PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 21 | 99--112
Tytuł artykułu

Political and Law Thought of Magister Vincentius Kadłubek

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The Chronica Polonorum [Polish Chronicle] by Kadłubek was an "official version" of the history of Poland addressed to the country elites. While reflecting various problems troubling the court and cathedral circles, it was not considered to be a religious composition and nor an expression of spiritual life of the priest writer. It obeyed the rules of the literary genre which influenced the selection of the content and the form of expression. Vincentius received his priestly formation in the environment where religious zeal, service to. God celebrated in the cathedral and diocese management were interwoven with participation in the state affairs. His interest in history and law resulted here from the need for self-determination of the Polish monarchy and formation of the nation. (fragment of text)
Mistrz Wincenty prezentuje podstawy prawa rodzinnego łącząc je z funkcjonowaniem chrześcijańskiej rodziny monarszej i w związku z Kościołem i relacjami z hierarchizowanej społeczeństwem zorganizowanym jako Rzeczypospolita. Podstawy prawne wyrastają z jednej strony z prawa zwyczajowego, reformującego się prawa kanonicznego i odkrywanego na nowo prawa rzymskiego. (abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
99--112
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Abraham W., Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, [Studia nad historią prawa polskiego, Vol. IX], Lwów 1925.
 • Balzer O., Studium o Kadłubku, cz. 1, in tegoż, Pisma pośmiertne, Vol. I, Lwów 1934.
 • Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, Vol. I: do połowy XV wieku, Warszawa 1965.
 • Bauto E., Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy duchowej i świeckiej, "Nasza Przeszłość", 17(1963), 61-76.
 • Bieniak J., Jak Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa polskiego, in Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, eds. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, 39-46.
 • Bieniak J., Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski przełomu XII i XIII wieku, in Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, ed. K.R. Prokop, Kraków 2001, 21-48.
 • Biniaś-Szkopek M., Bolesław IV Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009.
 • Brückner A., Dzieje kultury polskiej, Vol. I: Od czasów prehistorycznych do r. 1506, Kraków 1930.
 • Cetwiński M., Imperium Lechitów. Polityczna doktryna czy opowieść ku pokrzepieniu serc, in Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, Toruń 1997, 243-248.
 • Chołodowska M., Pozycja córki w rodzinie polskiej we wczesnym średniowieczu, in Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, ed. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, 339-346.
 • Chołodowska M., Pozycja i rola kobiety w polskiej rodzinie wczesnośredniowiecznej, in Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Vol. I, Poznań 1998, 33-38.
 • Chołodowska M., Życie rodzinne pierwszych Piastów, in Rodzina a wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, ed. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, 95-119.
 • Delimata M., Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004.
 • Deptuła Cz., Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza, "Więź" 11(1968), nr 9, 42-64.
 • Deptuła Cz., Nad zagadką mistrza Wincentego, "Znak" 28(1976), nr 261, 368-384.
 • Deptuła Cz., Średniowieczne mity genezy Polski, "Znak" 25(1973), nr 11/12, 1364-1403.
 • Dobosz J., Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011.
 • Dobosz J., Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002.
 • Domański J., Kadłubkowy paradoks o sprawiedliwości i miłosierdziu. Kilka uwag wokół domniemanego źródła, "Studia Mediewistyczne", z. 34/35, 1999/2000, 71-86.
 • E. Kauer-Bugajna E., Legenda dynastyczna - refleksje wokół kroniki Anonima zwanego Gallem i mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, in Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, eds. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995, 153-163.
 • Grodecki R., Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (zarys biograficzny), "Rocznik Krakowski" 19(1923), 30-61.
 • Historia życia prywatnego, Vol. 2: Od Europy feudalnej do renesansu, ed. G. Duby, Wrocław 2005.
 • Kiełtyka S., Sylwetka duchowa bł. Wincentego Kadłubka, w świetle historii i tradycji, Rzym 1965.
 • Kłoczowski J., Młodsza Europa, Warszawa 1998.
 • Koczerska M., Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodziną w średniowieczu i nowożytności, in Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, eds. Z. H. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, 7-17.
 • Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
 • Korolec J. B., Ideał władcy w Kronice mistrza Wincentego. Rola cnót moralnych w legitymizacji władzy, in Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, ed. T. Michałowska, Wrocław 1989, 71-87.
 • Kultura Polski średniowiecznej X-XIII wieku, ed. J. Dowiat, Warszawa 1985.
 • Kürbis B., Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski, tamże, in Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej - Kraków, 10 marca 2000, ed. K. R. Prokop, Kraków 2001, 59-78.
 • Kürbis B., Jak mistrz Wincenty pojmował historię Polski, "Studia Źródłoznawcze" 20(1976), 64-70.
 • Kürbis B., Pisarze i czytelnicy w Polsce XII i XIII wieku, in Polska dzielnicowa i zjednoczona, ed. A. Gieysztor, Warszawa 1972, 159-201.
 • Kürbis B., Wizerunki Piastów w opiniach dziejopisarskich, in Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji 300. rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów, ed. R. Heck, Wrocław 1975, 196-228.
 • Lis A., Mistrz Wincenty Kadłubek - ojciec prawa w Polsce?, in Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, ed. A. Lis, Lublin 2011, 91-117.
 • Lis A., Nauczyciel wartości - św. Stanisław ze Szczepanowa. Zarys historiograficzny, "Pedagogika Katolicka" nr 8 (1/2011), 317-350.
 • Lis A., Rozwój kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka między Wisłą a Pilica, "Między Wisłą a Pilicą", Vol. 12, eds. G. Okła, B. Wojciechowska, Kielce 2011, 89-99.
 • Lis A., Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka, Lublin 2013.
 • Lis A., Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka, in Świętość kanonizowana, Vol. 7: Sprawy dawne, ed. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2011, 133-186.
 • Mądrowska E., Polska jako "patrimonium", "regnum" i "res publica" w "Kronice" Mistrza Wincentego, in Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, eds. I. Kadulska, R. Grześkowiak, Gdańsk 2004, 41-46.
 • Michałowski R., Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku, in Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, Vol. I: Struktury kościelno-publiczne, eds. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008, 11-49.
 • Miśkiewicz M., Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2010.
 • Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, Wrocław 2008.
 • Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd. M. Plezia, in Monumenta Poloniae Historica, series nova, Vol. 11, Kraków 1994.
 • Nowacki B., Poglądy prawno-polityczne w "Kronice" mistrza Wincentego, in Mente et litteris, Poznań 1984, 127-134.
 • Ryszka Cz., Nauczyciel miłości ojczyzny. Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku, Sandomierz 2012.
 • Sondel J., Rola "Kroniki" Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce, "Zeszyty prawnicze UKSW" 11(2011), z. 1, 39-68.
 • Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, oprac. I Ihnatowicz i in., Warszawa 2005.
 • Strzelczyk-Żołądź D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.
 • Trawkowski S., Monarcha wobec ludu w świetle Kroniki mistrza Wincentego, in Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym. Referaty z konferencji naukowej, Warszawa 1997, 365-378.
 • Tyszkiewicz J., Człowiek w środowisku geograficznym średniowiecznej Polski, Warszawa 1981.
 • Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, Vol. I: (966-1795), Warszawa 2010.
 • Uruszczak W., Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, in Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, eds. A. Lityński i in., Katowice-Kraków 2009, 742-747.
 • Vetulani A., Prawo kanoniczne i rzymskie w Kronice mistrza Wincentego, "Studia Źródłoznawcze" 20(1976), 35-45.
 • Wiszewski P., Polska w kronice Mistrza Wincentego. Ze studiów nad terminologią dzieła i hierarchiami wartości w Polsce pełnego średniowiecza, in Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, eds. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, 75-90.
 • Wojtczak-Szyszkowski J., Antyczne wzory postawy moralnej i obywatelskiej w "Cronica Polonorum" Mistrza Wincentego Kadłubka, in Dziedzictwo antyczne a polska tradycja kulturowa, Warszawa 2004, 25.
 • Zwiercan M., Model władcy w komentarzu Jana z Dąbrówki do Kroniki Bł. Wincentego zwanego Kadłubkiem w wykładzie uniwersyteckim w latach Jana Długosza, "Analecta Cracoviensia", R. 16, 1984, [druk: 1985], 233-246.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.