PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne | 108--116
Tytuł artykułu

Wpływ funduszy unijnych na rozwój aktywów trwałych w polskim rolnictwie

Autorzy
Warianty tytułu
Impact of EU Funds on Development of Fixed Assets in Polish Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niezwykle ważnym czynnikiem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w tym również gospodarstwa rolnego, jest wyposażenie w aktywa trwałe. Stan wyposażenia gospodarstw w środki trwałe, takie jak: budynki, grunty, maszyny, urządzenia, środki transportowe czy materiały, wpływa na efektywność gospodarstw. Wysoki stopień zużycia środków trwałych wykorzystywanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej nie oddziałuje korzystnie na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Rolnicy, którzy chcą gospodarować w coraz bardziej efektywny sposób, muszą podjąć decyzje związane z doskonaleniem gospodarstwa poprzez inwestycje. Niniejsze opracowanie zostało poświęcone kwestii, jak istotny wpływ na rozwój rzeczowych aktywów trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń rolniczych, w polskim rolnictwie mają fundusze europejskie. Praca została oparta na literaturze fachowej oraz wtórnych danych empirycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
An extremely important factor in the operation of any enterprise, including a farm, is its equipment in fixed assets. The condition of the equipment of holdings in fixed assets such as buildings, land, machinery, equipment, means of transport or materials, affects the efficiency of farms. The high degree of wear of fixed assets used in the production of plant and animal does not have positive influence on improving the competitiveness of Polish agriculture. Farmers who want to manage in an increasingly efficient manner, are facing decisions related to the improvement of the farm through investments. The study has been devoted to the presentation of significance of European funds on the development of property, plant and equipment with particular emphasis on agricultural machinery and equipment in Polish agriculture. The paper was based on the literature and secondary empirical data.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego - sektor rolnictwa, 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.
 • Biczkowski M., 2013, Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, Folia Geographica Socio-Oeconomica 13.
 • Czekaj T., 2008, Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 3(316), SGGW.
 • Czubak W., Mikołajczyk M., 2012, Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 3.
 • Działanie 121 -"Modernizacja gospodarstw rolnych" i 112 "Ułatwienie startu młodym rolnikom" - informacje o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011, MRiRW, Warszawa, 2012.
 • Gołębiewska B., 2010, Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 97, z. 4, SGGW, Warszawa.
 • Gołębiewska B., 2010, Struktura majątkowa i fi nansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Zeszyty Naukowe SGGW "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 81, Warszawa.
 • Grzelak A., 2013, Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2(28).
 • Kisiel R., Babuchowska K., 2013, Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych - ujęcie regionalne, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, Z. 1, SGGW, War- szawa.
 • Kusz D., 2008, Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach gospodarczych, Zeszyty Naukowe SGGW "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 67, Warszawa.
 • Stankiewicz D., Wójcik G., 2010, Wpływ akcesji do UE na modernizację polskiego rolnictwa, Studia Biuro Analiz Sejmowych nr 4(24), Warszawa.
 • Wasilewska A., 2009, Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych, Zeszyty Naukowe SGGW "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 78, Warszawa.
 • Wójcik G., 2011, Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej, "Wiadomości Zootechniczne", R. XLIX (2011).
 • Zając D., 2012, Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, [w:] M. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, z. 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., 2012, Struktura aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.