PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (4) | 193--203
Tytuł artykułu

Rozporządzenie jako akt normatywny wydawany przez Prezesa Rady Ministrów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regulation as a Normative Act Issued by the Prime Minister
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przedmiotowym artykule podjęto próbę naukowego zbadania zagadnień dotyczących rozporządzeń jako aktów normatywnych wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Poddano tu analizie najważniejsze cechy rozporządzenia jako aktu normatywnego stanowiącego kluczowe źródło prawa oraz przedstawiono funkcje rozporządzenia jako prawnej formy działania Prezesa Rady Ministrów. W tym zakresie wykazano, iż rozporządzenie jest tą formą działania, którą Prezes Rady Ministrów może regulować nie tylko indywidualne sprawy, ale i większą, dokładnie nieokreśloną liczbę równorzędnych przypadków. Jednocześnie podkreślono, iż rozporządzenia wydawane przez Prezesa Rady Ministrów mogą konkretyzować ustawę, ale nie mogą jej uzupełniać, albowiem podstawowym celem regulacji odnoszącej się do rozporządzeń jest nie tyle ściśle służebna względem ustawy rola rozporządzenia, ile wymuszenie kompletności i szczegółowości regulacji ustawowej. W artykule ukazano również katalog podmiotów uprawnionych do stanowienia aktów normatywnych w postaci rozporządzeń i odniesiono się do zasadniczej roli organów naczelnych administracji publicznej w stanowieniu aktów normatywnych w postaci rozporządzeń. Opisano także elementy konstrukcji prawnej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, a przede wszystkim skupiono się na upoważnieniu ustawowym do wydania rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów, wskazując, iż może być wydawane w tych samych sprawach, w których stanowi się ustawy, gdyż wspólna jest materia społeczna, jaka ma być regulowana ustawą i rozporządzeniem. Istotnym problemem teoretyczno-prawnym poruszonym w artykule jest również relacja, jaka zachodzi między wykonawczym charakterem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów a funkcją spełnianą przez wytyczne dotyczące jego treści. (abstrakt oryginalny)
EN
In the present article an attempt to examine several aspects of regulations being normative acts issued by the Prime Minister.Herein, the main characteristics of the regulation were analised, in terms of its normative quality, its significance as a key source of law and functionality as the active legal form within powers of the Prime Minister. In this regard, it has been shown that the regulation is the form of action, with which the Prime Minister can regulate individual cases as well as more unspecified number of equivalent cases. At the same time, it was emphasized that the regulations issued by the Prime Minister may specify the law comprised in Acts of Parliament, however they can not complement such Acts, for the primary purpose of the regulation relating to its strictly subservient role to any statute manifesting in detailed subject matter complementing statutory content. In the article a list of entities authorized to release normative acts in the form of regulations was provided. The sufficient reference to the fundamental role of chief public administration in makpassing such normative acts in the form of regulations was also made. The legal structure of the regulation issued by the Prime Minister was also explained, within which an element of their statutory authorisation to issue such regulation was highlighted. It was indicated that it may be issued in respect to the same matters, where the Act of Parliament is passed, because it is a common social matter what is to be regulated by law and regulation. An important theoretical and legal issue raised in the article is the relationship which exists between the executive nature of the Prime Minister regulation and the function performed by the guidelines of its content. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
193--203
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Akty normatywne i administracyjne, red. M. Karpiuk, Warszawa 2009.
 • Bałaban A., Reguły ustrojowe w zakresie form aktów prawnych Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.
 • Bałaban A., Źródła prawa w polskiej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., "Przegląd Sejmowy" 1997/5.
 • Banaszak B., Egzekutywa w Polsce - stan obecny i uwagi de lege fundamentali ferenda, "Przegląd Sejmowy" 2006/3.
 • Bąkowski T., Prawotwórstwo organów administracji publicznej świetle prawa do dobrej administracji (wybrane zagadnienia), [w:] Prawo do dobrej administracji: materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • Biernat S., Źródła prawa Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red. Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. Łukasiewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Przemyśl 2000.
 • Bolesta S., Prawno-administracyjne zagadnienia porządku publicznego, Warszawa 1997.
 • Chmaj M., Prawo administracyjne, Warszawa 2007.
 • Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, "Przegląd Sejmowy" 2000/3.
 • Działocha K., Rozporządzenia jako akt wykonawczy do ustawy w orzecznictwie Trybunał Konstytucyjnego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Ziembińskiego, Lublin 1990.
 • Działocha K., Skwara B., Gwarancje wykonawczego charakteru rozporządzeń, "Państwo i Prawo" 2007/10.
 • Grabowski J., Lichorowicz A., Projekty rozporządzeń w świetle opinii Rady Legislacyjnej, [w:] Tworzenie prawa w Polsce - ocena i proponowane kierunki zmian. Raport, Warszawa 2005.
 • Jaworska-Dębska B., Kilka uwag o patologii w działalności prawotwórczej administracji publicznej, [w:] Patologie w administracji publicznej, red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Warszawa 2009.
 • Karpiuk M., Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy administracji publicznej, [w:] Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej, red. K. Sikora, M. Domagała, E. Jasiuk, Radom 2010.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
 • Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.
 • Sarnecki P., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2005.
 • Skwara B., Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Legislacyjny" 2007/1.
 • Sobczyk P., Kontrola zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, [w:] Akty normatywne i administracyjne, red. M. Karpiuk, Warszawa 2009.
 • Szepietowska B., W sprawie przesłanek konstytucyjności i legalności rozporządzenia, "Przegląd Sejmowy" 1997/2.
 • Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004.
 • Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej, red. T. Bąkowski, Wrocław 2010.
 • Żabicka-Kłopotek M., "Wytyczne" jako element upoważnienia do wydania rozporządzenia (na tle artykułu 92 Konstytucji RP), "Przegląd Sejmowy" 2006/3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.