PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 101 | 207
Tytuł artykułu

Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle

Autorzy
Warianty tytułu
Effective Utilization of Worktime
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem niniejszej pracy i jej cel sprowadzono do opracowania koncepcji efektywnego czasu pracy, przedstawienia zwartego sytemu klasyfikacyjnego warunków i czynników efektywności czasu pracy oraz analizy poszczególnych uwarunkowań wykorzystania czasu pracy. (fragment tekstu)
EN
The present papers is an attempt at bridging the gap in the knowledge of effective worktime managing. The author presents the conception of the effective utilization of worktime and the classification system of the conditions and factors of that effectiveness. The individual conditions determining the worktime utilization have been analysed. (short original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Aganbegian A., Roboczij dień i komunizm, "Woprosy Ekonomiki" 1961, nr 7.
 • Allen R.G.O., Teoria makroekonomiczna, Warszawa 1975.
 • A look at nations five million moonlighters, U.S. News and World Report, Washington D.C., 1983.
 • Analiza budżetu czasy ludności Polski w latach 1976 i 1984, Warszawa 1987.
 • Area Wage Surveys Metropolitan Areas, United States and Regional Summaries, 1977, Bulletin 1950-1977, Washington 1980.
 • Arrow K.J., Chenery H.B., Minhos B.S., Solow R.H., Capital - Labour Substitution and Economic Efficiency, "The Review of Economics and Statistics", 1961, nr 8.
 • Banaszczyk T., Czas jako kategoria społeczna, PAN, Komisja Filozofii i Socjologii - Oddział w Katowicach, Katowice 1978.
 • Bartosik Z., Strukturalne problemy przemysłu polskiego, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Bednarski H., Kokoszyński R., Nieoficjalna gospodarka i jej społeczne następstwa, "Ekonomista" 1988, nr 3-4.
 • Becker G.S., The Economic Approach to Human Behavior, Chicago and London 1976.
 • Bergson H., Myśl i ruch, dusza i ciało. Drukarnia Uniwersytety Jagiellońskiego 1963.
 • Best F., Technology and the Changing World of Work, "The Futurist" 1984, April.
 • Boisars P., Społeczne skutki skracania czasu pracy, "Prezentacje" 1980, nr 5.
 • Bołt T.W., Stabilność agregatowej funkcji produkcji przemysłu polskiego w latach 1961-1985, "Ekonomista" 1989, nr 3.
 • Boring E.G., Langsfeld G., Weld H.P., Foundations of Psychology, New York 1948.
 • Boniecki W., Myśl ekonomiczna w dobie tzw. rewolucji przemysłowej, Warszawa 1967.
 • Borowska S., Motywowanie przez płace. Najważniejsze kierunki działania, [w:] System płac w warunkach reformy gospodarczej, t. I, Warszawa 1984.
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985.
 • Born M., Zmienne godziny pracy, "Humanizm Pracy" 1973, nr 5-6.
 • Böhm-Bawerk E., Capital and Interest, Libertarian Press, South Holland 1959.
 • Bühl W.L., Struktur und Dynamik des menschlichen Sozialverhaltens, Tübingen 1982.
 • Carlstein T., and N. Thrift, Afterwards a time - space structural, approach to society and environment, Edward Arnold, London 1978.
 • Chobot A., Indywidualne rozkłady czasu pracy we Francji, "Polityka Społeczna" 1986, nr 11-12.
 • Clark G., Adjusting Hours to Increase Jobs, "Monthly Labor Review" 1981, vol. 118.
 • Clowson M., Knetsch J.L., Leisure in modern America, [w:] Concepts of Leisure - Philosophical Imlications, New Yersey 1974.
 • Czerkasow N.G., Roboczije wriemia pri socjalizmie, Moskwa 1960.
 • Czernin A.D., Fizycznaja idieja wriemieni ot Newtona do siech por. "Priroda" 1987, nr VIII.
 • Donecki I., Czas wolny. Mit i potrzeby, Warszawa 1967.
