PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 275 Studia nad determinantami reprodukcji ludności | 31--48
Tytuł artykułu

Migracja jako czynnik kształtujący reprodukcje ludności

Warianty tytułu
Migration as a factor shaping the reproduction of population
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena związku migracji z reprodukcją ludności nie jest zadaniem łatwym. Hipotezy oparte na intuicji określają związki między ruchem migracyjnym a reprodukcją demograficzną jako współzależne. Oznacza to, że ruch migracyjny i reprodukcja ludności są dla siebie wzajemnie przyczynami i skutkami. Jednakże migracje składają się z szeregu cząstkowych procesów, takich jak emigracja, imigracja, saldo migracji, obrót migracyjny lub płynność migracyjna. Podobnie na reprodukcję ludności składa się szereg procesów cząstkowych, a mianowicie: urodzenia, dożycie określonego wieku, zgony, przyrost naturalny, reprodukcja brutto i netto. W rzeczy samej współzależność, czyli wzajemne oddziaływanie na siebie przyczyn i skutków zachodzą między cząstkowymi procesami migracji i reprodukcji ludności. Ponadto rzadko chodzi tu o bezpośrednie oddziaływanie przyczyny na skutek i skutku na przyczynę lecz zachodzą tu na ogół związki pośrednie. Tak więc współzależność migracji i reprodukcji ludności ma charakter bardzo złożony. Ta opina sprzed kilkunastu lat jest wciąż aktualna i w pełni odnosi się do interesującej nas kwesty wpływu migracji na reprodukcję ludności /zastępowalność pokoleń/. Dodajmy jeszcze, że migracja może przybierać różne formy /wahadłowa, czasowa, definitywna/, charakteryzujące się odrębnymi uwarunkowaniami i konsekwencjami, w tym także dla reprodukcji ludności. Jednakże o złożoności związku migracji z reprodukcją ludności decyduje fakt, że zmiana miejsca zamieszkania nie ma bezpośredniego wpływu na rozrodczość i umieralność. Nie migracja bowiem, ale wynikające z niej konsekwencje demograficzne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne - mogą wpływać na model reprodukcji ludności. (fragment tekstu)
EN
In his presentation "Migrations as a factor shaping population reproduction" Assistant Prof. J. Witkowski undertook the attempt to recapitulate the already - existing knowledge on the subject. In the opinion of the lecturer, the main difficulty in evaluation Ilea in the disability to appoint the direct consequences change of a place of residence to the process of population reproduction. They are only revealed through the changes in socio-demographic population structure of migration regions and changes in living and working conditions of migrants, influencing, as a consequence, their demographic behaviours, states of health, exposition to death etc. Prof. J. Witkowaki expressed the opinion, that migration influences to a greater extent productivity, than mortality. In the course of discussion there was stressed the necessity to extend the range of studies in the field of relationships between migration and socio-occupational structure and mobility. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN Warszawa 1982.
 • Baran A., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania dzietności, w: Badanie dzietności kobiet w Polsce- Ankieta Macierzyństwa 1984, "Monografie i Opracowania" SGPiS, pod red. J.H. Holzera , K. Linka, nr 254/14, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1988.
 • Badanie dzietności kobiet w Polsce- Ankieta Macierzyństwa 1984, "Monografie i Opracowania" SGPiS, pod red. J.H. Holzera , K. Linka, nr 254/14, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1988.
 • Borowski S., Współzależność migracji i reprodukcji ludności, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4 1974.
 • Boyce A.J . red, Migration and Mobility , Biosocial Aspects of Human Movement, London and Philadelphia, 1984.
 • Courgeau D., Constitution de la famille et urbanisation, "Population" nr 1, 1987.
 • Feldman W., Buszkowska-Łuczkiw E., Wpływ migracji kobiet na dzietność, "Biuletyn IGS", nr 2 1979.
 • Frenkel M., Rosner A., Wybrane problemy funkcjonowania mechanizmów migracji z rolnictwa, Olsztyńskie Studia Demograficzne, OB., Olsztyn 1987.
 • Gawryszewski A., Współzależność i wpływ migracji stałych i sezonowych na kształtowanie się ruchu naturalnego ludności, "Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej" nr 28, Warszawa 1981.
 • Grudny E.M.D., Fox A.J., Migration During Early Married Life, "European Journal of Population", vol. 1, nr 2-3, July 1985.
 • Holzer J.Z., Metoda szacunku wpływu wybranych czynników na zmianę ogólnej liczby oraz struktury urodzeń według wieku matki, "Studia Demograficzne" nr 49, 1977.
 • Holzer J.Z., Zastosowanie modelu analizy umożliwiającej szacowanie potencjalnego wpływu migracji wewnętrznych na poziom współczynników ruchu naturalnego, "Studia Demograficzne", nr 53, 1978.
 • Jagielski A., Migracje a procesy demograficzne: Refleksje teoretyczne. "Studia Demograficzne" nr 2, 1987.
 • Katz E., Stark O., Fertility and Migration Population Association of America, San Francisco, April 3-5 1986.
 • Kędelski M., Wielostrumieniowe tablice trwania życia ludności Polski w przekroju miasto-wieś, "Studia Demograficzne" nr 2, 1981.
