PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 17-18 | 127--145
Tytuł artykułu

Integracja europejskich rynków kapitałowych - liberalizacja i integracja rynku kapitałowego w Europie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Integracja rynków finansowych Unii Europejskiej to proces gospodarczy polegający na ujednolicaniu, scalaniu gospodarek, rynków poszczególnych państw członkowskich. Z jednej strony mówiąc o integracji rynków finansowych należy mieć na myśli przede wszystkim tworzenie możliwości swobodnego przepływu kapitału i usług finansowych w ramach struktur Unii Europejskiej tzw. integracja transgraniczna. Z drugiej natomiast strony jest to scalanie się podmiotów świadczących usługi finansowe, działających w różnych sektorach rynku finansowego (ubezpieczenia bankowość, fundusze emerytalne) określane mianem tzw. integracji międzysektorowej.. Integracja rynków finansowych, w tym w szczególności rynku kapitałowego, niesie za sobą wiele korzyści, ale także i zagrożeń. Do korzyści płynących z integracji rynku finansowego należy zaliczyć przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Niewątpliwie korzyścią z integracji rynków kapitałowych jest wzmożenie ochrony uczestników rynku. Przejawem integracji jest także możliwość funkcjonowania firm na zasadzie tzw. jednolitego paszportu single passport w obszarze Unii Europejskiej. Wpłynie to niewątpliwie na poprawę jakości zwiększenie konkurencji pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi finansowe, a tym samym na wzrost jakości świadczonych przez nich usług. Wśród korzyści z integracji rynków kapitałowych można wskazać zdynamizowanie wzrostu produktu krajowego brutto Według szacunków Komisji Europejskiej powstanie jednolitego rynku usług finansowych może zwiększyć wzrost gospodarczy o około 1,1%, a zatrudnienie o około 0,5%. Ponadto integracja rynków powinna przyczynić się do obniżenia kosztów transakcyjnych zarówno na rynku akcji jaki obligacji co może również mieć długoterminowy korzystny wpływ na poziom produktu krajowego brutto. Jako korzyści z integracji rynków kapitałowych należy również wymienić rozwój instytucji polskiego rynku kapitałowego oraz możliwości emisji papierów wartościowych i inwestowania na różnych rynkach zagranicznych. Korzyścią płynącą ze zintegrowanego rynku papierów wartościowych jest poprawa efektywności inwestowania wynikająca m. in. z możliwości lepszej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego pod kątem ryzyka i możliwej do uzyskania stopy zwrotu. Do kosztów zintegrowanego rynku kapitałowego można zaliczyć konieczność dostosowania się uczestników rynku w tym przede wszystkim pośredników finansowych do wymogów funkcjonowania na zintegrowanym rynku. Z punktu widzenia polskiego rynku kapitałowego zagrożeniem z integracji europejskich rynków kapitałowych może być związana ze wzrostem podmiotów funkcjonujących na rynku wpływów przez podmioty działające na rynku, poprzez wypieranie ich przez zagraniczne wysoko rozwinięte firmy. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
127--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej 93/22/EWG z 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych zakresie papierów wartościowych, Dz. U. WE L 141,11.06.1993.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
 • Decyzja Komisji nr 2001/528/WE z dnia 6 czerwca 2001 r. ustanawiająca Europejski Komitet Papierów Wartościowych, Dziennik Urzędowy UE L 191 z dnia 13.07 2001r.
 • Decyzja Komisji nr 2001/527/WE z dnia 6 czerwca 2001r. o utworzeniu Komitetu europejskiego Regulatorów' Rynku Kapitałowego Dz. U UE L 191 13.07.2001r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/6/WE z 28 stycznia 2003 r. w sprawie informacji poufnych i manipulacji na rynku Dz. U. UE L 96/16 12.04.2000r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/WE z 15 grudnia 2004r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca Dyrektywę 2001/34/WE Dz. U. UE L145 z 30.04.2004r.
 • Dyrektywa 2003/71/EC z 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu publikowanego w przypadku oferowania papierów wartościowych w sposób publiczny lub dopuszczonych do obrotu i zmieniająca dyrektywę 2001/34.WE Dz. U. UE L 345 z 31.12.2003r.
 • Dyrektywa 2004/39/EC z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych Dz. U UE L 145 z 30.04.2004r.
 • Dyrektywa 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy Dz. U. UE L 241/26 2.9.2006r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy Dz. U. UE L 241/1 2.0.2006 r.
 • Dyrektywa Komisji 2003/124/EC z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie definicji i zasad publicznego ujawniania informacji poufnych oraz definicji manipulacji Dz. U. UE L339/70 z 23.12.2003 r.
 • Dyrektywa Komisji 2003/125/EC z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie rzetelnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych i zasad ujawniania konfliktu interesów Dz. U. UE L339/73 z 24.12.2003 r.
 • Dyrektywa Komisji 2004/72/EC z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjętych praktyk rynkowych, definicji informacji poufnej w odniesieniu do instrumentów pochodnych na towary giełdowe, zasad sporządzania listy insiderów, notyfikacji transakcji managementu oraz notyfikacji podejrzanych transakcji Dz. U. UE L 162/70 30.4.2004r.
 • Rozporządzenie Komisji 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wyjątków dla programów skupu akcji własnych i stabilizacji instrumentów finansowych Dz. U. L 336/33 z 23.12.2003 r.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz 754 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 119 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.Nr 183, po.1538 z póżn. zm.).
 • Ambroziak A. (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, Warszawa 2005 r.
 • Bąk.J., Sajewski. K., Nowa dyrektywa przejrzystości, Przegląd prawa handlowego, Nr 11/2005.
 • Budzyńska A. i inni, Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Drozdowska-Iwanicz M., Integracja rynków finansowych - jej rodzaje i znaczenie, Bank i Kredyt Nr 1/2007.
 • Dzierżanowski M" Polski rynek kapitałowy 2010. Miedzy potrzebami gospodarki a wyzwaniami integracji, Gdańsk 2003 r.
 • Dzierżanowski M., Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych, Biała księga 2003, Gdańsk - Warszawa 2003, s.8.
 • Góralski. W, Prawo Unii Europejskiej. Problemy instytucjonalne, strukturalne i prawne. Warszawa 2005 r.
 • Herdegen. M, Prawo europejskie, Warszawa 2006 r.
 • Kachniewski M., Cztery poziomy regulacji, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2006.
 • Kenig-Witkowska M. (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2006 r.
 • Kowalik. T. Integracja transgraniczna rynku kapitałowego w Unii Europejskiej, Bank i Kredyt Nr 3/2003.
 • Ostrowska E., Rynek kapitałowy, Warszawa 2007 r.
 • Pawłowicz L., Strategia Lizbońska - założenia i ich realizacja, Gazeta Bankowa Nr 4/2005.
 • Pawłowicz L., Proces Lamfalussyego w praktyce. Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, Niebieska księga Nr 5, Gdańsk 2003 r.
 • Pilecka A., Plan działań w zakresie usług finansowych (FSAP)- założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej, Bank i Kredyt Nr 2/2007.
 • Poślad. M. Zasady oferowania oraz warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2006.
 • Sypniewska G,, Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej, Warszawa 2005 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.