PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 122 Organizacyjne uwarunkowania sprawności kierowania przedsiębiorstwem handlowym | 232
Tytuł artykułu

Organizacyjne uwarunkowania sprawności kierowania przedsiębiorstwem handlowym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie związków między uwarunkowaniami organizacyjnymi a sprawnością kierowania przedsiębiorstwem oraz sformułowanie reguł opisujących te związki. Świadomość złożoności interpretacyjnej w sferze pojęciowej i w odniesieniu przedmiotowym w praktyce (w działalności gospodarczej) rozważanych uwarunkowań organizacyjnych oraz sprawności kierowania przedsiębiorstwem, a także brak doświadczeń metodycznych identyfikujących omawiane związki stanowiły o potrzebie sformułowania wielu celów częściowych. Są one integralnie związane z celem głównym i warunkują jego osiągnięcie. Uwzględniając złożoną sytuację w sferze interpretacyjnej i metodologicznej sformułowano następujące cele częściowe, będące w pracy celami etapowymi: wyjaśnienie pojęć "sprawność przedsiębiorstwa" i "sprawność kierowania przedsiębiorstwem" oraz określenie związków między tymi pojęciami; identyfikacja potencjalnych uwarunkowań organizacyjnych sprawności kierowania; operacjonalizacja rozważanych uwarunkowań w zmienne odzwierciedlające ich sens empiryczny; pomiar zmiennych organizacyjnych i odzwierciedlających sprawność kierowania w przedsiębiorstwach; weryfikacja związków między cechami organizacyjnymi a sprawnością kierowania, przy wykorzystaniu stosownych metod; określenie kierunków doskonalenia systemów kierowania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej w sferze organizacyjnej oraz warunków, które muszą być spełnione aby były one skuteczne. W pracy można wyróżnić dwie zasadnicze części, z których pierwszą stanowią rozważania o charakterze wyjaśniającym oraz koncepcyjnym, drugą tworzy empiryczna weryfikacja związków cech organizacyjnych ze sprawnością kierowania oraz wynikające wnioski. (fragment tekstu)
Bibliografia
 • Afanasjew W.G., Czełowiek w uprawlenii obszczestwom, Moskwa 1977.
 • Altkorn J., Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa handlowego, AE Kraków 1972.
 • Altkorn J., Organy przedsiębiorstwa wobec reformy gospodarczej. Identyfikacja działań, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 4.
 • Altkorn J., Perspektywy i granice działania samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach rynkowych, materiały na seminarium naukowe, IRWiK, Kazimierz Dolny 1989.
 • Altkorn J., Przedsiębiorca - menedżer i samorząd pracowniczy w kształtowaniu procesów rynkowych. Referat na konferencję "Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy", IRWiK, Warszawa 1988.
 • Altkorn J., Samorząd pracowniczy w opiniach załóg przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny" 1989, nr 3-6.
 • Altkorn J., Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, "Handel Wewnętrzny" 1990, nr 4.
 • Altkorn J., Strużycki M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych, PWE, Warszawa 1978.
 • Ansoff H.J., Corporate Strategy. An analitic approach to business policy for growth and expansion. New York 1965.
 • Ansoff H.J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Bakke E.W., Pojęcie organizacji społecznej w: Nowoczesna teoria organizacji, PWN, Warszawa 1965.
 • Barnard Ch.J., The functions of the executive, Harvard Uniwersity Press Cambridge Massachusetts, 1959.
 • Bartnicki M., Styl decydowania w podejmowaniu decyzji kierowniczych, "Problemy Organizacji" 1980, z.4.
 • Beca K., Pozycja placówki detalicznej w przedsiębiorstwie (spółdzielni) handlowym, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 3.
 • Beksiak J., Kryteria sprawności systemu zarządzania, "Życie Gospodarcze" 1977, nr 27.
 • Bennis W.G., Towards a Truly Scientific Management, The Concept of Organization Health, w: General Research Ann Abor 1962.
 • Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 • Buchner-Jezierska A., Styl kierowania jako sposób realizacji organizacyjnej roli kierownika, "Organizacja i Kierownictwo" 1976, nr 1.
 • Buczowski L., Efektywność systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa handlowego, PWE, Warszawa 1967.
 • Buczowski L., Ekonomiczne środki zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1969.
 • Buczowski L., Praca kierownicza w jednostkach gospodarki uspołecznionej, PWN, Warszawa 1982.
 • Buczowski L., Rola zysku w zarządzaniu handlem, PWE, Warszawa 1974.