 • Donecki I., Jedność podzielonego czasu, Warszawa 1970.
 • Daniłow E.J., Obraszczenije i zakon ekonomii wremienii, Moskwa 1976.
 • DeSerpa A.C., A Theory of the Economics of Time, "Economic Journal" 1971, nr 12.
 • Ditfurth, Na początku był wodór, Warszawa 1978.
 • Durkheim E., Les formes élémentaires de la vieréligieuse. Le systéme totemique en Australie, Paris 1925.
 • Durnin I.V.G., Passmore R., Energetyka pracy i wypoczynku, Warszawa 1969.
 • Dyoniziak R., Społeczne uwarunkowania wydajności pracy, Warszawa 1967.
 • Ebel K., Social and Labour implications of flexible manufacturing systems, "International Labour Review" 1985, vol. 124, nr 2.
 • Einstein A., Infeld L., Ewolucja fizyki, Warszawa 1959.
 • Ekonomika pracy, praca zbiorowa pod red, A. Sajkiewicz, Warszawa 1977.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1973.
 • Europaische Wirtschaft 1980, nr 5.
 • European Trade Union Institute, Working Time in Wertern Europe in 1982, Info 3, (ETUI), Brussels 1983.
 • Eugen W., Die Grundlage der Nationaleeconomie, Berlin 1965.
 • Ferguson C.E., The Neoclassical Theory of Production and Distribution, Cambridge University Press, London 1969.
 • Finegan A.T., Hours of Work in the United States: A Cross-Soctional Analysis, "Journal of Political Economy" 1962, vol. LXX, October.
 • Florek L., Prawne aspekty gospodarowania czasem pracy, referat na konferencje naukową nt. 'Gospodarowanie czasem pracy', Jachranka 1986.
 • Fraser A.J.T., Time as Conflict, Basel 1978.
 • Galubińska K., Środowisko pracy a sprawność psychofizyczna, Warszawa 1976.
 • Gallais-Hamonno G., Les loisir. Anlyse economique de la demande de loisir en France, Paris 1972.
 • Gappert G., Post-affluent America, New York 1973.
 • Ghez G.S., Becker G.S., The Allocation of Time and Goods over the Live Cycle, National Bureau of Economic Research, Columbia Univ. Press, New York 1975.
 • General Report, Report I, Metal Trades Committee, Elventh Session, ILO Geneva 1983.
 • Gładzicka-Janowska A., Czas pracy a produkcja w przemyśle polskim w latach 1965-1987, "Ekonomista" 1988, nr 6.
 • Grandjean J., Fizjologia pracy. Zarys ergonomii, Warszawa 1971.
 • Greis T.D., The Decline of Annual Hours Worked in the United States Since 1947, Trustes of the University of Pennsylvania, Philadelphia 1984.
 • Gruszyn B., Czas wolny - aktualna problematyka, Warszawa 1970, s. 22.
 • Gurnicz A., Historia powszechna myśli ekonomicznej do 1970 roku, Lublin 1976.
 • Gurvitch G., The Spectrum of Social Time, D, Reidel Publishing Company, Dardrecht 1964.
 • Harrod R.F., Towards a Dynamic Economics, London 1956.
 • Hausner J., Branżowe grupy interesu w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, AE, nr 81.
 • Heertje A., Economics and Technical Change, Weidenfeld and Nicolson, London 1977.
 • Heller M., Usprawiedliwienie Wszechświata, Kraków 1984.
 • Herman A., Równowaga strukturalna w Polsce, "Ekonomista" 1988 nr 3-4.
 • Hicks I.R., The Theory of Wages, Macmillan, London 1960.
 • Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1972.
 • Jarmołowicz W., Kształtowanie się wydajności pracy i stosunku pracy młodego pokolenia robotników, Warszawa-Poznań 1977.
 • Jastrzębska-Smolaga H., Kierunki zmian długości czasu pracy i czasu wolnego, "Ekonomista" 1981, nr 1.
