PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 26 Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego = Transformations of Regional Structures under Economic Crisis Conditions | 31--45
Tytuł artykułu

Znaczenie przemysłu w gospodarce i polityce regionalnej Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Industry in the Economy and the Regional Policy of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna gospodarka globalna oraz towarzyszące jej niezwykle dynamiczne przyspieszenie rozwoju technologicznego wyrażają się między innymi w wypieraniu cywilizacji industrialnej na korzyść gospodarki opartej na wiedzy i informacji. Tendencje te mają swoje odzwierciedlenie w malejącej roli przemysłu zarówno w zatrudnieniu, jak i tworzeniu PKB w większości krajów europejskich. Ponadto Unia Europejska jest silnie zróżnicowana pod względem dotychczasowego uprzemysłowienia oraz warunków i perspektyw rozwoju przemysłu w przyszłości. Poprawa warunków ramowych dla przemysłu oraz wspieranie możliwości wzrostu produkcji i zatrudnienia w przemyśle stanowią poważne wyzwania w świetle dotychczasowej trajektorii rozwojowej. Równocześnie znaczenia nabierają działania podejmowane na poziomie regionalnym. Celem opracowania jest diagnoza stanu i procesów rozwoju przemysłu w gospodarce regionalnej Unii Europejskiej oraz warunkujących go czynników. Uwaga zostaje także zwrócona na rolę polityki regionalnej w promowaniu programów przekształceń i rozwoju przemysłu.(abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary global economy and the accompanying extremely dynamic acceleration of technological development are expressed, among other things, in the displacement of the industrial civilization in favor of an economy based on knowledge and information. These trends are reflected in the decreasing role of industry in both employment and GDP in most European Union countries. Moreover, the EU is highly diverse in terms of current industrialisation and conditions and prospects for the development of industry in the future. Improving the framework conditions for industry and promoting opportunities for growth in production and employment in the industry are the major challenges in the light of the current developmental trajectory. At the same time the importance of the actions taken at the regional level increases. The aim of the study is to diagnose the condition and processes of industrial development in the regional economy of the EU and the factors determining it. Attention is also paid to the role of regional policy in promoting industry transformations and development programs.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barca, F. (2009). An agenda for a reformed Cohesion policy: A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report for D. Hübner, Commissioner for Regional Policy. Brussels.
 • Churski, P. (2011). Spójność a przestrzeń - dylematy polityki regionalnej. W: L. Mierzejewska, M. Wdowicka (red.). Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, 99-108.
 • Dej, M., Domański, B., Działek, J., Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2011). Znaczenie przemysłu dla "inteligentnego i trwałego" rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Kraków.
 • European Commission (2012). Communication from the Commission to the Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions: A Stronger European industry for Growth and Economic Recovery. Industrial Policy Communication Update. COM (2012) 582 final.
 • European Commission (2013, 30 listopada). Financial programming and budget. Pozyskano z http:// ec.europa.eu/budget/mff/preallocations/index_en.cfm.
 • European Commission (2013). Refocusing EU Cohesion Policy for Maximum Impact on Growth and Jobs: The Reform in 10 points, MEMO/13/878 07/11/2013.
 • Eurostat (2013, 30 listopada). Gross value added at basic prices by NUTS 3 regions oraz Population on 1 January by age and sex - NUTS 2 regions. Pozyskano z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
 • Eurostat (2013, 30 listopada). Regional gross domestic product (PPS per inhabitant in% of the EU27 average) by NUTS 2 regions. Pozyskano z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
 • Eurostat (2013, 30 listopada). Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and NUTS 2 regions i Human resources in science and technology (HRST) by NUTS 2 regions. Pozyskano z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
 • Gorzelak, G. (2007). Rozwój - region - polityka. W: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.). Rozwój, region, przestrzeń. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego-EUROREG, 179-214.
 • Grosse, T.G. (2004). Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Międzynarodowy Przegląd Polityczny, 1(6), 188-199.
 • Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM (2010) 2020.
 • Komisja Europejska (2012). Panorama, 44.
 • Pastuszka, S. (2012). Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty. Warszawa: Difin.
 • Pelkmans, J. (2006). European Industrial Policy. Bruges European Economic Policy Briefings (BEEP) briefing no 15. Pozyskano z https://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/beep15. pdf.
 • Pietrzyk, I. (2004). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rachwał, T., Wiederman, K., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 31-42.
 • Tödtling-Schönhofer, H., Davies, S. (2013). Regional Strategies for Industrial Areas. European Parlament: IP/B/REGI/FWC/2010-002/LOT1-C01-SC08.
 • Ulbrych, M. (2012). Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej - Piąty Raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W: E. Kolendowski (red.). Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Warszawa: Difin, 134-158.
 • Wieloński, A. (1998). Od industrializacji do reindustrializacji. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • Wren, C., Taylor, J. (1999). Industrial Restructuring and Regional Policy. Oxford Economic Papers, 51(3), 487-516.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.