PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2013) | nr 1 (142) Monografie i Rozprawy | 1--74
Tytuł artykułu

Uwarunkowania techniczne i technologiczne produkcji peletu z biomasy roślinnej na cele energetyczne

Warianty tytułu
Technical and technology conditions of plant biomass pellets for energy purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem utylitarnym rozprawy było opracowanie konstrukcji i wykonanie prototypu granulatora pierścieniowego do produkcji peletu o średnicy 25 mm ze słomy roślin zbożowych i rzepaku. Celem naukowym rozprawy było określenie wpływu gatunku i wilgotności słomy na wydajność i energochłonność procesu wytwarzania peletów przy trzech przyjętych do badań prędkościach obrotowych głowicy granulatora. Badania wykazały, że zarówno gatunek słomy użytej do produkcji peletu, jak również jej wilgotność oraz prędkość obrotowa głowicy granulatora miały istotny wpływ na wydajność i jednostkowe zużycie energii oraz jakość peletu (określoną jego gęstością nasypową i wartością opałową). Przy prędkościach głowicy granulatora: 25, 38 i 45 obr·min-1, najwyższe wydajności wynoszące odpowiednio: 0,58, 0,68 i 0,67 t·h-1 uzyskano przy peletowaniu słomy rzepakowej i były one istotnie wyższe od wydajności uzyskanych przy peletowaniu słomy pszennej, żytniej i kukurydzianej. Przy badanych gatunkach słomy i prędkościach obrotowych głowicy granulatora najwyższą wydajność uzyskano przy peletowaniu słomy o wilgotności 10%, zaś najniższą przy peletowaniu słomy o wilgotności 26%. Badania wykazały, że zarówno gatunek słomy jak i jego wilgotność miały istotny wpływ na jednostkowe zużycie energii przy wszystkich badanych prędkościach obrotowych głowicy granulatora. Przy prędkościach obrotowych głowicy granulatora: 25, 38 i 45obr·min-1 stwierdzono, że najniższe jednostkowe zużycie energii wynoszące odpowiednio: 16,0, 19,3 i 23,7kWh·t-1 wystąpiło przy peletowaniu słomy rzepakowej, zaś najwyższe wynoszące odpowiednio: 21,6, 24,9 i 29,3kWh·t-1 przy peletowaniu słomy kukurydzianej. Istotnie najniższe jednostkowe zużycie energii przy wszystkich badanych prędkościach obrotowych głowicy granulatora i gatunkach słomy stwierdzono przy jej wilgotności w zakresie 16,2-20,9%, a powyżej tej wartości wilgotności słomy jednostkowe zużycie energii istotnie wzrosło. Najwyższą średnią wartość gęstości nasypowej peletu (663,7kg·m-3) wytworzonego z gatunków słomy użytych w badaniach uzyskano przy prędkości obrotowej głowicy granulatora 38 obr·min-1. Stwierdzono, że średnie wartości gęstości nasypowej peletu wytworzonego z gatunków słomy użytych w badaniach przy przyjętych do badań prędkościach obrotowych głowicy granulatora w większości przypadków różniły się istotnie między sobą. Najwyższą gęstością nasypową charakteryzowały się pelety wytworzone ze słomy kukurydzianej (655,5kg·m-3), zaś istotnie niższą pelety ze słomy pszennej (622,2kg·m-3). Natomiast gęstości nasypowe peletów wytworzonych ze słomy rzepakowej (612,8kg·m-3) i ze słomy żytniej (609,4kg·m-3) nie różniły się istotnie na poziomie istotności α=0,05. Stwierdzono, że wartość opałowa peletów wytworzonych ze słomy żytniej i rzepakowej nie różniła się istotnie; była ona istotnie wyższa od wartości opałowej peletów wytworzonych ze słomy kukurydzianej i pszennej. Stwierdzono również, że najniższą wartością opałową charakteryzowały się pelety wytworzone ze słomy o najwyższej badanej wilgotności wynoszącej 26%. Najkorzystniejsze wyniki dotyczące jednostkowego zużycia energii, wydajności i jakości peletu uzyskano przy prędkości głowicy granulatora 38 obr·min-1. Wprawdzie przy prędkości głowicy 45obr·min-1 wydajność granulatora była nieco wyższa, jednak wyższe było również jednostkowe zużycie energii oraz niższa gęstość nasypowa peletu niż przy prędkości głowicy 38 obr·min-1.(abstrakt oryginalny)
EN