 • Jevons W.S., Theory of Political Economy, London 1924.
 • Kabaj M., System motywacji i płac w reformie gospodarczej, Warszawa 1984.
 • Kabaj M., Założenia programu doskonalenia organizacji pracy w Polsce, IPiSS, z. 2, Warszawa 1977.
 • Kabaj M., Zatrudnienie a rozwój gospodarczy , IPiSS, Warszawa 1984.
 • Kabaj M., Zmiany w zasobach pracy w Polsce, "Polityka Społeczna" 1984, nr 7.
 • Kalecki M., Teoria dynamiki gospodarczej, Warszawa 1958.
 • Kant E., Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1957.
 • Kaplan M., Leisure. Theory and Policy, New York 1975.
 • Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa 1986.
 • Kasiewicz S., Substytucyjność czynników produkcji w polskim przemyśle w latach 1965-1982, "Ekonomista" 1986, nr 2.
 • Kirchner H,. Co to jest zmęczenie i jak mu przeciwdziałać, Warszawa 1972.
 • Klonowicz S., Wybrane zagadnienia fizjologii pracy, [w:] Ergonomia, Warszawa 1974.
 • Klein R.L., Wstęp do ekonometrii, Warszawa 1965.
 • Kocot S., Gospodarowanie czasem pracy, maszynopis powielony IPiSS, Warszawa 1984.
 • Kodeks pracy, Warszawa 1983.
 • Kołaczek B., Zatrudnienie emerytów oraz kobiet na urlopach wychowawczych, Warszawa 1986.
 • Kopriwa M., Wyżywienie ochronne, "Ochrona Pracy" 1977, nr 1.
 • Kornai I., Wzrost, niedobór, efektywność, Warszawa 1986.
 • Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1975.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1967.
 • Kozioł L., Praca na trzy zmiany - maksymalnie czy optymalnie, "Przegląd Organizacji" 1985, nr 7.
 • Kozioł L., Czas pracy-kierunki usprawnień, Warszawa 1988.
 • Kozioł L., Wielozmianowość i jej wpływ na wydajność pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1976, nr 8.
 • Krawiec F., Wpływ czynników osobowych na wydajność pracy robotników w przemyśle, warszawa 1971.
 • Krencik W., Podstawy i kierunki polityki płac PRL, Warszawa 1972.
 • Kubica R., Główne problemy fizjologii pracy i wydolności fizycznej, AWF, Kraków 1975.
 • Kurnal I., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1969.
 • Kunzetz S., Wzrost gospodarczy narodów, produkt i struktura produkcji, Warszawa 1976.
 • Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, Warszawa 1962.
 • Lange L., Ekonomia polityczna, Warszawa 1980.
 • Leach E., Rethinging Antropology, London 1971.
 • Lehmann G., Praktyczna fizjologia pracy, Warszawa 1966.
 • Lisikiewicz I., Niektóre aspekty badań nad wydajnością pracy w przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1972, nr 8.
 • Lisikiewicz I., Postęp techniczny a wydajność pracy w przemyśle, Warszawa 1963.
 • Litewski A., Nieustający koncert nimf, "Aura" 1976, nr 4.
 • Lis J., Praca wielozmianowa w przemyśle, Warszawa 1973.
 • Lukács G., Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego, cz. I, Warszawa1982.
 • Lupton T., Payment by Result, Geneve 1984.
 • Łaski K., Zarys teorii reprodukcji socjalistycznej, Warszawa 1965.
 • Łukaszewicz A., Z zagadnień rozwoju gospodarczego Polski: wyzwanie strukturalne, "Ekonomista" 1986, nr 6.
 • Machol L., Świerczewski W., Ruchomy czas pracy, Warszawa 1975.
 • Machol L., Walicki L., Wnuk-Lipiński E., Czasochłonność wybranych typów usług, IPiSS, Warszawa 1975 (maszynopis).
 • Mackenzie R.A., The Time Trap: Managing Your Way Out of It, AMACOM, New York 1972.
