PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne | 37--46
Tytuł artykułu

Wspólna waluta euro - potencjalne skutki jej wprowadzenia dla rolnictwa w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Euro, Common Currency - Potential Results of its Introduction for Agriculture in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Integracja Polski z Unią Europejską spowodowała rozwój i zacieśnienie relacji ekonomicznych w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE) z pozostałymi krajami Unii. Sektorem gospodarki, dla którego proces akcesji do UE skutkował bezpośrednio i w bardzo szerokim zakresie, jest rolnictwo. Walutą JRE i budżetu UE jest euro. Nie umniejszając w żadnej mierze roli prymatu kryteriów i rozstrzygnięć makroekonomicznych przy przygotowaniach i decyzjach o przyjęciu wspólnej waluty, interesujące wydaje się pytanie o skutki przyjęcia wspólnej waluty na poziomie sektora rolnego. W artykule omówiono teorię optymalnego obszaru walutowego oraz warunki (kryteria) optymalizacji obszaru walutowego, a także potencjalne korzyści i koszty wynikające z uczestnictwa kraju we wspólnym obszarze walutowym, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przeprowadzona analiza, przy uznaniu nadrzędności uwarunkowań makroekonomicznych, pozwoliła na sformułowanie następujących podstawowych wniosków w odniesieniu do rolnictwa: 1) ze względu na znaczenie eksportu, zwłaszcza wymiany wewnątrzwspólnotowej, polski sektor rolno-spożywczy skorzysta szczególnie silnie na dalszej integracji rynku, eliminacji niepewności kursowej i eliminacji kosztów transakcyjnych związanych z wymianą handlową wewnątrz strefy euro; 2) ze względu na znaczenie płatności z budżetu Unii Europejskiej dla dochodów rolników i modernizacji sektora w interesie polskiego rolnictwa leży wyeliminowanie zmienności kursu walutowego i zmniejszenie kosztów transakcyjnych transferów.(abstrakt oryginalny)
EN
Polish integration with the European Union led to the development and strengthening of economic relations within the Single European Market (SEM) with other EU countries. Agriculture is the sector, for which the EU accession resulted directly and on a large scale. Euro is the currency of the SEM and the EU budget. Hence, without neglecting in any way the primacy of macroeconomic criteria and decisions concerning the adoption of the common currency, the question of its effects at the agricultural sector level seems to be interesting. This paper discusses the theory of optimum currency area and the conditions (criteria) of single currency area optimization. It also reveals the potential benefits and costs of country's participation in the common currency area, with particular emphasis on agricultural sector. The analysis, which recognizes the primacy of macroeconomic conditions, allowed to draw the following main conclusions with regard to agricultural sector: 1. Given the importance of exports, especially EU-intra trade, Polish agri-food sector is the one which will particularly strongly benefit on further market integration, the elimination of exchange rate uncertainty and the elimination of transaction costs associated with trade within the euro area. 2. The importance of EU budgetary payments for the farmers' income and modernization of the agricultural sector, indicates that the elimination of exchange rate volatility and reduction of the transfers' transaction costs is in the interest of Polish agriculture.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Berlińska M., Tchorek G., Kawala P., 2013, Euro waluta dla Europy, NBP, Departament Integracji ze Strefą Euro, http://www.nbportal.pl/, 30 czerwca 2013.
 • De Grauwe P., 2003, Unia walutowa, PWE, Warszawa.
 • Euro w Polsce. Co się zmieni? NBP, 2013, http://www.nbportal.pl/, 15 kwietnia 2013.
 • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), 2013.
 • Jurek M., 2013, Systemy kursów walutowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro, "Ekonomista", nr 2.
 • Mleczak A., 2012, Oddziaływanie instrumentów Narodowego Banku Polskiego na prowadzoną politykę pieniężną w latach 1999-2010, KEiPGwA UP w Poznaniu, maszynopis.
 • NBP 2011, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa.
 • Orłowski W.M., 2004, Optymalna ścieżka do euro, Scholar, Warszawa.
 • Orłowski W.M., Poczta W., 2013, Czy Polska powinna przyjąć euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
 • Pawlak K., Poczta W., 2011, Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Rozkrut M., 2009, Korzyści z przystąpienia do strefy euro - efekty bezpośrednie, NBP, http://www.nbportal.pl/, 15 kwietnia 2013.
 • Rozkrut M. (2009), Długookresowe korzyści z przystąpienia do strefy euro, NBP, http://www.nbportal.pl/, 15 kwietnia 2013.
 • Rocznik Statystyczny RP, GUS, 2013.
 • Szuba E., Poczta W., 2013, Efekty integracji Polski z Unią Europejską w sektorze rolnym, referat wygłoszony na IX Kongresie Ekonomistów Polskich, 28-29 listopada 2013, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.