The utilitarian objective of the thesis was to develop a construction and a prototype of a ring granulator for production of 25 mm diameter pellets of grain plants and rape. The scientific objective of the thesis was to determine the impact of the straw variety and moisture on efficiency and energy consumption of the pellets production process at three accepted for the research rotational speeds of the head of a granulator. The research proved that both the variety of straw used for production of pellets as well as its moisture and the rotational speed of the head of the granulator has a significant impact on efficiency and the specific energy consumption and the pellets quality determined as bulk density and calorific value. At speeds of the head of the granulator amounting to 25, 38 and 45 rpm, the highest efficiencies amounting respectively: 0.58, 0.68 and 0.67t·h-1 were obtained at pelleting rape straw and they were significantly higher than efficiencies obtained at pelleting wheat, rye and rape straw. At the investigated varieties of straw and rotational speeds of the granulator head, the highest efficiency was obtained at pelleting straw of 10% moisture while the lowest at pelleting straw of 26% moisture. The research proved that both the straw variety and moisture had a crucial impact on the specific energy consumption at all the researched rotational speeds of the granulator head. At the rotational speeds of the granulartor head of 25, 38 and 45 rpm it was reported that the lowest specific energy consumption amountig to respectively: 16.0, 19.3 and 23.7kWh·t-1 occurred at pelleting rape straw while the lowest amounting to respectively: 21.6, 24.9 and 29.3kWh·t-1 at pelleting maize straw. Significantly the lowest specific energy consumption at all the researched rotational speeds of the granulator head and straw varieties were reported at its moisture within 16.2-20.9% and above this value of straw moisture the specific energy consumption significantly increased. The highest average value of bulk density of the pellets (663.7kg·m-3) produced of straw varieties, used in the research, were obtained at the rotational speed of the granualtor head amounting to 38rpm. It was found that mean values of bulk density of pellets produced from the straw varieties used in the research at rotational speeds of the granualtor head, accepted for the research, in majority of cases differed significantly between each other. The highest bulk density characterised pellets produced of maize straw (655.5kg·m-3), whereas a significantly lower bulk density characterised pellets of wheat straw (622.2kg·m-3). Whereas, bulk densities of pellets produced of rape straw (612.8kg·m-3) and rye straw (609.4kg·m-3) did not differ significantly at the level of significance of α=0.05. It was found that the calorific value of pellets produced of rye and rape straw did not differ significantly and was significantly higher than the calorific value of pellets produced of maize and wheat straw. Moreover, it was found that pellets produced of straw of the highest researched moisture amounting to 26% were characterised with the lowest calorific value. The most advantageous results concerning the specific energy consumption, efficiency and pellets quality were obtained at the speed of the granualtor head amounting to 38 rpm. Indeed, at the head speed of 45rpm efficiency of the granulator was slightly higher, however, also the specific energy consumption was higher and the bulk density of the pellets was lower at the head speed amounting to 38 pm.(original abstract)
Rocznik
Strony
1--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Abd-Elrahim, Y.M.; Huzayyin, A.S.; Taha, I.S. (1981). Dimensional analysis and wafering ctton, stalks. Transactions of American Society of Agricultural Engineers, 24(4), 829-832.
 • Adamczyk, F. (2010). Wpływ wilgotności słomy zbożowej na stopień zagęszczania uzyskiwanych brykietów. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 7-13.
 • Adamczyk, F.; Frąckowiak, P.; Mielec, K.; Kośmicki, Z. (2005a). Problematyka badawcza w procesie zagęszczania słomy przeznaczonej na opał. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 5/(4), 5-8.
 • Adamczyk, F.; Frąckowiak, P.; Mielec, K.; Kośmicki, Z. (2005b). Trwałość brykietów ze słomy przeznaczonej na opał, uzyskanych metodą zwijania. Jorunal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 5/(1), 33-36.
