PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 140 Gospodarka a środowisko | 185--200
Tytuł artykułu

System ochrony przyrody jako stymulanta wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w woj. dolnośląskim - wybrane problemy

Warianty tytułu
Nature Protection System as a Stimulant of Multifunctional Development of Rural Areas in Lower Silesia Voivodeship - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie prezentuje tworzenie systemu ochrony przyrody w woj. dolnośląskim w latach 1998-2008. Skoncentrowano się w nim na strukturze wykorzystania powierzchni objętej ochroną prawną według podregionów (lata 2000-2007). Zwrócono uwagę na wybrane możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz na konflikty, których źródłem są walory środowiska przyrodniczego w woj. dolnośląskim. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the creation of nature protection system in Lower Silesia voivodeship in the years 1998 to 2008. Special attention is given to the structure of using this area which is under legal protection according to subregions (years 2000 to 2007). The paper shows advantages coming from the process of multifunctional development of rural areas and barriers which are created by advantages of natural environment in Lower Silesia voivodeship. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borys T. i in., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 • Czaja S. (red.), Prawo środowiskowe dla ekonomistów, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Dyrektywa Rady Europy o ochronie dziko żyjących ptaków 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.
 • Dyrektywa Rady Europy o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
 • Haliniak M., Działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle polityki ekologicznej państwa, [w:] A. Papuziński (red.), Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, Wyd. AB, Bydgoszcz 2000.
 • Instrument Finansowy LIFE+ na lata 2007-2013, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2007 (www. gov.pl z dnia 12.01.2010r.).
 • Kozłowski S., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa 1991.
 • Kożuch A., Rola jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia agrobiznesu w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, Roczniki Naukowe SERiA 2009, t. XI, Z. 5.
 • Kutkowska B., Produkty turystyki wiejskiej na Dolnym Śląsku, [w:] S. Urban (red.), Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Manteuffel-Szoege H., Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
 • Ochrona Środowiska za lata 1999-2009, GUS Warszawa.
 • Paczkowski L., Przemiany w gospodarstwach indywidualnych z ekologicznie zagrożonych terenów Dolnego Śląska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 941, Wrocław 2002, t. 2.
 • Poskrobko B., Podstawy polityki ekologicznej, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.). Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001.
 • Raporty o stanie środowiska województwa dolnośląskiego za lata 1999-2008, WIOŚ we Wrocławiu.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (DzU nr 197, poz. 2032).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (DzU nr 207, poz. 2117).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007.
 • Stan środowiska województwa dolnośląskiego w 2008 roku, WIOŚ Wrocław 2009.
 • Tchórz R., Agroturystyka jako nowa forma agrobiznesu, [w:] S. Urban (red.), Agrobiznes szansą rozwoju wsi i rolnictwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004 nr 92, poz. 880).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (DzU. 2009 nr 116, poz. 975).
 • Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (DzU 2004 nr 251, poz. 2507).
 • Zegar J.S., Programowanie ekorozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Zegar J.S., Refleksje nad ewolucją wsi, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 3.
 • Żmija J., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, [w:] M. Laguna (red.), Przedsiębiorstwo i rynek, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.