PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 18 Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania rynkowe | 209--225
Tytuł artykułu

Efektywne modele biznesu sektora transportu kolejowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effective Business Models Rail Transport Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące w sektorze kolejowym oraz wyzwania stwarzane przez Unię Europejską, dotyczące wymagań prawnych w zakresie funkcjonowania i rozwoju kolei, determinują potrzeby przeprojektowania modeli biznesu firm działających w tym sektorze. Należy odnieść się do założeń konstrukcji modeli biznesu przedsiębiorstw transportu kolejowego w układzie łańcucha wartości oraz powiązań sieciowych, kształtujących siłę tego sektora na tle innych sektorów gospodarki. Zrozumienie założeń konstrukcji modeli biznesu w kontekście specyfiki sektora kolejowego może być dla menedżerów firm kolejowych nowym potencjałem w drodze do osiągania konkurencyjności. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki projektowania modeli biznesu w kontekście specyfiki sektora kolejowego. W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na dotychczas słabo rozpoznane w literaturze przedmiotu zagadnienie projektowania efektywnych modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych.(abstrakt autora)
EN
Changes in the rail sector and the challenges posed by the European Union in the context of new legal requirements, determine the need for redesigning business models of companies operating in this sector. There is a need to refer to business models, design principles for railway undertakings in the value chain system and networking, influencing the strength of this sector compared to other sectors of the economy. Understanding the principles of business models in the context of the specificities of the rail sector can be a railway company managers a new way potential to achieve competitiveness. This article presents the problem of designing business models in the context of the specificity of the railway sector. In this paper drew attention to the hitherto little recognized in the literature the problem of designing efficient business models of railway undertakings.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 27.
 • Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 20-21.
 • Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, maj 2012.
 • Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobowooszczędnego systemu transportu, Bruksela, 28.03.2011 r.
 • Burzyńska D., Koncepcja najlepszej dostępnej techniki instrumentem wzrostu konkurencyjności działań proekologicznych, w: Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki, red. J. Bieliński, CEDEWU, Warszawa 2005, s. 247.
 • Caid N., Crist P., Gilbert R., Wiederkehr P., Environmentally Sustainable Transport: Concept, Goal and Strategy - the OEC D's EST Project', Proceedings of the Institute of Civil Engineers, Transport 153, Issue 4, 2002, str. 219-226.
 • Chesbrough H., Rosenbloom R.S., The role of the business model In capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin - off companies, "Industrial and Corporate Change", Vol. 11, No 3, s. 533-534.
 • Doganova L., Eyguem-Renault M., What do business models do? Innovation devices in technology entrepreneurship, "Research Policy" 38 (2009), s. 1559.
 • International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Updated November 2005, Band for International Settlements, Press & Communications, CH-4002 Basel, Switzerland, s.152.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., Efektywny model biznesu jako stymulator wdrożenia koncepcji zarządzania wartością firmy (Value Based Management), w: Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania, red. A. Chodyński, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2007, s. 169.
 • Jabłoński A., Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2008, s. 20.
 • Jajuga K., Koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, w: Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, op.cit., s. 30.
 • Lehtinen J., Bask A.H., Analysis of business models for potential Mode transport corridor, "Journal of Transport Geography" 22 (2012), s. 96.
 • Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 59.
 • Niemczyk J., Modele biznesowe, w: M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet, Zarządzanie. Kanony i trendy, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 203.
 • Podręcznik OSLO, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, 2005, s. 48-50.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne, tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 27.
 • Rozporządzenie komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007.
 • Rozporządzenie komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 653/2007.
 • Rozporządzenie ministra transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
 • Teece D.J., Business Models, Business Strategy and Innovation, Longe Range Planning 43(2010), s. 175.
 • Towpik K., Infrastruktura transportu kolejowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, s. 11.
 • Transport (EST): Concept, Goal and Strategy - THE OECD's EST project, OECD, Paryż, (2004).
 • Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r., wraz z późniejszymi zmianami, DzU z 2007 nr 16 poz. 94.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010, s.19.
 • Załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (DzU z dnia 28 października 2005 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.