 • Budzich E., Zarządzanie handlem, Monografie i syntezy, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Budzich E., Głowacki R., Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie handlowym, PWE, Warszawa 1972.
 • Buell P., Marketing: A Strategic Planning Approach, Mc Graw-Hill Book Company 1984.
 • Chojnicki Zb., Parysek J., Ratajczak W., Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PAN, Warszawa-Poznań 1978.
 • Czermiński A., Trzcieniecki J., Elementy teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1974.
 • Czyż T., Zastosowanie analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, PAN, Prace Geograficzne 1972, nr 72.
 • Czyż T., Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, IG PAN, Warszawa 1971.
 • Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa 1991.
 • Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1985.
 • Drucker P.F., Europa unter Druck, "Manager Magazin" 1990, nr 10.
 • Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 • Drucker P.F., The Practic of Management, New York 1954.
 • Dworzecki Zb., Prywatyzacja - efektywność i zadowolenie, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 1.
 • Dworzecki Zb., Strategiczna rola dyrektora przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 10 i 11.
 • Dzida J., Zasięg i rozpiętość kierowania w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 1969.
 • Ekonomika handlu, pr. zbior. pod red. Zakrzewskiego Zb., PWE, Warszawa 1965.
 • Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna. Warszawa 1926.
 • Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1990.
 • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990.
 • Flakiewicz W., Systemy informowania kierownictwa, PWE, Warszawa 1978.
 • Frąckiewicz J., Nowoczesne metody kierowania przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1973.
 • Freund J.E., Podstawy nowoczesnej statystyki, PWE, Warszawa 1968.
 • Frohn G., Kierownik i zespół w procesie zarządzania, PAN, Warszawa 1974.
 • Gackowski Zb., Metodyka określenia informacji dla potrzeb zarządzania, TNOiK, Katowice 1978.
 • Grabowska A., Karwowski J., Kierunki doskonalenia systemu agencyjnego w handlu detalicznym, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 1.
 • Gwiszjani Dz., Organizacja i zarządzania, KiW, Warszawa 1977, wyd. 2.
 • Habr J., Veprek J., Analiza systemowa i synteza, PWE, Warszawa 1976.
 • Humble J.W., Zarządzanie przez określanie celów, PWN, Warszawa 1975.
 • Hunek J.K., Systemy wczesnego ostrzegania, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 5.
 • Izdebski S., Tudrej J., Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1968.
 • Izdebski S., Tudrej J., Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych. Studium krytyczno - porównawcze z dziedziny teorii i praktyki szkolenia kadr kierowniczych, PWN, Łódź 1963.
 • Jakóbik W., Parametryczne regulatory działalności przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny" 1970, nr 6.
 • Jaszek J., Charakter działalności a typ struktury organizacyjnej, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1982 nr 1.
 • Jerczyńska M., EMC w systemie informacji handlu, PWE, Warszawa 1971.
 • Kaja J., Instrumenty regulacji, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 9.
 • Kaja J., Jaki układ pobudzania, "Przegląd Organizacji" 1985, nr 12.
 • Kasperkiewicz W., Realia samodzielności, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 9.
 • Kasprzak T., Kryteria sprawności ekonomicznej i organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Problemy Organizacji" 1980, nr 2.
 • Katz D., Kahn R.L., The Social Psychology of Organizations, New York, London, Sydney 1966.
 • Kemball R., Cook, Luka organizacyjna, PWE, Warszawa 1974
 • Kieżun W., Autonomizacja jednostek organizacyjnych, z prakseologii organizacji, PWE, Warszawa 1971.
 • Kieżun W., Ewolucja sprawnego zarządzania, PWE, Warszawa 1978.
 • Kodeks handlowy. Wybrane przepisy o spółkach. Prawo upadłościowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988.
 • Koontz H., O'Donnell C., Zasady zarządzania, Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa 1969.
 • Kopycińska D., Piotrowski K., Władza gospodarcza producentów a sprawność systemu centralnego kierowania, "Ekonomista" 1985, nr 1-2.
 • Kornai J., Anti-Equilibrium, teoria systemów gospodarczych, kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Kostecki M.J., Socjologiczna koncepcja efektywności organizacyjnej, "Problemy Organizacji" 1980, nr 1.
 • Kostera M.M., Piąta funkcja zarządzania, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 1.
 • Kot W., Podstawy marksistowsko-leninowskiej filozofii, cz. 1-3, AE, Poznań 1980.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. 6, Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk 1975.
