PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 115 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe | 191--204
Tytuł artykułu

Szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Opportunities and Threats for Local Government Units in the New Financial Perspectives 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono korzyści społeczne i gospodarcze dla sektora samorządu wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 z jednej strony stwarza możliwości dalszego rozwoju, czego potwierdzeniem jest pokazana w artykule znaczna wysokość funduszy unijnych przyznanych Polsce w ramach programów krajowych i regionalnych. Z drugiej jednak strony wprowadzone w minionych latach przepisy prawne mające na celu ograniczenie nadmiernego deficytu państwa, istotnie wpływają na sektor samorządowy. Pojawia się obawa, że wdrażane reformy finansów publicznych mogą spowodować zmniejszenie możliwości absorpcji funduszy unijnych przez samorządy. Celem artykułu było wskazanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem możliwości zapewnienia wkładu własne-go przez JST, który wynika z zasad współfinansowania projektów ze środków UE. Ponadto, mając na względzie perspektywę dalszego rozwoju sektora samo-rządowego, przedstawiono najważniejsze obszary działań na najbliższe lata, które są efektem zatwierdzonych przez Komisję Europejską dokumentów strategicznych, jak również zgodne z kierunkami polityki gospodarczej i społecznej krajów członkowskich(abstrakt autora)
EN
In the article the author introduced the social and economic benefits for the local government sector resulting from the Polish accession to the European Union. The new financial perspectives 2014-2020, on the one hand creates opportunities for further de-velopment, which has been proved in the article by showing a significant amount of EU funds allocated to Poland in the framework of national and regional programmes. On the other hand, however, legislation aimed at reducing excessive deficits introduced in the past years significantly affects the self-governing sector. It appears that the imple-mentation of public finance reform may cause the decrease in the absorption capacity of the EU funds by local governments. The purpose of the article was to indicate potential risks associated with the lack of ability to provide own contribution by local govern-ment, which follows from the principles of co-financing of projects from EU funds. In addition, in view of the prospect of further development of the local government, the article presents the most important areas of activities for the coming years, which stem from strategic documents approved by the European Commission, and are in accordance with the economic and social policies in the Member States(author's abstract)
Twórcy
 • Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz
Bibliografia
 • Główny Urząd Statystyczny, Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 roku, Warszawa, 17 października 2014 roku
 • Konkluzje Rady Europejskiej z 7-8 lutego 2013 roku (EUCO 37/13).
 • Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.
 • Nowakowska K., Rekordowe zadłużenia samorządów może zablokować środki z UE, www.gazetaprawna.pl.
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 23 maja 2014 roku.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
 • Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Warszawa 2013.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.
 • Środki na rozwój obszarów wiejskich - decyzja KE z 27 kwietnia 2010 (2010/236/EU).
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.).
 • Wenerski Ł., Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa polski w UE w oczach przed-stawicieli polskich samorządów, Warszawa 2013.
 • Zawora J., Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Rzeszowski
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.