PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | nr 3 | 63--83
Tytuł artykułu

Changes in Intra-industry Competitiveness of the New Member States (EU-10) Economies During the Crisis, the Years 2009-2011

Warianty tytułu
Zmiany konkurencyjności wewnątrzgałęziowej gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w okresie kryzysu, w latach 2009-2011
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kryzys gospodarczy wywołany głównie czynnikami zewnętrznymi, nie pozwolił na utrzymanie tendencji wzmacniających siłę gospodarek krajów UE-10, będących efektem rzetelnie przeprowadzonych reform strukturalnych w okresie przedakcesyjnym. W artykule podjęto więc następujący problem badawczy: jak w czasie kryzysu postępowały zmiany konkurencyjności wewnątrzgałęziowej gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) oraz w jakim stopniu zakłócone zostały pozytywne procesy dostosowawcze, jakie dokonały się w strukturach ich gospodarkach przed i po akcesji do UE, odzwierciedlające stopień przygotowań do ich pełnej integracji z jednolitym rynkiem UE. W artykule przedstawiono najważniejsze wyniki analizy zmian strumieni handlu analizowanych krajów w pierwszych latach po akcesji (w latach 2003-2008) oraz w okresie kryzysu (2009-2011). Szczególna uwaga została wrócona na wskazanie najważniejszych tendencji w rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego nowych państw członkowskich w handlu wzajemnym oraz w handlu z państwami UE-15, a także głównych zmian pionowej i poziomej specjalizacji wewnątrzgałęziowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The global financial crisis, mostly triggered by external factors, interrupted the trend toward enhanced strength of the EU-10 economies, which was the outcome of the solid structural reforms carried out in the pre-accession era. In this regard, this article investigates the following research problem: what have been the changes in intra-industry competitiveness of the new member states (EU-10) economies during the crisis, and to what degree have the positive adaptive processes taking place in the structures of their economies before and after their accession to the EU - which reflected the extent of their preparations for full integration with the single EU market - been influenced by this crisis? This paper aims to present the main results of our analysis of changes in the trade flows of the examined countries in the initial years after the accession (2003-2008), and subsequently during the crisis (2009-2011). It especially focuses on presenting the main tendencies in intra-industry trade development in mutual trade among the new member states and with the EU-15 countries, and the main changes in a vertical and horizontal intra-industry specialization. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
63--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Ambroziak Ł. (2010), Foreign direct investments (FDI) as a factor of intra-industry tradedevelopment in the EU New Member States, Warsaw School of Economics and Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, http://www.etsg.org/ETSG2010/papers/Ambroziak.pdf
 • Bernatonytė D., Juškienė G. (2008), Development of Intra-Industry Trade Among the Baltic States, Social Research, Vol. 3 (13)
 • Bijak Kaszuba M. (2003), Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmianystrukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Černoša S. (2007), Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade between the Former CEFTACountries and the European Union, Managing Global Transitions , vol. 5, No. 2.
 • Cetano J., Galego A. (2006), In Search for Determinants of Intra-Industry Trade within anEnlarged Europe, ʻEconomics Working Papersʼ, 2/2006, University of Évora, Department of Economics.
 • Cieślik A. (2003), Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: Stan obecnyi perspektywy rozwoju, [in:] J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha (red.), Od liberalizacji dointegracji Polski z Unią Europejską: Mechanizmy i skutki gospodarcze, PWN, Warszawa.
 • Czarny E., Śledziewska K. (2008), Poland's Intra-Industry Trade with the European Union at theBeginning of the 21st Century, [in:] M.A. Waresa (ed.), Poland. Competitiveness Report 2008. Focus on Services, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warszawa 2008.
 • Czarny E., Śledziewska K. (2009), Poland's Intra-Industry Trade with the European Union in theyears 1999-2007, [in:] M.A. Weresa (ed.), Poland. Competitiveness Report 2009. Focus onHuman Resources, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 • Fainštein G., Netšunajev A.(2009), Intra-Industry Trade Development in the Baltic States, presentation at the conference: ʻEconomies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challengesʼ, 14 - 16 June, Tallinn.
