PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 14 | 21--35
Tytuł artykułu

Obowiązek meldunkowy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Obligation of Polish Citizens to Report Their Place of Residence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka przedmiotowego artykułu koncentruje się wokół zagadnień zawartych w obowiązującej ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 993 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. Zważywszy na długi okres obowiązywania wskazanego wyżej aktu prawnego oraz doniosłość instytucji miejsca pobytu - zamieszkania (zameldowania) osób fizycznych, niezbędne jest podjecie rozważań nad koniecznym dopasowaniem ustawowych rozwiązań do zmieniających się realiów społecznych. Niezbędna jest bowiem zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, co przy istnieniu bardzo szerokich powiązań tegoż aktu prawnego z innymi przepisami ustaw, szczególnie w zakresie ustalania właściwości poszczególnych organów administracji publicznej, sądowniczej, rodzi konieczność szczególnie wyważonego i przemyślanego dokonywania zmian. Opracowanie stanowi nie tylko analizę obecnie obowiązujących przepisów ustawy, dotyczących obowiązku meldunkowego. Jest ponadto próbą sformułowania rozwiązań nowych, związanych z codzienną praktyką funkcjonowania organu meldunkowego (za organ meldunkowy przyjmuję organ wykonawczy gminy, a to zgodnie z art. 45 ust 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych). Nowych w tym znaczeniu, że nie eliminuje wszystkich uregulowań dotychczasowych, co byłoby w przekonaniu autora niepożądane z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania państwa, a dostosowuje je do zmieniających się z jednej strony realiów społecznych, z drugiej natomiast do licznych przepisów prawa materialnego, na przykład z zakresu prawa finansowego i podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą obowiązującego obecnie obowiązku meldunkowego osób fizycznych - obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera wskazanie podstawowych dla przedmiotowej materii definicji i powiązań z licznymi dziedzinami prawa, analizę procesów zameldowania na pobyt stały i na pobyt czasowy oraz wymeldowania z tychże pobytów. Opracowanie zawiera w końcu rekapitulację rozważań odnoszących się do obowiązku zgłaszania miejsca zamieszkania przez obywateli Polski oraz wnioski de lege lata oraz de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concentrates on issues included in the Act on Census Records and Identity Cards from 10 April 1974 (Journal of Laws No. 136, item 993 from 2006 as amended), referred to as the Act. Due to a long period of time in which the above-mentioned Act has been binding and the importance the institution of a place of stay - place of permanent residence of physical persons it is essential to consider adjusting statutory solutions to changing social facts. It is necessary to change the Act on Census Records and Identity Cards, which makes balanced and measured changes necessary due to very broad connections of this legal Act with other legal provisions, especially within determination of properties of administration institutions. The publication is not only an analysis of binding legal provisions concerning an obligation to report one's place of residence. It is also an attempt to present new solutions connected with an everyday functioning of a registering authority. What is meant by new solutions is the fact that they do not eliminate current provisions, which would be unwelcome from the point of view of an efficient functioning of the state, but it adjusts the provisions to numerous regulations of substantive law, for example financial and tax law, labour law and social insurance. The article is about a regulation in force concerning the obligation of physical persons - citizens of the Republic of Poland - to report a place of their residence. It includes basic definitions in this subject and connections with different areas of law, analysis of permanent and temporary registration process as well as reporting a change of address. The final part of the publication consists of a recapitulation of considerations referring to the obligation of Polish citizens to report their place of residence and of conclusions de lege lata and de lege ferenda. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--35
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. z 1961 r., Nr 33, poz. 164 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 150, poz. 1239 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2007r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.).
 • Rozporządzenia z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. z 1928 r., Nr 32, poz. 309 ze zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1743).
 • Wyrok TK z dnia 27 maja 2002 r., OTK seria A rok 2002 Nr 3, poz. 34, Legalis.
 • Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 31 października 1991 r., III AZP 6/91, Legalis.
 • Wyrok NSA O/Wrocław z 22 listopada 1985 r., SA/Wr 580/85, Legalis.
 • Wyrok NSA z dnia 6 września 2000 r., V SA 208/00, Legalis.
 • Wyrok NSA z dnia 13 listopada 2000 r., V SA 978/00 Legalis.
 • Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2002 r., V SA 1681/01,Legalis.
 • Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2002 r., V SA 2455/01, Legalis.
 • Wyrok NSA z 6 lutego 2003 r., V SA 1398/02, Legalis.
 • Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003 r., V SA 1979/02, Legalis.
 • Wyrok NSA z dnia 3 czerwca 2003 r., SA/Bd 1242/03, Legalis.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 maja 2006 r., II SA/Bk 1097/05, Wspólnota 2006/47/48.
 • Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 2008 r., II OSK 608/07, Rzeczpospolita.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lipca 2006 r. IV SA/Wa 812/06, Legalis.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r., IV SA/Wa 1677/06, Legalis.
 • S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Część ogólna, Warszawa 1998.
 • J. Jeżewski, Administracja pod rządami prawa cywilnego, Wrocław 1974.
 • T. Kuta, Pojęcie działań niewładczych, Wrocław 1963.
 • Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2006.
 • Z. Leoński, Węzłowe problemy materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1998, 2000.
 • G. Szpor, S. Nitecki, C. Marzysz, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 1999.
 • M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.