PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | z. 1 | 123--143
Tytuł artykułu

Łączenie spółek kapitałowych a sukcesja prawa do rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych wynikających z KDTów

Warianty tytułu
The Transfer of the Right to Compensate the Stranded Costs Resulting from the Power Purchase Agreements in the Case of Joining Corporations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontrakty długoterminowe (KDT), stanowiąc umowy na dostawę mocy i energii elektrycznej, były stosowane w energetyce od lat dziewięćdziesiątych. Z chwilą uznania przez Komisję Europejską kontraktów długoterminowych za niezgodne z europejskim prawem konkurencji uległy one rozwiązaniu, przy czym koszty stąd wynikłe (tzw. koszty osierocone) zyskały źródło finansowania w ramach pomocy publicznej państwa. Jeszcze 1 marca 2005 r. Polska powiadomiła Komisję Europejską o projekcie ustawy pozwalającej na dobrowolne rozwiązanie KDTów oraz uzyskanie odszkodowania pokrywającego koszty wynikłe z rozwiązanie umów (tzw. koszty osierocone).W 2005 r. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie. W decyzji z dnia 25 września 2007 r. Komisja Europejska uznała, iż KDTy zapewniają wybranym wytwórcom będącym stronami tych umów uprzywilejowaną pozycję w porównaniu z konkurentami, co może zakłócić konkurencję i wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Kwestię kontraktów długoterminowych rozwiązano, uchwalając ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Niemniej jednak w związku z przekształceniami polegającymi głównie na łączeniu się spółek kapitałowych istotna stała się kwestia dopuszczalności nabycia w drodze sukcesji administracyjno- prawnej przez nowo zawiązany lub przejmujący podmiot prawa do rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych przyznanego podmiotom podlegającym łączeniu. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Co więcej, w art. 494 § 2 k.s.h. czytamy, iż na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Tym samym została wyrażona zasada pełnej sukcesji uniwersalnej zwanej także czasem zasadą uniwersalnego następstwa prawnego. Mając na uwadze powyższe rozważania rekompensaty udzielane na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie u. o rozw. KDTów przechodzą na zasadzie sukcesji administracyjno-prawnej na następcę prawnego beneficjentów tych rekompensat. Taki wniosek jest wynikiem zastosowania dyrektyw językowej wykładni art. 494 § 2 k.s.h. popartej dyrektywami wykładni funkcjonalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Power Purchase Agreements (PPAs) being contracts for the supply of power and energy have been used in energetics since 1990s. As European Commission found long-term contracts being against the rules of competition law they have been cancelled. Costs (so called stranded costs) resulting from the long-term contracts were to be covered in terms of the state public aid. On the 1st of March 2005 Poland notified European Commission about the project of the legal act on the basis of which the voluntary cancellation of PPAs would be possible and parties would be able to receive compensation of the costs resulting from the cancellation (so called stranded costs). In 2005 the European Commission started the proceeding. In the decision from 25th of September 2007 the European Commission noticed, that PPAs guarantee to the selected producers being the party of the mentioned contracts the privileged position in comparison to their competitors, which may harm the fair competition and influence the commercial exchange between the EU states. Long-term contracts have been cancelled on the basis of the legal act from 29th of June 2007 on the rules of covering the costs beared by the producers resulting from the anticipatory cancellation of the long-term contracts for the supply of power and energy. However, in relation to the transformation of corporations involving mainly joining of the corporations the important matter became the one that concerned the admissibility of transfer of the right to compensate the stranded costs owned by the joined corporation to the new corporation on the basis of the administrative succession. According to the article 494 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies the new corporations acquires the rights and obligations of the joined corporation. In article 494 § 2 of the Code of Commercial Partnerships and Companies is stated that the new corporation on the date of joining acquires e.g. permissions, concessions and allevations that has been given to the joined corporation unless in the terms of permission, concession or allevation has been stated otherwise. As stated above, the right to compensate the stranded costs given to the corporations on the basis of the legal act on terminations of the PPAs are the subject of transfer on the basis of administrative succession to the new corporation. This conclusion is to be interpreted and legally justified in the legal acts. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
123--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • [1] BIELSKA-BRODZIAK A., 2009 - Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego. Warszawa, Lex.
 • [2] BYCHOWSKA M., 2001 - Prawo konkurencji w Unii Europejskiej. [W:] A.Wróbel (red.), Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze 2002, Lex.
 • [3] CZEKAJ J., 2001 - Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce. Warszawa, http://www.ure.gov.pl/portal/pl/209/1300/III3_Kontrakty_dlugoterminowe.html, stan na dzień 2.12.2010 r.
 • [4] DUDA M., 2006 - Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce. Tekst dostępny na stronie http://www.e-lektrownia.pl/art/stan_obecny_duda.pdf, stan na dzień 2.12.2010 r.
 • [5] Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 1.
