PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 21 | 80--91
Tytuł artykułu

Administrative Law and International Law : An Attempt at Systematics

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prawo administracyjne a prawo międzynarodowe : próba systematyki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presented is an attempt to systematise the interdependencies arising between the administrative law and the international law. These interdependencies have their source in the constitutional systematics. Moreover, the idea of the source of law binds these two concepts. Additionally, the international law is able to inspire and generate the administrative law, whereas the administrative law can inspire and generate the international law. The considerations are based on diversified views of Polish science of international, constitutional and administrative laws, as well as on attitudes presented in worldwide studies. (original abstract)
Prezentowane opracowanie jest próbą usystematyzowania zależności zachodzących pomiędzy prawem administracyjnym i prawem międzynarodowym. Zależności te mają swoje źródła w systematyce konstytucyjnej. Ponadto idea źródeł prawa wiąże te dwa pojęcia. Dodatkowo prawo międzynarodowe potrafi być inspiracją i źródłem prawa administracyjnego, a także prawo administracyjne potrafi być inspiracją i źródłem prawa międzynarodowego. Wskazane rozważania oparte zostały o zróżnicowane poglądy polskiej nauki prawa międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego oraz o poglądy wyrażane w opracowaniach ogólnoświatowych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
80--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483 with amendments).
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 23 May 2003, K. [Docket No.] 11/03, OTK ZU 2003, No.5, item 43.
 • Judgment of the Constitutional Tribunal of 11 May 2005, K. [Docket No.] 18/04, OTK ZU 2005, No. 5, item 49.
 • J. Barcz, Organizacja ponadnarodowa, "Sprawy Międzynarodowe" 1991, No. 7-8.
 • J. Białocerkiewicz, Organizacje europejskie i ich standardy prawne, Włocławek 2003.
 • S. Biernat, M. Niedźwiedź, Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP, in System prawa administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, eds R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • K. Brzostowska, K. Karski, Prawo wspólnotowe a prawo międzynarodowe, Roczniki Nauk Prawnych 2003, Vol. XIII, No. 1.
 • P. Buława, Źródła prawa międzynarodowego publicznego, in Prawo międzynarodowe publiczne. Repetytorium, ed. J. Horodyski, Warszawa 2008.
 • J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001.
 • Z. Cybichowski, System prawa międzynarodowego, Warszawa 1923.
 • J. Człowiekowska, Prawo międzynarodowe jako źródło prawa administracyjnego, in Źródła prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin profesora Jerzego Stefana Langroda, Uniwersytet Jagielloński - 23 April 200., eds J. Zimmermann, P. Dobosz, Zakamycze 2005.
 • P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2004.
 • D. Dąbek, Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa, in Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd katedr prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, Zakopane 24-27 September 2006, ed. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2007.
 • D.C. Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Administrative Law, "Yale Law Journal" 2006, No. 115.
 • S. Fundowicz, Dychotomiczny podział prawa, "Samorząd Terytorialny" 2000, No. 1-2.
 • L. Garlicki, Konstytucyjne źródła prawa administracyjnego, in System prawa administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, eds R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • T. Grzeszczyk, Organizacje międzynarodowe. Poradnik merytoryczny, Warszawa 1997.
 • C. Harlow, Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values, "European Journal of International Law" 2006, No. 17, 204.
 • A.I. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.
 • W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Zakamycze 2006.
 • K. Karski, Związki zawodowe i organizacje pracodawców jako podmioty prawa międzynarodowego w systemie ochrony praw człowieka Międzynarodowej Organizacji Pracy, in Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja?, Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz 10-12 May 2006, eds. J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław 2007.
 • B. Kingsbury, N. Krisch, R.B. Stewart, The Emergence of Global Administrative Law, "Law and Contemporary Problems" 2005, Vol. 68.
 • K. Kocot, Organizacje międzynarodowe. Systematyczny zarys zagadnień prawa międzynarodowego, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1971.
 • K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1999.
 • Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997.
 • G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • N. Krisch, B. Kingsbury, Introduction: Global Governance and Global Administrative Law in the International Legal Order, "European Journal of International Law" 2006, No. 17.
 • R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000.
