PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 | 57--80
Tytuł artykułu

Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002-2011

Warianty tytułu
Determinants of key labor market variables in polish counties in 2002-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba endogenizacji wybranych zmiennych rynku pracy takich jak wydajność pracy, płace realne brutto czy przyrost stóp bezrobocia w Polsce na poziomie powiatów w latach 2002-2011. Dokonano zatem analizy wpływu wybranych determinant na wyżej wymienione zmienne bazując na wnioskach wynikających z modeli teoretycznych takich jak: modele wzrostu gospodarczego, modelu płac efektywnościowych oraz, jak w przypadku przyrostu stóp bezrobocia, bezpośrednio z definicji stopy bezrobocia. Analizy prowadzono opierając się na danych panelowych z lata 2002-2011 dla wszystkich (wówczas) powiatów (379) Polski a także w wyodrębnionych grupach powiatów ziemskich (314) i grodzkich (65), wykorzystując metody ekonometrii przestrzennej - równania regresji z efektami indywidualnymi (fixed effect) i zmiennymi przełącznikowymi. Dane uzyskano z GUS, jak i bazowano na danych oszacowanych przez autorów. Przeprowadzone analizy wykazały, że przyjęte determinanty w badaniach empirycznych potwierdzają wnioski wynikające z rozważań teoretycznych, przy czym oszacowane parametry były zróżnicowane w zależności od przyjętej grupy oraz metody estymacji. Zatem wydajność pracy była determinowana przez techniczne uzbrojenie pracy, wyjściowy poziom łącznej produktywności czynników produkcji i przez stopę postępu technicznego. Względne płace realne brutto były objaśniane przez stopę bezrobocia i względną wydajność pracy. Przyrosty stopy bezrobocia wynikały zaś ze zmienności stóp bezrobocia notowanych w poprzednim roku i ze stopy wzrostu realnego PKB. (abstrakt oryginalny)
EN
The article seeks to endogenize selected labor market variables-such as labor productivity, real gross wages, and changes in the unemployment rate-for Poland at the county level in 2002-2011. The authors analyze the impact of a number of determinants on these variables. The study is based on conclusions resulting from theoretical models, including those of economic growth and a model of efficiency wages, as well as conclusions resulting directly from the definition of the unemployment rate. The analyses were carried out using panel data generated for all of Poland's 379 counties as well as within selected groups of rural counties (314) and municipal counties (65) for a period from 2002 to 2011. Spatial econometric methods-regression equations with fixed effects and switching variables-were used for the analyses. The data were retrieved from Poland's Central Statistical Office (GUS), and the authors' own estimates were also used. The results of the empirical research conducted in the paper confirmed conclusions resulting from theoretical considerations, the authors say. They add that the parameters estimated in the paper varied among the studied groups and methods of estimation. As expected, labor productivity, for example, depended on technical devices, total factor productivity, and the rate of technological progress, the authors note. Relative real gross wages were explained by the unemployment rate and relative labor productivity. The increase in the unemployment rate resulted from variations in unemployment rates recorded in the previous year and from real GDP growth, the authors say. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57--80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Adamczyk A., T. Tokarski, R.W. Włodarczyk [2009], Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 9/2009.
 • Bosworth B.P., Collins S.M. [2003], The Empirics of Growth: an Update, "Brookings Papers on Economic Activity", no. 2.
 • Cichy K. [2005], Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii", zeszyt 23, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A. [2003], Uwagi do artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokarskiego, pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista", nr 5.
 • Dykas P., Misiak T. [2013] Zróżnicowanie wydajności pracy w Polsce na poziomie powiatów, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr 281.
 • Dykas P., Misiak T., Tokarski T. [2013], Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002-2010, "Humanities and Social Sciences", vol. XVIII, 20, (1/2013), pp.9-21, January-March 2013.
 • Egger P., Huber P., Pfaffermayr M. [2005], A note on Export Openness and Regional Wage Disparity in Central and Eastern Europe, "The Annals of Regional Science", vol. 39.
 • Gospodarka oparta na wiedzy [2007] red. W.Welfe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Hsieh Chang-Tai [2002], What Explains the Industrial Revolution in East Asia? Evidence from the Factor Markets, "American Economic Review", vol. 92, no. 3.
 • Jarmołowicz W., Strużyna A. [2003], Regionalne zróżnicowanie płac, w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T. [2002] Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista", nr 3.
 • Kwiatkowski E. [2011] Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, "Ekonomista", nr 1.
 • Majchrowska A., Mroczek K., Tokarski T. [2013], Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002-2011, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 • Misiak T., Tokarski T. [2011], Wzrost PKB a zmiany zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", vol. 248.
 • Oliver S.D., Sichel D.E. [2000], The Resurgence of Growth in the Late 1990s: Is Information Technology the Story?, "Journal of Economic Perespectives", vol. 14, no. 4.
 • Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. [1991], Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York.
 • Rogut A. [2008], Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rogut A., Tokarski T. [2007], Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, "Ekonomista", nr 1, s. 75-88.
 • Rokicki B. [2007], Regionalna konwergencja płac w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, w: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M.W. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rokicki B. [2013], Ewolucja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 • Romer D. [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Roszkowska S. [2006], Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu regionalnym, w: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Roszkowska S., Rogut A. [2007], Rozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 • Socha J. [2006], Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • Socha M., Sztanderska U. [2000], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strzelecki P., Wyszyński R., Saczuk K. [2009], Zjawisko chomikowania siły roboczej w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji, "Bank i Kredyt", nr 6.
 • Tokarski T. [2005], Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 • Tokarski T. [2008], Oszacowanie regionalnych funkcji produkcji, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 • Tokarski T. [2009], Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P. [2005], Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, "Ekonomista", nr 2.
 • Young A. [1995], The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience, NBER Working Papers no. 4680.
 • Żółkiewski Z., Kolasa M. [2003], The Total Factor Productivity and the Potential Product in Poland 1992-2002 NBP Conference: Potential Output and Barriers to Growth, Zalesie Górne 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.