 • Adapa, P., Tabil, L., Schoenau, G. (2009). Compaction characteristics of barley, canola, oat and wheat straw. Biosystems Engineering, 104, 335-344.
 • Aho, M. (2001). Reduction of chlorine deposition In FB boilers with aluminium-containing additives, Fuel, 80, 1943-1951.
 • Baum, R. (2007). Wykorzystanie biomasy dla celów energetycznych na przykładzie USA. Materiały konferencyjne - Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa - szansę i problemy. Warszawa, Wyd. Wieś jutra. Sp. z o.o.
 • Biernat, K. (2010). Rozwój technologii wytwarzania biopaliw. Czysta Energia, 11, 33.
 • Bjorkmann, M. (2007). Źródła energii odnawialnej coraz bardziej akceptowane. The Bioenergy International, 9, 10-11.
 • Borkowska, H.; (2006). Pelety ze ślazowca pensylwańskiego na tle normy DIM 51731. Czysta Energia, 6, 22-23.
 • Cunningham, Ch.; Hansell, J.; Nuneviller, F.; Rajabi-Siahboomi, A.R. (2010). Evaluation of recent advances in continuous film coating processes. Drug Development & Industrial Pharmacy, 36, 227-233.
 • Datta, R. (1981). Energy requirement for lignocellulose pretreatment processes. Process Biochemistry, 16(June/July), 16-19.
 • Demianiuk, L. (2011). Badania procesu zagęszczania miskanta olbrzymiego. Acta Agrophysica, 17(1), 43-53.
 • Demirbas, A. (2000). Biomas resources for energy and chemical industry. Energy Edu. Sci. Technol, 5, 1357-1378.
 • Denisiuk, W.; Piechocki, J. (2005). Techniczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele grzewcze. Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN: 8372994102.
 • Denisiuk, W. (2006). Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 123-131.
 • Denisiuk, W. (2009). Słoma jako paliwo. Inżynieria Rolnicza, /(110), 83-89.
 • Dreszer, K.; Michalek, R.; Roszkowski, A. (2003). Energia odnawialna - możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ISBN: 83-917053-0-7.
 • Drobnik, P. (2007). Analiza wydatków energetycznych niezbędnych do wytworzenia biopaliw formowanych. II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, ISBN 978-83-921755, 97-103.
 • Duer, I. (1993). Możliwości pozyskiwania energii z biomasy roślinnej. Fragm. Agron., 2, 87-93.
 • Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych z dnia 27.09.2001 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • Fischer, G.; Scharattenholzer, L. (2001). Global bioenergy potentials through 2050. Biomass and Bioenergy, 20, 151-159.
 • Fiszer, A. (2003). Próba zastosowania lepiszcza skrobiowego do formowania brykietów ze słomy przeznaczonych do bezpośredniego spalania. J. Res. Appl. Agric. Eng., 48, 2, 52-54.
 • Fiszer, A. (2008). Badania porównawcze współczynnika trwałości brykietów ze słomy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3), 69-71.
 • Frączek, J. (red.). (2010a): Produkcja biomasy na cele energetyczne. Kraków, Wyd. PTIR, ISBN 978-83-917053-8-4.
 • Frączek, J. (red.). (2010b): Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Kraków, Wyd. PTIR, ISBN 978-83-917053-9-1.
 • Gajewski, R. (2011). Potencjał rynkowy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne. Czysta Energia, 1, 22-24.
 • Grochowicz, J. (1996). Technologia produkcji mieszanek paszowych. Warszawa, PWRiL.
 • Grochowicz, J. Andrejko, D.; Mazur, J. (2004). Wpływ wilgotności i stopnia rozdrobnienia na energię zagęszczania i wytrzymałość brykietów łubinowych. Motorol, 6, 96-103.
 • Grzelak, M.; Waliszewska, B.; Speak-Dźwigala, A. (2010). Wartość energetyczna peletu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych. Nauka Przyroda Technologie, 4, 1-6.
