PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 17 | 29--36
Tytuł artykułu

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie ochrony dóbr osobistych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Ombudsman in the Process of Protection of Personal Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dobra osobiste są głównie chronione przez przepisy prawa cywilnego materialnego zgodnie z art. 23 Kodeksu Cywilnego. Wymienione tam zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, to tylko przykładowe dobra, które są chronione przez prawo. Ochroną dóbr osobistych zajmuje się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest to konstytucyjny Organ, którego szczegółowe zadania zostały uregulowane w Ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Rzecznik zajmuje się ochroną praw i wolności obywateli polskich, a także osób niebędących obywatelami polskimi, a znajdujących się pod władzą Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym jego zadaniem w procesie ochrony dóbr osobistych jest badanie czy w skutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Wiadomość wskazująca na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, stanowi dla Rzecznika siłę napędową oraz rozpoczyna procedurę ochrony praw i wolności. Do uprawnień Rzecznika należy w szczególności możliwość badania każdej sprawy na miejscu, możliwość zlecenia stosownym podmiotom sporządzenie ekspertyz i opinii. Rzecznik może żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Personal interests are mainly protected by the rule of substantive civil law in accordance to Article 23 in the Civil Code. Listed there health, freedom, dignity, freedom of conscience, name or anonym, image, secrecy of correspondence, are just examples of interests that are protected by law. Protection of personal rights is also Ombudsman's responsibility. It is a constitutional body whose specific functions are regulated in the Ombudsman's Act. The Ombudsman deals with the protection of rights and liberties of Polish citizens, as well as non-Polish citizens, which are under the authority of the Polish Republic. Its main task in the process of protection of personal rights is to examine whether an act or omission by the authorities, organizations and institutions obligated to respect and implement these rights and freedoms, has occurred and violated the law and the principles of coexistence and social justice. A message indicating the violation of rights and freedoms of man and citizen is a driving force for the Ombudsman to begin the procedure to protect the rights and freedoms. One of the powers that belong to the Ombudsman is the ability to examine each case on the spot and also the possibility of having the appropriate bodies to draw up expertise reports and opinions. The Ombudsman may demand a hearing, to present the acts of each case, carried out by the supreme and central state administration bodies, government bodies and cooperative organizations bodies. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
29--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2007, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147, z późn. zm.
 • Florczak A., B. Bolechow, Prawa człowieka w systemie prawa krajowego, Toruń 2006.
 • Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. 3 zmienione, Warszawa 2004, s. 692.
 • Malinowska I., Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce, Warszawa 2007.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. 3 zmienione, Warszawa 2004.
 • Szmulik B., Żmigrodzki M., Ustrój Organów Ochrony Prawnej, Lublin 2005.
 • Witkowski Z., Galster J., Gronowska B., Szyszkowski W., Bień-Kacała A., Cieszyński A., Prawo konstytucyjne, Toruń 2006.
 • Szydło W., Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2008.
 • Garlicki L., Ewolucja konstytucjonalizmu w Europie Wschodniej, PiP 1994, nr 4.
 • http://www.rpo.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.