 • Kotler Ph., Marketing Management Analysis, Planning and Control, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs 1980.
 • Kownacki St., Miary efektywności organizacyjnej, "Problemy Organizacji" 1976, nr 2.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w przyszłości, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 2.
 • Kramer T., Żabiński L., Przedsiębiorstwo, konflikt czy wspólnota interesów, w: Przedsiębiorstwo na rynku - tereźniejszość i przyszłość, materiały na seminarium naukowe, IRWiK, Kazimierz Dolny 1989.
 • Kramer J., Kramer T., Żabiński L., Rynkowe struktury organizacyjne w warunkach reformy gospodarczej, AE, Katowice 1987.
 • Krzysztofiak M., Luszniewicz A., Statystyka, PWE, Warszawa 1981.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1970.
 • Kwiatkowski St., Wawrzyniak B., Zasady kierowania przedsiębiorstwem handlowym, CZSS, Warszawa 1971.
 • Kwiatkowski St., Wawrzyniak B., Zasady organizacji w przedsiębiorstwie handlowym. Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Szkolenia Zawodowego MHW, Warszawa 1969.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1971.
 • Lutosławski J., Sprawne kierownictwo, TNOiK, Warszawa 1959.
 • Madej T., Rutkowski J., Socjalistyczny system gospodarki, PWE, Warszawa 1971.
 • Matejko A., Kultura pracy zbiorowej, Wydawnictwo Związkowe, Warszawa 1962.
 • Metody ilościowe i modele w geografii, pr. zbior. pod red. Chojnickiego Zb., PWN, Warszawa 1977.
 • Michalak A., Organizacja koordynacji administracyjnej w handlu w warunkach nierównowagi rynku w: Przedsiębiorstwo usługowe w warunkach nierównowagi rynkowej. Zeszyty Naukowe AE, Poznań 1982, z. 103.
 • Michalak A., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym na zasadach rozrachunku gospodarczego w planowo regulowanej gospodarce rynkowej, ZN, AE Poznań 1986, Seria II, z. 90.
 • Milinier B.Z., Jawienko L.J., Rapoport W.S., Organizacja zarządzania, a podejście systemowe, PWE, Warszawa 1986.
 • Mintzberg H., The Structuring of Organizations, Englewood Cliffs 1979.
 • Molo M., Mierniki oceny działalności przedsiębiorstw handlowych, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Moszkowicz R., Koncepcje metody oceny sprawności systemu B + R + produkcja, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1982, nr 10.
 • Mreła K., Struktury organizacyjne - analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.
 • Mreła K., Zmienne strukturalne jako problem badawczy w socjologii organizacji, "Organizacja i Zarządzanie" 1975, nr 1-2.
 • Nalewajko E., Niektóre teoretyczne ujęcia efektywności organizacyjnej, "Organizacja i kierowanie" 1983, nr 1.
 • Nasierowski W., Mierzenie efektów działania organizacji, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 3.
 • Naukowa organizacja i kierowanie, PWN, Warszawa 1971.
 • Niederer W., Salwa na cześć błędu, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 1.
 • Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
 • Nowoczesna teoria organizacji, PWN, Warszawa 1965.
 • Nowoczesne teorie organizacji, pr. zbior. pod red. Koźmińskiego A.K., PWN, Warszawa 1983.
 • Obłój K., Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowego otoczenia, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 2-3 i 4.
 • Obłój K., Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 1.
 • Obłój K., Prywatyzacja, polityka, rynek, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 5.
 • Odiorne G.S., The management theory and the existential manager, Akademy of Management Journal 1966. t. 9, nr 2.
 • Okoń J., Analiza czynnikowa w psychologii, PWN, Warszawa 1968.
 • O'shaugnessy J., Organizacja zarządzania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1975.
 • O sprawności i niesprawności organizacji, pr. zbior, pod red. Kurnala J., PWE, Warszawa 1972.
 • Pańków W., Międzyorganizacyjne stosunki a struktura organizacyjna, "Przegląd Organizacji" 1979, nr 2.
 • Pańków W., Uwarunkowania struktur organizacyjnych a podejście sytuacyjne, "Problemy Organizacji" 1979, nr 1.
 • Perlaki J., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 • Peters T.J., Waterman R.H. Jr., In search of excellence-lesson from America the best run companies, New York 1982.
 • Peters T.J., Waterman R.H. Jr., W poszukiwaniu doskonałości z najlepszych amerykańskich firm, "Wektory" 1986, nr 7-8.