 • Grzybek, A.; Gradziuk, P.; Kowalczyk, K. (2001). Słoma energetyczne paliwo. Warszawa, Wieś Jutra Sp. z o.o., ISBN 83-88368-19-2.
 • Grzybek, A. (2004). Potencjał biomasy możliwej do wykorzystania na produkcję pelet. Czysta Energia, 6. 24-25.
 • Grzybek, A. (2005). Wykorzystanie pelet jako paliwa. Czysta Energia, 6, 32.
 • GUS 2009. Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Harasim, A. (1994). Relacje pomiędzy plonem słomy i ziarna zbóż. Pamiętnik Puławski, Zeszyt 104, 56.
 • Hejft, R. (1994). Słoma jako surowiec energetyczny. Probl. Inż. Roln., 2, 65-71.
 • Hejft, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Politechnika Białostocka, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ISBN 83-7204-251-9.
 • Hejft, R. (2006). Wytwarzanie brykietów z odpadów roślinnych w ślimakowym układzie roboczym. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 231-231.
 • Hejft, R. (2011a). Energochłonność procesu peletowania i brykietowania. Czysta Energia, 6, 40-41.
 • Hejft, R. (2011b). Granulowanie i brykietowanie słomy. Inż. Ap. Chem., 50, 13-14.
 • Holmberg, H.; Ahtila, P. (2004). Comparison of dryling costs in biofuel dryling between Multi-stage and single-stage dryling. Biomass and Bioenergy, 26, 515-530.
 • Jakubiak, M.; Kordylewski, W. (2008). Pelety podstawowym biopaliwem dla energetyki. Archiwum Spalania, Vol.8, 3-4. Pozyskano z:http://www.spalanie.pwr.wroc.pl
 • Jäger-Waldau, A.; Szabó, M.; Monforti-Ferrario, F.; Bloem, H.; Huld, T.; Lacal Arantegui, R. (2011). Renewable Energy Snapshots. EUR 24954 EN - Joint Research Centre - Institute for Energy and Transport. EUR - Scientific and Technical Research series - ISSN 1018-5593.
 • Komorowicz, M.; Wróblewska, H.; Pawłowski, J. (2009). Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 402-410.
 • Kornacki, A.; Maj, G. (2011). Wybrane właściwości peletów wytworzonych z trawy pozyskanej z trawnika przydomowego. Inżynieria Rolnicza, 7(126), 103-108.
 • Kowalczuk, J.; Zarajczyk, J.; Sobczak, P.; Mazur, J.; Rudy, S.; Cycan, D.; Winiarczyk, M.; Jadwisieńczak, K.; Zalewska, K. (2012). The usufulness of briquettes and pellets from selected plant materials for energy purposes. TEKA, Vol. 12, No 2, 289-291.
 • Kowalczyk-Juśko, A.; Kościk, B.; Kwapisz, M. (2009). Możliwości i ograniczenia wykorzystania odpadów z rolnictwa na cele energetyczne. Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Zeszyt 11, 155-160.
 • Kowalczyk-Juśko, A.; Jóźwiakowski, K.; Gizińska, M.; Zarajczyk, J. (2012). Jerusalem artichoke (Helianthus Tuberosus L.) as renewable energy raw material. TEKA, Vol. l2, No 2, 117-121.
 • Kowalik, P. (2002). Perspektywy paletyzacji biomasy w Polsce. Czysta Energia, 10, 14-15.
 • Kowalik, P. (2003). Pelety z biomasy-paliwo przyszłości. Aeroenergetyka, 1, 36-37.
 • Kraneis, T.; Wiese, A.; Leschinsky, T. (2006). Potential of renewable energy in Poland. VGB PowerTech., 4, 40-45.
 • Kubica, K.; Ściążko, M.; Raińczak, J. (2003). Wspólspalanie biomasy z węglem. Polityka Energetyczna. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Zeszyt specjalny t. 6, 297-307.
 • Kulig, R.; Laskowski, J. (2006). Nakłady energii w procesie granulowania śrut pszenicy o różnym stopniu rozdrobnienia. Motorol, 8A, 187-192.
 • Kwaśniewski, D.; Cupial, M. (2006). Założenia do programu wspomagającego obliczanie zapotrzebowania na biomasę do celów grzewczych w gospodarstwie rolnym. Inżynieria Rolnicza, 11, 285-289.