 • Mały Rocznik Statystyki Międzynarodowej GUS, Warszawa 1983.
 • Marciniak S., Struktura gospodarcza Polski, Warszawa 1986.
 • Markiewicz I., Rezerwy wydajności pracy, "Polityka Społeczna" 1975 nr 10.
 • Masewicz W., Czas pracy. Zagadnienia prawne organizacji pracy, Warszawa 1977.
 • Maslow A.H., Motivation and Personality, New York 1954.
 • Metody ekonometryczne, praca zbiorowa pod red. S. Bartosiewicz, Warszawa 1974.
 • McCormick E.J., Ilgen D., Industrial and Organizational Psychology, Prentice-Hall Inc. New Jersey 1985.
 • Michalski K., Logika i czas. Warszawa 1988.
 • Michalski K., Wokół teorii czasu, [w:] Nauka - Religia - Dzieje, Rzym 1981.
 • Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, Warszawa 1981.
 • Michoń F., Wydajność pracy i jej czynników, [w;] Podstawy ekonomiki pracy, praca zbiorowa pod red. F. Michoń , Warszawa 1978.
 • Missiuro W., Zarys fizjologii pracy, Warszawa 1965.
 • Missiuro W., Znużenie, Warszawa 1947.
 • Moore G.H., Hedges J.N., Trends in Labor and Leisure, "Monthly Labor Review" 1971 nr 2.
 • Muszalski W., Skracanie czasy pracy, Warszawa 1973.
 • Newerla P., Dynamiczny czas pracy-nowe formy organizacyjne, "Organizacja - Metody - Technika" 1973, nr 2.
 • Neuloh O., Nowa definicja pracy i czasu wolnego od pracy w warunkach postępu technicznego, "Materiały Zagraniczne" nr 1, IPiSS, Warszawa 1965.
 • Nicholson W., Microeconomic theory: Basis Principles and Extensions, The Dryden Press, Hinsdale Illinois 1978.
 • Nikiforowa A., Ekonomiczeskije wygody i socjalnyje celi primencenia niestandartnych reżimow raboczego wriemieni, "Socjalisticzeskij Trud", Moskwa 1983, nr 4.
 • Nollen S.D., What is Happening to Flextime, Flexitour, Gliding Time, the Variable Day? And Permament Part-time Employment? And the Four-Day Week?, "Across the Board" 1980, vol, 17 (April).
 • Nollen S.D., Permanent Part-tine and Job Sharing, Alternative Work Patterns: Changing Approaches to Work Scheduling, "Work in American Institute Reports", ed. Skarsdale, New York 1976.
 • Northrup H.R., Hours Reductions, Overtime and Unemployment (Presented to Selekt Subcommittee on Labor), U.S. House of Representatives, Part 2, Washington D.C., 1963, nr 12.
 • Odulewicz T., Sapirtski W., Szeszenia-Dąbrowska N., Kaleta H., Wykorzystanie czasu pracy lekarzy rejonów ogólnych, "Zdrowie Publiczne" 1977.
 • Ogiński A., Kołodziej M., Praca zmianowa, Warszawa 1972.
 • Orme I.E., Time, Experience and Behaviour, New York 1969.
 • Otto H., Problemy skracania czasu pracy, Warszawa 1974.
 • Pacho I., Czas pracy. Zagadnienia prawne i społeczne, Warszawa 1986.
 • Patruszew V.D., Agregate time balance of a nation (economic region) and its role in socioeconomic planning, Novosibirsk 1970.
 • Patruszew W.D., Wriemia kak ekonomiczeskaja kategoria, Moskwa 1966.
 • Pawełczyńska A., Czas człowieka, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1986.
 • Penc J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skracania czasu pracy, Warszawa 1978.
 • Penc J., Kierownik a atmosfera pracy w zespole, "Trybuna Samorządu Robotniczego" 1977, nr 21.
 • Penc J., Praca i czas wolny jako wartości, "Ideologia i Polityka" 1977, nr 5-6.