 • Pietrasiński Zb., Sprawne kierownictwo, WP. Warszawa 1962.
 • Pietrasiński Zb. Twórcze kierownictwo, PWN. Warszawa 1975.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 • Pohorille M., Cele produkcji socjalistycznej w: Ekonomia polityczna - wybór tekstów, PWN, Warszawa 1971.
 • Polanowski L., Mierniki pracy przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny" 1970, nr 6.
 • Prek K., Matematyczna ocena sprawności struktury organizacyjnej, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw" 1959, nr 4.
 • Pugh D.S., Hickson D.J., Hinings C.R., Turner C., Dimensions of Organizations Structure, ASQ 1968, nr 15-1.
 • Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, WP, Warszawa 1967.
 • Rojek-Groszewska A., Zalewski A., Gromadzenie danych do elektronicznego przetwarzania, PWE, Warszawa 1976.
 • Rozporządzenie przewodniczącego Komisji Planowania przy RM z 13 lutego 1988 r. w sprawie metodyki oceny działalności jednostek gospodarki uspołecznionej, Reforma Gospodarcza nr 125 dodatek do "Rzeczpospolitej" z dnia 3.03. 1988 r.
 • Rynkowe struktury organizacyjne w warunkach reformy gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1987.
 • Rutkowski I., Wrzosek W., Strategia marketingowa, PWE, Warszawa 1985.
 • Sadownik H., Cele organizacji przemysłowej "Zarządzanie" 1974, nr 7.
 • Sadownik H., Kierownicy i specjaliści w usprawnianiu zarządzania, PWE, Warszawa 1983.
 • Sadownik H., Metody oceny sprawności funkcjonowania organizacji gospodarczej, "Materiały i Studia IDKKAP", Warszawa 1976.
 • Schwertfeger B., Wahrer Schrecken "Wirtchaftswoche" 1990, nr 44.
 • Seashore S.E., Kryteria efektywności organizacji, "Prakseologia" 1966, nr 23.
 • Sherman H., It All Depends. A Pramgatic Approach to Organisation, Montgomery 1966.
 • Simon H.S., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa 1976.
 • Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E., Przedsiębiorstwo handlowe jako podmiot podejmujący decyzje rynkowe, Poznań 1991 (maszynopis).
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Solarz J., Zmienne socjologicznego opisu organizacji, "Studia socjologiczne" 1972, nr 3.
 • Sosnowska K., Dyrektor przedsiębiorstwa przemysłowego, jego funkcje i metody pracy, "Przegląd Organizacji" 1969, nr 5-6.
 • Sprawność systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, WIT CINTE, Warszawa 1970.
 • Stabryła A., Proces zarządzania jako przedmiot organizowania, pr. zbior. z zakresu organizacji i zarządzania, ZN, AE Kraków 1981, nr 195.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J., Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Zeszyty Naukowe AE Kraków 1980.
 • Staniszkis J., Struktura jako rezultat procesów adaptacyjnych organizacji W: Organizacje, socjologia struktur, procesów i ról, pr. zbior. pod red. Morawskiego W. PWN, Warszawa 1976.
 • Staniszkis J., O doborze personelu kierowniczego przedsiębiorstwa, "Materiały i Studia", TNOIK 1959.
 • Staniszkis J., Patologie struktur organizacyjnych, Ossolineum, Warszawa, Wrocław 1972.
 • Sterniczuk H., Decyzje w organizacjach gospodarczych, PWE, Warszawa 1980.
 • Strużycki M., Drogi dojścia do do "sprawnego" rynku, "Handel Wewnętrzny" 1990, nr 1-3.
 • Strużycki M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach zmian strukturalnych, "Handel Wewnętrzny" 1990, nr 4.
 • Strużycki M., Przedsiębiorstwo rynkowe jako podmiot kreujący gospodarkę lokalną, materiały na seminarium naukowe pt. "Przedsiębiorstwo na rynku, teraźniejszość i przyszłość", Kazimierz Dolny 1989.
 • Strużycki M., Wpływ rozwiązań organizacyjnych na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw handlowych, "Handel wewnętrzny" 1988, nr 1.
 • Style zarządzania: teoria i praktyka, KiW, Warszawa 1976.
 • Stypułkowski C., Zakres i przesłanki zmian w rozwiązaniach prawnych reformy gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1984, nr 2 i 3.
 • Szczepański J., Szyszko L., System finansowy handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1981.
