PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 83--102
Tytuł artykułu

Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie cech kulturowych Polaków i Niemców, opierających się na czterech wymiarach kulturowych zaproponowanych przez Geerta Hofstede na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych z zastosowaniem tych samych kwestionariuszy badawczych, a następnie identyfikacja różnic kulturowych występujących między tymi narodami oraz porównanie wyników tych badań z wartościami wskaźników wymiarów kultury wyznaczonych przez G. Hofstede. Autorzy artykułu podejmują rozważania dotyczące zróżnicowań międzykulturowych. Pierwotne badania G. Hofstede przeprowadzone w latach 60. i 70. ubiegłego wieku w koncernie IBM pozwoliły na zidentyfikowanie czterech wymiarów kulturowych w kilkudziesięciu krajach, w tym w Niemczech. Z kolei wartości wymiarów dla Polski zostały wyznaczone przez G. Hofstede szacunkowo na podstawie innych badań kulturowych z lat 90. Niniejsze badania podjęto w celu ustalenia obecnych wymiarów kulturowych w Polsce i Niemczech, jak i określenia występujących zróżnicowań między krajami oraz porównania wyników badań z wartościami wymiarów przyjętych przez G. Hofstede. W publikacji przedstawiono teoretyczne podstawy tego projektu oraz szczegółowo wyjaśniono problem badawczy. Następnie zaprezentowano metodykę przeprowadzonych badań empirycznych opartych na potwierdzonej w badaniach innych autorów skali CVSCALE. W kolejnej części artykułu zaprezentowano wyniki oraz odniesiono się do postawionych hipotez. Wyniki wskazują, iż występują relatywnie niewielkie zróżnicowania kulturowe w czterech wymiarach kultury między Polską a Niemcami. Największe zróżnicowania mają miejsce w dwóch wymiarach, tj. w unikaniu niepewności oraz w indywidualizmie versus kolektywizmie. Ponadto porównano wyniki niniejszych badań z wartościami wymiarów kulturowych przyjętych przez G. Hofstede. Stwierdzono, iż występują zróżnicowania, które w zakresie wartości wskaźników kulturowych są znacznie większe w Polsce niż Niemczech. W podsumowaniu opracowania zawarto wnioski autorów oraz wskazano możliwości wykorzystania wyników niniejszych badań w praktyce gospodarczej i w teorii, w tym w przyszłych badaniach międzykulturowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to determine the cultural differences between Poland and Germany on the basis of cultural dimensions theory proposed by Dutch social psychologist Geert Hofstede. The authors conduct an empirical study using a uniform survey questionnaire and compare their findings against the pattern of cultural values established by Hofstede. The research focuses on cultural diversity. The original study conducted by Hofstede at the IBM corporation in the 1960 s and the 1970 s identified four cultural dimensions in several dozen countries, including Germany. The value scores for Poland's cultural dimensions estimated by Hofstede were based on research carried out by other authors in the 1990 s. Komor and Schumann set out to determine the current cultural dimensions for Poland and Germany with a view to identifying the differences between the two nations. The authors discuss the theoretical and methodological background of their study and provide a detailed explanation of the research problem. They also discuss the procedures underlying their empirical research based on a Cultural Value Scale (CVScale) validated by other researches. The research indicates that there are relatively small differences in terms of cultural dimensions between Poland and Germany, the authors conclude. The greatest differences involve two dimensions: uncertainty avoidance and individualism/collectivism. A comparison of the results of the study with the index scores calculated by Hofstede points to differences in cultural values. According to Komor and Schumann, the results of their study can be used in business practice and future cross-cultural research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
83--102
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • University of Passau, Germany
Bibliografia
 • Alden D. L., Steenkamp J.-B. E. M., Batra R. [1999], Brand Positioning Through Advertising in Asia, North America, and Europe, "Journal of Marketing", vol. 63, no. 1, s. 75-87.
 • Bakacsi G., Sandor T., Andras K., Viktor I. [2002], Eastern European Cluster: Tradition and Transition, "Journal of World Business", vol. 37, no. 1, s. 69-80.