 • Kwaśniewski, D. (2008a). Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych na przykładzie powiatu żywieckiego. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 113-119.
 • Kwaśniewski, D. (2008b). Produkcja biomasy a koszty surowcowo-materiałowe na jednorocznych plantacjach wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 153-158.
 • Kwaśniewski, D. (2008c). Technologia oraz koszty produkcji brykietów i peletów z wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, .5(103), 37-42.
 • Laskowski, J.; Skonecki, S. (1994). Metoda określania parametrów zagęszczania materiałów pochodzenia biologicznego. III Ogólnopolska i II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rozwój teorii i technologii w technicznej modernizacji rolnictwa. Olsztyn, 29-33.
 • Lisowski, A. (red.).; Chlebowski, J.; Klonowski, J.; Nowakowski, T.; Strużyk, A.; Sypula, M. (2010). Technologie zbioru roślin energetycznych. Warszawa, Wyd. SGGW, ISBN 978-83-7583-222-8.
 • Lisowski, A. (2011). Biomasa jako źródło energii odnawialnej. Rozdz. w monografii pt. Współczesna inżynieria rolnicza-badania i zastosowania. Kraków, Wyd. PTIR, ISBN 978-83-930818-1-3.
 • Mani, S.; Tabil, L.G.; Sokhansanj, S. (2006). Effects of compressive force, particle size and mois-ture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses. Biomass and Bioenergy, 30(1), 648-654.
 • Miciula, K. (2011). Potencjał biomasy na cele energetyczne. Pozyskano z: www.bioenergy promotion.w.interia.pl/0115a.pdf, 305-317.
 • Ney, R. (2009). Niektóre uwarunkowania polskiej polityki energetycznej. Polityka Energetyczna, Tom 12. Zeszyt 2/1.
 • Niedziólka, I. (2010). Możliwości wykorzystania biomasy roślinnej do produkcji brykietów i peletów. Wieś Jutra, 8/9, 18-20.
 • Niedziólka, I.; Sobczak, P.; Zawiślak, K. (2010). Analiza wykorzystania wybranych surowców roślinnych do produkcji biopaliw stałych. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 11, 79-86.
 • Niedziólka, I.; Szpryngiel, M. (2012). Ocena cech jakościowych peletów wytworzonych z biomasy roślinnej. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 267-276.
 • Niedziółka, I.; Szpryngiel, M.; Zaklika, B. (2012). Analiza właściwości fizycznych i mechanicznych peletów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 11, 79-86.
 • Niedziółka, I.; Szymanek, M. (2010). An estimation of physical properties of briquettes produced from plant biomass. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Vol. X, 301-307.
 • Niedziółka, I.; Zuchniarz, A. (2006). Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol, 8A, 232-237.
 • Niedziółka, I.; Zuchniarz, A. (2009). Wpływ parametrów zagęszczania biomasy roślinnej na właściwości mechaniczne brykietów. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 155-160.
 • Niedziółka, I.; Żak, W.; Szpryngiel, M. (2012). Ocena jakości peletów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 131-240.
 • Nielsen, J. B.; Oleskowicz-Popiel, P.; Teodorita Al Sead, T. (2007). Energy crop potentials for bioenergy in EU-27. 15th European Biomass Conference & Exhibition From Research to Market Deployment, Berlin, Germany, 7-11 May. Pozyskano z: www.conference-biomass.com/Biomass _2007/pdf.
 • Obidziński, S. (2002). Ciepło spalania i wartość opałowa odpadowych surowców pochodzenia roślinnego. Inżynieria Rolnicza, 4(37), 243-250.
 • Obidzński, S. (2004a). Ciepło spalania i wartość opałowa kory drzew liściastych i iglastych. Inżynieria Rolnicza, 5(60), 223-231.
 • Obidziński, S. (2004b). Stanowisko do badań granulowania rozdrobnionych materiałów roślinnych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy w Budowie i Eksploatacji Wybranych Maszyn i Urządzeń Technologicznych" i III Ogólnopolskie Forum "Maszyny i Procesy do Utylizacji Odpadów". Monografie AGH. Kraków, 143-148.
