PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 1(15) | 35--62
Tytuł artykułu

Kontrakt wojewódzki jako instrument wspierania rozwoju : doświadczenia województwa lubelskiego

Autorzy
Warianty tytułu
A Regional Contract as the Tool used for Development Support : the Experience of the Lubelskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W okresie przedakcesyjnym w ramach przygotowań Polski do wejścia do UE podjęto szereg zmian i przedsięwzięć przygotowawczych. Jednym z ważniejszych było uchwalenie przez Sejm w 2000 r. ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, która wprowadziła nowy instrument wspierania rozwoju regionalnego, tj. kontrakt wojewódzki. Instrument ten miał być głównym narzędziem realizacji strategii regionalnych oraz przygotowania samorządów do zarządzania funduszami strukturalnymi na poziomie regionalnym po wejściu Polski do UE. Na przykładzie woj. lubelskiego w artykule podjęto próbę analizy wpływu kontraktu na rozwój regionu oraz jego roli w kształtowaniu świadomości i praktyki w samodzielnych decyzjach rozwojowych władz regionalnych oraz lokalnych. Artykuł zawiera analizę wykorzystania środków finansowych oraz uzyskanych efektów rzeczowych w okresie 2001-2008 według kierunków ich alokacji. Praca zawiera również rozmieszczenie przestrzenne interwencji kontraktu według powiatów oraz gmin. Doświadczenie i dorobek związany z wdrażaniem i funkcjonowaniem kontraktu wojewódzkiego w latach 2001-2008 w woj. lubelskim wskazują na trzy główne wymiary, pierwszy - instrument stymulowania rozwoju o nowatorskim charakterze, drugi - prefunduszowa baza doświadczalna umożliwiająca praktyczne zrozumienie idei zdobywania funduszy na własny rozwój w drodze konkursów, trzeci - niezbyt docelowo udany mechanizm finansowania zadań. Kontrakty wojewódzkie w obecnych ramach prawnych oraz systemie ich funkcjonowania jako instrument wspierania samorządów regionalnych środkami budżetu państwa na realizację projektów wpisujących się w programy wojewódzkie na zasadach zatwierdzanych na poziomie województw nie powinny mieć kontynuacji w perspektywie 2009 plus. Instrument ten powinien być zastąpiony nową generacją "przymierza dla rozwoju", uwzględniającego doświadczenie wynikające z wdrażania przez województwa Regionalnych Programów Operacyjnych oraz zbudowania nowego algorytmu dotacji, a także zasad łączenia środków rządowych, wspólnotowych i regionalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
During the pre-accession period, within the scope of Poland's preparations to join EU many changes and preparation activities were undertaken. One of the most important was adopting by the Seym in 2000 the Act on rules of supporting regional development that introduced a new instrument for supporting regional development, i.e. a voivodship contract. The said instrument was to be a main tool for executing regional strategies and preparing self-governments in managing structural funds on a regional level after Poland joining EU. Taking Lubelskie Voivodship as an example the article makes an attempt to analyse the contract's influence on a region's development and its role in developing awareness and experiences in independent development decisions of regional and local authorities. The article includes the analysis of using financial measures and obtained objective results within the period of 2001-2008 in compliance with directions of their allocation. The work specifies as well spatial distribution of the contract's intervention per district (powiat) and commune (gmina). The experience and achievements connected with implementation and functioning of the voivodship contract in years 2001-2008 in Lubelskie Voivodship identify three main dimensions, i.e: the first one - it should be perceived as an instrument of stimulating development of innovative character; the second one - as a pre-fund experience basis enabling practical understanding of "obtaining" funds for its own development in the way of contests and the third one - as not fully successful ultimate mechanism of financing different tasks. The voivodship contracts in current legal frames and in the system of their functioning as an instrument of supporting regional self-governments with the State budget measures for execution of projects being part of voivodship programmes on rules approved on the voivodship level should not be continued in the perspective 2009 plus. This instrument should be substituted with a new generation of "alliance for development" including experiences resulting out of implementing by voivodships Regional Operational Programmes and constructing a new algorithm of subsidies and rules of joining government, community and regional measures. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Bibliografia
 • Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim, Instytut Badań i Analiza Olsztyńskiej Szkoły Biznesu w Olsztynie, Lublin 2009.
 • Bruksela zaakceptowała polskie stanowisko negocjacyjne dotyczące polityki regionalnej, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2002, nr 22.
 • Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006. Raport, Kraków 2007.
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Projekty realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich, "Fundusze Strukturalne" 2007, nr 5/6.
 • Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z 20 kwietnia 2004 r. (DzU nr 116, poz. 1205 i 1206).
 • Ustawa z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (DzU z 2000 r., nr 48, poz. 550 z późn. zm.).
 • www.rpo.lubelskie.pl.
 • Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2004 r. ( DzU nr 166, poz. 1745).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.