 • Bearden W. O., Money R. B., Nevins J. L. [2006a], Multidimensional Versus Unidimensional Measures in Assessing National Cultural Values: The Hofstede VSM 94 Example, "Journal of Business Research", vol. 59, no. 2, s. 195-203.
 • Bearden W. O., Money B. R., Nevins J. L. [2006b], A Measure of Long-Term Orientation: Development and Validation, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 34, no. 3, s.456-467.
 • Brislin R. W. [1970], Back-Translation for Cross-Cultural Research, "Journal of Cross-Cultural Psychology", vol. 1, no. 3, s. 185-216.
 • Brodbeck C. F. i inni [2000], Cultural Variation of Leadership Prototypes Across 22 European Countries, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", vol. 73, no. 1, s. 1-29.
 • Chinese Values and the Search for Culture-Free Dimensions of Culture [1987], Chinese Culture Connection, "Journal of Cross-Cultural Psychology", vol. 18, no. 2, s. 143-164.
 • Duliniec E. [2005], Marketing międzynarodowy a marketing międzykulturowy, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH", nr 16, s. 6-24.
 • Erdem T., Swait J., Valenzuela A. [2006], Brands as Signals: A Cross-Country Validation Study, "Journal of Marketing", vol. 70, no. 1, s. 34-49.
 • Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (6.07.2014).
 • Gorynia M., Owczarzak R. [2004], Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 1-21.
 • Gouveia V.V., Clemente M., Espinosa P. [2003], The Horizontal and Vertical Attributes of Individualism and Collectivism in a Spanish Population, "Journal of Social Psychology", vol.143, no.1, s.43-63.
 • Håkanson L., Ambos B. [2010], The Antecedents of Psychic Distance, "Journal of International Management", vol. 16, no. 3, s. 195-210.
 • Hill C. W. [1997], International Business: Competing in the Global Market Place, R.D. Irwin, Chicago.
 • Hofstede G. [1994], Value Survey Module 1994, Questionnaire, http://www.laits.utexas.edu/orkelm/culture/hofstedevms.doc (25.06.2014).
 • Hofstede G. [2001], Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nation, 2nd Ed., Sage, Thousand Oaks.
 • Hofstede G., Bond M.H. [1988] The Confucius Connection: From Cultural Roots to Economic Growth, "Organizational Dynamics", vol. 16, no. 4, s. 5-21.
 • Hofstede G., Hofstede G. J. [2006], Lokales Denken, globales Handeln: interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management, 3, vollst. überarb. Aufl., Dt. Taschenbuch-Verlag, Beck, München.
 • Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. [2011], Kultury i organizacje, zaprogramowanie umysłu, wyd.3 zmienione, PWE, Warszawa.
 • House R., Javidan M., Dorfman P. [2001], Projekt GLOBE: Am Introduction, "Applied Psychology: An International Review", vol. 50, no. 4, s. 489-505.
 • House R.J., Javidan M. [2004] Overview of GLOBE, w: Culture, Leadership, and Organizations: The Globe Study of 62 Societies, eds. R.J. House, P.J. Hanges, M.Javidan, P.W. Dorfman, V. Gupta, Sage.
 • . http://geert-hofstede.com/countries.html (10.07.2014).
 • http://geert-hofstede.com/faq.html. What is the range of scores? (3.10.2014).
 • http://www.worldsocialscience.org/documents/world-values-survey.pdf (12.10.2014).
 • Huntington S. P. [1996], The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon&Schuster, New York.
 • Inglehart R., Welzel C. [2005], Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge University Press, New York.
 • Javidan M., House R. J. [2001], Cultural Acumen for the Global Manager: Lessons from Project Globe, "Organizational Dynamics", vol. 29, no. 4, s. 289-305.
 • Kluckhohn C. [1951], The Study of Culture, w: The Policy Sciences, reds. D. Lerner, H. D. Larswell, Stanford University Press, Stanford.