 • Obidziński, S.; Hejft, R. (2005). Granulacja ciśnieniowa - parametry aparaturowo-procesowe. GRANULACJA'2005: VII Ogólnopolskie Sympozjum, Puławy-Kazimierz Dolny, 11-13. X, 28-32.
 • Obidziński, S.; Hejft, R. (2012). The influence of technical and technological factors of the fodders pelleting process on the ąuality of obtained. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(1), 109-114.
 • Pakiet energetyczno-klimatyczny - projekt dyrektywy KE, 2008.
 • Pluta, Z. (2001). Ekologiczne i społeczne skutki wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, 7-8, 8-12.
 • Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1504 z 2003 r. i jego modyfikacje.
 • Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 203, poz. 1684).
 • Roszkowski, A. (2006). Przemiany inżynierii rolniczej w perspektywie reform wspólnej polityki rolnej i WTO 2007-2013. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 393-400.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 19.12.2005 r., w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, Dz.U.05.261.2187 z dn. 29.12.2005.
 • Rybak, W. (2006). Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 83-7085-938-0.
 • Sadowski, T.; Świderski, G.; Lewandowski, W. (2008). Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce i w krajach UE. Energetyka, 4, 289-295.
 • Schleicher, S. (2005). The renewable in the future energy mix. Central European Biomass Conference GRATZ-Austria, 6060-6074.
 • Schweinle, J. (2007). Bioenergy from European Forests - Potentials and Constraints to Mitigate Climate Change. 4th Conference of the Forest-based Technology Platform (FTP). Hannover, 15-16 May. Pozyskano z: www.forestplatform.de/download/.
 • Serdyński, B. (2003). Proces granulacji biomasy czyli jak powstają pellety. Ekotechnika, 2, 26.
 • Skonecki, S.; Potręć, M. (2008). Wpływ wilgotności łusek kolb kukurydzy na parametry zagęszczania. Acta Agrophysica, 11(3), 725-732.
 • Skonecki S.; Potręć M. (2010). Wpływ wilgotności na ciśnieniowe zagęszczanie biomasy roślinnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 546, 341-346.
 • Skonecki, S.; Potręć, M.; Laskowski, J. (2011). Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów rolniczych. Acta Agropsysica, 18(2), 443-455.
 • Skonecki, S.; Laskowski, J. (2012). Wpływ średnicy komory i wilgotności słomy pszennej na parametry zagęszczania. Acta Agrophysica, 19(2), 415-424.
 • Stolarski, M.; (2004). Produkcja oraz pozyskiwanie biomasy z wieloletnich upraw roślin energetycznych. Probl. Inż. Roln., 3(45), 47-56.
 • Stolarski, M.; Szczukowski, S.; Tworkowski, J. (2008). Biopaliwa biomasy wieloletnich roślin energetycznych. Energetyka, 1, 77-80.
 • Stolarski, M.; Szczukowski, S.; Tworkowski, J.; Kwiatkowski, J.; Grzelczyk, M. (2005). Charakterystyka zrębków oraz peletów (granulatów) z biomasy wierzby i ślazowca jako paliwa. Probl. Inż. Roln., 7(47), 13-22.
 • Sudhagar, S.; Lope, G.; Tabil, L.G.; Sokhansaj, S. (2004). Mechanical properties of com stover grand. Transations of the ASAE, 47(6), 1983-1990.
 • Szlachta J. (1999). Niekonwencjonalne źródła energii. Wyd. AR Wrocław.
 • Szpryngiel, M.; Kraszkiewicz, A.; Kachel-Jakubowska, M.; Niedziólka, I. (2011) Ocena gęstości usypowej i energochłonności produkcji peletów w peleciarce z dwustronną matrycą płaską. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 215-221.
 • Szwedziak, K. (2010). Energetyczne wykorzystanie słomy na terenie województwa opolskiego. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 275-277.
 • Szymanek, M.; Kachel-Jakubowska, M. (2010). Esimation and analisys of chosen factors of the influence on quality and energy comsumption at the processing of plant matefials for energy pur-poses. TEKA Kom. Mot. Energ. Roln., OL PAN, 10, 454-463.