 • Penc J., Warunki optymalnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Acta Universitatis Lodziensis", Łódź 1981.
 • Penc J., Społeczne optimum czasu pracy, "Studia Socjologiczne" 1985, nr 1.
 • Penc J., Szwemberg, Warunki pracy w ekonomice przedsiębiorstw, Warszawa 1975.
 • Piechnik A., Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwie przemysłu elektronicznego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1986, nr 219.
 • Pigou A.C., The Economics of Welfare, Macmillan, London 1960.
 • Polska w RWPG, praca zbiorowa pod red. W. Iskry, Warszawa 1978.
 • Pohorille M., Preferencje konsumentów a postulowany wzorzec spożycia, Warszawa 1978.
 • Popp P.O., Belohlav J.A., Absenteeism in a Law Status Work Environment, "Academy of Management Journal" 1982, vol. 25, nr 3.
 • Problemy niepołnowo rabocziewo wriemieni a rabota nasielienija, red. A.Z. Majkow, A.G. Nowickow, Moskwa 1975.
 • Prudenski A., Czas i praca, Warszawa 1966.
 • Psychologia przemysłowa, praca zbiorowa pod red. J. Okóń, Warszawa 1971.
 • Raport o absencji chorobowej Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Warszawa 1984.
 • Richta R., Cywilizacja na rozdrożu. Konsekwencje rewolucji naukowo-technicznej dla społeczeństwa i dla człowieka, Warszawa 1971.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1988, 86, 85, 82.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu, Warszawa 1986.
 • Rocznik Statystyczny Pracy, Warszawa 1987.
 • Rogoziński A., Ciężka praca fizyczna, Warszawa 1973.
 • Roczek H., Problem czasu w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, Lublin 1977.
 • Rosner I., Zagadnienia czasu pracy, Warszawa 1962.
 • Roszkowski E., Kocot S., Organizacja pracy w sferze służb publicznych i usług. Wybrane problemy. Studia i Materiały IPiSS, z. 8, Warszawa 1986.
 • Rudolf T., O dalszą poprawę gospodarowania, "Polityka Społeczna" 1976.
 • Russel B., In Praise of Idleness and other Essays, London 1963.
 • Rybicki R., Struktura społeczna świata. Studia z teorii społeczeństwa, Warszawa 1979.
 • Salowsky H., Individuelle Fehzeiten in Westlichen Industrieländen [w:] Beitrage zur Wirtschafts und Sozialpolitik, Institut der Wirtschafts, Heft 83/84, Köln 1980.
 • Samuelson P., Economics, McGraw-Hill, New York 1948.
 • Sajkiewicz A., Planowanie pracy i wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, Warszawa 1988.
 • Sarapata A., Płynność i stabilność kadr, Warszawa 1967.
 • Sartin P., La Fatique Industrielle, Paris 1960.
 • Sartin P., Le Travail poste est-il rentable? "Travail et Methodes" 1978, nr 353.
 • Schicht-und Nachtarbet Mitteilungen des Institute Für Gesellschaftspolitik in Wien, Wien 1976, Heft 20.
 • Sharp C., The Economics of Time, A Hallstead Book, New York 1981.
 • Shamir B., Salomon J., Work-At-Home and the Quality of Working Life, "The Academy of Management Review" 1985, vol. 10, nr 3 (July).
 • Shostak A.B., High Tech, High Touch, and Labor, "Social Policy" 1983 (Winter).
 • Seksceński E.S., Women's Share of Moonlighting Nearly Doubles During 1969-1979, "Monthly Labor Review" 1980, vol. 103 (May).
 • Shackle G.L.S., Decision, Order and Tine in Human Affairs, Cambridge 1961.
 • Shackle G.L.S., Time in Economics, Amsterdam 1958.
 • Smart J.C., Time, [w:] The Encyklopedia Philosophy, vol. VIII, London 1967.
 • Smulska G., Konsumpcja, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 44.
