PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 22 | 188
Tytuł artykułu

Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz sformułowanie na podstawie tej oceny zaleceń odnośnie do reformy tego systemu. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 250 min złotych na rehabilitację niepełnosprawnych, rozmowa z Wojciechem Skibą, prezesem PFRON, "Dziennik Gazeta Prawna" 18 kwietnia 2011 r., www.gazetaprawna.pl (dostęp: 1.09.2011 r.).
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I-IV kwartał 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Americans with Disabilities Act of 1990, http://www.ada.gov/pubs/ada.htm (dostęp: 1.05.2011 r.).
 • Badanie wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych - raport końcowy, Pentor, Warszawa 2009.
 • Bank danych lokalnych. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne, GUS, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp: 1.09.2011 r.).
 • Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 • Bąba W., Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w aspekcie rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 832, Kraków 2010.
 • Bąba W., Zwiększenie dostępności środowiska - nowy priorytet polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 852, Kraków 2011.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, cz. 4, PWN, Warszawa 2007.
 • Benchmarking Employment Policies for People with Disabilities, ECOTEC Research and Consulting Ltd., European Commission, DG for Employment and Social Affairs, Brussels 2000.
 • Bergeskog A., Labour Market Policies, Strategies and Statistics for People with Disabilities, Office of Labour Market Policy Evaluation, Uppsala 2001.
 • "Biuletyn Informacyjny PFRON", 2011, nr 1-2.
 • Buchner T., Flieger P., Feyerer E., Schenk M., Meichentisch K., Report on Social Inclusion and Social Protecion of Disabled People in European Countries - Austria, Academic Network of European Disability Experts (ANED), Leeds 2009.
 • Buliński L., Poakcesyjne mechanizmy integracji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Chłoń-Domińczak A., Poznańska D., Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Budapeszt 2007.
 • Co dalej z PFRON?, www.kadry.infor.pl, 23 września 2010 r. (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Commission Regulation (EC) 2204/2002 of 12 December 2002 on the Application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State Aidfor Employment, http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 1.05.2011 r.).
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions - Situation of Disabled People in the Enlarged European Union: the European Action Plan 2008-2009, COM (2007) 738, http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 1.05.2011 r.).
 • Dane dotyczące osób niepełnosprawnych z BAEL, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/tablice/ (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Dane na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/tablice/(dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Dane od wojewodów dotyczące zakładów pracy chronionej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/tablice/(dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Dane pochodzące z SODIR PFRON, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/tablice/ (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Dupre D., Karjalainen A., Employment of Disabled People in Europe in 2002, "Statistics in Focus - Population and Social Conditions" 2003, nr 26.
 • European Social Charter, Turin, 18.10.1961, Council of Europe, Treaty Office, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/035.doc (dostęp: 1.05.2011 r.).
 • Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 • Eurostat - Population and Social Conditions, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/(dostęp: 1.07.2011 r.).
 • EU-US Seminar on Employment of Persons with Disabilities - Report 09.03.2010 Final, European Commission 2010.
 • Firmy rezygnują ze statusu ZPC, "Dziennik Gazeta Prawna" 24 sierpnia 2009 r., www.gazetaprawna.pl (dostęp: 1.09.2011 r.).
 • Gajda M., Jak uratować PFRON?, sprawozdanie z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 6 lipca 2010 r., www.niepelnosprawni.pl (dostęp: 1.09.2011 r.).
 • Gałęziak J., Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2004.
 • Gałęziak J., Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2005.
 • Golinowska S., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - ocena działań instytucji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 • Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Najwyższa Izba Kontroli - Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Warszawa 2011.
 • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), http://www.who.int/classifications/icf/en/(dostęp: 1.05.2011 r.).
 • International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), WHO 1980.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy - aspekty teoretyczne i realizacyjne, "Polityka Gospodarcza" 2006, nr 13.
 • Kaźmierczak Z., Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 • Kołaczek B., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce. Uwarunkowania i skutki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006. Tekst jednolity z dnia 25 października 2012 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.01.2013 r.).
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 • Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, cz. I: Ludność, GUS, Warszawa 2013.
 • Madden R., Hogan T., The Definition of Disability in Australia, Australian Institute of Health and Welfare, Canberra 1997.
 • Majewski T., Systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2002.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 • Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
 • Niepełnosprawni a praca, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • Niepełnosprawność w liczbach, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/ (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 2004.
 • Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy -portret środowiska, red. W. Łukowski, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2007.
 • Piasecki M., Stępniak M., Osoby z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, Fundacja Fuga Mundi, Lublin 2003.
 • Piechota S., Niepełnosprawni. Możliwość aktywnego, samodzielnego życia - pomimo niepełnosprawności, www.impel.com.pl (dostęp: 1.05.2011 r.).
 • Piechota S., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, www.impel.com.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Podstawy makroekonomii, red. Z. Dach, B. Szopa, PTE, Kraków 2004.
 • Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2009.
 • Poznańska D., Polityka wobec osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce. Wpływ na finanse publiczne i aktywność zawodową ludności, NBP, Warszawa 2005.
 • Poznańska D., System finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywności finansów publicznych, NBP, Warszawa 2003.
 • Prezydent podpisał ustawę anty dyskryminacyjną, http://lex.pl/?cmd=artykul,8894 (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2010, GUS, www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm (dostęp: 1.09.2011 r.).
 • Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Malina, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Raising Employment Levels of People with Disabilities - The Common Challenge, Commission Staff Working Paper, SEC (1998) 1550, http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 1.05.2011 r.).
 • Recommendation No. R (92) 6 of the Committee of Ministers to Memeber States on a Coherent Policy of People with Disabilities, Council of Europe, Treaty Office, http://www.coe.int/defaultEN.asp (dostęp: 1.05.2011 r.).
 • Roczne wskaźniki makroekonomiczne, cz. IV, GUS, www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_ makroekon_PLK_HTML.htm (dostęp: 1.09.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie z niepełnosprawnością środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników z niepełnosprawnościami. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnościami. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnościami. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. Z. Dach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Sawicka, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 2004.
 • Semlinger K., Schmid G., Arbeitsmarktpolitik fiir Behinderte, Betriebliche Barriaren undAnsatze zu ihrer Uberwindung, Birkahauser Verlag, Basel 1985.
 • Sickness, Disability and Work. Breaking the Barriers, OECD 2010.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2000-2010, Rada Ministrów, Warszawa 2001-2011, www.mf.gov.pl/index.php?dzial=36&wysw=2&const=5 (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2010 rok, ZUS, Warszawa 2010.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. - omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2010.
 • Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, RES 48/96, United Nations General Assembly 1993, http://www.un.org/esa/socdev/enable/ dissre00.htm (dostęp: 1.05.2011 r.).
 • Stanisławski P., PFRON - tykająca bomba czy wyschnięte źródło?, www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/72925 (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Status osoby niepełnosprawnej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Study of Compilation of Disability Statistical Data from the Administrative Registers of the Member States, DG Employment, Brussels 2007.
 • The Employment Situation of People with Disabilities in the European Union, European Commission - Employment & Social Affairs 2001.
 • Thornton P., Lunt N., Employment Policies for Disabled People in Eighteen Countries. A Review, University of York, York 1997.
 • Unia Europejska - osoby z niepełnosprawnościami, UKIE, Warszawa 2002.
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r. Tekst jednolity z dnia 20 maja 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. Tekst jednolity z dnia 31 marca 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Tekst jednolity z dnia 31 marca 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap. sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. Tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Ustawa o rencie socjalnej z 27 czerwca 2003 r. Tekst jednolity z dnia 10 maja 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25 czerwca 1999 r. Tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. Tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2010 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002 r. Tekst jednolity z dnia 31 marca 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Wapiennik E., Piotrowicz R., Niepełnosprawny-pełnoprawny obywatel Europy, UKIE, Warszawa 2002.
 • Wapiennik E., Report on the Employment of Disabled People in European Countries - Poland, Academic Network of European Disability Experts (ANED), Leeds 2009.
 • Wapiennik E., Report on the Social Inclusion and Social Protection of Disabled People in European Countries - Poland, Academic Network of European Disability Experts (ANED), Leeds 2009.
 • Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2011 r., ZUS, Warszawa 2012.
 • Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1994.
 • Wykorzystanie środków PFRON przez samorządy wojewódzkie i powiatowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Biuletyn Informacji Publicznej, www.pfron.bip.org.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 • Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Zakłady aktywności zawodowej. Raport z badania, TNS OBOP dla PFRON, Warszawa 2009.
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.