 • M. Lachs, Współczesne organizacje międzynarodowe i rozwój prawa międzynarodowego, "Państwo i Prawo" 1963, No. 12.
 • J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Zakamycze 2003.
 • K. Lankosz, Dualizm i monizm we współczesnej praktyce międzynarodowej, in Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja?, Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz 10-12 May 2006, eds. J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław 2007.
 • I. Lipowicz, Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego, in Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd katedr prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, Zakopane 24-27 September 2006, ed. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • M.A. Livermore, Authority and Legitimacy in Global Governance: Deliberation, Institutional Differentiation, and the Codex Alimentarius, "New York University Law Review" 2006, No. 81.
 • F. Longchamps de Berier, Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Europy, Reprint, Wrocław 2001.
 • F. Longchamps de Berier, W sprawie pojęcia administracja państwowej i pojęcia prawa administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego" 1958, Prawo III, Series A, No. 10.
 • A.J. Madera, Organizacje międzynarodowe. Wybrane zagadnienia, Kraków - Rzeszów 2006.
 • J. Makowski, Prawo międzynarodowe administracyjne, "Śląsko-Dąbrowski Przegląd Administracyjny" 1947, No. 7-8.
 • J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004.
 • J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006.
 • M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Zakamycze 2006.
 • S. Poli, The European Community and the Adoption of International Food Standards within the Codex Alimentarius Commission, "European Law Journal" 2004, No. 10.
 • Prawo administracyjne, ed. J. Boć, Kolonia Limited 2001.
 • Prawo administracyjne, ed. J. Starościak, Warszawa 1965.
 • P. Przybysz, Tradycyjne pojęcia prawa administracyjnego - potrzeba i sposób ich dalszego używania, in Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd katedr prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, Zakopane 24-27 September 2006, ed. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • K. Skubiszewski, Stosowanie i przestrzeganie prawa międzynarodowego w państwie, "Państwo i Prawo" 1984, No. 9.
 • R. Sowiński, Aspekty prawnomiędzynarodowe usług pocztowych, in Rynek usług pocztowych, ed. R. Czaplewski, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2008.
 • J. Starościak, Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967.
 • J. Starościak, Źródła prawa administracyjnego, in System prawa administracyjnego, ed. J. Starościak, Wrocław-Warszawa 1977.
 • B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007.
 • T. Szewc, Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Państwo i Prawo" 2002, No. 9.
 • D. Tyrawa, Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, in Administracja publiczna. Vol.1. Ustrój administracji państwowej centralnej, eds B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.
 • D. Tyrawa, Główny Inspektor Transportu Drogowego, in Administracja publiczna. Vol.1. Ustrój administracji państwowej centralnej, eds B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.
 • D. Tyrawa, Międzynarodowe standardy zamówień publicznych - wybrane aspekty, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2007, No. 1.
 • D. Tyrawa, Międzynarodowy model prawa urzędniczego, in Prawo urzędnicze, ed. K. Chochowski, Radom 2012.
 • D. Tyrawa, Umiędzynarodowienie prawa administracyjnego jako nowy problem badawczy w polskiej nauce prawa administracyjnego, in Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości. Vol. I, eds D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K.M. Woźniak, Lublin 2012.
 • E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2006.
 • G. Verdirame, Breaches of the European Convention on Human Rights Resulting from the Conduct of International Organisations, "European Human Rights Law Review" 2008, No. 2.
 • T. Wasilewski, Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2004.
 • A. Wasilkowski, Prawo krajowe - prawo wspólnotowe - prawo międzynarodowe. Zagadnienia wstępne, in Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, ed. M. Kruk, Warszawa 1997.
 • K. Wojtyczek, Przekazanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, Kraków 2007.
 • M. Woźniak, Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym, Toruń 2005.
 • A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe w systemie prawa wspólnotowego - zagadnienia teorii i praktyki, in Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie. Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz 15-18 May 2002, eds J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław 2003.
 • M. Zieliński, O pojęciu międzynarodowego prawa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2008, No. 9.
 • M. Zieliński, Pojęcie i zasady globalnego prawa administracyjnego, in Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, ed. E. Dynia, Rzeszów 2009.
 • M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.