 • Szyszlak-Bargłowicz, J.; Zarajczyk, J. (2007). Wykorzystanie odpadów drzewnych jako surowca energetycznego Materiały z III Konferencji Naukowej nt. "Ekoenergia", Krasnobród 16-18 maja, 34.
 • Szyszlak- Bargłowicz, J.; Zarajczyk, J. (2009a). Timber waste as a source of energy. TEKA Kom. Mot. Energ. Rol.-OL PAN, 9, 329-334.
 • Szyszlak-Bargłowicz, J.; Piekarski, W. (2009b). Charakterystyka biomasy jako paliwa Biomasa jako źródło energii. Wyd. Wieś Jutra, 29-38.
 • Szyszlak-Bargłowicz, J.; Piekarski, W.; Krzaczek, P. (2006). Spalanie słomy jednym z kierunków jej wykorzystania. Energetyka. Zeszyt tematyczny, IX, 53-57.
 • Thek, G.; Obernberger, I. (2004). Wood pellet production costs dunder Austrian and In comparison to Swedish framework conditions. Biomass and Bioenergy, 27, 671-693.
 • Thomas, M.; van der Poel, A.F.B. (1996). Physical ąuality of pelleted animal feed. 1. Criteria for pellet quality. Animal Feed Science Technology, 61, 89-112.
 • Thomas, M.; van Zuilichem, D.J.; van der Poel, A.F.B. (1997). Physical ąuality of pelleted animal feed. 2. Contribution of processes and its conditions. Animal Feed Science Technology, 64, 173-192.
 • Thomas, M.; van der Vliet, T.; Poel, A.F.B. (1998). Physical ąuality of pelleted animal feed. 3. Contribution of feedstuff components. Animal Feed Science Technology, 71, 59-78.
 • Wach, E. (2011). Aktualności z rynku pelet w Polsce i Europie. Czysta Energia, 6, 42-44.
 • Winnicka, G.; Zuwała, J. (2005). Współspalanie biomasy w energetyce - ocena wpływu na skład chemiczny popiołu. Seminarium Techniczne "Popioły z energetyki - z odpadu do produktu. Aspekty formalno-prawne". Warszawa 26-27 stycznia, 43-59.
 • Wisz, J.; Matwiejew, A. (2005). Biomasa - badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania. Energetyka, 9, 631-636.
 • Witt, J.; Kaltschmitt, M. (2007). Mass pellets for the Power plant section, VGB Powertech, 9 101.
 • Wolf, J.; Bindraban, P.S.; Luijten, J.C.; Vleeshouwers, L.M. (2003). Exploratory study on the land area reąuired for global food supply and the potential global production of bioenergy. Agri-cidtural Systems, 76, 841-861.
 • Wrzosek, J.; Gworek, B. (2010). Biomasa w energetyce odnawialnej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 43, 104-115.
 • Zarajczyk, J.; Cycan, D.; Winiarczyk, M. (2012). Zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP (W. 120826) zgłoszenie wzoru użytkowego pt. "Granulator pierścieniowy".
 • Zawistowski, J. (2003). Współspalanie biomasy drzewnej z węglem - szybszy rozwój energetyki odnawialnej. Ekologia Praktyczna, 7/8, 8.
 • Zawiślak, K. (2006). Wpływ kształtu powierzchni rolek wytłaczających na trwałość granulatu. Inżynieria Rolnicza, 7, 475-483.
 • Zawiślak, K.; Sobczak, P.; Wierzchowski, M. (2008). Wybrane parametry techniczno-technologiczne wpływające na trwałość granulatu. Pasze Przem., 17, 6-8.
 • http://www.e-czytelnia.abrys.pl
 • http://www.bioenergiainvest.pl
 • http://www.granulatory.pl
 • http://www.pga.org.pl/prawo/ekonomiczne_i_prawne_aspekty.pdf
 • http://www. brikol.pl/index.php
 • http://www.mg.gov.pl
 • http://www.spalanie.pwr.wroc.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.