 • Kluckhohn F.R., Strodtbeck F.L. [1961] Variations in Value Orientations, Row, Peterson&Co., Evanston.
 • Kolman L., Hofede G., Noorderhaven N. G., Dienes E. [1999] Work-Related Values und Cooperation in Europe, Konference PEF CZU, Agrarni perspektivy VIII [Proceedings of the Conference on Agrarian Perspectives], PEF/CZU, Prague, s. 884-890.
 • Kolman L., Noorderhaven N. G., Hofstede G., Dienes E. [2003], Cross-Cultural Differences in Central Europe, "Journal of Managerial Psychology", vol. 18, no. 1, s. 76-88.
 • Komor M. [2011] Teoria ukrytego przywództwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 7(738),s.3-14.
 • Lehman D.R., Chiu C.-Y., Schaller M. [2004], Psychology and Culture, "Annual Review of Psychology", vol. 55 (Februar), s. 689-714.
 • Lenartowicz T., Roth K.A. [1999], Framework for Culture Assessment, "Journal of International Business Studies", vol. 30, no. 4, s. 781-798.
 • Mikuła B., Nasierowski W. [1995] Szkic do kultury organizacyjnej w Polsce, "Humanizacja Pracy", 4,3-12.
 • Minkov M., Hofstede G. [2012], Hofstede's Fifth Dimension: New Evidence From the World Values Survey, "Journal of Cross-Cultural Psychology", vol. 43, no. 1, s. 3-14.
 • Nasierowski W., Mikula B. [1998], Culture Dimensions of Polish Managers: Hofstede's Indices, "Organization Studies", vol. 19, no. 3, s. 495-509.
 • Patterson P. G., Cowley E., Prasongsukarn K. [2006], Service Failure Recovery: The Moderating Impact of Individual-Level Cultural Value Orientation on Perceptions of Justice, "International Journal of Research in Marketing", vol. 23, no. 3, s. 263-277.
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2012 [2012], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012 [2012], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Ronen S., Shenkar O. [1985], Clustering Countries on Attitudinal Dimensions: A Review and Synthesis, "The Academy of Management Review", vol. 10, no. 3, s. 435-454.
 • Søndergaard M. [1994], Hofstede's Consequences: A Study of Reviews, Citations and Replications, "Organization Studies", vol. 15, no. 3, s. 447-456.
 • Spector P.E., Cooper C.L., Sparks K. [2001] An International Study of the Psychometric Properties of the Hofstede Values Survey Module 1994: A Comparison of Individual and Country/Province Level Results, "Applied Psychology: An International Review", vol. 50, no. 2, s. 269-281.
 • Steenkamp J.-B.E.M., Ter Hofstede F., Wedel M. [1999] A Cross-National Investigation and National Antecedents of Consumer Innovativeness, "Journal of Marketing", vol.63, no.2, s.55-69.
 • Szabo E., Brodbeck F.C., Den Hartog D. N., Reber G., Weibler J., Wunderer R. [2002] The Germanic Europe Cluster: Where Employees Have a Voice, "Journal of World Business", vol.37, no.1, s.55-68.
 • Vijver F. J. R. van de, Poortinga Y. H. [2002], Structural Equivalence in Multilevel Research, "Journal of Cross- Cultural Psychology", vol. 33, no. 2, s. 141-56.
 • Yoo B., Donthu N. [2002], The Effects of Marketing Education and Individual Cultural Values on Marketing Ethics of Students, "Journal of Marketing Education", vol. 24, no. 2, s. 92-103.
 • Yoo B., Donthu N., Lenartowicz T. [2011], Measuring Hofstede's Five Dimensions of Cultural Values at the Individual Level: Development and Validation of CVSCALE, "Journal of International Consumer Marketing", vol. 23, no. 3-4, s. 193-210.
 • Zielke S., Komor M. [2015], Cross-National Differences in Price-Role Orientation and their Impact on Retail Markets, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 43, no. 2, s. 159-180.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.