 • Ferto I., Soos K.A. (2006), The development of Intra-Industry Trade between the European Unionand European Former Communist Countries before the 2004 Enlargement, ʻINDEUNIS Papersʼ, Hungarian Academy of Sciences, Institute of Economics, February.
 • Fidrmuc J., Djablik M. (2003), Intra-industry Trade Between the EU and the CEECs - TheImportance of FDI in Trade Structure, East-West Conference, November 2003, Austrian Nationalbank.
 • Fontagné L., Freudenberg M., Peridy N. (1997), Trade Patterns Inside the Single Market, ʻCEPII Working Papersʼ, No 7.
 • Fontagné L., Freudenberg M., Peridy N. (1998), Intra-Industry Trade and the Single Market:Quality Matters, ʻCEPR Discussion Paperʼ, nr 1959.
 • Gabrisch H. (2006), Vertical intra-industry trade between the EU and Accession Countries, IHW Discussion Paper, No. 12, July.
 • Gabrisch H., Segnana M.L. (2002), Why is Trade between the European Union and the TransitionEconomies Vertical?, Discussion Paper No. 7, University of Trento.
 • Gabrisch H., Segnana M.L. (2003), Vertical and horizontal patterns of intra-industry trade, Institut für Wirtschaftsforschung Halle, April.
 • Gacs J. (1994), The Economic Interpenetration between the EC and Eastern Europe: Hungary, ʻEuropean Economyʼ, no. 6.
 • Grubel H.G., Lloyd P.J. (1975), Intra-Industry Trade: The Theory and the Measurement ofInternational Trade in Differentiated Products, Macmillan, London.
 • Hine R.C., Greenaway D., Milner C. (1998), Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: AnAnalysis of Country- and Industry-Specific Determinants, in: Intra-Industry Trade andAdjustment, red. M. Brülhart, R.C. Hine, Macmillan, London.
 • Hoekman B. (1996), Intra-Industry Trade, Foreign Direct Investment and the Reorientation ofEast European Exports, ʻCEPR Discussion Paperʼ, no. 1377, CEPR, London.
 • Kaminski B. (2001), How Accession to the European Union has Affected External Trade andForeign Direct Investment in Central European Countries, ʻPolicy Research Working Paperʼ, No. 2578. April.
 • Kandogan Y. (2003), Intra-industry Trade of Transition Countries: Trends and Determinants, William Davidson Working Paper Number 566, May.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2009a), Evolving pattern of foreign trade specialization of the newMember States (NMS) of the EU: the case of the automotive industry, in: European Economy, Economic Papers No. 364 Brussels, March 2009, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14289_en.pdf, [dokument elektroniczny, data pobrania: 26.12.2010]
 • Klimek A. (2006), Influence of European Integration on the Intensity of Intra-Industry Trade inPoland, conference presentation at: ETSG Conference, 7-9 September 2006, Vienna.
 • Michałek J.J., Śledziewka-Kołodziejska K. (2000), Analiza i perspektywy rozwoju handlumiędzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z UniąEuropejską, [in:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IKCHZ, Warszawa.
 • Misala J., Pluciński E.M. (2000), Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską.Teoria i praktyka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Molendowski E. (2007), Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniejw okresie transformacji. Ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Molendowski E., Polan W. (2009), Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw - przed i poakcesji, ʻWspólnoty Europejskieʼ, Nr 4 (197), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Molendowski E., Polan W. (2010), The Countries of Central and Eastern Europe: Did Accessionto the EU Help to Overcome the Effects of Global Crisis?, ʻGentes & Nationesʼ No 2, Bielsko Biała.
 • Ozawa T. (1992), Foreign Direct Investment and Economic Development, ʻTransnational Corporationsʼ No 1.
 • Pluciński E. (2004), Ekonomia gospodarki otwartej, Elipsa, Warszawa.
 • Pluciński E. (2005), Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku UniiEuropejskiej, ʻŻurawia Papersʼ Zeszyt 4, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa.
 • Tiits M., Jüriado J. (2006), Intra-Industry trade in the Baltic Sea region, Working Papers, 2/2006, Institut of Baltic Studies, October.
 • Wysokińska Z. (1995), Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów EuropyŚrodkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.