 • [6] Dyrektywa 2003/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylenia dyrektywy 96/92/EC (w tekście jako: Regulacja 1/2003 EC).
 • [7] GUT A., 2004 - Zasada trwałości decyzji administracyjnych a sukcesja praw i obowiązków z nich wynikających w świetle kodeksu spółek handlowych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 657, s. 42-43.
 • [8] KĄDZIELAWA A., 2004 - Konkurencyjność krajowych wytwórców na rynku energii. s. 5, tekst dostępny na stronie http://www.apsenergia.pl/pliki/artykuly/02_AK-Koz04.pdf, stan na dzień 2.12.2010 r.
 • [9] Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037).
 • [10] Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93).
 • [11] Kodeks spółek handlowych, Red. Komentarz, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja Warszawa 2004, t. IV, s. 245-246.
 • [12] Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Sprawozdaniu Rocznym za rok 2005. źródło http://www.ure.gov.pl/index_eng.php?dzial=1&id=6.
 • [13] KUIK K., 2008 - 2007 EC Competition Law and Sector-specific Regulatory Case Law Developments with a Nexus to Poland. Yearbook of Antitrust and Regulatory Sudies, nr 1, 2008, s. 184, tekst dostępny na stronie http://www.scribd.com/doc/35340654/K-Kuik-2007-ECCompetition- Law-and-Sector-specific-Regulatory-Case-Law- Developments-with-a-Nexus-to- Poland, stan na dzień 2.12.2010 r.
 • [14] KWIATKOWSKI M., 2006 - Proces formułowania strategii rozwoju firmy obrotu energią elektryczną. Warszawa, s. 50.
 • [15] LICHOTA A., 2006 - Prognozowanie krótkoterminowe na lokalnym rynku energii elektrycznej. Kraków, przytoczone poglądy stanowią fragment pracy doktorskiej dostępnej na stronie http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9746/full.pdf, stan na dzień 3.12.2010 r.
 • [16] ŁUCKI Z., 2010 - Instrumenty Polityki Energetycznej. Polityka Energetyczna t. 13, z. 1, s. 8.
 • [17] Mały słownik języka polskiego, red. M. Sobol, Warszawa 2000, s. 1078.
 • [18] MARIAŃSKI A., 2003 - Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h. - polemika. Przegląd Prawa Handlowego nr 12, s. 50.
 • [19] MESJASZ-LECH A. - Koncentracja rynku energii w Polsce. brak roku wydania, tekst dostępny na stronie http://www.ue.katowice.pl//images/user/File/katedra_ekonomii/A.Mesjasz-Lech. KONCENTRACJA_RYNKU_ENERGII_ELEKTRYCZNEJ_W_POLSCE.pdf, stan na dzień 2.12.2010 r.
 • [20] NEY R., 2009 - Niektóre uwarunkowania polskiej polityki energetycznej. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/1, s. 14.
 • [21] OLECH Z., NOWAK M.J., 2008 - Regulacja sukcesji administracyjnej w kodeksie spółek handlowych. Przegląd Prawa Handlowego nr 2008, s. 39.
 • [22] PALKA-BARTOSZEK K., 1999 - Łączenie się spółek kapitałowych w projekcie ustawy kodeks spółek handlowych. Rejent nr 9, s. 197.
 • [23] PIOTROWSKA A., 2003 - Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h. Przegląd Prawa Handlowego nr 9, s. 21-22.
 • [24] PIOTROWSKA A, 2003 - Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h. Przegląd Prawa Handlowego nr 9, s. 20
 • [25] RAMS A., 2010 - Łączenie a sukcesja. Rzeczpospolita z dnia 2 marca 2001, tekst dostępny na stronie http://www.tomczak.pl/publikacje/publikacje44.html?druk=1, stan na dzień 3.12.2010 r.
 • [26] RĄCZKIEWICZ I., 2010 - Kontrakty długoterminowe w polskim prawie bilansowym. źródło: http://www.sknrkonto.ue.poznań.pl/materiały kontraktydługoterminowe.pdf, stan na dzień 01.12.2010 r.
 • [27] Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 1999 rok, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 3 Maj 2000.
 • [28] SZCZĘSNY K., CHROST M., BOGOLUBOW J., 2009 - Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych w energetyce. s. 160, Materiały XXIII Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Dylematy polskiej polityki energetycznej. Zakopane, 11-14 października 2009 r. Wyd. Instytutu GSMiE PAN tekst dostępny na stronie http://www.minpan.krakow.pl/se/pelne_teksty23/k23z_mk/k23_szczesny_chrost_bogolubow_z.pdf, stan na dzień 2.12.2010 r.
 • [29] TENENBAUM M., 2008 - Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym. Warszawa, s. 128.
 • [30] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 1957 r. (w tekście jako TWE).
 • [31] Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223).
 • [32] Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60).
 • [33] Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 130 poz. 905).
 • [34] Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625).
 • [35] Zasady Techniki Prawodawczej, załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908).
 • [36] Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.