PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (4) | 47--59
Tytuł artykułu

Cena jako wyznacznik jakości produktów żywnościowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Price as a Determinant of the Food Products Quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrastająca konkurencja między producentami żywności powoduje, że coraz częściej producenci, zabiegając o klienta, przywiązują większe znaczenie do jakości swoich wyrobów niż do ich ceny, wychodząc z założenia, że konsumenci oczekujący wysokiej jakości produktów będą skłonni zaakceptować wyższe ceny produktów. Nie zawsze jednak założenia przyjmowane przez producentów pokrywają się z odbiorem przez konsumentów. Może się zdarzyć, że jakość gwarantowana przez producenta będzie się charakteryzować innymi wartościami niż jakość postrzegana przez konsumenta, co skutkuje błędnym definiowaniem strategii realizowanej przez producenta. Brak zauważalnego związku pomiędzy wysoką ceną produktów żywnościowych a jego jakością, może być odbierany przez konsumentów jako działanie polegająca na nieuzasadnionym zawyżaniu ceny. W efekcie takich działań konsumenci mogą odwracać się od poszczególnych produktów, przez co tracić będą ich producenci. MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (4/2014), pp. 47-59 October-December W opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia wysokiej ceny produktów żywnościowych jako gwarancji ich wysokiej jakości rozpatrywanej z punktu widzenia konsumenta. Pomimo uzasadnionego związku, jaki występuje pomiędzy tymi elementami po stronie producenta, zależność ta nie znajduje potwierdzenia w opiniach konsumentów. Problem braku badanego związku jest tym bardziej istotny, że potwierdzają to najbardziej świadomi konsumenci, to jest dobrze wykształceni, zamożni i najczęściej dokonujący zakupów. Uzyskane rezultaty badania wskazują, że obecnych warunkach polityka cenowa firm zakładająca, że wysokie, prestiżowe ceny dają gwarancję wysokiej jakości ich wyrobów nie znajduje potwierdzenia w odczuciach konsumentów. W związku z tym, chcąc utrzymać wizerunek wysokiej jakości produktów, należy poszukiwać innych, skuteczniejszych sposobów jej komunikowania i uwiarygodniania. Do właściwych działań w tym zakresie można zaliczyć budowę wizerunku marki, właściwą komunikacją rynkową czy organizację systemu dystrybucji gwarantującego kontrolę, zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
Increasing competition among food producers causes, striving for customer by manufacturers, attached greater importance to the quality of their products than for their price, assuming that consumers are expecting high quality products will accept higher prices for products. Assumptions not always accepted by manufacturers coincide with the reception by consumers. It may happen that the quality guaranteed by the manufacturer will be characterized by different values than the quality perceived by the consumer, resulting in a false defining the strategy pursued by the manufacturer. Lack of noticeable relationship between the high price of food and its quality can be perceived by consumers as an activity involving the unjustified inflate prices. As a result consumers can turn away from each product, and their manufacturers. The study attempts to assess the significance of the high price of food products as a guarantee of their quality perceived from the perspective of the consumer. Despite reasonable relationship that exists between these elements on the side of the manufacturer, this relationship is not confirmed in the opinions of consumers. Lack of this relationship is more important because it is confirmed by the most conscious consumers, it is well-educated, affluent and mostly making purchases. The obtained results of the study indicate that companies current pricing conditions assuming that high, prestigious prices guarantee a high quality of their products is not supported by the feelings of consumers. Therefore, in order to maintain the image of high quality products, it should be looked for other, more effective ways of communication and authenticate. For appropriate action in this area may include the construction of a brand image, market communication and proper organization of the distribution system to guarantee control, provide and maintain high quality products. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
47--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Baryłko- Piekielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 • Białoskurski S., Wpływ jakości produktów spożywczych na decyzje zakupowe nabywców finalnych, "Marketing i Rynek" 9/2011.
 • Bosiakowski Z., Kostrzewa A., Jakość produkcji jako problem ekonomiczny, "Ekonomista" 1969/3.
 • Bugdol M., Cena i jakość, "Problemy jakości" 2011/5.
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 • DzU 2006 nr 171, poz. 1225.
 • Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Iwanicka A., Jakość produktów mleczarskich w opiniach nabywców finalnych, "Marketing i rynek" 2011/9.
 • Karaszewski R., Zarządzanie jakością, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005.
 • Makarski S., Wartość produktu jako podstawa konkurencyjności rynkowej firm, [w:] Zarządzanie marketingowe logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wydawnictwo URZ, Rzeszów 2010.
 • Nierzwicki W., Jakość żywności, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2010.
 • Nowak P., Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktów, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas" 2008/2, s. 106.
 • Obiedzińska A., Konsument a jakość i bezpieczeństwo żywności, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności" 2011/10.
 • Prusak W., Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 • Stobiecka J., Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów, "Marketing" 2001/I.
 • Świątkowska M., Psychologia ceny, "Forum Żywności Mrożonej" 2004/2.
 • Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., Marketing: teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2010.
 • Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo WSzkPiZ, Warszawa 1998.
 • Zięba K., Zależność między ceną a jakością produktów a ich wpływ na decyzje konsumentów, [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
 • Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.