczowym inwestorem w sektorze publicznym, finansując blisko ¾ inwestycji tego sektora. Środki pomocowe Unii Europejskiej stanowią istotny impuls wzrostu aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta zostanie utrzymana, a nawet wzmocniona w nowej perspektywie finansowej UE, tj. w latach 2014-2020. Celem opracowania jest identyfikacja najważniejszych czynników warunkujących możliwości inwestycyjne samorządu terytorialnego w tym okresie. Jako kluczowe determinanty w tym zakresie określono: 1) aktualny kryzys gospodarczy; 2) wyniki operacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 3) wykorzystanie przez samo-rząd terytorialny instrumentów pozadotacyjnych, czyli zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej; 4) możliwości zapewnienia przez samorząd terytorialny tzw. wkładu własnego, wymaganego przy absorpcji środków unijnych; 5) umiejętność wchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwa niezbędne do realizacji dwóch nowych instrumentów polityki strukturalnej UE, tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS); 6) wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie finansowania unijnych projektów infrastruktu-ralnych formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).(abstrakt autora)
EN
Investment is a strategic part of the operation of local governments. In Poland, the territorial government units are a key investor of the public sector: they finance nearly three quarters of the sector's investments. Financial aid from the EU gives a powerful growth impulse for the investment activity of local government units. Everything indi-cates that this trend will continue or even accelerate in the new EU financial perspective for the period 2014-2020. The purpose of the present study is to identify the main de-terminant factors behind the investment capacity of Poland's local governments in this period. The following key factors have been selected for analysis: 1) current economic crisis; 2) operating results of local government units; 3) utilisation of non-subsidy, i.e. repayable, instruments of financial engineering by local government units; 4) capability of local governments to secure the so-called own contribution, obligatory for the benefi-ciaries of EU funding; 5) ability of LGUs to join partnerships necessary for the imple-mentation of two new instruments of EU structural policy: Integrated Territorial In-vestment (ITI) and Community-led Local Development (CLLD); 6) use by LGUs of Public-Private Partnerships (PPPs) for financing EU infrastructure projects.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • 55 JST ma problem z limitem zadłużenia, ale sytuacja poprawi się, Portal samorządowy pl. www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/nowy-limit-zadluzenia-samorza- dom-nie-straszny,60002.html.
 • Informacje Ministerstwa Finansów dotyczące wykonania budżetów jednostek samorzą-du terytorialnego za lata 2008-2013, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finanso-w/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/spr- awozdania-budzetowe.
 • Kamiński A., Uwagi do wykorzystania instrumentów zwrotnych w samorządach, w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalne-go, red. A. Alińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, listopad 2010.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa, 21 maja 2014.
 • Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw zaangażowania sektora publicznego i prywatnego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Fundację Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, Warszawa 2013.
 • Sierak J., Bitner M. i in., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Warszawa 2013.
 • Statistics Database, Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Szołono-Koguc J., Twarowska M., Przesłanki i zalety stosowania instrumentów poza-dotacyjnych w finansowaniu inwestycji j.s.t., w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, red. A. Alińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885).
 • Żółciński S., Rola funduszy unijnych w finansowaniu jednostek samorządu terytorialne-go w latach 2014-2020, CRiDO Taxad, w: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Portalu Samorządowego, 28 listopada 2013 roku
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.