PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 115 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe | 221--240
Tytuł artykułu

Współpraca międzygminna w zakresie kształtowania polityk przestrzennych gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inter-Municipal Cooperation in Shaping Spatital Policy of Maritime Communes of West Pomerania Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka przestrzenna szczególnie istotną rolę odgrywa na najniższym szczeblu administracji samorządowej. Decyduje o kierunkach rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego danej gminy. Umiejętnie prowadzone intensywne przekształcenia lokalnej przestrzeni (m.in. poprzez działania inwestycyjne w obszarze infrastruktury, mieszkalnictwa lub turystyki), mogą w dłuższej perspektywie skutecznie wspierać potencjał rozwojowy jednostki. Widoczną barierę w tym obszarze stanowią jednak ograniczone możliwości dochodowe gmin (problem samodzielności finansowej), które skutecznie utrudniają samorządom wykonywanie zarówno zadań własnych - o charakterze użyteczności publicznej, jak i ujętych w dokumentach strategicznych przedsięwzięć prorozwojowych. W tej sytuacji samorządy gminne, chcąc w efektywny i sprawny sposób realizować założone cele, wykonywać powierzone zadania, podejmują współpracę międzygminną. W artykule podjęto m.in. próbę określenia ważkości współpracy międzygminnej w procesie kreowania lokalnej polityki przestrzennej, a także wskazania możliwości rozwoju tego rodzaju współpracy w układzie instytucjonalnym i funkcjonalnym.(abstrakt autora)
EN
The paper analyses the current practice of inter-municipal cooperation in maritime communes of West Pomerania Province and more specifically in relation to spatial policy. It identifies goals or opportunities for inter-municipal spatial planning.(author's abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bandarzewski K., Wieloszczeblowość samorządu terytorialnego i jego komplementarność w ujęciu Konstytucji, ustawodawstwa i orzecznictwa, w: Samorząd terytorialny, zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Borsa M., Polityka przestrzenna w gospodarce lokalnej i regionalnej, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2003.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Gonet W., Ustawa o gospodarce komunalnej: komentarz, wzory umów i regulaminów, Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 • Gorzym-Wilkowski W.A., Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.
 • Gutkowska K., Ozimek J., Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z UE. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2001.
 • Hellwig Z., Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, w: Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
 • http://e-dziennik.szczecin.uw. gov.pl.
 • http://mac.bip.gov.pl/rejestry/zwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne_12_12.html.
 • http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/strony/polityka_prze- strzenna.aspx.
 • http://www.szczecin.uw.gov.pl.
 • Jastrzębska M., Polityka a strategia i zarządzanie w jednostce samorządu terytorialnego w sferze ogólnej i finansowej, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 12.
 • Jerczyński M., Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, w: Studia nad strukturą funkcjonalną miast, red. K. Dziewoński, "Prace Geograficzne IG PAN" 1973, nr 97.
 • Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa 1977.
 • Kitowski J., Bariery prawne i ekonomiczne funkcjonowania specjalnych stref ekono-micznych w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, "Rzeszow-skie Studia Prawnicze" 2011, nr 1.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008
 • . Kołodziejski J., O przyszły kształt polskiej przestrzeni, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 • Korczak J., O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 6.
 • Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnic-two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 4.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Maik W., Podstawy geografii miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1997.
 • Matczak A., Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, Acta Universitatis Lodziensis, "Turyzm" 1989, nr 5.
 • Nowakowska A., Podstawy polityki regionalnej, w: J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorial-nego, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Parysek J.J., Miasta Polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
 • Potoczek A., Stępień J., Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydaw-nictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.
 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 16 kwietnia 2008 roku, NK.II.AŁ.0911-80/08.
 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego, NK.3.4131.131.2012. KJ, Szczecin 22.02.2013.
 • Sarnecki P., Wolność zrzeszania się, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998.
 • Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 • Topczewska T., Siemiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa 2003.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 czerwca 1995 r., XII/86/95, OSS 1995, nr 4, poz. 157.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1993 r., sygn. III CZP 48/93, OSNC 1993 roku, nr 11, poz. 200
 • Ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2007, nr 64, poz. 427 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz.U. 1964, nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (Dz.U. 1999, nr 62, poz. 689, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 ze zm.)
 • Współpraca JST w Polsce - stan i potrzeby, red. A. Porawski, Projekt predefiniowany. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego, Poznań 2013.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2011 r., sygn. akt II CSK 409/10, LEX nr 863960.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2004 r., sygn. akt Kp 1/04, OTK-A 2004, nr 10, poz. 105.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt IV SA/Gl 49/08, LEX nr 466375
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.