 • Szpaderski A., Organizacja handlu i przedsiębiorstwa handlowego, SU, AE Poznań 1974, z. nr 176.
 • Szpaderski A., Podstawy organizacji handlu i przedsiębiorstw handlowych, SU AE Poznań 1977, z. 216.
 • Sztucki T., Kierowanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 1975.
 • Sztucki T., Kryteria i metody oceny sprawności organizacji przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 1967.
 • Szybiński L., Kryteria oceny struktur organizacyjnych, "Organizacja-Metody-Technika" 1987, nr 7.
 • System podatkowy spółek kapitałowych. Oficyna Wydawnicza Instytutu Gospodarki Rynkowej, Poznań 1990.
 • Teoria organizacji i kierowania, pr. zbior. pod red. Ostapczuka B., PWN, Warszawa 1981.
 • Uchwała nr 182 R.M. z dnia 19 grudnia 1983 zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży umów dostawy między j.g.u. M.P. 1984 nr 1 poz. 2.
 • Uchwała nr 207 R.M. z dnia 27 września 1982 w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między j.g.u., M.P. 1982, nr 32.
 • Umacnianie zasad i usprawnienie mechanizmów reformy gospodarczej, IWZZaw., Warszawa 1984.
 • Unternehmer sein, Unternehmer werden, B.G.S.; der Wiener Handelskammer, Wein 1989.
 • Urbanowska-Sojkin E., Oddziaływanie na nierównowagę rynkową za pomocą środków pozaekonomicznych, ZN, AE Pozanń 1987, nr 152.
 • Urbanowska-Sojkin E., Psychologicznaa sylwetka pracownika handlu, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 2.
 • Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie handlem w systemie gospodarki narodowej, referat na kolokwium niemiecko-polskie, Baranowo, kwiecień 1987.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, "Rzeczpospolita" 1990, nr 169.
 • Ustawa z dnia 28.12.1989 o uporządkowaniu stosunków kredytowych, Dz.U. 1989, nr 74, poz. 440.
 • Ustawa z dnia 28.12.1989 o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, Dz.U. 1989, nr 74, poz. 443.
 • Ustawa z dnia 28.12.1989 o zmianie ustaw Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 1989, nr 74, poz. 439.
 • Ustawa z dnia 27.12.1989, o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1989, nr 74, poz. 437.
 • Ustawa z dnia 26 lutego o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1982, nr 7, poz. 54.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 o przedsiębiorstwie państwowym, Dz.U. 1981, nr 24, poz. 122.
 • Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa z dnia 25 września 1981, Dz.U. 1981, nr 24, poz. 123.
 • Ustawa "prawo spółdzielcze", Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210.
 • Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 • Wawrzyniak B., Zmiany trzeba zaczynać od ludzi, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 4.
 • Weber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 • Wersty B., Ocenić firmę, "Zarządzenie" 1986, nr 12.
 • Więckowski J., Mechanizmy sterowania organizacjami przemysłowymi, PWE, Warszawa 1975.
 • Wilczyński W., Kryteria wyboru w skali makro i mikroekonomicznej w: Studia nad zewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, pr. zbior. pod red. St. Nowackiego i S. Dulskiego, PWE, Warszawa 1982.
 • Wiszniewski J., Przedsiębiorstwo państwowe, Studium prawne, PWN, Warszawa 1988.
 • Współczesne teorie organizacji, pr. zbior. pod red. Koźmińskiego A.K., PWN, Warszawa 1983.
 • Wróbel A., Pojęcie regionu a metoda regionalna, "Przegląd Geograficzny" 1967, t. 39.
 • Zarządzania, wzory, formularze i instrukcje dotyczące srawozdań obowiązujących jednostki handlu wewnętrznego, GUS, Warszawa 1985.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych, pr. zbior. pod kier. nauk. Beksiaka J., PWN, Warszawa 1978.
 • Zbiór ustaw. Reforma gospodarcza, IW Zw. Zaw. Warszawa 1982.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzania, PWN, Warszawa 1975.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1967.
 • Zieliński J.G., Cel gospodarki socjalistycznej a zagadnienia rachunku ekonomicznego, "Gospodarka planowa" 1960, nr 5.
 • Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990, Mechanizmy ekonomiczne kształtowania spożycia, pr. zbiorowa pod red. Żabińskiego L., IRWiK, AE, Katowice 1991.
 • Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990 cz. 1 i 2 pr. zbiorowa, PR.III.39, AE, Katowice 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.