 • Soule G., Time for Living, Viking Press, New York 1955.
 • Sobótka E., Regulacja czasu pracy w warunkach reformy gospodarczej, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1984, z. 7.
 • "Sozialpolitik" 1962. Nr 2.
 • "Sozialpolitik" 1967, nr 18.
 • Sterczyńska H., Polityka w garnku, "Życie Gospodarcze" 1989, nr 2.
 • Strzeszewski C., Zagadnienia czasu w dynamice ekonomicznej, Poznań 1950.
 • Struktura narodnogo chaziajstwa SSSR, Praca zbiorowa pod red. A.J. Notkin, Moskwa 1967.
 • Strzemińska H., Innowacje w zakresie czasy pracy w krajach zachodnioeuropejskich, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1985, nr 2.
 • Strzemińska H., Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej, Warszawa 1988.
 • Strzemiński H., Czas pracy i jego skracanie, Warszawa 1976.
 • Szewczyck W., Mniej decybeli w przemyśle, "Aura" 1973, nr 7-8.
 • Szalai A., The Use of Time, The Hague, Mouton 1972.
 • Szwejkowski J., Problemy zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze godzin, [w:] Zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze godzin praca zbiorowa, Warszawa 1974.
 • Świerczewski W., Czynniki zmniejszające zasoby czasu wolnego pracowników, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1979, z. 1.
 • Talejko E., Od czego zależy samopoczucie pracownika i jego psychiczna zdolność do pracy, Warszawa 1977.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 1970.
 • Tavernier G., Twilight World of Night-Shift, "International Management" 1978, nr 11.
 • Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1986.
 • United States Department of Labor. "Ten Million Americans Work Flexible Schedules", Washington 1981.
 • Van Der Bergh R.C., Wittelsburger H., Working Time Reduction and Unemployment, "A Socioeconomic Assesment", Brussels 1981.
 • Alters A., Production and Cost Functions, An Econometric Survay, "Economectrica" 1963, nr 8.
 • Webb W.B., Sleep behaviour as a biorhythm. Vortrag auf dem Symposium, "The effects of diurnal rhythm and less of sleep on human performance", Strassbourgh 1970.
 • West E.G., Marx's Hypotheses on the Length of the Working Day, "Journal of Political Economy" 1983, vol. 91, nr 2.
 • Wielka encyklopedia powszechna, Warszawa 1967.
 • Why Four-day Week Hasn't Caught On, "U.S. News and World Report" 1980, nr 6 (October).
 • Wojtowicz R., Zarys ergonomii technicznej, Warszawa 1977.
 • Wnuk-Lipiński E., Budżet czasu. Struktura społeczna. Polityka społeczna, Warszawa 1981.
 • Wybrane problemy z dziedziny czasu pracy w przedsiębiorstwach państwowych, Warszawa 1983.
 • Wykorzystanie czasu pracy w 1984 roku, Warszawa 1985.
 • Yearbook of Labour Statistics 1974. 1977. 1982. 1986. 1985. 1987. ILO, Geneva.
 • Zalewska B., Biorytmy i medycyna, "Problemy" 1977, nr 7.
 • Zalewski S., Czas i istnienie, Warszawa 1971.
 • Zajączkowski A., Czas w kulturze, Warszawa 1988.
 • Zeszyty metodologiczne GUS, zeszyt A. Podstawowe zasady metodologiczne sprawozdawczości statystycznej przemysłu uspołecznionego, Warszawa 1965.
 • Ziemcow A., Riezierwy rosta i racjonalnoje ispolzawanije swobodnego wriemieni raboczich, "Woprosy Fiłozofii" 1966, nr 4.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, wyd. 7, Warszawa 1981.
 • Żukowski I., Osnownyje mietodołogiczeskije położenija marksistowsko-leninskoj tieorii o swobodnom wriemieni kak ekonomiczeskoj katiegorii, "Woprosy Ekonomiki" 1968, nr 1, s. 69.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171348037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.