 • Kędelski M., Tyczyńsk H., Statystyczna analiza korelacji między ruchem naturalnym, migracjami stałymi I dojazdami do pracy w przekroju dużych miast, "Studia Demograficzne" nr 1, 1981
 • Klimczyk M., Przynależność do grup społeczno-zawodowych a dzietność biologiczna kobiet w Polsce ,w: Polityka ludnościowa, współczesne problemy, KiW, Warszawa 1973.
 • Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej, KiW, Warszawa 1979.
 • Latuch M., Wpływ migracji wewnętrznych na proces reprodukcji ludności w Polsce /1950-1960/, /"Biuletyn IGS" nr 1, 1969.
 • Michałowska M., Ochocki A., Strzelecki Z., Witkowski J., Migracje a mobilność pracownicza i dzietność osób z wyższym wykształceniem, "Studia Demograficzne" nr 2, 1981
 • Ochocki A., Witkowski J., Odrębności strukturalne ludności stabilnej i mobilnej przestrzennie w województwie olsztyńskim, w: Społeczności lokalne i ich przemiany, OBN, Wydawnictwo Pojezierze , Olsztyn 1980.
 • Piotrowski J., Przeobrażenie w funkcjach rodziny a reprodukcja ludności, w: Polityka ludnościowa "Współczesne problemy", KiW Warszawa 1973.
 • Raport 1986 Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Komisja Ludnościowa, Warszawa 1986.
 • Sienkiewicz K., Dzietność kobiet -migrantek ze wsi, "Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej", nr 28 ,1981.
 • Smoliński Z., Dzietność kobiet w Polsce, Statystyka Polski nr 137, GUS Warszawa 1980.
 • Stpiczyński T., Migracje s społeczno-zawodowa struktura ludności, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.3.03, Problemu Węzłowego nr 11.5, archiwum badań , nr 104, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 • Strzelecki Z., Ludność napływowa ze wsi w strukturze społeczno-demograficznej mieszkańców Warszawy, "Monografie i Opracowania", nr 103, SGPiS, Warszawa.
 • Strzelecki Z., Zawieranie małżeństwa jako przesłanka migracji ludności Polski, w:Teoretyczne i metodologiczne problemy badania różnych form migracji ludności Polski. Zakład Demografii Społeczno-Ekonomicznej SGPiS, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin 1984.
 • Strzelecki Z., Rozwój Rodziny a zachowania migracyjne ludności w Polsce, w: Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania", nr 212/6, SGPiS Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1986.
 • Szemberg A., Mechanizmy i społeczno-ekonomiczne skutki migracji ludności rolniczej ze wsi do miast. W: Studia nad migracjami ludności wiejskiej, "Monografie i Opracowania", nr 216/7 SGPiS Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1986.
 • Trovato F., Mortality Differences among Canada's Indigenous and Foreign-born Population, 1951-1971, "Canadian Studies in Population", t. 2, nr 1, 1985.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Wojciechowska A., Typ małżeństwa a sytuacja społeczna rodziny, w: Zróżnicowanie społeczne i jego percepcja, pod kier K Janickiej, Ossolineum, Wrocław 1987.
 • Wełpa B., O odpływie ludności z rolnictwa, "Biuletyn IGS" nr 1 , 1980.
 • Witkowski J., Bezpośredni wpływ migracji na sytuację społeczno-zawodową migrantów i ich rodzin, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.3.03 Problemu Węzłowego 11.5, archiwum badań, nr 103/maszynopis/. Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 • Williams L.B., The Relationships among Migration Women's Household Decision-Making Power and Fertiltiy in Rural Central Java, The 55th Annual Meeting 1986.
 • Witkowski J., Aktualne tendencje migracji ze wsi do miast i ich konsekwencje demograficzne" opracowanie merytoryczne w ramach CPBP 09.1 maszynopis, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS.
 • Witkowski J., Ruchliwość pracowników z wyższym wykształceniem, KiW, Warszawa 1986.
 • Witkowski J., Migracje a ruchliwość społeczna ludności w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 165/5, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii ,Warszawa 1985.
 • Witkowski J., Migracje jako element ruchliwości społecznej i pracowniczej, w: Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t.30, GUS Warszawa 1979.
 • Vielrose E., Oddziaływanie migracji na urodzenia w Polsce, "Studia Demograficzne" nr 2, 1981.
 • Young C., Selection and Survical :Immigrant Mortality in Australia, Studies in Adult Migrant Education, 1986, Australian Government Publishing Service, Canberra.
 • Zagórski K., Zmiany struktury i ruchliwość społeczno-zawodowa w Polsce, "Statystyka Polski", GUS, Warszawa 1976.
 • Zemła B., Geografia nowotworów złośliwych najczęstszym umiejscowień wśród mężczyzn i kobiet uprzemysłowienia i innych czynników ryzyka, PAN, Oddz. W Katowicach, Wrocław 1984.
 • Zelinsky W., The Impasse in Migration Theory :A sketch Map for Potential Escapess, w:Population in Movements: Their Forms and Functions in Urbanization and Development, ed. P.A. Morrison, ISSUP, 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.